Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Reševanje družbe Litostroj Jeklo uspešno zaključeno v korist vseh deležnikov

Ljubljana, 26. 11. 2018 – Po dolgotrajnih večletnih prizadevanjih DUTB v postopku reševanja podjetja je s podpisom pogodbe med Litostrojem Jeklo in LTH Castings uspešno končan postopek prodaje nepremičnin. Novi kupec LTH Castings bo odkupil vse nepremičnine družbe Litostroj Jeklo. S kupnino v višini 11,5 mio EUR bo poplačana večina terjatev upnikov, pa tudi neplačani prispevki za zaposlene. Poleg tega je ohranjenih okoli 200 delovnih mest in industrijska kultura podjetja. Razplet sanacije tako prinaša vsem vključenim deležnikom – zaposlenim, poslovnim partnerjem, FURS in DUTB - mnogo več koristi kot alternativni postopek stečaja.

DUTB je vse od prenosa iz Abanke konec leta 2014 aktivno upravljala terjatve do družbe Litostroj Jeklo. V tem času je izvedla vse ukrepe, ki so bili na voljo, da  prestrukturira družbo in ji omogoči delovanje tudi v prihodnje. Prvotni namen reševanja podjetja je bil stabilizacija poslovanja in kasneje njegova prodaja ustreznemu investitorju. Zaradi različnih interesov vključenih deležnikov prodaja družbe ni bila možna. Posledično je bila edina opcija za ohranitev proizvodnje oddaja premoženja, katerega vrednost v uporabi je bistveno višja kot v primeru likvidacije. Po izvedeni ponovljeni prisilni poravnavi in težavnem postopku prodaje premoženja je podjetje uspelo prodati večino svojih sredstev, s čimer bo poplačana večina terjatev upnikov, kakor tudi neplačani prispevki.

Kupnina za nepremičnine, dane v zavarovanje DUTB, znaša 11,5 mio EUR, od česar bo 4,5 mio EUR namenjenih za poplačilo prispevkov, s čimer bodo le-ti poplačani skoraj v celoti. Preostanek v višini 7 mio EUR je namenjen za poplačilo DUTB, kar je občutno višje kot v primeru stečaja, v katerem bi bile iztržene vrednosti občutno nižje, hkrati pa bi nastalo veliko dodatnih stroškov.

Kronologija reševanja družbe Litostroj Jeklo:

  • Prvi poskus prodaje: Terjatve do družbe Litostroj Jeklo so bile na DUTB prenesene iz Abanke oktobra 2014, ko je bila prisilna poravnava družbe že skoraj končana. Takoj po končani prisilni poravnavi se je izkazalo, da je podjetje znova insolventno in nezmožno nadaljnjega poslovanja. Zaradi pomanjkanja naročil in negativnega denarnega toka je DUTB ocenila, da je edina možnost za preprečitev stečaja podjetja njegova prodaja. V februarju 2015 je DUTB začela s postopkom prodaje svojih terjatev in lastniškega deleža. Aprila 2015 so upniki s strani potencialnega investitorja prejeli ponudbo, ki zaradi nestrinjanja s strani enega finančnega upnika, ni bila sprejeta. Po dodatnih pogajanjih je investitor avgusta 2015 finančnim upnikom poslal izboljšani individualni zavezujoči ponudbi za odkup terjatev in poslovnih deležev. Investitor je začel izvajati potrditveni skrbni pregled družbe, v novembru 2015 pa je od nakupa odstopil.  
  • Alternativni scenarij: Ker je podjetje v vmesnem obdobju pridobilo dodatna naročila, s pomočjo katerih bi ob razrešitvi preteklih bremen lahko poslovalo naprej, je DUTB s podjetjem izdelala alternativni scenarij: vložek svežih likvidnostnih sredstev s poroštvom države na način, da podjetje odplača vse dolgove in s svežim obratnim kapitalom financira sprotno poslovanje. Namen je bil stabilizacija poslovanja in kasnejša prodaja. Ob tem bi večino tveganj prevzela DUTB, tveganje za državo bi obstajalo zgolj v primeru stečaja. Žal za omenjeni scenarij ni bilo pridobljeno soglasje, tako da je DUTB izčrpala vse možnosti za prestrukturiranje družbe Litostroj Jeklo.
     
  • Nov interes za nakup: V letu 2017 je interes izkazal investitor iz Nemčije, ki je kasneje zaradi visokih pričakovanj upnikov (zahteva FURS za celotno poplačilo vseh obveznosti skupaj z zamudnimi obrestmi) in negotovosti odstopil od nakupa.
     
  • Oddaja premoženja v najem: Vse od začetka prve prisilne poravnave v letu 2014 podjetje ni bilo sposobno poravnavati prispevkov za zaposlene, zato so se obveznosti iz naslova prispevkov občutno povečevale. Podjetje je proti koncu leta 2017 sklenilo, da je edina možnost zagotovitve poplačila prispevkov in maksimalnega poplačila upnikov ponovljena prisilna poravnava. Njen namen je bil oddaja premoženja v najem in odprodaja sredstev podjetja. Podjetje je uspešno oddalo nepremičnine in stroje; najemnik nadaljuje s proizvodnjo na omenjeni lokaciji. Na ta način je določeno število zaposlenih tudi ohranilo svoje delovno mesto. 
Attachments