Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU - DUTB ID 100165

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup sklopa zemljišč v Kranju – DUTB ID 100165 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine – zemljišča z ID znaki:

  • parcela 2123 346/9 (ID 3664435), v izmeri 675 m2,
  • parcela 2123 346/10 (ID 5069141), v izmeri 175 m2,
  • parcela 2123 346/11 (ID 4733405), v izmeri 275 m2,
  • parcela 2123 346/15 (ID 5843457), v izmeri 12.365 m2,
  • parcela 2123 346/16 (ID 5843458), v izmeri  12.634 m2,
  • parcela 2123 347/6 (ID 4134588), v izmeri 499 m2.

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva stavbna zemljišča za gradnjo večstanovanjskih objektov, skupne površine 26.623 m2 v Kranju, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za sprejem zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU– DUTB ID100165100165«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Dodatno mora ponudba za nakup Predmeta Prodaje vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke iz 3. odstavka 2. točke tega Vabila (Priloga 2 temu Vabila).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež ponudnika.

Izhodiščna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 2.715.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.08.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je do oddaje Ponudbe plačana s tem Vabilom določena varščina.

OGLAS - DUTB nepremičnine ID 165

NOVICA - DUTB nepremičnine ID 165


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb

Priloga 1 - Obrazec zavezujoča ponudba

Priloga 2 - KYC_SLOAttachments