Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB in Banka Celje podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je 11. 12. 2014 na podlagi izdelane poslovne strategije za združitev družb Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, ter Banke Celje, d.d., Bančna skupina Banke Celje, Vodnikova ulica 2, 3000 Celje (v nadaljevanju: Banka Celje), in predloga medresorske komisije iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 105/12 s spremembami) v zvezi s to poslovno strategijo potrdila izvedbo ukrepov, namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Banke Celje, in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na DUTB in poroštvo RS za prevzete obveznosti.

DUTB in Banka Celje sta 18. 12. 2014 podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke.

V skladu z določili pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke je Banka Celje z dnem podpisa te pogodbe prodala DUTB in ji prenesla sredstva v vrednosti 126.997.647,00 EUR. Predmet prenosa so slabe terjatve v nominalni vrednosti 125.325.654,00 EUR, obveznica ter lastniški deleži v prenosni vrednosti 1.671.993,00 EUR. Celotna bruto vrednost vseh prenesenih sredstev je znašala 411,4 milijona EUR.

Fizični prenos dokumentacije bo izveden predvidoma do konca februarja 2015.

DUTB bo prevzeta sredstva plačala z obveznicami s poroštvom Republike Slovenije z zapadlostjo decembra 2017, ki bodo izdane in izročene Banki Celje predvidoma 19. 12. 2014.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.
Attachments