Skip Navigation Linksorganizacijske_strategije

​​​​​​​​​Organizacijske strategije​​​​​

 • Organizacija DUTB in njene organizacijske strategije so zasnovane in izbrane tako, da bodo učinkovito omogočale in podpirale izvajanje temeljnih procesov dodajanja vrednosti sredstvom DUTB in doseganje njenih ključnih strateških ciljev.
 • Struktura DUTB in njeni ključni procesi odločanja, opisani v poglavju 2, se bodo vseskozi ocenjevali in prilagajali glede na spreminjajoče se prednostne naloge DUTB v predvidenem obdobju delovanja.
 • Organizacija in procesi so lahko učinkoviti le z ustreznimi kadri, ki imajo na razpolago prava orodja in sisteme, ki omogočajo uspeh. Kadrovska in informacijska strategija DUTB sta podrobneje opisani spodaj.
 • Strategija DUTB na področju upravljanja človeških virov je usmerjena v iskanje, zaposlovanje, zadržanje in razvijanje lastnih kadrov, tako da:
  • - so izpolnjene potrebe DUTB;
  • - zaposleni v DUTB razvijajo in pridobivajo znanja in izkušnje, dragocene za slovensko gospodarstvo tudi po izteku življenjske dobe družbe.
 • Informacijske in tehnološke rešitve bodo cenovno učinkovite, pri čemer bo posebna pozornost namenjena omejeni življenjski dobi DUTB in njenim strateškim prednostnim nalogam, ki se v njenem življenjskem obdobju nenehno spreminjajo, prav tako bodo zagotavljale ustrezna orodja za učinkovito in konsolidirano upravljanje prenesenih sredstev.​​​​​​

Organizacijski razvoj

Da bi še naprej razvijali organizacijo, usposabljali osebje in uresničevali ključne dejavnike za uspešno izvedbo strategij, je bil začet akcijski program, ki bo izveden v letu 2016. Program z naslovom Pripravljeni na 2016 (Fit-For-Sixteen) je interni program razvoja in upravljanja sprememb, ki podpira učinkovito medfunkcijsko izvedbo.​​​

Kadrovska strategija

DUTB je vzpostavila organizacijo, zaradi katere bo družba dragocenejša od vrednosti premoženja, ki ga upravlja. Ta dodatna vrednost bo izvirala iz organizacije in ljudi, ki jih DUTB zaposluje. Organizacijski razvoj je zato ključna prednostna naloga DUTB. DUTB bo redno prilagajala organizacijo, da se uskladi z različnimi potrebami DUTB v posameznih strateških fazah, zato bo v celotnem obdobju načrtovanja pregledovala in prilagajala akt o sistemizaciji in akt o prilagajanju števila zaposlenih.

Uporaba notranjih oziroma zunanjih virov​​​

DUTB si bo prizadevala delovati z notranjimi viri, da zagotovi učinkovitost in optimalno učenje ter razvoj znanj zaposlenih. Če to ne bo mogoče, denimo zaradi pomanjkanja razpoložljivega strokovnega znanja, ki ga lahko DUTB zagotovi kot delodajalka, zaradi splošne stroškovne učinkovitosti, časovnih omejitev ali začasne narave posameznih nalog, so lahko in tudi bodo uporabljeni zunanji viri (izvajalci, svetovalci, podizvajalci ipd.). Zunanji viri bodo delovali v skladu z zunanjimi predpisi, internimi politikami in dobrimi praksami.

Strategija internih kadrov

Zaposleni v DUTB delujejo v štirinivojski organizacijski strukturi. Glavne značilnosti korporativne kulture DUTB so sodelovanje, strokovnost ter naravnanost k dobrim rešitvam in rezultatom, pomembnejšim od formalnega naziva delovnega mesta.

Poleg izkušenj, strokovnega znanja in integritete je za uspešno delovanje družbe bistveno, da so njeni zaposleni motivirani in usposobljeni za:

 • reševanje problemov;
 • hitro učenje;
 • gradnjo in nenehno izboljševanje organizacije, ekipe in postopkov;
 • skrbno delo, ki omogoča hitro sprejemanje odločitev v okolju s številnimi neznankami.​

Korporativna kultura obsega tudi spoštovanje 10 ključnih vrednot, ki so:

 • integriteta;
 • odgovorno ravnanje;
 • prevzemanje odgovornosti;
 • etičnost;
 • strokovnost;
 • naravnanost k rešitvam;
 • skrb za odločanje na podlagi dejstev;
 • družbena odgovornost;
 • sprejemanje in spodbujanje raznolikosti;
 • upoštevanje vseh različnih mnenj znotraj organizacije, toda enovita komunikacija navzven.​​​

 

Zaposlovanje

Pri zaposlovanju DUTB uporablja pristop, ki temelji na izvajanju poštenega, na dejstvih in kompetencah temelječega postopka izbora in uspešnega zaposlovanja kandidatov, ki sta v celoti skladna s slovensko zakonodajo in ustaljenimi dobrimi praksami. Ko so potrebna specifična oziroma mednarodna znanja, lahko DUTB poišče pomoč pri kadrovski agenciji. DUTB dejavno upravlja svoje postopke kadrovanja, pri čemer se izogiba pristranski obravnavi, denimo glede na spol, starost, poreklo ali narodnost, povezave oziroma zveze. Odločitve o zaposlitvi se sprejemajo po načelu »starih staršev«, tj. končne odločitve o zaposlitvi kandidata nikoli ne sprejme neposredno nadrejeni. Odločitev nato sprejme oziroma potrdi neposredno nadrejeni področnega vodje oziroma nosilec odločitve na podobni ravni.

Razvoj zaposlenih

Razvoj kadrov je ključen za uspeh DUTB. Pri vseh zaposlenih se izvajata obsežno uvajanje in usposabljanje. To usposabljanje se dopolnjuje z drugimi programi izobraževanja, kot so interno usposabljanje s področja zagotavljanja skladnosti s predpisi, certificirano protikorupcijsko izobraževanje in usposabljanje s področja etičnega ravnanja ter na primer usposabljanje za učinkovito prestrukturiranje. Znaten del razvoja kompetenc zaposlenih poteka pri usposabljanju na delovnem mestu in z vzajemno notranjo izmenjavo izkušenj. Ta proces skupnega internega izobraževanja se dopolnjuje z zunanjim izobraževanjem, ki se izvaja glede na potrebe in po dogovoru za vsak primer posebej. V okviru sistema ocenjevanja uspešnosti DUTB vsak zaposleni v DUTB opravi letni razgovor z neposredno nadrejenim in se dogovori o osebnem razvojnem načrtu.

Nagrajevanje, spodbude in zadrževanje kadrov

Vlada je opredelila splošno politiko nagrajevanja upravnega odbora DUTB, in sicer neizvršnih in izvršnih direktorjev DUTB. Prejemke drugih zaposlenih določi DUTB. Nadzor nad izvajanjem politike nagrajevanja v DUTB se izvaja s pomočjo komisije za prejemke, ki upravnemu odboru predlaga sklepe v zvezi s politiko. Upravni odbor je najvišji organ odločanja v zadevah, povezanih s politiko nagrajevanja.

DUTB mora ponuditi tržne in konkurenčne plače, če želi glede na svojo omejeno življenjsko dobo pritegniti visoko usposobljene kadre. Tržne in konkurenčne plače se določijo na podlagi drugih priložnosti potencialnega zaposlenega ter ne le v primerjavi s plačami v drugih ustanovah in organizacijah javnega sektorja v Sloveniji.

Sedanja politika nagrajevanja ogroža kontinuiteto vodenja v DUTB in pomeni tveganje glede sposobnosti upravnega odbora, da v celotni življenjski dobi zagotavlja ustrezno vodenje DUTB.

Priprave na prenehanje zaposlitve

V razvojni načrt vsakega zaposlenega se sčasoma vključijo koraki za pripravo na prenehanje zaposlitve. DUTB bo dejavno iskala načine, da bi svojim zaposlenim zagotovila delovna mesta zunaj DUTB, v katerih bodo izkušnje in znanja, ki so si jih nabirali v DUTB, lahko uporabili pri ustvarjanju vrednosti za slovenska podjetja in organizacije.​​​​

Strategija na področju informacijskih sistemov​

Osrednji namen informacijskega sistema DUTB je zagotavljati točne in pravočasne informacije pri sprejemanju odločitev v DUTB ter zagotavljati preverljivo preglednost odločitev in dejavnosti DUTB. Strategija DUTB na področju informatike vzpostavlja splošni okvir za razvoj sistemov IT v celotni življenjski dobi družbe. Poseben poudarek je na razvoju informacijskega sistema, ki je stroškovno učinkovit in v celoti funkcionalen ter ki bo vključeval večino procesov DUTB in zagotovil ustrezne informacije vsem, ki sodelujejo v teh procesih. Ker DUTB upravlja različne vrste sredstev, ki so bila in še bodo prenesena iz različnih bank, je treba zagotoviti razvoj celovitega sistema za vključitev vseh procesov, ki potekajo v DUTB. Glavni cilj je zagotoviti optimalno razmerje med operativnimi zahtevami, stroški in kakovostjo storitev IT. Strategija obsega različna področja IT: strategija na področju aplikacij, strategija na področju infrastrukture in strategija na področju upravljanja IT.​

Strategija na področju aplikacij​​

Z vidika aplikacij mora strategija odgovoriti na vprašanje, kakšno programsko opremo uporabljati – standardno rešitev ali rešitev, prilagojeno glede na posebne potrebe DUTB. Na splošno velja, da se najprej poskusi uporabiti standardna programska oprema, katere parametri so prilagojeni procesom v DUTB. Po meri izdelana programska oprema se uporabi le, če standardne rešitve ne zadostujejo procesu oziroma če takih standardnih rešitev še ni. Pričakuje se, da se bodo zaradi posebne narave DUTB uporabljale nekatere rešitve po meri, še zlasti v procesih ocenjevanja vrednosti in sprejemanja odločitev. Arhitektura aplikacij DUTB je prikazana na spodnji sliki.​

Strategy07a

​​Aplikacijsko arhitekturo DUTB sestavljajo: temeljne procesne rešitve za upravljanje terjatev, nepremičnin in lastniških deležev, sistem za skupno rabo dokumentov in njihovo upravljanje, računovodski in kadrovski sistem ter sistem pisarniške avtomatizacije. Za vključitev različnih aplikacij v enoten sistem in za zagotavljanje kakovostnih podatkov za sistem poslovne inteligence bo treba v prihodnje zagotoviti zanesljiv slojni vmesnik z močnim upravljanjem matičnih podatkov. Povezovanje različnih aplikacij je zelo pomembno. Tako bo DUTB vseskozi iskala celovite rešitve.

Strategija na področju infrastrukture

Glavni cilj te strategije je zagotavljati varno in zanesljivo infrastrukturo. Strategija DUTB na področju infrastrukture spodbuja uporabo rešitev enega ponudnika, da se zagotavlja nemoteno vključevanje različnih storitev. Osnovna infrastrukturna rešitev temelji na rešitvah proizvajalca Microsoft (strežnik MS Windows, virtualizacija HyperV, podatkovna zbirka MS SQL, aktivni imenik MS Active Directory in MS Exchange). Osnovno infrastrukturo sestavljajo strežniki, podatkovno skladišče, omrežje, sistem za varnostno kopiranje, operacijski sistem in podatkovna zbirka.

Zaradi občutljivosti podatkov, s katerimi razpolaga DUTB, bo uporaba storitev v oblaku močno omejena in konservativna. Za zagotavljanje podobnih storitev za uporabnike bo razvita strategija zasebnega oblaka. Podoben pristop se bo uporabil tudi za mobilne naprave.

Strategija na področju upravljanja IT

Glavni cilj strategije na področju upravljanja IT je zgraditi vitko organizacijo IT, ki omogoča upravljanje razvojnih in vzdrževalnih nalog v sodelovanju s specializiranim zunanjim izvajalcem. S to strategijo želi DUTB ohranjati visoko raven znanja s področja IT, kar bo omogočalo boljši nadzor nad upravljanjem storitev in projektov, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci. Pomembno je, da ima DUTB na voljo visoko usposobljene kadre z dobrim poznavanjem različnih področij IT. V prihodnje se bo več pozornosti namenjalo poslovnim procesom DUTB in podpornim aplikacijam ter izgradnji ustrezne ekipe informatikov.

Zagotavljanje varnosti in skladnosti s predpisi je za DUTB pomembno. Izvajalo se bo nenehno ocenjevanje tveganja, pa tudi jasne in stroge politike na področju ja v primeru kriznih razmer (angl. DRP), ki se bo redno testno izvajal. Z vidika skladnosti poslovanja je ustvarjanja varnostnih kopij in zagotavljanja varnosti. Pripravil se bo načrt ponovne vzpostavitve delovan treba izvajati sistem za spremljanje dostopa do datotek in podatkov.​​​