Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUNAJSKI KRISTALI V LJUBLJANI - DUTB ID 1854

​Predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »Dunajski kristali« v Ljubljani – DUTB ID 1854 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta 2 nepremičnini:

a) stolpič S1  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 2.670 m2, na naslovu Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/33, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S1«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b) stolpič S2  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 3.519 m2, na naslovu Štukljeva cesta 46, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/34, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S2«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

-  da se pogodbeni predmet prodaja tako kot celota obeh stolpičev S1 in S2 kot po posameznih stolpičev S1 in S2, in sicer na način:

 • skupna kombinacija obeh stolpičev S1 in S2 v skupni izmeri 6.189 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854);
 • ločena prodaja stolpiča S1 v izmeri 2.670 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-001);
 • ločena prodaja stolpiča S2 v izmeri 3.519 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-002);

- da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako:

 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854.« ali
 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-001.« ali
 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-002.«.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

 • DUTB ID 1854 (stolpič 1 in stolpič 2): 7.000.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-001 (stolpič 1): 3.200.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-002 (stolpič 2): 4.100.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.
 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.06.2020 (do 11:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 1. Pravilno izpolnjen Obrazec: Obrazec-1 (Priloga 1 temu Vabilu) ali Obrazec-2 (Priloga 2 temu Vabilu) ali  Obrazec-3 (Priloga 3 temu Vabilu),
 2. Potrdilo/-a o plačilu varščine, iz kater-ega/-ih mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, 

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 04.06.2020.

Vabilok oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine Dunajski kristalu Ljubljana - DUTB ID 1854.pdf 

Attachments