Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o izdaji obveznice DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je 20. 10. 2014 izdala obveznice s poroštvom Republike Slovenije v nominalni višini 424.600.000 EUR z zapadlostjo 15. 12. 2017.

DUTB je z izdano obveznico plačala prevzeta slaba sredstva od Abanke Vipe d.d. na podlagi določili Pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke z dne 13. 10. 2014.

Obveznice so bile 20. 10. 2014 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račun imetnika obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. V skladu s četrto točko prvega odstavka 41. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 108/2010 – ZTFI-UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI) se za obveznice ne uporablja 2. poglavje ZTFI, ki ureja ponudbo vrednostnih papirjev javnosti. V priponki DUTB objavlja dokument »Predstavitveni dokument«.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic DUTB z oznako DUT03 so:

Izplačilo glavnice dospe v plačilo 15. 12. 2017.
Obresti se plačujejo polletno in sicer prvič 15. 12. 2014 in nato vsakega 15. junija in 15. decembra. Zadnje obresti zapadejo skupaj z glavnico 15. 12. 2017.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 424.600.000 EUR.
Nespremenljiva obrestna mera znaša 1,5% letno.
Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti iz obveznic nepreklicno in brezpogojno jamči tudi Republika Slovenija.
Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Attachments