Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB doslej povrnila skoraj tretjino vrednosti prenesenih sredstev

Po zaključenem prenosu sredstev iz bank, ki so bile podvržene ukrepom za krepitev stabilnosti, in končanem vzpostavljanju organizacije v letu 2014, se je DUTB v letu 2015 osredotočila na upravljanje nanjo prenesenih sredstev. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja teh sredstev so leta 2015 znašali 356,2 milijona EUR, kar predstavlja 22,0 % vrednosti prenesenih sredstev in tako znatno presega določbo iz ZUKSB o letnih privih v višini vsaj 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev. Od ustanovitve je DUTB tako ustvarila 493,5 milijona EUR prilivov kar je skoraj tretjina vrednosti vseh prenesenih sredstev.


Osnovna dejavnost DUTB je upravljanje z nedonosnimi sredstvi med katerimi prevladujejo nedonosna posojila. Tako morajo za dobičkonosno poslovanje realizirani kapitalski dobički in prihodki iz prevrednotenja presegati stroške poslovanja in finančne odhodke. V letu 2015 je DUTB po nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazih zabeležila 8,3 milijona EUR izgube in s tem ni dosegla zahteve o 8 % donosnosti kapitala iz Smernic za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. Izguba je posledica dejstva, da prihodki iz prevrednotenja sredstev niso bili dovolj visoki, da bi pokrili finančne odhodke in stroške poslovanja kljub pozitivnemu rezultatu iz transakcij. Medtem ko so bili realizirani prilivi večinoma v skladu s pričakovanji, je glavni razlog za razliko v primerjavi s predhodnimi vrednotenji v nižji in bolj časovno oddaljeni oceni denarnih tokov iz preostalega portfelja v prihodnosti, ki so posledica ekonomskih ter drugih povezanih razlogov in iz tega izhajajočega pogleda potencialnih investitorjev.


Navkljub izgubi in zmanjšanju kapitala v letu 2015 je ta še vedno 20 % višji od začetne vrednosti kapitala, zmanjšanega za vračila kapitala lastniku po prenosu sredstev iz štirih državnih bank. Tako ekonomska dobičkonosnost kapitala (EROE), ki v izračunu upošteva tudi vračila kapitala lastniku in zato bolj primerno in celovito meri uspešnost DUTB, v povprečju znaša 11,4 % za vsako od dveh let delovanja DUTB.


DUTB je v skladu z določili 15. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti banki (ZUKSB) objavila Poročilo DUTB Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 2015.

Attachments