Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Certa, d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. in Modra Zavarovalnica, d. d., objavljata javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic družbe CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje, d. d. Predmet prodaje je paket 529.070 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako CTCG, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d. d. Delnice so prosto prenosljive ter predstavljajo 23,39 % osnovnega kapitala družbe ter 25,98 % glasovalnih pravic družbe.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 15. 12. 2017. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 14. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Javni_Razpis-Certa.pdf

PRILOGA-Osnutek_prodajne_pogodbe.pdf

Attachments