Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA S KOMERCIALNO OZNAKO 2N-01/60 (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) – V OBJEKTU KOPRSKA VRATA DUTB ID 3914.7.2020

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – stanovanja (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) v objektu Koprska vrata – DUTB ID 39 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »E-dražba«) so nepremičnine navedeni v Prilogi 2 tega Vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena je 208.902,00 EUR, s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5 % (DDV)) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 2-2020«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR za pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Varščino je potrebno plačati pred oddajo "prijave na e-dražbo" (do 21.8.2020), na računu DUTB, pa mora biti vidna najkasneje 24.8.2020 do konca dne.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do petka, 21.8.2020 do 24:00:00 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec »Prijava na e-dražbo KV 2-2020« (v nadaljevanju: »Prijava«)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. KV 2-2020.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca:

RE/MAX, Nepremičninska družba, d.o.o.,

Telefon: 080 73 15,

Elektronska pošta: info@koprskavrata.eu;

oziroma na spletnem naslovu www.koprskavrata.eu.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Podaljšanje roka zbiranja ponudb_do 31.7.2020.pdf

Vabilo-Koprska vrata-Prodaja enote 2N-01.pdf 

PRILOGA 1 - Popis lastnosti.pdf

PRILOGA 2 - Seznam enot in izklicne cene.pdf

PRILOGA 3 - Prodajna pogodba.pdf

OGLAS - DUTB ID 39

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI DUP1 D.O.O.8.7.2020

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja predmetni javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup 100 % poslovnega deleža v družbi DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., ki je v neposredni lasti prodajalca.

Predmet prodaje je 100 % poslovni delež družbe DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6849156000, davčna številka SI 88363007, z zaporedno št. deleža 243817, ki je v imetništvu prodajalca.

Družba DUP 1, d.o.o., ki je predmet prodaje, je v postopku nakupa premoženja (tj. POSLOVNE CELOTE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOPLINA) iz stečajne mase stečajnega dolžnika Branko GJERKEŠ, Pod logom 18, 9224 Turnišče, ki je pred stečajem posloval kot samostojni podjetnik BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik, pod matično številko: 3272761000 ter davčno številko: SI 78269954 (v nadaljevanju: »Dolžnik«). Stečajni postopek zoper dolžnika poteka pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, pod opravilno št. St 5726/2014.

Podrobnejši opis poslovne celote za proizvodnjo električne energije iz bioplina sestavlja je naveden v prioženem besedilu razpisa.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.08.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Zbiranje nezavezujočih ponudb - DUP1 (bioplinarna).pdf

OBRAZCI poznavanje stranke (KYC).zip

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI BANKART D.O.O.3.7.2020


Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 0,8880 % poslovni delež v družbi BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, z zaporedno št. deleža 94383, ki je v imetništvu prodajalca.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.08.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

OBRAZCI poznavanje stranke (KYC).zip

Podaljšanje roka javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CPK d.d. - ZAKLJUČENO1.7.2020

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 10. 7. 2020 do 15.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, podaljšanje roka- CPK.pdf

NDA_slo.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU - DUTB ID 760-00419.6.2020
Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Bizoviku – DUTB ID 760-004 je zemljišče z
 • ID znakom parcela 1733 626/70 (ID 4387588), zemljišče v velikosti 20 m2, ki v naravi predstavlja del skupne infrastrukture - prečrpovališča za vse objekte projekta »Bizovik – urbanost v naravi« v Bizoviku, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000
Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 4.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU – DUTB ID 760-004«.

V primeru, da ponudba ne bo prispela pravočasno na zgoraj navedeni naslov prodajalca, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudniku, katerega ponudba se je izločila iz nadaljnjega postopka se bo vrnila vplačana varščina na način, kot ostalim neizbranim ponudnikom.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU – DUTB ID 760-004«.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca
 • Mojca Ferfolja tel. št.01/42 93 468, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.
Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

OGLAS - DUTB ID 760-00

NOVICA - ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB - DUTB ID 760-004


Vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup - DUTB ID760-004

Obrazec - zavezujoča ponudba za nakup - DUTB ID760-004

Osnutek Prodajne pogodbe za nakup - DUTB ID760-004

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CPK d.d.5.6.2020

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper - Capodistria, matična številka: 5069041000. 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. 7. 2020 do 15.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - CPK.pdf

NDA_slo.pdf


VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 502229.5.2020

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Vrhniki – DUTB ID 5022 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2002 2704/6 (ID 1363037), v velikosti 15.613 m2, ki v naravi predstavlja zazidljivo zemljišče s sprejetim OPPN, ki dovoljuje večstanovanjsko gradnjo, na Vrhniki (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.100.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure.).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 21.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Marko Urbanija,  tel. št. 00 386 51 265 705, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe Vrhnika.pdf 

Obrazec - Zavezujoča ponudba za nakup zemljišča na Vrhniki - DUTB ID 5022.pdf

PP-__-2020-5022- z. Vrhnika- 28.5.2020-MU-osnutek.pdf

Obrazci - KYC.zip

OGLAS - DUTB ID 5022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN - 2 ZUNANJI PARKIRNI MESTI V KRANJU - DUTB ID 5087 - 005 in DUTB ID 5087 - 00628.5.2020

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – 2 zunanji parkirni mesti v KranjuDUTB ID 5087 – 005 in DUTB ID 5087 - 006 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »e- dražba«) sta nepremičnini:

 • z ID znakom: parcela 2100 886/41 (ID 4185156), DUTB ID 5087-005,  ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v izmeri  12 m2, na naslovu Levstikova 6, 4000 Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«);
 • z ID znakom: parcela 2100 886/43 (ID 3848838), DUTB ID 5087-006, ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v izmeri 16 m2, na naslovu Levstikova 6, 4000 Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena za vsak posamezni pogodbeni predmet znaša 5.856 EUR, s pripadajočim davkom (po stopnji 22 % DDV) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »5087-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine DUTB ID 5087«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 600,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelj z vplačilom varščine pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja, ki ga bo označil v Prijavi.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 12.06.2020 do 24:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo PM (KRANJ) - DUTB ID 5087-005« ali »Prijava na e-dražbo PM (KRANJ) - DUTB ID 5087-006«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 11.6.2020 do 24:00:00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet:

-  z ID znakom: 2100 886/41 (ID 4185156), DUTB ID 5087-005 se bo začela dne 18.6.2020 ob 9:00 uri

-  z ID znakom: 2100 886/43 (ID 3848838), DUTB ID 5087-006 se bo začela dne 18.6.2020 ob 10:30 uri.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri skrbniku nepremičnine  Ivi Kozar tel. št.01 429 38 34, e-mail: iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 16.6.2020.

20200527-ID5087-Vabilo-E-dražba.pdf

ID5087-Osnutek prodajne pogodbe.pdf

OGLAS - DUTB ID 5087 - 5, 6

NOVICA - DUTB ID 5087-005 IN ID 5087-006

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HOTELOV NA MARIBORSKEM POHORJU – DUTB ID 127, 132, 134 in 862 28.5.2020

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotelov na Mariborskem Pohorju – DUTB ID 127, 132, 134 in 862 (v nadaljevanju »Vabilo«) so 4 sklopi nepremičnin:

 1. Hotel Arena (DUTB ID 127): opremljen rabljen Hotel Arena (stari del) in Prizidek k Hotelu Arena (novi del) s pripadajočimi zemljišči, na naslovu Pot k Mlinu 57, 2000 Maribor (v nadaljevanju se navaja kot »Hotel Arena«);
 2. Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk (DUTB ID 132): opremljen rabljen objekt Hotel BOLFENK, na naslovu Hočko Pohorje 133, 2208 Pohorje ter opremljen rabljen Apartmajski in Wellness objekt Bolfenk, na naslovu Hočko Pohorje 132, 2208 Pohorje, oboje s pripadajočimi zemljišči (v nadaljevanju se navaja kot »Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk«),
 3. Hotel in depandansa Videc (DUTB ID 134): opremljen rabljen Hotel in depandansa Videc s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Hočko Pohorje 127, 2208 Pohorje (v nadaljevanju se navaja kot »Hotel in depandansa Videc«),
 4. Apartmaji Pohorske Terase (DUTB ID 862): delno opremljen nov Apartmajski objekt Pohorske Terase, ki zajema 30 apartmajev, 30 shramb in 24 garažnih parkirnih mest, na naslovu Na slemenu 20, 2208 Pohorje (v nadaljevanju se navaja kot »Apartmaji Pohorske Terase«),

ki so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

 • HOTEL ARENA (DUTB ID 127): 2.900.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • WELLNESS HOTEL IN APARTMAJI BOLFENK (DUTB ID 132): 1.000.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • HOTEL IN DEPANDANSA VIDEC (DUTB ID 134): 800.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • APARTMAJI POHORSKE TERASE (DUTB ID 862): 1.730.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.07.2020 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA HOTELI NA MARIBORSKEM POHORJU« plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 27.07.2020.

Podaljšanje roka za zbiranje zav. ponudb.pdf

ZZP - Vabilo Mariborsko Pohorje.pdf

Priloga 1 - Specifika Hotela Arena.pdf

Priloga 2 - Specifika Wellness Hotela in apartmajev Bolfenk.pdf

Priloga 3- Specifika Hotela in depadanse Videc.pdf

Priloga 4- Specifika Apartmajev Pohorske terase.pdf

Priloga 5 - Obrazec za ponudbo Mariborsko Pohorje.pdf

Priloga 6 - KYC.zip

OGLAS - DUTB ID 127

OGLAS - DUTB ID 132

OGLAS - DUTB 134

OGLAS - DUTB 862

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEZAZIDNEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 10186421.5.2020

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Novem mestu – DUTB ID 101864 sta nepremičnini z ID znakom: 

 • parcela 1447 2075/112 (ID 4372855) v izmeri 3.430,00 m2 in
 • parcela 1477 2075/36 (ID 4540717) v izmeri 14,00 m2,

ki v naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči v skupni izmeri 3.444,00 m2, na naslovu Podbreznik 104, 8000 Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ PONUDBA ZA NAKUP NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864.«

Izklicna neto prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 350.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi: 22% DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 21.06.2020(do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj razpisnega roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »101864-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEZAZIDANEGA STAVBENGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864« plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje. 

V primeru, da bo ponudnik kot fizična ali pravna oseba uspešno izbran na podlagi tega razpisa in bo naknadno v Republiki Sloveniji registriral novo pravno osebo v večinski lasti ponudnika, se bo lahko plačilo kupnine izvedlo iz TRR računa slednje pravne osebe, za kar bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti ustrezno dokumentacijo.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/ predmetom/ po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca 

Dean Švajncer

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 20.06.2020

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem vabilu.


Vabilo k oddaji ponudbe - ID 101864

Prodajna pogodbaza ID 101864 - osnutek

Obrazec (ZZP) - 101864

OGLAS - DUTB ID 101864

NOVICA - DUTB ID 101864


VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ BIVŠE FARME IHAN V IHANU v lasti družbe BR89 d.o.o. DUTB ID 10152520.5.2020

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč bivše prašičerejske farme Ihan v Ihanu – DUTB ID 101525 (v nadaljevanju »Vabilo«) ki v naravi predstavljajo 74 stavbnih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«). Na zemljiščih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan. Objekti so skladno z novim OPN Občine Domžale predvideni za rušenje. Območje farme se skladno z OPN Občine Domžale ureja z OPPN, kot bodoča poslovna cona IHAN.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BIVŠE FARME IHAN - DUTB ID 101525«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 6.500.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.06.2020 do 23:59:59 ure.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun notarke št. SI56 2900 0005 0143 231, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.,  sklic »1525«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BIVŠE FARME IHAN«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu notarke najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s Predmetom Prodaje po predhodnem dogovoru pri predstavniku zastopnika Prodajalca, in sicer:

Mišo Josip Ivanec,

tel. št. 01/429-34-88 ali 030 / 602-711,

elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu,

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem Vabilu.

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ BIVŠE FARME IHAN V IHANU - DUTB ID 1525.pdf

Obrazec - Zavezujoča ponudba ID 1525 -IHAN.pdf

Osnutek - Prodajna pogodba za razpis - FARME IHAN.pdf

KYC-Slovensko.zip

OGLAS - DUTB ID 1525

NOVICA - DUTB ID 1525

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »PROJEKT OB PARKU - CENTRUM« V MARIBORU, DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju 19.5.2020

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine - dela nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku - CENTRUM« ID št. 657-1858, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in terjatve Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

a)         nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 657 1710/1 (ID 2074456), v izmeri 566 m2,
 • parcela 657 1710/2 (ID 4594049), v izmeri 59 m2,
 • parcela 657 1710/3 (ID 2579737), v izmeri 250 m2,
 • parcela 657 1710/4 (ID 3587052), v izmeri 117 m2,
 • parcela 657 1710/5 (ID 731883), v izmeri 169 m2,
 • parcela 657 1710/6 (ID 5098128), v izmeri 7 m2

  (v nadaljevanju: Nepremičnina),

ki v naravi predstavljajo pozidana zemljišča v skupni izmeri 1.571,00 m2, na katerih stoji cca. 81% delež nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku - CENTRUM« ID št. 657-1858, v skupni izmeri 711,9 m2, v 3. gr. fazi (3K+P+5N+M), v Mariboru, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b)        terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Družba),  ki je zavarovana s hipoteko na cca. 19% deležu stanovanjsko – poslovne stavbe ID št. 657-1858, na zemljišču ID znak: parcela 657 1743/3, v lasti družbe ADSUM d.o.o. (v nadaljevanju: Terjatev).

Osnovni podatki o Terjatvah in zavarovanjih se nahajajo na spletnem mestu http://www.dutb.eu/si/informacije_javnega_znacaja.aspx.

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Nepremičnine in Terjatve, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUTB ID 100261-001 in 100261-002 in TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju

Ponudniki so dolžni znotraj razpisnega roka (od objave Vabila do 31.07.2020), in sicer najkasneje do oddaje ponudbe na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic SI00 738, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA CENTRUM - DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATEV DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar je bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o Nepremičnini in Terjatvi, ki je predmet prodaje. Obseg skrbnega pregleda bo v celoti v diskreciji Prodajalca. Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od 25.05.2020 do vključno 28.07.2020 do 11:59:59 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju: VDR), in sicer 24 ur na dan, razen zadnji dan VDR, ko se le-ta zapre ob 11:59:59 uri. Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda bo podpis Izjave o nerazkrivanju informacij (NDA).

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: g. Blaž Ribič, mobilni telefon 030 602 724 elektronska pošta: blaz.ribic@dutb.eu, in sicer do vključno 28.07.2020.

ZZP -Vabilo-Centrum - 19.5.2020-za objavo.pdf

Centrum - obrazec za oddajo zavezujočih ponudb za nakup.pdf

PP-__2020-261-001- CENTRUM-osnutek-za objavo.pdf

Invitation-Centrum.pdf

Centrum - Binding Offer.pdf

Contract_2020-261-001- CENTRUM.pdf

Dodatno pojasnilo stavbna pravica.pdf

OGLAS - DUTB ID 261-001

NOVICA - DUTB ID 261-001 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) V STANOVANJSKI SOSESKI ŠKRJANČEVO 15.5.2020

​Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanje (z atrijem v pritličnih stanovanjih) in pripadajoča shramba ter dve parkirni mesti – v stanovanjski soseski Škrjančevo, na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Radomlje (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektu soseska Škrjančevo, in sicer:

 • 15 posameznih stanovanj,
 • 15 posameznih shramb v 1. etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
 • 7 posameznih atrijev v pritlični etaži (vsakemu pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
 • 30 posameznih parkirnih mest (vsakemu stanovanju bosta pripadali 2 parkirni mesti),

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih (med drugim tudi na petih zunanjih parkirnih mestih, ki bodo namenjena obiskovalcem stanovanjske soseske Škrjančevo), objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Glavni del pogodbenega predmeta predstavljata dva stanovanjska objekta:

 • ID znak: stavba 1959-6053, na naslovu Škrjančevo 55, Radomlje, z oznako »B«,
 • ID znak: stavba 1959-6054, na naslovu Škrjančevo 51, Radomlje, z oznako »C«.

Prodajalec izrecno poziva vse ponudnike za nakup novih enot pogodbenega predmeta navedenega v 11. odstavku točke 1. tega Vabila, da se pred posredovanjem eventualnih ponudb v celoti seznanijo s »Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stanovanjske soseske Škrjančevo«, notarke Mete Zupančič, opr. št. SV 170/2020 z dne 13.03.2020 (v nadaljevanju se navajajo tudi kot »splošni pogoji prodaje«), ki so objavljeni na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA ŠKRJANČEVO«.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je od 15.05.2020 do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure).

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost so naslednji dokumenti:

 • pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabilu),
 • podpisan Popis lastnosti za nakup nove enote (Priloga 4 temu Vabilu),
 • priloženo dokazilo o plačilu varščine (točka 2.2 tega Vabila),

ki so objavljeni na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »519-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA STANOVANJE ŠKRJANČEVO – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

KREATIVDOM d.o.o.

Telefon: 041 498 708

oziroma na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov (razen stanovanja s komercialno oznako CP2) bodo potekali od 15.05.2020 do vključno 30.06.2020, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke.

Za več informacij vas prosimo, da si preberete vabilo:

VABILO_K_ODDAJI_ZAVEZUJOCIH_PONUDB_ZA_NAKUP_POSAMEZNIH_DELOV-STANOVANJ_V_STANOVANJSKI_SOSESKI_SKRJANCEVO.pdf

Priloga 1 - Obrazec za oddajo ponudbe.pdf

Priloga_2-seznam_nepremicnin-cenik_enot_1.pdf 

Priloga 3_a - Prodajna pogodba ZVKSES - brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga 3_b - Prodajna pogodba ZVKSES - hipoteka - vzorec 2020.pdf

Priloga 3_c - Prodajna pogodba rabljena - brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga 3_d - Prodajna pogodba rabljena - brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga_4-Popis_pomankljivosti_posameznih_delov_stavb-Skrjancevo.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 519

NOVICA - DUTB NEPREMIČNINE ID 519

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE- STANOVANJA (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) – V OBJEKTU KOPRSKA VRATA – DUTB ID 3914.5.2020

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) v objektu Koprska vrata – DUTB ID 39 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »E-dražba«) sta nepremičnini navedeni v Prilogi 2 tega Vabila, ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Nepremičnini iz prejšnjega odstavka se navajata skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Izklicna cena je objavljena poleg pogodbenega predmeta, kot je razvidno v Prilogi 2, s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5 % (DDV)) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 1-2020«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR za vsak posamezen pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno petka, 05.06.2020 do 24:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do četrtka, 04.06.2020 do 24:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo KV 1-2020« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. KV 1-2020.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne torka, 09.06.2020 do 16:00:00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do posamezne elektronske javne dražbe (žeton za vsako dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronski dražbi za garsonjeri bosta potekali dne 11.6.2020:

- za vzorčno stanovanje z oznako 1N-06/35 ob 09:00 uri

- stanovanje z oznako 1N-21/50 ob 10:30 uri.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca:

RE/MAX, Nepremičninska družba, d.o.o.,

Telefon: 080 73 15,

Elektronska pošta: info@koprskavrata.eu;

oziroma na spletnem naslovu www.koprskavrata.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

KV-Vabilo-E-dražbe-Junij 2020-PODPISANO.pdf

PRILOGA 1 - Popis lastnosti.pdf 

PRILOGA 2 - Seznam enot, izklicne cene, termin dražbe.pdf

PRILOGA 3 - Prodajna pogodba.pdf

OGLAS - DUTB 1N-21/50

OGLAS - DUTB 1N-06/35

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 510314.5.2020

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijskega kompleksa na Jesenicah – DUTB ID 5103 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 2175 591/1 (ID 1098339), v izmeri 3.960 m2;
 • parcela 2175 591/2 (ID 2105281), v izmeri 262 m2;
 • parcela 2175 591/3 (ID 4960454), v izmeri 452 m2,
 • parcela 2175 592/23 (ID 4686128), v izmeri 22 m2;
 • parcela 2175 592/24 (ID 3510835), v izmeri 28 m2;
 • parcela 2175 592/26 (ID 3175010), v izmeri 62 m2;
 • parcela 2175 592/27 (ID 1159933), v izmeri 1.125 m2;
 • parcela 2175 592/28 (ID 4517958), v izmeri 1.496 m2;
 • parcela 2175 593/1 (ID 4624653), v izmeri 2.735 m2,
 • parcela 2175 594 (ID 3113502), v izmeri 2.009 m2,
 • parcela 2175 596 (ID 762092), v izmeri 1.788 m2,

 

v naravi pozidana zemljišča v skupni izmeri 13.939 m2, na Jesenicah, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH - DUTB ID 5103«.

Informativna prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 830.000,00 + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.05.2020 (do 23:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 tega Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Dodatno mora ponudba za nakup pogodbenega predmeta vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 tega Vabila).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH - DUTB ID 5103«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi z nepremičnino pri predstavniku prodajalca Matjažu Grdadolniku tel. št. 01 42 93 871, elektronska pošta matjaz.grdadolnik@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 28.05.2020.

Ogledi  nepremičnine bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem Vabilu.

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103.pdf

Obrazec - Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine ID 5103 - Priloga 1.pdf

Izjave v okviru postopka poznavanja stranke - Priloga 2.zip

Osnutek Prodajne pogodbe - priloga 3.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 5103

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI – DUTB ID 152-02512.5.2020

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 152-025 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

 • del stavbe 1739-6767-211 (ID 5731496) – stanovanje s površino dela stavbe 33,0 m2 in uporabno površino dela stavbe 28,6 m2, ki se nahaja v 7. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana (vir: GURS podatki);
 • del stavbe 1739-6767-1055 (ID 5732339) – shramba s površino dela stavbe 10,4 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);
 • del stavbe 1739-6767-1765 (ID 5733271) – parkirno mesto s površino dela stavbe 29,3 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);

  Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo Celovški dvori– DUTB ID 152-025«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 01.06.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Celovški dvori– DUTB ID 152-025«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Plačilo varščine mora biti izvedeno do konca roka prijave in vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 02.06.2020.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 01.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO:

Vabilo za elektronsko javno dražbo na nakup stanovanja_ID 152-025.pdf

Prodajna pogodba-standardna s hipoteko-11.5.2020-MU-osnutek.pdf 

Prodajna pogodba-standardna-11.5.2020-MU-osnutek.pdf

OGLAS - DUTB ID 125-025 

 

 

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN – ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA v LJUBLJANI – DUTB ID 621511.5.2020

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin - zazidljiva zemljišča v Ljubljani  – DUTB ID 6215 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1722 899/89 (ID 6015552), DUTB ID 6215-019, v velikosti 706 m2,
 • parcela 1722 899/105  (ID 6015555), DUTB ID 6215-020, v velikosti 668 m2,
 • parcela 1722 899/103 (ID 6015495), DUTB ID 6215-016, v velikosti 602 m2,
 • parcela 1722 899/87 (ID 6015458), DUTB ID 6215-018, v velikosti 795 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v ulici Jožeta Mirtiča v Ljubljani, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet znašajo:

 • parcela 1722 899/89, velikosti 706 m2: 176.500,00 EUR + pripadajoči davek,
 • parcela 1722 899/105, velikosti 668 m2: 167.000,00 EUR + pripadajoči davek.
 • parcela 1722 899/103, velikosti 602 m2:  150.500,00 EUR + pripadajoči davek,
 • parcela 1722 899/87, velikosti 795 m2: 198.750,00 EUR + pripadajoči davek,

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišča v Ljubljani - DUTB ID 6215«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR za pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Varščino za pogodbeni predmet je treba plačati pred oddajo »Prijave na e-dražbo, zemljišča v Ljubljani  – DUTB ID 6215« (v nadaljevanju: Prijava). Ob sami Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu Varščine, kar je bistven pogoj za veljavnost Prijave in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 5.6.2020, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca. 

Z vplačilom Varščine v višini 5.000 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO:

Vabilo e-dražba.pdf

Priloga 1 - osnutek prodajne pogodbe.pdf

OBVESTILO - rok plačila varščine.pdf

OGLAS - DUTB ID 6215 

DUTB nepremičnine - Novice - ID 6215

Javni poziv za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Vila Otočec, Dobrava 79, Otočec10.3.2020

​Predmet razpisa je najem v celoti opremljene in funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer:

 • parcela 1460 160/139 v izmeri 4.417 m2 ,
 • parcela 1460 246/1 v izmeri 1.650 m2,
 • parcela 1460 255/3 v izmeri 278 m2,
 • parcela 1460 246/4 v izmeri 1.243 m2.

DUTB, d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

V naravi gre za hotelsko-gostinski objekt, etažnosti K + P + 2, ki obsega večjo restavracijo v treh prostorih, sejno sobo, 15 hotelskih sob, 2 apartmaja, savno, poročno dvorano s samostojno kuhinjo in pomožnimi prostori, dve parkirišči za 80 avtomobilov ter nadkrito teraso.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 7. 2020 oz. po dogovoru in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca. Investicijski stroški se krijejo po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno, morebitne komentarje na osnutek najemne pogodbe (v nasprotnem primeru se šteje, da soglaša z najemno pogodbo) oziroma druge  ponudnikove pogoje za najem.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • Vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju penzionov / hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 11.6. 2020 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnine Vila Otočec – NE ODPIRAJ«.

Javni poziv za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Vila Otočec, Dobrova 79, Otočec.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 337

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUNAJSKI KRISTALI V LJUBLJANI - DUTB ID 185410.3.2020

​Predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »Dunajski kristali« v Ljubljani – DUTB ID 1854 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta 2 nepremičnini:

a) stolpič S1  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 2.670 m2, na naslovu Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/33, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S1«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b) stolpič S2  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 3.519 m2, na naslovu Štukljeva cesta 46, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/34, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S2«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

-  da se pogodbeni predmet prodaja tako kot celota obeh stolpičev S1 in S2 kot po posameznih stolpičev S1 in S2, in sicer na način:

 • skupna kombinacija obeh stolpičev S1 in S2 v skupni izmeri 6.189 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854);
 • ločena prodaja stolpiča S1 v izmeri 2.670 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-001);
 • ločena prodaja stolpiča S2 v izmeri 3.519 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-002);

- da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako:

 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854.« ali
 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-001.« ali
 • »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-002.«.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

 • DUTB ID 1854 (stolpič 1 in stolpič 2): 7.000.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-001 (stolpič 1): 3.200.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-002 (stolpič 2): 4.100.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.
 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.06.2020 (do 11:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 1. Pravilno izpolnjen Obrazec: Obrazec-1 (Priloga 1 temu Vabilu) ali Obrazec-2 (Priloga 2 temu Vabilu) ali  Obrazec-3 (Priloga 3 temu Vabilu),
 2. Potrdilo/-a o plačilu varščine, iz kater-ega/-ih mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, 

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 04.06.2020.

Vabilok oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine Dunajski kristalu Ljubljana - DUTB ID 1854.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Engrotuš3.3.2020

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 10. 4. 2020 do 15.00 ure

razpis prodaja terjatev - Engrotuš 2020-3.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 1021113.2.2020

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidanega stavbnega zemljišča  v Mariboru – DUTB ID 102111 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:

 z ID znakom: parcela 659 286 (ID 3444147) v velikosti 314,00 m2 in parcela 659 287 (ID 4116527) v velikosti 70,00 m2,  ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo stavbo, primerno za odstranitev, v skupni izmeri  384,00 m2, na naslovu Ruška cesta 4, 2000 Maribor, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP  ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU - DUTB ID 102111

Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 40.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oziroma 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)) in ga bo plačal kupec.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU - DUTB ID 102111« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU v  - DUTB ID 102111«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 4.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Blažu Ribiču tel. št. 02 252 07 06, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU – DUTB ID 102111 (PDF spodaj)

Vabilo zbiranje zavezujočih ponudb.pdf 

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup - ID 102111.pdf

Vzorec - Prodajna pogodba - ID 102111.pdf

Lokacijska informacija ID2111.pdf

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 2111

NOVICA - DUTB NEPREMIČNINE ID 2111 

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 500631.1.2020

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954,00 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176,00 m², na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče - DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Postopek prodaje pogodbenega predmeta vodi prodajalec.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno petka, 14.02.2020.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 5006 (PDF spodaj)

Vabilo na e-Dražbo 31.1.2020.pdf

Kako kupiti hišo na e-dražbi.pdf 

Priloga 1 - Seznam opreme.pdf

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe Rateče.pdf

 NOVICA - DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI - DUTB ID 153-21517.12.2019

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 153-215 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnima mestoma, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

 • del stavbe 1739-6767-774 (ID 5732059) – stanovanje s površino dela stavbe 127,30  m2 in uporabno površino dela stavbe 97,3 m2, ki se nahaja v 13. etaži poslovno stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana;
 • del stavbe 1739-6767-881 (ID 5732158) – shramba s površino dela stavbe 23,18 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
 • del stavbe 1739-6767-2008 (ID 5733520) – parkirno mesto s površino dela stavbe 24,17 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
 • del stavbe 1739-6767-2114 (ID 5733626) – parkirno mesto s površino dela stavbe 18,43 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA V LJUBLJANI – DUTB ID 153-215«, .«

Izklicna bruto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 255.000,00 (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 16.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudniki bodo lahko ponudbe za pogodbeni predmet oddali že prvi naslednji dan po objavi tega Vabila (od 18.12.2019), ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu www.celovskidvori.eu.

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu,  

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.01.2020. 

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA STANOVANJE CELOVŠKI DVORI (PDF spodaj).

Vabilo zavezujoče zbiranje ponudb za stanovanje Celovški dvori.pdf

Obrazec - zavezujoča ponudba za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori Ljubljana - DUTB 153-215.pdf 

Osnutek prodajne pogodbe s hipoteka za nakup stanovanja Celovški dvori.pdf 

Osnutek prodajne pogodbe za nakup stanovanja Celovški dvori.pdf

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE

OGLAS - STANOVANJE CELOVŠKI DVORI

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 10508013.12.2019

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v bližini letališča v Sofiji, Bolgarija – DUTB ID 105040 (v nadaljevanju »Vabilo«) so naslednje nepremičnine, ki se prodajajo kot celota in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«):

 1. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1401 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, ena) v izmeri 47 230 (sedeminštirideset tisoč dvesto trideset) kvadratnih metrov
 2. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1405 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, pet) v izmeri 38 173 (osemintrideset tisoč sto triinsedemdeset) kvadratnih metrov 
 3. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1407 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, sedem) v izmeri 44 535 (štiriinštirideset tisoč petsto petintrideset) kvadratnih metrov  
 4. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1338 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, tri, osem) v izmeri 34 913 (štiriintrideset tisoč devetsto trinajst) kvadratnih metrov
 5. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8423.308 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, štiri, dva, tri, pika, tri, nič, osem) v izmeri 6 469 (šest tisoč štiristo devetinšestdeset) kvadratnih metrov
 6. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1330 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, tri, nič) v izmeri 2 216 (dva tisoč dvesto šestnajst) kvadratnih metrov
 7. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1329 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, dva, devet) v izmeri 1 418 (tisoč štiristo osemnajst) kvadratnih metrov

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

 • da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«;
 • da je pogodbeni predmet obremenjen s hipoteko Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. v skladu s seznamom hipotek v Prilogi 1 tega Vabila (Priloga 1 je sestavni del dokumentacije, ki jo je mogoče vpogledati v skladu s 3. odstavkom točke 7. tega Vabila). Prodajalec bo zagotovil izbris z izdajo izbrisne pobotnice takoj po podpisu prodajne predpogodbe in vložitvi predloga za izbris v zemljiški knjigi. V breme pogodbenega predmeta so vloženi tudi predlogi za začasne odredbe, kot je navedeno v Prilogi 1. Prodajalec ni dolžan poskrbeti za umik predlogov za začasne odredbe oz. izbris vpisov iz zemljiške knjige, saj na kupca nimajo negativnega učinka ter varujejo njegove pravice in interese v smislu 3. točke Razlagalne odločbe št. 1/2015 Sveta civilnega in gospodarskega oddelka Bolgarskega vrhovnega kasacijskega sodišča;
 • da je namenska raba pogodbenega predmeta kmetijska.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080«.

Informativna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 9.621.370,00 EUR + pripadajoči 20% davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 11.02.2020 (do 11:59:59 ure.)

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v Sofiji, Bolgarija - DUTB ID 105080« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Obrazec se nahaja na spletnem naslovu:

https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Bolgarija.d33/prodaja.k1/oglas3173727.html?sort=vdesc#cnta

Obvezni in bistveni sestavini ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 3 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »105080-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01 429 34 79 ali 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 07.02.2020.

Vabilo ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB SOFIA RE ID 105080.pdf 

Obrazec ZAVEZUJOČA PONUDBA ZEMLJIŠČA SOFIJA.pdf

Prodajna predpogodba-zemljišče- vzorec SLO 2019-Bolgarija-čistopis.pdf

KYC-Slovensko.zip

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI - DUTB ID 10067212.12.2019

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega kompleksa v Selnici ob Dravi– DUTB ID 100672 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

-     parcela 631 268/4 (ID 2568770), v izmeri 13.255 m2, na kateri stojijo stavbe z ID št. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189 in 191, ki v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne hale, poslovni aneks ter ostale pomožne ter infrastrukturne objekte, v skupni izmeri 8.357 m2 neto tlorisne površine, vse na naslovu Mariborska cesta 46, Selnica ob Dravi, skupaj s pisarniško in računalniško opremo, ki se nahaja v poslovnem aneksu,

-     parcela 631 268/5 (ID 4415119), v izmeri 59 m2, ki v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče,

-     parcela 631 275/4 (ID 2410523), v izmeri 2.823 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k zemljišču ID znak: parcela 631 268/4

(v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v skupni višini 2.200.000,00 EUR, brez pripadajočega davka na nepremičnine (22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«) in davka na premičnine (22% DDV), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 15.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Borisu Vončini tel. št.040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.01.2020.

Vabilo Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

Priloga 4 - Pisarniška in računalniška oprema Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

PP-___-2019-672- Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

KYC-Slovensko.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna - PODALJŠANJE3.12.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13. 12. 2019 do 14.00 ure. 

20191203_Javni razpis Semenarna - PODALJŠANJE.pdf


VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 500613.11.2019

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH – DUTB ID 5006

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176 m2, na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče - DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno  29.11.2019, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca. 

Z vplačilom Varščine v višini 20.000,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 29.11.2019 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«. Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Če bo za pogodbeni predmet draženja Varščino vplačal zgolj en (1) dražitelj, se mora za uspešno pridobitev pogodbenega predmeta draženja v času trajanja e-dražbe prijaviti v informacijski sistem https://dutb.edrazbe.si/ ter vsaj enkrat dražiti. Če dva (2) ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat (1) ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

prejeli avtomatsko generirano elektronsko sporočilo, na katerem je potrdilo o prijavi na predmete draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.), potrdila o vplačani Varščini in vidno plačilo Varščine na TRR-ju prodajalca je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi (t.i. žeton). V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si),

oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb: Sebastian Turk, e-mail: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 29.11.2019.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 04.12.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 60 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot minuto pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba spet podaljšala za nadaljnjo minuto in tako dalje. To pomeni, da se bo e-dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za  minut. Po poteku tega časa se e-dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 1.000,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.11.2019

Vabilo na e-Dražbo 13.11.2019.pdf

Priloga 1 - Seznam opreme.pdf

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe Rateče.pdf

Kako kupiti hišo na e-dražbi.pdf

NOVICA – DUTB NEPREMIČNINE

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

 

 

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna6.11.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. 12. 2019 do 14.00 ure. 

20191106_Javni razpis Semenarna.pdf

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B213.9.2019

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002 (v nadaljevanju »Objava«) je nepremičnina - del stavbe z ID znakom:

 • del stavbe 699-765-14 (ID 5513353), ki v naravi predstavlja shrambo v mansardi  II (4. etaža), v izmeri 9,46 m2 kot posamezni del stavbe na naslovu Hočko Pohorje 131, 2311 Hoče,  z identifikacijsko številko 14.E, do celote, (v nadaljevanju »e-dražba«), 
ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«). 
Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 6.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega 22% DDV, ki ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »136-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Shramba B2-2019«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje 24.09.2019 do 12:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.  

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 25.09.2019 do 15:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo Shramba B2-2019« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. Shramba B2-2019.

Če dva ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ prejeli elektronsko sporočilo s prijavljenimi podatki (podatki o dražitelju) in opisanim predmetom draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.) in potrdila o vplačani Varščini je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi.  V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si), oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb Sebastian Turk, email: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije do 23.09.2019 pri skrbniku nepremičnine - Edo Bečić na edo.becic@dutb.eu ali po telefonu 01/429-34-63.

Dogovor o ogledu mora biti potrjen najkasneje 1 delovni dan pred predvidenim ogledom do 10.00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 27.09.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 70 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema).

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 500,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 500,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.09.2019

Vabilo na e-dražbo Shramba.pdf
 Kako kupiti shrambo - DUTB ID 136-002.pdf

OGLAS – DUTB nepremičnine ID 136-002

NOVICA-DUTB nepremičnine ID 136-002

ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV.8.8.2019

DUTB deluje samostojno pri oddaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Mariborskem Pohorju in je sestavljen iz:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena.
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev).
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 14 apartmajev) ter dodatnih 15.518 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče.

  DUTB d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

  Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

  Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje vsaj pol leta ali več z začetkom 01.09.2019 ter vsaj do 29.02.2020 in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

  Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

  Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:
 • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
 • izjavo o nameri za najem hotelov (DUTB bo upoštevala želje potencialnih najemnikov glede izbranih nepremičnin, ki bodo predmet ponudbe),
 • ponudbeno ceno za vsak hotel.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do petka, 23.08.2019 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnin na Mariborskem Pohorju – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.

1 - 30Next