Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB pripravlja interno vrednotenje 80 % odstotkov prevzetega portfelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank je 30. aprila letos objavila nerevidirano letno poročilo za leto 2013. DUTB vse do zaključka nerevidiranega letnega poročila ni prejela zadostne dokumentacije, na podlagi katere bi lahko potrdila, da so prenosne cene prevzetega premoženja enake pošteni vrednosti v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Ne glede na navedeno je družba za potrebe nerevidiranega letnega poročila uporabila predpostavko, da so prenosne cene najboljši približek poštene vrednosti.

Ob tem je DUTB na podlagi dostopne dokumentacije opravila vrednotenje nekaj največjih primerov, za katere je utemeljeno pričakovala, da so prenosne cene znatno višje od poštenih vrednosti. Za 17 podjetij je po posvetovanju s svojimi zunanjimi revizorji pripoznala izgubo ob začetnem pripoznanju v višini 92,6 milijona EUR.

Zunanji revizor zaradi manjkajočih ključnih informacij ni mogel zaključiti revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2013 in izdati mnenja o njih. Sprejeta je bila odločitev, da se revizija računovodskih izkazov izvede po tem, ko bo DUTB uspela pridobiti več informacij glede uporabljene metodologije pri določitvi prenosnih cen in za dokončanje revizije je bil postavljen rok 30. junij.

Na podlagi sredi maja dodatno prejetih informacij glede metodologije določanja prenosnih cen, ki vključujejo tudi državno pomoč bankama, se je DUTB odločila izvesti interno vrednotenje prevzetih terjatev v obsegu 80 % vrednosti celotnega portfelja, da bi ugotovila poštene vrednosti za te terjatve. Zunanji revizor meni, da je takšen pristop smiseln. Zaradi procesa vrednotenja prevzetih terjatev bo revizija računovodskih izkazov za leto 2013 zaključena po 30. juniju.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
Attachments