Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
Javni poziv za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Vila Otočec, Dobrava 79, Otočec10.3.2020

​Predmet razpisa je najem v celoti opremljene in funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer:

 • parcela 1460 160/139 v izmeri 4.417 m2 ,
 • parcela 1460 246/1 v izmeri 1.650 m2,
 • parcela 1460 255/3 v izmeri 278 m2,
 • parcela 1460 246/4 v izmeri 1.243 m2.

DUTB, d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

V naravi gre za hotelsko-gostinski objekt, etažnosti K + P + 2, ki obsega večjo restavracijo v treh prostorih, sejno sobo, 15 hotelskih sob, 2 apartmaja, savno, poročno dvorano s samostojno kuhinjo in pomožnimi prostori, dve parkirišči za 80 avtomobilov ter nadkrito teraso.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 6. 2020 oz. po dogovoru in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca. Investicijski stroški se krijejo po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno, morebitne komentarje na osnutek najemne pogodbe (v nasprotnem primeru se šteje, da soglaša z najemno pogodbo) oziroma druge  ponudnikove pogoje za najem.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • Vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju penzionov / hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 11.5. 2020 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnine Vila Otočec – NE ODPIRAJ«.


Javni poziv za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Vila Otočec, Dobrova 79, Otočec.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 337


POSEBNO OPOZORILO PRODAJALCA!

ZACASNA PREKINITEV OGLEDOV NEPREMICNIN V LASTI DUTB
Roki za zavezujoče zbiranje ponudb bodo predvidoma zaradi trenutne situacije podaljšani v čas po ureditvi razmer.

Ljubljana, dne 19.3.2020VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUNAJSKI KRISTALI V LJUBLJANI - DUTB ID 185410.3.2020

​Predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »Dunajski kristali« v Ljubljani – DUTB ID 1854 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta 2 nepremičnini:

a) stolpič S1  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 2.670 m2, na naslovu Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/33, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S1«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b) stolpič S2  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 3.519 m2, na naslovu Štukljeva cesta 46, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/34, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S2«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

-  da se pogodbeni predmet prodaja tako kot celota obeh stolpičev S1 in S2 kot po posameznih stolpičev S1 in S2, in sicer na način:

 • skupna kombinacija obeh stolpičev S1 in S2 v skupni izmeri 6.189 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854);
 • ločena prodaja stolpiča S1 v izmeri 2.670 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-001);
 • ločena prodaja stolpiča S2 v izmeri 3.519 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-002);

- da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako:

 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854.« ali
 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-001.« ali
 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-002.«.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

 • DUTB ID 1854 (stolpič 1 in stolpič 2): 7.000.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-001 (stolpič 1): 3.200.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-002 (stolpič 2): 4.100.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.
 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.06.2020 (do 11:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 1. Pravilno izpolnjen Obrazec: Obrazec-1 (Priloga 1 temu Vabilu) ali Obrazec-2 (Priloga 2 temu Vabilu) ali  Obrazec-3 (Priloga 3 temu Vabilu),
 2. Potrdilo/-a o plačilu varščine, iz kater-ega/-ih mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, 

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 04.06.2020.

Vabilok oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine Dunajski kristalu Ljubljana - DUTB ID 1854.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Engrotuš3.3.2020

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 10. 4. 2020 do 15.00 ure

razpis prodaja terjatev - Engrotuš 2020-3.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 1021113.2.2020

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidanega stavbnega zemljišča  v Mariboru – DUTB ID 102111 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:

 z ID znakom: parcela 659 286 (ID 3444147) v velikosti 314,00 m2 in parcela 659 287 (ID 4116527) v velikosti 70,00 m2,  ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo stavbo, primerno za odstranitev, v skupni izmeri  384,00 m2, na naslovu Ruška cesta 4, 2000 Maribor, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP  ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU - DUTB ID 102111

Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 40.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oziroma 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)) in ga bo plačal kupec.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU - DUTB ID 102111« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU v  - DUTB ID 102111«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 4.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Blažu Ribiču tel. št. 02 252 07 06, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU – DUTB ID 102111 (PDF spodaj)

Vabilo zbiranje zavezujočih ponudb.pdf 

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup - ID 102111.pdf

Vzorec - Prodajna pogodba - ID 102111.pdf

Lokacijska informacija ID2111.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 2111

NOVICA - DUTB NEPREMIČNINE ID 2111 

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 500631.1.2020

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954,00 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176,00 m², na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče - DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Postopek prodaje pogodbenega predmeta vodi prodajalec.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno petka, 14.02.2020.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 5006 (PDF spodaj)

Vabilo na e-Dražbo 31.1.2020.pdf

Kako kupiti hišo na e-dražbi.pdf 

Priloga 1 - Seznam opreme.pdf

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe Rateče.pdf

 NOVICA - DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI - DUTB ID 153-21517.12.2019

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 153-215 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnima mestoma, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

 • del stavbe 1739-6767-774 (ID 5732059) – stanovanje s površino dela stavbe 127,30  m2 in uporabno površino dela stavbe 97,3 m2, ki se nahaja v 13. etaži poslovno stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana;
 • del stavbe 1739-6767-881 (ID 5732158) – shramba s površino dela stavbe 23,18 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
 • del stavbe 1739-6767-2008 (ID 5733520) – parkirno mesto s površino dela stavbe 24,17 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
 • del stavbe 1739-6767-2114 (ID 5733626) – parkirno mesto s površino dela stavbe 18,43 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA V LJUBLJANI – DUTB ID 153-215«, .«

Izklicna bruto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 255.000,00 (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 16.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudniki bodo lahko ponudbe za pogodbeni predmet oddali že prvi naslednji dan po objavi tega Vabila (od 18.12.2019), ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu www.celovskidvori.eu.

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu,  

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.01.2020. 

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA STANOVANJE CELOVŠKI DVORI (PDF spodaj).

Vabilo zavezujoče zbiranje ponudb za stanovanje Celovški dvori.pdf

Obrazec - zavezujoča ponudba za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori Ljubljana - DUTB 153-215.pdf 

Osnutek prodajne pogodbe s hipoteka za nakup stanovanja Celovški dvori.pdf 

Osnutek prodajne pogodbe za nakup stanovanja Celovški dvori.pdf

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE

OGLAS - STANOVANJE CELOVŠKI DVORI

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 10508013.12.2019

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v bližini letališča v Sofiji, Bolgarija – DUTB ID 105040 (v nadaljevanju »Vabilo«) so naslednje nepremičnine, ki se prodajajo kot celota in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«):

 1. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1401 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, ena) v izmeri 47 230 (sedeminštirideset tisoč dvesto trideset) kvadratnih metrov
 2. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1405 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, pet) v izmeri 38 173 (osemintrideset tisoč sto triinsedemdeset) kvadratnih metrov 
 3. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1407 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, sedem) v izmeri 44 535 (štiriinštirideset tisoč petsto petintrideset) kvadratnih metrov  
 4. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1338 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, tri, osem) v izmeri 34 913 (štiriintrideset tisoč devetsto trinajst) kvadratnih metrov
 5. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8423.308 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, štiri, dva, tri, pika, tri, nič, osem) v izmeri 6 469 (šest tisoč štiristo devetinšestdeset) kvadratnih metrov
 6. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1330 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, tri, nič) v izmeri 2 216 (dva tisoč dvesto šestnajst) kvadratnih metrov
 7. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1329 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, dva, devet) v izmeri 1 418 (tisoč štiristo osemnajst) kvadratnih metrov

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

 • da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«;
 • da je pogodbeni predmet obremenjen s hipoteko Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. v skladu s seznamom hipotek v Prilogi 1 tega Vabila (Priloga 1 je sestavni del dokumentacije, ki jo je mogoče vpogledati v skladu s 3. odstavkom točke 7. tega Vabila). Prodajalec bo zagotovil izbris z izdajo izbrisne pobotnice takoj po podpisu prodajne predpogodbe in vložitvi predloga za izbris v zemljiški knjigi. V breme pogodbenega predmeta so vloženi tudi predlogi za začasne odredbe, kot je navedeno v Prilogi 1. Prodajalec ni dolžan poskrbeti za umik predlogov za začasne odredbe oz. izbris vpisov iz zemljiške knjige, saj na kupca nimajo negativnega učinka ter varujejo njegove pravice in interese v smislu 3. točke Razlagalne odločbe št. 1/2015 Sveta civilnega in gospodarskega oddelka Bolgarskega vrhovnega kasacijskega sodišča;
 • da je namenska raba pogodbenega predmeta kmetijska.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080«.

Informativna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 9.621.370,00 EUR + pripadajoči 20% davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 11.02.2020 (do 11:59:59 ure.)

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v Sofiji, Bolgarija - DUTB ID 105080« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Obrazec se nahaja na spletnem naslovu:

https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Bolgarija.d33/prodaja.k1/oglas3173727.html?sort=vdesc#cnta

Obvezni in bistveni sestavini ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 3 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »105080-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01 429 34 79 ali 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 07.02.2020.

Vabilo ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB SOFIA RE ID 105080.pdf 

Obrazec ZAVEZUJOČA PONUDBA ZEMLJIŠČA SOFIJA.pdf

Prodajna predpogodba-zemljišče- vzorec SLO 2019-Bolgarija-čistopis.pdf

KYC-Slovensko.zip

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI - DUTB ID 10067212.12.2019

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega kompleksa v Selnici ob Dravi– DUTB ID 100672 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

-     parcela 631 268/4 (ID 2568770), v izmeri 13.255 m2, na kateri stojijo stavbe z ID št. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189 in 191, ki v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne hale, poslovni aneks ter ostale pomožne ter infrastrukturne objekte, v skupni izmeri 8.357 m2 neto tlorisne površine, vse na naslovu Mariborska cesta 46, Selnica ob Dravi, skupaj s pisarniško in računalniško opremo, ki se nahaja v poslovnem aneksu,

-     parcela 631 268/5 (ID 4415119), v izmeri 59 m2, ki v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče,

-     parcela 631 275/4 (ID 2410523), v izmeri 2.823 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k zemljišču ID znak: parcela 631 268/4

(v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v skupni višini 2.200.000,00 EUR, brez pripadajočega davka na nepremičnine (22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«) in davka na premičnine (22% DDV), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 15.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Borisu Vončini tel. št.040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.01.2020.

Vabilo Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

Priloga 4 - Pisarniška in računalniška oprema Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

PP-___-2019-672- Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

KYC-Slovensko.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna - PODALJŠANJE3.12.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13. 12. 2019 do 14.00 ure. 

20191203_Javni razpis Semenarna - PODALJŠANJE.pdf


VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 500613.11.2019

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH – DUTB ID 5006

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176 m2, na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče - DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno  29.11.2019, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca. 

Z vplačilom Varščine v višini 20.000,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 29.11.2019 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«. Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Če bo za pogodbeni predmet draženja Varščino vplačal zgolj en (1) dražitelj, se mora za uspešno pridobitev pogodbenega predmeta draženja v času trajanja e-dražbe prijaviti v informacijski sistem https://dutb.edrazbe.si/ ter vsaj enkrat dražiti. Če dva (2) ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat (1) ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

prejeli avtomatsko generirano elektronsko sporočilo, na katerem je potrdilo o prijavi na predmete draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.), potrdila o vplačani Varščini in vidno plačilo Varščine na TRR-ju prodajalca je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi (t.i. žeton). V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si),

oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb: Sebastian Turk, e-mail: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 29.11.2019.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 04.12.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 60 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot minuto pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba spet podaljšala za nadaljnjo minuto in tako dalje. To pomeni, da se bo e-dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za  minut. Po poteku tega časa se e-dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 1.000,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.11.2019

Vabilo na e-Dražbo 13.11.2019.pdf

Priloga 1 - Seznam opreme.pdf

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe Rateče.pdf

Kako kupiti hišo na e-dražbi.pdf

NOVICA – DUTB NEPREMIČNINE

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

 

 

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna6.11.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. 12. 2019 do 14.00 ure. 

20191106_Javni razpis Semenarna.pdf

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B213.9.2019

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002 (v nadaljevanju »Objava«) je nepremičnina - del stavbe z ID znakom:

 • del stavbe 699-765-14 (ID 5513353), ki v naravi predstavlja shrambo v mansardi  II (4. etaža), v izmeri 9,46 m2 kot posamezni del stavbe na naslovu Hočko Pohorje 131, 2311 Hoče,  z identifikacijsko številko 14.E, do celote, (v nadaljevanju »e-dražba«), 
ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«). 
Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 6.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega 22% DDV, ki ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »136-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Shramba B2-2019«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje 24.09.2019 do 12:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.  

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 25.09.2019 do 15:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo Shramba B2-2019« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. Shramba B2-2019.

Če dva ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ prejeli elektronsko sporočilo s prijavljenimi podatki (podatki o dražitelju) in opisanim predmetom draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.) in potrdila o vplačani Varščini je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi.  V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si), oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb Sebastian Turk, email: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije do 23.09.2019 pri skrbniku nepremičnine - Edo Bečić na edo.becic@dutb.eu ali po telefonu 01/429-34-63.

Dogovor o ogledu mora biti potrjen najkasneje 1 delovni dan pred predvidenim ogledom do 10.00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 27.09.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 70 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema).

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 500,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 500,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.09.2019

Vabilo na e-dražbo Shramba.pdf
 Kako kupiti shrambo - DUTB ID 136-002.pdf

OGLAS – DUTB nepremičnine ID 136-002

NOVICA-DUTB nepremičnine ID 136-002

ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV.8.8.2019

DUTB deluje samostojno pri oddaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Mariborskem Pohorju in je sestavljen iz:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena.
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev).
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 14 apartmajev) ter dodatnih 15.518 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče.

  DUTB d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

  Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

  Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje vsaj pol leta ali več z začetkom 01.09.2019 ter vsaj do 29.02.2020 in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

  Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

  Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:
 • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
 • izjavo o nameri za najem hotelov (DUTB bo upoštevala želje potencialnih najemnikov glede izbranih nepremičnin, ki bodo predmet ponudbe),
 • ponudbeno ceno za vsak hotel.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do petka, 23.08.2019 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnin na Mariborskem Pohorju – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe RPFS d.o.o. 28.6.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe RPFS d.o.o..

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 29.07.2019 do 14.00 ure.

RPFS_razpis_SLO.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA ŠENTJUR, d.d. in dela terjatev do družbe PSZ, d.d., v stečaju - ZAKLJUČENO25.6.2019

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur in dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem, d.d. – v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje.

DUTB_razpis Meja in PSZ_terjatve_zavezujoce ponudbe.pdf

Teaser_Meja Šentjur slo 8-7-2019.pdf

MEJA RAZPIS dodatno 14.8.2019.pdf

 

Zbiranje zavezujočih ponudb Linxair - ZAKLJUČENO20.6.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika LINXAIR letalski prevoznik d.o.o. – v stečaju, Pameče 166A, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 1492136000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22. 7. 2019 do 14.00 ure.

Zbiranje zavezujočih ponudb Linxair.pdf

Teaser Ikar slo.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU - DUTB ID 10016519.6.2019

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup sklopa zemljišč v Kranju – DUTB ID 100165 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine – zemljišča z ID znaki:

 • parcela 2123 346/9 (ID 3664435), v izmeri 675 m2,
 • parcela 2123 346/10 (ID 5069141), v izmeri 175 m2,
 • parcela 2123 346/11 (ID 4733405), v izmeri 275 m2,
 • parcela 2123 346/15 (ID 5843457), v izmeri 12.365 m2,
 • parcela 2123 346/16 (ID 5843458), v izmeri  12.634 m2,
 • parcela 2123 347/6 (ID 4134588), v izmeri 499 m2.

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva stavbna zemljišča za gradnjo večstanovanjskih objektov, skupne površine 26.623 m2 v Kranju, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za sprejem zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU– DUTB ID100165100165«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Dodatno mora ponudba za nakup Predmeta Prodaje vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke iz 3. odstavka 2. točke tega Vabila (Priloga 2 temu Vabila).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež ponudnika.

Izhodiščna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 2.715.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.08.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je do oddaje Ponudbe plačana s tem Vabilom določena varščina.

OGLAS - DUTB nepremičnine ID 165

NOVICA - DUTB nepremičnine ID 165


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb

Priloga 1 - Obrazec zavezujoča ponudba

Priloga 2 - KYC_SLOJAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE RTC ŽIČNICE, KRANJSKA GORA, D.D.9.5.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 13.013 delnic izdajatelja RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., z oznako RKGG, ki predstavljajo 11,28 % delež v osnovnem kapitalu. Delnice so izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. in prosto prenosljive.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 11:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi. 


Javni_razpis-RTC_KG_9.5.2019.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189 - SPREMEMBA6.5.2019
Zaradi manjših sprememb vsebine razpisa (kmetijska zemljišča so prikazana ločeno), stranke naprošamo, da uporabljajo razpisno dokumentacijo z objavljenim datumom 29.04.2019.


Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:
 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,

ki v naravi predstavljajo 316.245 m2 nezazidanih stavbnih zemljišč in 18.052 m2 kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).


Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22% DDV.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE26.4.2019

Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 137.767 delnic (ki predstavljajo 30,62 % delež v osnovnem kapitalu) družbe Melamin d.d. Kočevje, matična št. 5034043000, ki so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije in vpisane z oznako MKOG v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Imetnik 137.767 zastavljenih delnic je NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična št. 1294261000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 11.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 12:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Javni_razpis_Melamin_26_04_2019.pdf

MELAMIN.pogodba.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI GRADIS V LJUBLJANI26.4.2019

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v stavbi GRADIS v Ljubljani – DUTB ID 1378 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini ID znak:

- del stavbe 1730-64-16 (ID 6285990), poslovni prostor št. 16 skupne površine 56,96 m2,

- del stavbe 1730-64-17 (ID 6285991), poslovni prostor št. 17 s površino 401,60 m2,

v 3. etaži poslovne stavbe GRADIS, na naslovu Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001 in 1378-004« ali »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001« ali »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-004«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano naslov oz. sedež ponudnika.

Informativne cene za Predmet Prodaje znašajo:

 • Skupna kombinacija A, v naravi poslovni prostori s skupno površino 458,56 m2, ID znak: del stavbe 1730-64-16 in del stavbe 1730-64-17: v višini 489.000 EUR + pripadajoči davek;
 • Ločen sklop B, v naravi poslovni prostori s skupno površino 56,96 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-16: v višini 65.000 EUR + pripadajoči davek;
 • Ločen sklop C, v naravi poslovni prostori s skupno površino 401,60 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-17: v višini 428.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo skladno s 76a. členom ZDDV-1 obračunal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 23.05.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je v istem roku plačana s tem Vabilom določena varščina.

Vabilo k oddaji zavezujocih ponudb Gradis ID 1378-001,1378-004.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-001, 1378-004.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-001.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-004.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO 66 PRAVNIH OSEB - ZAKLJUČENO26.4.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami. 

Obveščamo vas, da je zaradi večjega interesa za prodajni paket terjatev do 66 pravnih oseb, rok za izvedbo skrbnega pregleda (dostop do VDR) podaljšan do 21.6.2019 do 14. ure in s tem posledično rok za oddajo zavezujočih ponudb podaljšan do 28.6.2019 do 14. ure.

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV do 66 pravnih oseb.pdf

TEASER_slo - podaljšan rok.PDF

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 18923.4.2019

 Predmet prodaje


Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:

 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,
 
ki v naravi predstavljajo 74 nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22%ddv

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.

 Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - RE ID 188 in 189 podpisano.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe RE ID 188 in 189.pdf

KYC - slo.zip


 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, R HRVAŠKA - DUTB 65203.4.2019

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 2 vili Bašanija, Svetioničarska ulica, R Hrvaška- DUTB ID 6520:

1. enota 8, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 299,1 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5161, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 242/500 ETAŽNA LASTNINA (E-1), posamezni del "A", stanovanje S1, stoječa na parc. št. 28/1, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 401 m2, skupno izmera 618;

2. enota 12, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 284,0 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5159, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 254/500 ETAŽNA LASTNINA (E-2), posamezni del "B", stanovanje S2, stoječa na parc. št. 28/2, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 342 m2, skupno izmera 559, z vpisano služnostjo postavljanja kolektorja in služnostjo polaganja vodovodnih cevi.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA VILA BAŠANIJA - DUTB ID 6520 - enota 8" ali "NE ODPIRAJ - PONUDBA VILA BAŠANIJA - DUTB ID 6520 - enota 12" in za katero bo v Razpisnem Roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 350.000 EUR ( z vključenim davkom).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.4.2019 do 11:59:59 ure.

 

VABILA K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA - DUTB 6520.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA - DUTB 6520 - enota 8.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA - DUTB 6520 - enota 12.pdf

 

 

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev22.3.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup terjatev do naslednjih družb: (i) FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1429639000, (ii) FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih idej, d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5295700000, (iii) EMO-TECH, proizvodna družba d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5657431000, (iv) ELVEL - elektrostrojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1803786000 in (v) TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, mat. št. 5033837000 (vse navedene družbe v nadaljevanju skupaj poimenovane: »Dolžniki ali Družbe«).

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26.06.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Razpis za zbiranje ponudb - Skupina FORI_22 03 2019.pdf

Teaser_Fori_marec 2019.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA BENDIKT - DUTB ID 1060827.3.2019

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja Benedikt - DUTB ID 106082 je nepremičnina:

- neopremljeno 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 520-745-15 v izmeri 53,40 m², v 4. etaži, na naslovu Napisna ulica 10, Benedikt, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2012.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA BENEDIKT - DUTB ID 106082« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 53.545,50 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.03.2019, do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - DUTB ID 106082

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - DUTB ID 106082

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 10192818.2.2019

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup vrstne hiše Limbuš - DUTB ID 101928 je nepremičnina:

- zemljišče z ID znakom: parcela 661 115/8, v velikosti 238 m², na katerem stoji stanovanjska stavba z ID št. 661-1506 skupne površine 162,90 m², v naravi nedokončana vmesna vrstna hiše skupne površine 162,90 m² na naslovu Vrunčeva ulica 3, Limbuš.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 101928« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 147.825,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 04.03.2019, do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - ID 101928.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - ID 101928.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM KOMPLETA PARKIRNIH PROSTOROV V DVEH PARKIRNIH HIŠAH NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 3423.1.2019

Predmet oddaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34 so nepremičnine:

-154 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Kotnikovi ulici v Ljubljani, pod stavbami Kotnikova ulica 25-35, Ljubljana, z vhodom na parc. št. 2720/3 in 2724/8 k.o. Tabor, z ID znakom stavbe 1737-1007;

- 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani, ki se nahajalo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Najemodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za oddajo nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb  prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM PARKIRNIH PROSTOROV NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI– DUTB ID 34«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 11.02.2019 do 11:59:59 ure.

 

»Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34, z dne 21.01.2019,  črta 4. odstavek 2.1 točke (Vsebina zavezujoče ponudbe), z vsebino:

»Ponudnik je dolžan ob predložitvi Obrazca predložiti tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 temu Vabilu). Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepopolno izpolnjene in podpisane izjave iz prejšnjega stavka, ponudnika pozove na dopolnitev le-te v primernem roku.«

 

V priloženem Obrazcu za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 34. pdf (Priloga 1 Vabilu) se črta 1. alineja Obvezne priloge:

»- izpolnjene in podpisane izjave iz 4. odstavka 2.1 točke Vabila;«

 

Priloženi KYC obrazci – SLO.zip (kot Priloga 2 k Vabilu) in ZPPDFT - SLO - Priloga 2.zip obrazci se v celoti odstranijo.«

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - ID 34.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - ID 34.pdf

 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE - VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LASTNIŠKEGA DELEŽA DRUŽBE DUTB BEOGRAD D.O.O. ALI NEPREMIČNINE »POSLOVNI OBJEKT V NOVEM BEOGRADU« NA NASLOVU MILUTINA MILANKOVIĆA 7V, NOVI BEOGRAD, DUTB ID 73817.12.2018

​PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE DO VKLJUČNO 15.03.2019 DO 12.00 URE.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za odkup (i) 100 % poslovnega deleža v družbi DUTB Beograd d.o.o., matična številka 21207926, davčna številka 109597626, na naslovu Milutina Milankovića 7V, Novi Beograd (v nadaljevanju: »Družba«), ki je v neposredni lasti Prodajalca ali (ii) Poslovne stavbe »Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd, parc. št. 2872/8, k.o. Novi Beograd, ki je v lasti Družbe.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup je:

a) 100 % lastniški delež v Družbi, katerega imetnik je Prodajalec (v nadaljevanju: »Poslovni Delež«), pri čemer prodaja Poslovnega Deleža poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno 100 % Poslovni Delež in ga ni mogoče deliti na manjše poslovne deleže.

ali

b) nepremičnina »Poslovna stavba Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd  v naravi poslovna stavba, v skupni velikosti 12.900 m2, stoječa na zemljišču parcela št. 2872/8 v izmeri 6.606 m2, k.o. Novi Beograd, do celote, ki je v lasti Družbe (v nadaljevanju: »Nepremičnina«).

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Poslovnega Deleža ali Nepremičnine, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA – DUTB BEOGRAD / NEPREMIČNINE »POSLOVNA STAVBA NOVI BEOGRAD«.

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 12.500.000 € + pripadajoči davek.

Rok za oddajo/sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.02.2019. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 11:59:59 ure.

 

 

Podaljšanje roka za oddajo ponudb DUTB Beograd.pdf

Extension of the deadline DUTB Beograd.pdf

Produženje roka za dostavu ponuda DUTB Beograd.pdf

Beograd - Poslovni objekt - Vabilo zavezujočih ponudb ID 738.pdf 

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI - DUTB ID 1050234.12.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine:

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba - hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), v velikosti  3.117 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 2455-2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 3883/16 (ID 4427578), v velikosti 942 m2, v naravi dostop in parkirišča, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/36 (ID 6187357), v velikosti  2.465 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 2455- 2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/37 (ID 6187358), v velikosti  4.364 m2, v naravi dostop in parkirišča, na katerem stojita stavbi z ID št. 2455-2712, v naravi nestanovanjska stavba – transformator v velikosti 13,3 m2 in ID št. 2455-2747, v naravi nestanovanjska stavba – poslovni prostori v velikosti 234,6 m2, do celote.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV V SEŽANI - DUTB ID 105023«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.900.000,00 EUR, v katero je že vključena vrednost hladilniške strojne opreme. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 21.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - 4.12.2018.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup - ID 5023 - Priloga 1.pdf

ZPPDFT - SLO - Priloga 2.zip

KYC obrazci - SLO - Priloga 2.zip

 

 

 

 

1 - 30Next