Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB in Abanka Vipa podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB in Abanka Vipa d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Abanka), sta 13. 10. 2014 podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke, ki jih je odobrila Vlada Republike Slovenije, pogodbo o upravljanju premoženja v povezavi z ukrepi za krepitev stabilnosti banke in pogodbo o opravljanju storitev v zvezi z ukrepi za krepitev stabilnosti.

Vlada Republike Slovenije je 18. 7. 2013 v skladu z določilom prvega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 103/13) odločila, da Abanka izpolnjuje pogoje za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti banke na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 105/12 s spremembami).

Vlada Republike Slovenije se je 25. 9. 2014 seznanila, da so na podlagi odločbe Evropske komisije z dne 13. 8. 2014 o skladnosti ukrepov za krepitev stabilnosti banke s pravili EUR o državnih pomočeh izpolnjeni pogoji za dokončno izvedbo ukrepov v Abanki ter dokončno potrdila izvedbo ukrepov, namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Abanke in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na DUTB in poroštvo RS za prevzete obveznosti. 

V skladu z določili pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke je Abanka z dnem podpisa te pogodbe prodala DUTB in ji prenesla sredstva v vrednosti 423.816.345,58 EUR. Predmet prenosa so predvsem slabe terjatve v prenosni vrednosti 421.816.345,58 EUR ter obveznice in lastniški deleži v prenosni vrednosti 2.000.000,00 EUR. Celotna bruto vrednost vseh prenesenih sredstev je znašala 1.143,7 milijona EUR.

Fizični prenos dokumentacije bo izveden predvidoma v dveh fazah in se bo zaključil do konca decembra 2014.

DUTB bo prevzeta sredstva plačala z obveznicami s poroštvom Republike Slovenije z zapadlostjo decembra 2017, ki bodo izdane in izročene Abanki predvidoma 20. 10. 2014.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.
Attachments