Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 25. redni seji dne 5. 3. 2015 v vlogi skupščine DUTB sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo DUTB za leto 2013.

2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da znaša v letu 2013 čista izguba iz poslovanja DUTB 5.784.031 evrov, druga zmanjšanja sestavin kapitala 39.868.814 evrov in zadržana izguba 45.652.845 evrov ter da ostaja zadržana izguba poslovnega leta 2013 nepokrita.

3. Vlada Republike Slovenije ni podelila razrešnice Upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2013.

4. Vlada Republike Slovenije je za pooblaščenega revizorja DUTB za izvedbo polletne in letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2014 in 2015 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poslovnim načrtom DUTB 2014 – 2017.

6. Vlada Republike Slovenije je na predlog ministrstva za finance na podlagi pete alineje osmega odstavka 8. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju) razrešila Carl-Johana Lindgrena, Arneja Berggrena in mag. Mitja Mavka z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, z dnem 31. 3. 2015.

7. Vlada Republike Slovenije je za neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB imenovala dr. Imreja Balogha, dr. Marka Simonetija in Janeza Širovnika, in sicer za obdobje do 31. 12. 2017.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Attachments