Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Obvestilo o pristopu k pogodbi

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je dne 21.4.2017 s podpisom izjave o pristopu pristopila k Pogodbi o opravljanju storitev, sklenjeni dne 22.3.2017 in dopolnjeni z Aneksom št. 1 dne 21.4.2017 (v nadaljevanju: Pogodba) med družbami ALTA Skladi d.d. (v imenu in za račun vzajemnih skladov Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, Alpen.Developed, delniški podsklad, Alpen.Emerging, delniški podsklad, Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS in Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR), KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (v imenu in za račun podskladov KD Krovnega sklada KD GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD, KD RASTKO, EVROPSKI DELNIŠKI SKLAD, in KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI) in PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper (v imenu in za račun vzajemnega sklada PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV), kot naročniki ter družbami PUBLIKUM HOLDING d.o.o., ALTA Invest, investicijske storitve, d. d. in ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. kot svetovalci.

Predmet Pogodbe je izvedba svetovalnih storitev v zvezi s prodajo delnic izdajatelja CINKARNA Celje, d.d. (v nadaljevanju: Družba) z oznako CICG in ISIN kodo SI0031103805.

V skladu z določili Pogodbe le-ta stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo ali k njej pristopijo naročniki, ki so skupaj imetniki vsaj tolikšnega števila delnic, ki predstavljajo 25 % + 1 delnico osnovnega kapitala Družbe in dne 21.4.2017 je DUTB s strani družbe ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. prejela obvestilo, da je Pogodba pričela veljati istega dne.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Attachments