Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o sklepu skupščine imetnikov obveznic DUT02

​V Ljubljani je 29. 8. 2016 potekala skupščina imetnikov obveznic DUT02, ki jo je sklicala DUTB. DUTB se je odločila za umik obveznic DUT02 z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ker bo s tem omogočila uporabo določbe tretjega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki določa, da DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZUKSB.

Skupščina je sprejela predlagani sklep:

»Obveznice DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., z oznako DUT02 se na podlagi sklepa zasedanja imetnikov obveznic skladno s 101. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev.«

Na skupščini je bilo zastopanih 100 odstotkov vseh izdanih obveznic, za sprejetje sklepa pa je glasovalo 100 odstotkov vseh obveznic.

DUTB je kot izdajatelj obveznic DUT02 je skladno z 101. členom ZTFI podal soglasje k umiku navedenih obveznic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Javna objava notarskega zapisnika skupščine je del te objave.

Zapisnik skupščine.pdf

Attachments