Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) V STANOVANJSKI SOSESKI ŠKRJANČEVO

​Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanje (z atrijem v pritličnih stanovanjih) in pripadajoča shramba ter dve parkirni mesti – v stanovanjski soseski Škrjančevo, na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Radomlje (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektu soseska Škrjančevo, in sicer:

  • 15 posameznih stanovanj,
  • 15 posameznih shramb v 1. etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
  • 7 posameznih atrijev v pritlični etaži (vsakemu pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
  • 30 posameznih parkirnih mest (vsakemu stanovanju bosta pripadali 2 parkirni mesti),

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih (med drugim tudi na petih zunanjih parkirnih mestih, ki bodo namenjena obiskovalcem stanovanjske soseske Škrjančevo), objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Glavni del pogodbenega predmeta predstavljata dva stanovanjska objekta:

  • ID znak: stavba 1959-6053, na naslovu Škrjančevo 55, Radomlje, z oznako »B«,
  • ID znak: stavba 1959-6054, na naslovu Škrjančevo 51, Radomlje, z oznako »C«.

Prodajalec izrecno poziva vse ponudnike za nakup novih enot pogodbenega predmeta navedenega v 11. odstavku točke 1. tega Vabila, da se pred posredovanjem eventualnih ponudb v celoti seznanijo s »Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stanovanjske soseske Škrjančevo«, notarke Mete Zupančič, opr. št. SV 170/2020 z dne 13.03.2020 (v nadaljevanju se navajajo tudi kot »splošni pogoji prodaje«), ki so objavljeni na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA ŠKRJANČEVO«.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je od 15.05.2020 do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure).

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost so naslednji dokumenti:

  • pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabilu),
  • podpisan Popis lastnosti za nakup nove enote (Priloga 4 temu Vabilu),
  • priloženo dokazilo o plačilu varščine (točka 2.2 tega Vabila),

ki so objavljeni na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »519-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA STANOVANJE ŠKRJANČEVO – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

KREATIVDOM d.o.o.

Telefon: 041 498 708

oziroma na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov (razen stanovanja s komercialno oznako CP2) bodo potekali od 15.05.2020 do vključno 30.06.2020, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke.

Za več informacij vas prosimo, da si preberete vabilo:

VABILO_K_ODDAJI_ZAVEZUJOCIH_PONUDB_ZA_NAKUP_POSAMEZNIH_DELOV-STANOVANJ_V_STANOVANJSKI_SOSESKI_SKRJANCEVO.pdf

Priloga 1 - Obrazec za oddajo ponudbe.pdf

Priloga_2-seznam_nepremicnin-cenik_enot_1.pdf 

Priloga 3_a - Prodajna pogodba ZVKSES - brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga 3_b - Prodajna pogodba ZVKSES - hipoteka - vzorec 2020.pdf

Priloga 3_c - Prodajna pogodba rabljena - brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga 3_d - Prodajna pogodba rabljena - brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga_4-Popis_pomankljivosti_posameznih_delov_stavb-Skrjancevo.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 519

NOVICA - DUTB NEPREMIČNINE ID 519

Attachments