Skip Navigation Linksinformacije_javnega_znacaja

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA​​

 

DUTB skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavlja za vsak posamezni kredit informacije, ki so neposredno povezane s krediti neplačnikov kot tveganimi postavkami, ki se vodijo kot slabitve v bilancah te banke, in ki so bili iz takšne banke preneseni na DUTB:

 • iz pogodb o sklenjenih poslih: vrsta in vrednost posla, kreditodajalec, kreditojemalec, in sicer: firma in sedež pravne osebe, datum sklenitve pogodbe;
 • iz sklepov organa banke, pristojnega za odobritev posla: organ, ki je posel odobril in člani organa ter člani uprave in člani nadzornega sveta banke v času odobritve kredita, in sicer: za fizično osebo: osebno ime in položaj oziroma naziv delovnega mesta;
 • iz dokazil o zavarovanju: vrsta in predmet zavarovanja.

DUTB je zgoraj navedene informacije prejela s strani bank, način objave informacij pa je določila Banka Slovenije z Navodilom o načinu objave informacij neposredno povezanih s krediti neplačnikov.

DUTB omogoča tudi dostop do osnovnih podatkov o svetovalnih ter avtorskih pogodbah in drugih pravnih poslih, in sicer z objavo naslednjih podatkov:

 • podatek o vrsti posla,
 • o pogodbenem partnerju, in sicer za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pravne osebe ter za fizično osebo: osebno ime in kraj bivanja,
 • pogodbeno vrednost in višino posameznih izplačil,
 • datum in trajanje posla in
 • enake podatke iz morebitnega aneksa k pogodbi.

DUTB objavlja tudi informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki DUTB, ki se nanašajo na vrsto zastopnika oziroma navedbo članstva v poslovodnem organu, organu upravljanja ali nadzornem organu in informacijo o višini prejemkov ter bonitet te osebe, kot je:

 • osebno ime,
 • dogovorjeno višino mesečnih prejemkov,
 • dogovorjeno višino odpravnine ter
 • skupno višino neto izplačanih prejemkov v preteklem letu.

 
Podatki so dostopni na naslednjih povezavah:

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani NLB:

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani NKBM:

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani Probanke:

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani Factor banke:

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani Banke Celje:

Informacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na DUTB s strani ABANKE:

Podatki o prenesenih terjatvah iz vseh bank po posameznem dolžniku

Informacije javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ:

 

Katalog informacij javnega značaja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Osnovni podatki:Naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba:Matej Pirc, glavni izvršni direktor
Datum prve objave kataloga: 
Datum zadnje spremembe:7. 3. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.dutb.eu/si/informacije_javnega_znacaja.aspx

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., je bila ustanovljena z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Cilji ustanovitve DUTB (in SSB – Sklada za stabilnost bank) so izvajanje ukrepov po ZUKSB na način, da se zagotovi gospodarna poraba javnih sredstev in povrnitev proračunskih sredstev, pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgvornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank, deležnih ukrepov po ZUKSB.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Upravni odbor DUTB:

Neizvršni direktorji

 • Boris Novak
 • Marko Tišma
 • Aleksander Lozej
 • Alenka Urnaut Ropoša

Izvršni direktorji

 • Matej Pirc
 • Bojan Gantar
 • Andraž Grum

Organizacijske enote

Notranja revizija
Skladnost poslovanja
Pravno svetovanje Upravnemu odboru
Kadri
Tajništvo
Korporativno komuniciranje in marketing
Upravljanje terjatev
Prestrukturiranje zahtevnih primerov
Prestrukturiranje terjatev srednjih in malih podjetij
Unovčevanje terjatev in izterjava
Upravljanje naložb
Upravljanje nepremičnin
Upravljanje nepremičninskega portfelja - stanovanjski
Upravljanje nepremičninskega portfelja - poslovni
Podpora upravljanju nepremičnin
Poslovne analize in vrednotenja
Pravo
Nabava in javno naročanje
Finance, računovodstvo, podpora upravljanju sredstev, kontroling in IT
Finance, računovodstvo in podpora upravljanju sredstev
Kontroling in upravljanje tveganj
Informatika, organizacija in poslovni procesi

Kontaktni podatki za vse enote:

Na spletni strani: http://www.dutb.eu/si/osebna_izkaznica.aspx.

Telefon: +386  1 429 38 77

Naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Organigram organa:Dostopen na spletni strani: http://www.dutb.eu/si/upravljanje.aspx.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Bor Šteblaj

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

Telefon: 01 429 38 42

E-pošta: bor.steblaj@dutb.eu

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 in 63/13 s spremembami) - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6521.
Evropska zakonodaja:Dostop do evropske zakonodaje je na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:DUTB ni predlagatelj predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:Seznam strateških in programskih dokumentov je objavljen na spletni strani DUTB.
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
DUTB ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
DUTB ne upravlja z nobeno javno evidenco.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirkJavna naročila: http://www.dutb.eu/si/javna_narocila.aspx.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop preko spleta:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.dutb.eu/si/informacije_javnega_znacaja.aspx

Fizični dostop:

Na sedežu organizacije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

DUTB lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, le te zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:/

 

​​