Skip Navigation Linksposlovanje

​​​​​Poslovanje ​

​​​​Izkaz poslovnega izida in vseobsegajočega donosa​

v mio EUR​20152014Indeks 2015/2014
 ​​​   
Izid iz poslovanja-25,5-31,082
Prihodki, ki niso vezani na nepremičnine0,30,2110
Stroški, ki niso vezani na nepremičnine-14,7-14,4102
Prihodki iz nepremičnin0,40,1447
Stroški iz nepremičnin-1,2-0,3350
Kapitalski dobiček / izguba iz nepremičnin0,30,0-
Prevrednotenje nepremičnin-10,6-16,664
    
Izid iz financiranja17,173,823
Prihodki / odhodki od obresti-26,7-15,0178
Kapitalski dobički in izgube53,045,2117
Prevrednotenje-9,143,1-21
Drugi finančni prihodki / odhodki0,00,4-11
    
Rezultat iz drugega delovanja0,1-0,1-113
Drugi prihodki0,10,04.647
Drugi odhodki0,0-0,114
    
Neto izid pred obdavčitvijo-8,342,7-19
Davek0,0-6,30
Neto izid po obdavčitvi-8,336,4-23
Sprememba vrednosti sredstev, razpoložljivih za prodajo -51,9-19,3269
Skupaj vseobsegajoči dobiček / izguba-60,217,2-351​


DUTB je imela v letu 2015 68,3 milijona EUR finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti, ki so se nanašale na stroške obresti za izdane obveznice v višini 49,0 milijona EUR, najetega posojila v višini 0,1 milijona EUR ter nadomestilo za prejeta poroštva s strani Republike Slovenije za izdane obveznice v višini 19,3 milijona EUR. Ti stroški so bili za 20 % višji od predhodnega obdobja, ker je DUTB šele proti koncu leta 2014 izdala obveznici za financiranje odkupov sredstev od Abanke in Banke Celje in s tem povečala svoje finančne obveznosti.​

Finančni prihodki od obresti so znašali 41,2 milijona EUR in so bili skorajda enaki lanskoletnim. Narasli so obrestni prihodki iz posojilnega portfelja, ki so znašali 34,2 milijona EUR. Povečanje za 9 % je predvsem posledica večjega obsega posojil v upravljanju zaradi prevzemov posojilnih portfeljev od Abanke in Banke Celje konec leta 2014. Ob tem velja opozoriti, da DUTB ob obračunu obresti te izključuje in jih pripozna šele ko prejme njihovo plačilo.

DUTB je v oktobru 2015, predvsem zaradi zagotovitve likvidnosti za poplačilo zapadle obveznice DUT01, v celoti odprodala državne obveznice RS38. Zaradi tega so bili obrestni prihodki iz tega naslova v letu 2015 za 39 % nižji od lanskoletnih in so znašali 6,4 milijona EUR.

DUTB je v letu 2015 ustvarila čisto izgubo v višini 8,3 milijona EUR, medtem ko je v letu 2014 ustvarila čisti dobiček v višini 36,4 milijona EUR.

 ​Vseobsegajoči donos za leto 2015 je znašal 60,2 milijona EUR in ga sestavljajo:

  • neto izguba v višini 8,3 milijona EUR,
  • odprava presežka iz prevrednotenja naložbe v delnice Pivovarne Laško d.d. ter obveznice RS38 v višini 48,7 milijona EUR[1] zaradi odprodaje naložb in prenosa učinkov med finančne prihodke ter,
  • ​vračilo kapitala lastniku na osnovi skupščinskega sklepa Vlade, vezano na odkup terjatev do družbe Litostroj jeklo d.o.o., v višini 3,2 milijona EUR.


Povzetek bilance stanja

v mio EUR​31. 12. 201531. 12. 2014Indeks 2015/2014
 ​   
Sredstva1.374,61.755,578
Posojila1.091,01.406,978
Nepremičnine68,851,3134
Lastniške naložbe36,357,064
Zapadle obveznice2,32,1108
Denar in ustrezniki167,164,3260
Obveznice RS0,0171,80
Drugo9,12,1442
    
Obveznosti1.259,71.580,480
Dolžniški vrednostni papirji1.052,51.558,068
Posojila201,00,0-
Drugo6,222,428
    
Kapital114,9175,166

​ 

[1] Presežek iz prevrednotenja je podan v neto znesku, tj. bruto spremembe zmanjšane za odložene davke.​