Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2014, ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za leto 2014, še ni zaključena.

Odložitev javne objave je posledica zamude pri revidiranju računovodskih izkazov zaradi prenosa slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB.

Ministrstvo za finance je v začetku meseca decembra 2014 obvestilo DUTB, da bo potrebno prenos slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB pravno izvesti do konca leta 2014. DUTB je ob tem pristojno ministrstvo opozorila, da to utegne povzročiti zamudo pri pripravi letnega poročila za leto 2014 in pri reviziji računovodskih izkazov za leto 2014.

Po opravljenem pravnem prenosu slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB dne 18. 12. 2014, je DUTB takoj pričela z dejanskimi oziroma fizičnimi prenosi kreditne dokumentacije Banke Celje, d.d., vendar dejanski prenos, zaradi obsežnosti dokumentacije ter izvedbe vseh ostalih obveznih aktivnosti, ni mogel biti zaključen pred sredino marca 2015.

DUTB mora vsa prevzeta sredstva ob prevzemu ovrednotiti po pošteni vrednosti. Dejanski prenos kreditne dokumentacije je osnova za izvedbo in zaključek procesa vrednotenja sredstev na pošteno vrednost.

DUTB je proces vrednotenja sredstev na pošteno vrednost zaključila sredi aprila, vendar zunanji revizorji zaradi obsežnosti preveritev, svojega dela niso mogli zaključiti pred koncem meseca aprila.

DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2014, javno objavila revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2014.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
Attachments