Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZALOGE PREMIČNIN

​Predmet prodaje v tem »vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zaloge premičnin« so premičnine, katerih spisek zaloge je kot priloga sestavni del tega vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

 

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za sprejem zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZALOGE PREMIČNIN«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu.

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež ponudnika.


Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 60.000,00 EUR + pripadajoči davek.


Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.


Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 26.06.2019 do 11:59:59 ure.


Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je do oddaje Ponudbe plačana s tem Vabilom določena varščina. VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZALOGE PREMIČNIN.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe za nakup zaloge premičnin.pdf

Spisek zaloge premičnin.pdf

Attachments