Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016

V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016.

Delovanje DUTB so v letu 2016 zaznamovali uspešno izvedena pripojitev Factor banke in Probanke  ter visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev, ki so presegli zakonsko opredeljeni cilj. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so v letu 2016 znašali 369,2 milijona EUR, kar predstavlja 18,3 % vrednosti prenesenih sredstev in tako znatno presega določbo ZUKSB o letnih prilivih v višini vsaj 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev. Od ustanovitve dalje je tako DUTB ustvarila 862,8 milijonov EUR prilivov, kar je 43 % vrednosti vseh prenesenih sredstev na DUTB.

DUTB je v letu 2016 izkazala 7,8 milijonov EUR čiste izgube. Izguba je posledica ne dovolj visokega pozitivnega izida iz posojil, da bi pokrili odhodke financiranja in stroške poslovanja, in stroškov organizacijskega prestrukturiranja DUTB zaradi pripojitve Factor banke in Probanke. Pripojitev je prispevala tudi k znižanju lastniškega kapitala DUTB, ki je konec leta 2016 znašal 79,4 milijonov EUR. To znižanje je bilo delno pokrito z dokapitalizacijo s strani Republike Slovenije v višini 50,0 milijonov EUR v kapitalske rezerve DUTB. Ekonomska donosnost na kapital je konec leta 2016 znašala 9,5 %, kar je več kot znaša cilj iz Smernic za delovanje DUTB, ki je bil postavljen s strani Vlade Republike Slovenije.

DUTB je v letu 2016 v celoti poplačala 369,0 milijonov EUR finančnih obveznosti do Ministrstva za finance, ki so bile prevzete ob pripojitvi Factor banke in Probanke, ter uspešno refinancirala zapadlo obveznico. S tem so se pomembno znižali odhodki financiranja DUTB v letu 2017 in v prihodnje.

Revizijo računovodskih izkazov za leto 2016 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ter dne 25. 4. 2017 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 25. 4. 2017 obravnaval Upravni odbor in ga bo posredoval v sprejem Vladi RS v vlogi skupščine DUTB. Vlada RS letnega poročila še ni sprejela.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe DUTB, d.d., Ljubljana, www.dutb.eu, najmanj pet let od datuma objave.

Attachments