Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o sklepu skupščine imetnikov obveznic DUT03 in DUT04

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V Ljubljani je 7. 9. 2016 potekala skupščina imetnikov obveznic DUT03 in DUT04, ki jo je sklicala DUTB. DUTB se je odločila za umik obveznic DUT03 in DUT04 z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ker bo s tem omogočila uporabo določbe tretjega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki določa, da DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZUKSB.

Skupščina je sprejela predlagani sklep:

»Obveznice DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., z oznako DUT03 in DUT04 se na podlagi sklepa zasedanja imetnikov obveznic skladno s 101. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.«

Na skupščini je bilo zastopanih 100 odstotkov vseh izdanih obveznic DUT03 in DUT04, za sprejetje sklepa pa je glasovalo 100 odstotkov vseh obveznic DUT03 in DUT04.

DUTB je kot izdajatelj obveznic DUT03 in DUT04, skladno s 101. členom ZTFI, podal soglasje k umiku navedenih obveznic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Javna objava notarskega zapisnika skupščine je del te objave.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Notarski zapisnik

Attachments