Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB poplačala obveznico DUT02 ter celotno obveznost do Ministrstva za finance

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je dne 15. 12. 2016 v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT02 v znesku 503,2 milijona EUR ter obresti iz vseh treh izdaj obveznic v višini 26,7 milijona EUR.

Za poplačilo obveznice DUT02 je DUTB v transparentnem in kompetativnem postopku pri najugodnejših ponudnikih najela dolgoročni posojili v višini  150,0 milijonov EUR pri Erste Group Bank AG Dunaj ter 355,0 milijonov EUR pri sindikatu bank Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Koper, d.d., NKBM, d.d., Unicredit banka Slovenije, d.d. in Abanka, d.d., z agentom Novo Ljubljansko banko, d.d. Posojili sta amortizacijski in zapadeta v plačilo sredi decembra 2021. DUTB ima možnost posojilo tudi predčasno poplačati, kar daje DUTB fleksibilnost pri upravljanju z likvidnostjo do konca leta 2021. Posojili sta zavoravani s poroštvom Republike Slovenije, za katero bo DUTB plačevala Republiki Sloveniji 1 % nadomestilo za izdano poroštvo.

Z refinanciranjem obveznice DUT02 je DUTB pomembno znižala stroške financiranja. Obrestna mera za najeti posojili je pomembno nižja od obrestne mere za zapadlo obveznico DUT02, ki je znašala 4,5 %, in je odražala razmere na trgu konec leta 2013, ob začetku izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Stroški financiranja DUTB se bodo tako v letu 2017 znižali za dobrih 20 milijonov EUR.

DUTB je dne 15. 12. 2016 prav tako v celoti poplačala 53,6 mio EUR preostale zapadle obveznosti do Ministrstva za finance, ki izvira iz pripojitve Factor banke in Probanke, nastale v okviru postopku nadzorovanega prenehanja Factor banke in Probanke v letu 2013. Tako je DUTB v letu 2016 poplačala skupaj za 369,0 milijonov EUR finančih obveznosti do Ministrstva za finance iz tega naslova.

Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. DUTB je tako znižala bodoče stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Attachments