Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava nerevidiranega polletnega poročila za leto 2016

V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), objavlja nerevidirano Polletno poročilo DUTB 2016.

Poslovanje DUTB v prvem polletju leta 2016 je bilo zaznamovano predvsem s pripojitvijo Factor banke in Probanke k DUTB, s tem povezanimi aktivnostmi reorganizacije ter procesne in stroškovne optimizacije, s katerimi si je DUTB postavila trdne temelje za uspešno delovanje v prihodnosti.

DUTB je v prvem polletju 2016 dosegla ali presegla večino strateških ciljev. Kljub izvedbi zahtevnega procesa pripajanja je DUTB v prvem polletju ustvarila 124,3 milijona EUR prilivov iz upravljanja s sredstvi, kar predstavlja 6,2% vrednosti prevzetih in pripojenih sredstev. S tem je presegla polletni cilj, ki ga DUTB postavlja Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), do konca meseca avgusta 2016 pa že presegla celoletni cilj 10%.

Visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so DUTB omogočili, da je v prvem polletju pospešeno odplačevala svoje finančne obveznosti. Tako je v mesecu aprilu DUTB predčasno odplačala obveznost do Ministrstva za finance, ki je bila pripojena s pripojitvijo Factor banke in Probanke, v višini 150 milijonov EUR (ter nato še 120 miljonov EUR v mesecu avgustu).

DUTB je v prvem polletju 2016 sicer ustvarila čisto izgubo v višini 5,6 milijona EUR vendar ta izvira iz računovodskih učinkov, ki jih je DUTB pripoznala ob pripojitvi Factor banke in Probanke in se nanašajo na prevrednotenje sredstev ob pripojitvi na pošteno vrednost. Brez teh učinkov bi DUTB v prvem polletju ustvarila 3,6 milijona EUR čistega dobička, kar bi pomenilo 8% donos na kapital.

Zaradi računovodskih učinkov pripojitve se je lastniški kapital DUTB znižal za 72,3 milijona EUR, kar je manj kakor 76 milijonov EUR, kolikor je znašala odobrena vendar še neporabljena državna pomoč za pokrivanje porebitnih prihodnjih izgub obeh bank v nadzorovani likvidaciji.

Pripojitev Factor banke in Probanke k DUTB je predstavljala za DUTB velik izziv tudi s procesnega in organizacijskega vidika. Z dobro pripravo na pripojitev ter uspešno izvedbo postpripojitvenih aktivnosti je uspela DUTB povečati stroškovno in procesno učinkovitost. Število zaposlenih se je do polletja znižalo za 17% glede na število zaposlenih ob pripojitvi. Po reorganiizaciji, ki je bila izvedena 1.7.2016, pa se število zaposlenih še dodatno znižuje. Prav tako je bila uspešno  izvedena zelo zahtevna integracija procesov ter izvedeni ukrepi za zniževanje stroškov zunanjih izvajalcev.

DUTB je tako postala še močnejša organizacija, kar ji bo omogočalo uresničevanje zakonskih in drugih ciljev, postavljenih s strani Vlade Republike Slovenije.

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2016 bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

 

Polletno poročilo DUTB 2016

Attachments