Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2015

​V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015.

DUTB je dne 31. 5. 2016 na Seonetu ter na spletnih straneh družbe že objavila Poročilo o poslovanju DUTB Državnemu zboru za leto 2015 (http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=60913) in v njem razkrila nerevidirane računovodske izkaze DUTB v letu 2015, ki se ne razlikujejo od revidiranih.

DUTB je pred tem, dne 29. 4. 2016, prav tako na Seonetu ter na spletnih straneh družbe, objavila obvestilo o odložitvi javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2015 (http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=59666), v katerem je pojasnila razloge za odložitev objave. Družba je v obdobju od objave odložitve javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2015 pa do danes izvedla delisting vseh svojih obveznic z organiziranega trga Ljubljanske borze, s katerimi je omogočila uporabo določb tretjega in petega odstavka 4. člena ZUKSB, ki določata, da DUTB ni treba konsolidirati družb, ki jih je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa ali prestrukturiranja gospodarskih družb, ter da DUTB pri računovodenju in računovodskem poročanju uporablja določila Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (IFRS).

Po izvedenem umiku delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze je DUTB zaključila računovodske izkaze, ki skladno z ZUKSB ne vključujejo konsolidiranih računovodskih izkazov. Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje brez pridržka.

Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

Attachments