Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Vrhniki – DUTB ID 5022 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

  • z ID znakom: parcela 2002 2704/6 (ID 1363037), v velikosti 15.613 m2, ki v naravi predstavlja zazidljivo zemljišče s sprejetim OPPN, ki dovoljuje večstanovanjsko gradnjo, na Vrhniki (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.100.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure.).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 21.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Marko Urbanija,  tel. št. 00 386 51 265 705, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe Vrhnika.pdf 

Obrazec - Zavezujoča ponudba za nakup zemljišča na Vrhniki - DUTB ID 5022.pdf

PP-__-2020-5022- z. Vrhnika- 28.5.2020-MU-osnutek.pdf

Obrazci - KYC.zip

OGLAS - DUTB ID 5022

Attachments