Skip Navigation Linkso_nas

​​​O nas ​

 

 

Delovanje družbe

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (DUTB), je bila ustanovljena marca 2013 kot družba v lasti Republike Slovenije. Zakonska podlaga za ustanovitev DUTB je bila podana z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki je stopil v veljavo konec leta 2012.  Njena naloga je pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena, ki so se znašle v hudih solventnostnih in likvidnostnih težavah. Med njimi je Vlada do konca leta 2013 dokapitalizirala dve največji banki, ki sta znaten del svojih slabih sredstev prenesli na DUTB. Leto 2014 sta tako začeli z izboljšanimi bilancami in zadostnim kapitalom ter likvidnostjo za odobravanje novih posojil, ki so potrebna za ponovno rast slovenskega gospodarstva.

Do konca leta 2014 je DUTB v okviru izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank prevzela še slaba sredstva od Abanke in Banke Celje in zaradi učinkovitejšega upravljanja sredstev ter zaokrožitev terjatev do posameznih dolžnikov od Probanke in Factor banke odkupila slaba posojila.

Februarja 2016 je Vlada Republike Slovenije v vlogi Skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., podala soglasje k pogodbam o pripojitvi Factor banke, d.d., in Probanke, d.d., k DUTB kot prevzemni družbi. S pripojitvijo je DUTB še okrepila svojo vlogo ključnega izvajalca prestrukturiranja v Sloveniji.

Dokapitalizacija bank ne bi bila možna brez prenosa sredstev na DUTB. Slednji je pomembno prispeval k obnovi zaupanja v slovenski bančni sektor, doma in v tujini. Mednarodni trgi so se odzvali z znatnim znižanjem obrestnih mer na slovenski državni dolg.

DUTB dodaja vrednost slabim sredstvom

Poslanstvo DUTB je: i) stabilizirati slovenski finančni sektor z izvajanjem Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) tako, da od sistemsko pomembnih bank prevzame slaba sredstva; ii) spodbujati zaupanje v finančni sistem in delovati v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja; iii) doseči najvišjo možno unovčljivo vrednost odkupljenih sredstev; in iv) olajšati in spodbujati trajnostno prestrukturiranje gospodarstva v Sloveniji.

Temeljna ideja delovanja DUTB je sredstva najprej prestrukturirati in jih nato odprodati, vendar šele, ko se razmere na trgu normalizirajo. Sredstev ni smiselno prodajati pod prisilo. Ko tržni udeleženci spoznajo, da prisilnih odprodaj ne bo, se tudi cene stabilizirajo.

DUTB deluje previdno, pregledno in na osnovi tržnih principov. Delo DUTB poteka v treh prekrivajočih se fazah: prva je upravljanje posojil, tej sledi upravljanje premoženja in nato odprodaja.

Pri tem tesno sodeluje z bankami in drugimi deležniki pri prestrukturiranju v skladu z načeli, ki jih je sprejelo Združenje bank Slovenije.