Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB v celoti poplačala obveznico DUT01 v nominalni vrednosti 505,8 milijona EUR

Družba za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUTB) je dne 15. 12. 2015 v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT01 v znesku 502,5 milijona EUR  ter obresti iz vseh štirih izdaj obveznic v višini 45,5 milijona EUR. Nominalna vrednost DUT01 obveznice znaša 505,8 milijona EUR.

Poplačilo obveznice DUT01 predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. S poplačilom obveznice je DUTB znižala zadolženost,  povrnila vložena sredstva in s tem razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Večji del sredstev za poplačilo obveznic je DUTB ustvarila z aktivnim upravljanjem sredstev, ki so bile konec leta 2013 in v drugi polovici leta 2014 na DUTB prenesene od Nove Ljubljanske banke, Nove Kreditne Banke Maribor, Abanke in Banke Celje v okviru izvajanja ukprepov za krepitev stabilnosti bank. Del sredstev za poplačilo obveznice je DUTB namenila tudi iz likvidnostne rezerve, ki jo je Republika Slovenija zagotovila DUTB ob dokapitalizaciji v obliki obveznic RS38.

Za preostali del poplačila obveznice DUT01 je DUTB v transparentnem in kompetativnem postopku pri najboljšem ponudniku, Novi Ljubljanski banki, najela dolgoročno posojilo v višini 200 milijonov EUR, z zapadlostjo sredi decembra 2017. DUTB ima možnost posojilo v celoti ali delno predčasno poplačati, s čemer se bo povečala fleksibilnost DUTB pri upravljanju z likvidnostjo.

Posojilo ni zavarovano z izdajo brezpogojnega in nepreklicnega poroštva Republike Slovenije, kot to velja za vse izdane obveznice DUTB,  ampak za obveznosti DUTB iz posojilne pogodbe subsidiarno odgovarja Republika Slovenija v skladu s 4. členom Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.
Attachments