Skip Navigation Linkssporocila_za_javnost

Sporočila za javnost

 

  
  
Spremembe v Upravnem odboru DUTB10.6.2020

Ljubljana, 10. 6. 2020 – Na včerajšnji seji Upravnega odbora DUTB je bil za predsednika Upravnega odbora DUTB imenovan Boris Novak, za njegova namestnika pa Marko Tišma in Aleksander Lozej. 

Na čelo Upravnega odbora DUTB, ki ga sestavljajo štirje neizvršni in trije izvršni direktorji, je bil imenovan Boris Novak. Neizvršna direktorja, Marko Tišma, v Upravnem odboru DUTB od 14. decembra 2018, in Aleksander Lozej, v Upravnem odboru DUTB od 21. junija 2019, pa sta postala njegova namestnika.   

Vlada RS je 2. junija 2020 v vlogi Generalne skupščine DUTB na mesti neizvršnih direktorjev za obdobje od 3. junija do konca leta 2022 imenovala Alenko Urnaut Ropoša in Borisa Novaka.  Alenka Urnaut Ropoša, magistra znanosti in univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka, je lastnica in direktorica podjetja za nepremičninsko svetovanje Renova Real. Med drugim je pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin in sodna cenilka za področje gradbeništva, podpodročje nepremičnin. Boris Novak, magister znanosti in univerzitetni diplomirani pravnik, je od maja 2012 generalni direktor Pošte Slovenije, maja 2017 je bil imenovan za drugi petletni mandat. Je tudi član Nadzornega sveta Športne loterije in predsednik Nadzornega sveta Intereurope.

Nerevidirani poslovni rezultati 201929.5.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja nerevidirane poslovne rezultate 2019.

DUTB v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji

Ljubljana, 29. 5. 2020 – Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja družbe v letu 2019. DUTB je v letu 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji.

Nerevidirani finančni rezultati 2019

V letu 2019 je čisti izid poslovnega leta po preliminarnih nerevidiranih izkazih znašal 40,2 milijona EUR. Lastniški kapital DUTB, njena 100 % lastnica je Republika Slovenija, se je povečal na 242,1 milijona EUR, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos na vloženi kapital s popravki (tj. upoštevaje vračila kapitala lastnici) oziroma EROE, katerega ciljna vrednost v Smernicah za delovanje DUTB[1] znaša 8 %.

lastniski_kapital_dutb.png

Shema 1: Vrednost lastniškega kapitala DUTB po letih (2013-2019)

Leta 2019 je DUTB ustvarila 220,8 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 10,7 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in je, navkljub vedno manjšemu in zahtevnejšemu portfelju, nad 10-odstotno letno zahtevo, ki jo postavljajo Smernice in ZUKSB. Od ustanovitve do konca leta 2019 je DUTB skupno ustvarila že 1.743,3 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja.

struktura_prilivov_dutb.png

Shema 2: Struktura ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja v 2019 glede na tip naložb in ustvarjeni prilivi iz upravljanja premoženja po letih (2013-2019)

DUTB je v letu 2019 poslovala stroškovno učinkovito. Redni stroški poslovanja (tj. stroški poslovanja brez stroškov tožb in oblikovanih rezervacij) so bili leta 2019 za skoraj 3 milijone EUR (15 %) nižji od stroškov v predhodnem letu. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za leto 2019 znaša 1,71 % in je pomembno nižji od ciljne vrednosti, ki jo Smernice določajo pri 2,06 %. Manjše od načrtovanega je bilo tudi število zaposlenih iz opravljenih ur, ki je konec leta 2019 znašalo 127.

Pomembnejši posli v letu 2019

DUTB je v minulem letu našla strateškega, finančno stabilnega in investicijsko sposobnega kupca za družbo Tink, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Kupec iz dejavnosti družbe se je že v prvem letu po prevzemu lotil širitve in selitve dela svojih skladišč na novo lokacijo. Z uspešnim finančnim prestrukturiranjem družbe Hoteli Bernardin d.d. je DUTB družbi omogočila, da je postala ponovno zanimiva za poslovne banke, ki so refinancirale vse njene obveznosti do DUTB-ja. S prodajo svojega lastniškega deleža je DUTB primer uspešno zaključila in hkrati družbi omogočila nadaljnji poslovni razvoj. DUTB je bila uspešna pri prevzemu zastavljenih delnic družbe Istrabenz Turizem, s čimer je zaščitila za državo strateško naložbo, konsolidirala je lastništvo države v Thermani, v upravljanje prevzela bio elektrarno Gjerkeš in uredila dolžniško-upniška razmerja v Bolgariji.

Po uspešno izvedenem finančnem in poslovnem prestrukturiranju PPS Pekarne Ptuj d.o.o. je DUTB družbo prodala strateškemu kupcu, kar ji bo omogočilo nadaljnjo rast in razvoj. Med prodanimi manjšinskimi lastniškimi naložbami so bile še: RTC Kranjska Gora d.d., P&S Growth Luxemburg SICAR SCA in Menina d.d.. V minulem letu je DUTB Slovenskemu državnemu holdingu d.d. prodala 15.000 delnic družbe Petrol d.d.. Pridobila je že omenjeni 100-odstotni lastniški delež v družbi Istrabenz turizem d.d. in ustanovila Sklad turističnih naložb d.o.o..

Na področju upravljanja nepremičnin je DUTB v minulem letu dosegla višje donose tudi zahvaljujoč uporabi različnih, klasičnih in sodobnih načinov prodaje, kot sta zbiranje zavezujočih ponudb in e-dražba. Do konca 2019 je DUTB prodala skoraj vsa od 164 stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata. Drugi pomemben projekt je bila prodaja največjega posameznega industrijskega zemljišča v državi, zemljišča v Sežani. Poleg uspešne prodaje mednarodnemu investitorju  gre za pomembno pridobitev za občino Sežana, saj se bo po dolgoletnem iskanju rešitev na tem zemljišču zgradil moderen in največji logistični center v državi, ki bo po načrtih kupca prinesel številna nova delovna mesta.

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 201929.5.2020

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Ljubljana, 29. maj 2020 – Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča javnost, da revidiranega letnega poročila za leto 2019 v roku, določenem v  134. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki je bil z interventnim ukrepom podaljšan do 31.5.2020, ne bo javno objavila, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2019 še ni zaključena.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in je potekala v skladu z načrtovanimi časovnimi roki, vendar zaradi obsežnosti preveritev, dodatnih revizijskih postopkov in objektivnih izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, v katerih je bilo potrebno izvajati revizijo na daljavo, revizija do konca meseca maja 2020 ne bo zaključena.

DUTB bo javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2019 takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2019.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Sklepi izredne seje Upravnega odbora DUTB 2.4.2020

Seznanitev s predlaganimi ukrepi Vlade RS za omilitev gospodarske škode in solidarnostno znižanje plač in prejemkov

Ljubljana, 2. april 2020 –  Člani Upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so na včerajšnji izredni seji obravnavali ukrepe Vlade RS za omilitev posledic gospodarske škode zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in v skladu z njimi sprejeli naslednja sklepa.

Člani Upravnega odbora so se seznanili s smernicami iz nabora ukrepov Vlada Republike Slovenije za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo z dne 23.3.2020, ki vsebujejo priporočila in ukrepe za ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ljudi, ohranitev delovanja podjetij, pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, znižanje sejnin in plač, pomoč kmetijstvu ter z ukrepi na področju javnih naročil. DUTB bo skladno s svojimi pristojnostmi upoštevala navedene smernice in zagotovila implementacijo le-teh v družbah, s katerimi aktivno upravlja.

Zavedajoč se resnosti trenutne situacije in v skladu s priporočili Vlade RS na področju plač in prejemkov, ki so podrobneje navedena v predlaganem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, so člani Upravnega odbora DUTB sprejeli tudi sklep o znižanju sejnin in plač. S 1.4.2020 se neizvršnim direktorjem, ki imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju, zniža fiksni del nadomestila s sejninami za 30%, izvršnim  direktorjem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa se znižajo  plače za 15%.

Preostala stanovanja in dodatna parkirna mesta v Koprskih vratih naprodaj v decembru6.11.2019

5. november 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank po uspešni prvi in drugi fazi prodaje stanovanj v Koprskih vratih (z zbiranjem zavezujočih ponudb in preko e-dražb) 2. decembra nadaljuje s prodajo 30 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemnih garažah in shrambami ter s 13 dodatnimi parkirnimi mesti. Ogledi so že mogoči, nakup stanovanj in dodatnih parkirnih mest pa bo potekal z zbiranjem zavezujočih ponudb.

V prvi fazi prodaje v aprilu in maju letos je bilo na voljo za nakup 162 stanovanj v Koprskih vratih s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami v podzemnih garažah. 81 stanovanj je že dobilo nove lastnike. V drugi fazi prodaje, ki je potekala v oktobru, je bilo na 80 e-dražbah uspešno draženih 51 stanovanj. Skupno bo tako v pol leta prodanih 132 stanovanj.

Decembra se pričenja zadnja prodajna faza za stanovanjske enote, ko bo DUTB preostalih 30 stanovanj prodajala na način zbiranja zavezujočih ponudb. Nakup bo omogočen kupcu, ki bo po 2. decembru prvi podal zavezujočo ponudbo najmanj v višini objavljene izklicne cene, ter s plačilom varščine v višini 5.000 evrov potrdil resnost nakupa. V primeru da v istem dnevu DUTB prejme več kot eno ponudbo, bo stanovanje ali parkirno mesto prodala kupcu z višjo ponudbo oz. kupcu, ki je prvi oddal ponudbo.

 

Prosta stanovanjske enote in izklicne cene za zadnjo prodajno fazo so vidne na spletni stani www.koprskavrata.eu, kjer je tudi objavljen podroben način prodaje. Vzorčno stanovanje in stanovanje, v katerem je urejena prodajna pisarna, bosta naprodaj v zaključni fazi. Ogledi stanovanj in dodatnih parkirnih mest so že mogoči. Zainteresirani kupci se že lahko dogovorijo za voden ogled.

Aktivna prodaja se nadaljuje tudi v poslovnem delu objekta Koprska vrata, in sicer z zbiranjem nezavezujočih ponudb. Mogoče je tudi združevanje enot. V kratkem bodo za najbolj zaželene enote objavljeni tudi razpisi za zbiranje zavezujočih ponudb. Ogledi poslovnih prostorov so še naprej možni po predhodnem naročilu. Postopek prodaje stanovanj in poslovnih enot vodi družba RE/MAX.

Koprska vrata se nahajajo v neposredni bližini koprske obale, mestnega centra in avtocestne povezave. V bližini se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Raznolike tlorisne rešitve stanovanjskih enot v šestih etažah obsegajo površino od 38 do 154 m2. Vse enote so ogrevane in hlajene s centralnim sistemom, ki določa osnovni režim (hlajenje ali ogrevanje). Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Stanovanja so osvežena in vseljiva takoj po nakupu. V pritličju se nahaja tudi več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov, namenjenih različnim dejavnostim. Poslovni prostori so nedokončani, zato jih mora kupec pred uporabo dokončati in pridobiti uporabno dovoljenje. Objekt spada v energetski razred B1 (15 - 25 kWh/m²a).

Več informacij o stanovanjskih enotah in poslovnih prostorih, uporabljenih materialih in opremi, prodaji, sklenitvi pogodbe o nakupu, primopredaji ter jamstvu je na voljo na spletni strani www.koprskavrata.eu. Prijave za ogled stanovanj, dodatnih parkirnih mest in poslovnih prostorov potekajo preko telefonske številke 080 73 15, preko elektronske pošte info@koprskavrata.eu oziroma preko koledarja na spletni strani www.koprskavrata.eu.

Imenovano novo vodstvo Alpine24.10.2019

Žiri, 24.10.2019 - V žirovskem podjetju je potekala seja nadzornega sveta, na kateri so člani imenovali novo vodstvo Alpine. Glavni direktor je postal Jernej Osterman, dosedanji direktor Austria Trend Hotela v Ljubljani. Funkcijo drugega direktorja je prevzel Harij Bogataj.    

Jernej Osterman glavni direktor Alpine bo svojo funkcijo nastopil 1. januarja 2020. Harij Bogataj bo mesto direktorja Alpine prevzel že s ponedeljkom, 28. oktobra. Začasni direktor Gregor Krajnc, ki je podjetje vodil od maja letos, se bo vrnil na mesto predsednika nadzornega sveta Alpine. Osterman, ki je večino svoje kariere zelo uspešno deloval v prodaji, se bo v prvi vrsti posvetil trženju in krepitvi blagovne znamke Alpina na diviziji šport in v maloprodaji, ki šteje več kot sto prodajaln v Sloveniji in na trgih bivše Jugoslavije. Harij Bogataj, ki je v podjetju vodil divizijo moda in ima bogate izkušnje iz čevljarske industrije, predvsem iz področij proizvodnje in oblikovanja, se bo v vlogi direktorja usmeril v optimizacijo proizvodnje inovativnih Alpininih izdelkov, aktivno pa bo deloval tudi na področju prodaje modne obutve na tujih trgih. S povečanjem obsega prodajnih aktivnosti na obstoječih in novih trgih si v Alpini obetajo rast prodaje modne obutve tudi na račun novih kolekcij blagovnih znamk Peter Kozina in Peko. Prav tako Osterman vidi priložnosti za osvajanje novih izvoznih trgov v segmentu športne obutve, saj so Alpinini strokovnjaki v zadnjih sezonah razvili nove linije športne obutve. Med njimi je posebej atraktivna lahka pohodna obutev, urbana obutev in nova generacija tekmovalnega čevlja za smučarski tek, ki je z inovativnimi karbonskimi deli in materiali znova korak pred svetovno konkurenco. Oba novo imenovana direktorja verjameta v dobro sodelovanje z vsemi zaposlenimi in v dobro skupine Alpina, ki bo ob podpori lastnikov DUTB še naprej zasledovala zastavljene strateške cilje ter ohranjala pozitiven trend poslovanja zadnjih letih.

***

Kratek življenjepis direktorjev:

Jernej Osterman glavni direktor Alpine je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15 letnimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni lasti. Svojo poslovno pot je začel v podjetju Kompas Reiseveranstaltung Ges.m.b.H na Dunaju v Avstriji kot prodajni predstavnik ter kasneje kot vodja prodaje in z odličnimi rezultati pripomogel k rasti Kompasovega predstavništva na Dunaju kot strateškega podjetja v Kompasovi mreži. Podjetje je utrdilo svoj tržni položaj in uspešno posluje še danes. Poslovno pot je nadaljeval v Austria Trend Hotelu Ljubljana, kjer je 5 let vodil prodajni oddelek ter postavil novo strategijo poslovanja, ki je tesno povezana s športom. Na ta način so postali vodilni ponudnik nišne storitve športno poslovni turizem.  Leta 2013 je kot generalni direktor prevzel vodenje hotela z negativnim poslovanjem, kjer je s svojo ekipo uspešno izvedel celotno prestrukturiranje poslovanja hotela. Lastniki so mu zaupali to pomembno nalogo, saj so se nameravali umakniti iz slovenskega trga. Verjel je v zgodbo in jasno zastavljene cilje. Uspelo mu je spremeniti trend negativnega poslovanja, saj hotel zadnja leta dosega odlične poslovne rezultate. Leta 2017 je bil izbran za direktorja leta znotraj verige Austria Trend, ki je takrat upravljala s 27-imi hoteli v Avstriji, na Slovaškem in v Sloveniji. Trdno je prepričan, da se uspehi dosegajo s predanimi, lojalnimi ter motiviranimi sodelavci. Je človek z visokimi moralno etičnimi vrednotami, ki si je pri svojih zaposlenih pridobil visoko zaupanje in spoštovanje z iskreno in odkrito komunikacijo. Njegovo vodilo je, da je tudi direktor le prvi med enakimi. Gradil je močno organizacijsko kulturo v podjetju. Prisega na slovensko znanje in kakovost.

Harij Bogataj je v svoji več kot 32 letni  karieri deloval v obutveni industriji. Študij je začel na srednji strojni šoli ter ga kasneje zaključil na srednji obutveni šoli v Kranju. Svojo strokovno pot je leta 1985 začel v tovarnah obutve Nemčije in Italije, leta 1987 zaključil specializacijo za stilista obutvene smeri v ARS Sutoria Milano ter se zaposlil v podjetju Ko-To Ljubljana, kjer je upravljal organizacijo proizvodnje obutve na področju bivše Jugoslavije. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je začel z delom v družinskem podjetju, kjer je deloval do prihoda v Alpino leta 2016. V Alpini je delal kot vodja prodaje področja bivše Jugoslavije, direktor maloprodaje in direktor divizije moda.

DUTB in SSRS sta podpisala prodajne pogodbe za tri zemljišča24.10.2019

Ljubljana, 24. oktober 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) sta podpisala prodajne pogodbe za tri zemljišča, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, iz DUTB na SSRS. Ta korak pomeni izvedbo Sklepa Vlade RS o odplačnem prenosu zemljišč na SSRS, ki je bil sprejet 13. junija 2019, in hkrati prispevek DUTB k izvajanju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025.

S podpisom pogodb o odplačnem prenosu zemljišč iz DUTB na SSRS se bodo pričele aktivnosti za izvedbo prenosa. Konkretno gre za zemljišča Podutik Glince v Ljubljani, Rožna dolina v Novi Gorici in Brod Drage v Novem mestu. Na vseh treh zemljiščih, katerih skupna površina znaša 122.855 m2, je predvidenih skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. V Podutiku je trenutno predvidenih 372 stanovanj, v Novi Gorici 37 stanovanj in 25 vrstnih hiš, v Novem mestu pa 180 stanovanj in 65 vrstnih hiš.

Prenos se bo izvedel po ocenjenih tržnih vrednostih, ki jih je skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki sta ga skupaj izbrala DUTB in SSRS. Skupna prenosna vrednost treh zemljišč znaša 10.160.000 EUR (brez davka).

Matej Pirc, glavni izvršni direktor DUTB, pojasnjuje: »S podpisom prodajnih pogodb, s katerim prenašamo tri zemljišča iz portfelja DUTB na Stanovanjski sklad, DUTB prispeva k uresničevanju ciljev države na področju stanovanjske politike, predvsem k reševanju pomanjkanja najemnih stanovanj na območju Ljubljane, Novega mesta in Nove Gorice.« 

Podatki o treh zemljiščih so razvidni iz spodnje tabele:

LokacijaVelikost

Predvideno št. stanovanj/

vrstnih hiš

Neto cena
Brod Drage Novo mesto61.959 m2180 stanovanj, 65 vrstnih hiš820.000 EUR
Podutik Glince Ljubljana29.126 m2372 stanovanj8.900.000 EUR
Rožna dolina Nova Gorica 31.770 m237 stanovanj, 25 vrstnih hiš440.000 EUR
Skupaj122.855 m2589 stanovanj, 90 vrstnih hiš10.160.000 EUR

 

Preostala stanovanja v Koprskih vratih v septembru naprodaj preko e-dražb 2.9.2019

​Družba za upravljanje terjatev bank po uspešni prvi fazi prodaje stanovanj v Koprskih vratih (z zbiranjem zavezujočih ponudb v aprilu in maju letos) v septembru nadaljuje s prodajo približno 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemnih garažah in shrambami. Ogledi stanovanj so ponovno mogoči od 2. septembra 2019 dalje, nakup stanovanj pa bo možen preko elektronskih dražb, ki se bodo pričele 30. septembra 2019.

V prvi fazi prodaje v aprilu in maju letos je bilo na voljo za nakup 162 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami v podzemnih garažah. Ponudba stanovanjskih enot v Koprskih vratih je k ogledu pritegnila več kot 2.000 interesentov, 203 ponudniki pa so za najbolj zaželene stanovanjske enote oddali tudi zavezujoče ponudbe potrjene s plačano varščino. Tako so za 82 stanovanj z najboljšimi ponudniki trenutno v podpisu pogodbe o prodaji stanovanjskih enot.

Ogledi preostalih 80 neprodanih stanovanjskih enot so sedaj ponovno omogočeni, in sicer od 2. septembra 2019 dalje. V tem času se lahko zainteresirani kupci dogovorijo za voden ogled. Nakup stanovanj bo možen preko elektronskih dražb, ki bodo potekale od 30. septembra dalje, za vsako stanovanje posebej. S plačilom varščine v višini 5.000 evrov bo omogočena udeležba na vseh elektronskih dražbah do izvedbe nakupa izbranega stanovanja. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli izvesti nakupa na dražbah, bo varščina povrnjena. Natančen opis poteka e-dražb bo v kratkem podrobno predstavljen na spletni strani www.koprskavrata.eu kjer so sicer že vidne izklicne cene stanovanjskih enot za drugo fazo prodaje.

Ogledi poslovnih prostorov so še naprej možni po predhodnem naročilu. Prodaja poteka z zbiranjem nezavezujočih ponudb, v kratkem pa bodo za najbolj zaželene enote objavljeni tudi razpisi za zbiranje zavezujočih ponudb. Postopek prodaje stanovanj in poslovnih enot vodi družba RE/MAX.

Koprska vrata se nahajajo v neposredni bližini koprske obale, mestnega centra in avtocestne povezave. V bližini se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Raznolike tlorisne rešitve stanovanjskih enot v šestih etažah obsegajo površino od 38 do 154 kvadratnih metrov. Vse enote so ogrevane in hlajene s centralnim sistemom, ki določa osnovni režim (hlajenje ali ogrevanje). Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Stanovanja so osvežena in vseljiva takoj po nakupu. V pritličju se nahaja tudi več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov, različnih dejavnosti. Poslovni prostori so nedokončani, tako da jih bo moral kupec pred uporabo dokončati in pridobiti uporabno dovoljenje. Objekt spada v energetski razred B1 (15-25 kWh/m²a).

Več informacij o stanovanjskih enotah in poslovnih prostorih, uporabljenih materialih in opremi, prodaji, sklenitvi pogodbe o nakupu, primopredaji ter jamstvu je na voljo na spletni strani www.koprskavrata.eu. Prijave za ogled stanovanj in poslovnih prostorov so mogoče preko telefonske številke 080 73 15, preko elektronske pošte info@koprskavrata.eu, oziroma neposredno preko koledarja na spletni strani www.koprskavrata.eu.

V prvi fazi prodaje kompleksa Koprska vrata bo prodanih več kot polovica stanovanj28.6.2019

Koper, 28. junij 2019 – DUTB je zaključila aktualni postopek zbiranja zavezujočih ponudb za nakup stanovanj v poslovno-stanovanjskem kompleksu Koprska vrata. V času od 22. aprila do 26. maja je namreč organizirala dneve odprtih vrat za prodajo 162 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami v tem kompleksu. Do 31. maja so prejeli preko 200 veljavnih ponudb s plačanimi varščinami. Več kot polovica ponujenih stanovanj bo kmalu dobila novega lastnika.

 

Prodaja stanovanj je potekala z zbiranjem zavezujočih ponudb. Glede na velik interes kupcev so bile dosežene prodajne cene precej višje od izklicnih cen. Prvi stanovalci se bodo lahko v svoja nova stanovanja vselili takoj po plačilu celotne kupnine in po izvedeni primopredaji nepremičnine.

Žiga Pfeifer, vodja nepremičninskega portfelja DUTB, je izrazil zadovoljstvo z dosedanjim postopkom prodaje: »Po uspešni izvedbi dnevov odprtih vrat v maju bomo že v prvi fazi prodaje prodali  več kot polovico stanovanj. Glede na razmere na primorskem nepremičninskem trgu ta dosežek v tako kratkem času predstavlja uspeh, tudi upoštevajoč dejstvo, da so dosežene prodajne cene krepko presegale izklicne cene. V skladu z dosedanjimi izkušnjami je bilo v prvi fazi prodajnega postopka pričakovano največ povpraševanja za večja stanovanja in za tista na boljših lokacijah, manj pa za garsonjere. Denimo, za najbolj privlačna stanovanja smo prejeli tudi po več kot 70 ponudb. Pričakujemo, da se bo v nadaljnjih prodajnih postopkih izrazil tudi interes za preostale enote.«

Neizbranim ponudnikom bo DUTB vrnila plačano varščino. Tako kot preostalim interesentom bo tudi njim DUTB kmalu ponudila v nakup neprodana stanovanja. Postopek prodaje preostalih stanovanj v kompleksu Koprska vrata se bo nadaljeval predvidoma v septembru. Javnost bo o tem pravočasno obveščena; zainteresirani pa lahko informacije o postopku nadaljnje prodaje spremljajo tudi na spletni strani www.koprskavrata.eu.

V času dnevov odprtih vrat je bilo opravljenih tudi veliko ogledov za poslovni del objekta Koprska vrata. Ti so možni tudi nadalje po predhodnem naročilu preko spletne strani www.koprskavrata.eu, preko e-naslova info@koprskavrata.eu oziroma po telefonu na številki 01 420 59 14. Nezavezujoče ponudbe za nakup poslovnih prostorov DUTB sprejema vse do prodaje posameznih enot. Ker je interes za posamezne lokale izredno velik, bo DUTB za nekatere lokale kmalu izvedla tudi zbiranje zavezujočih ponudb.

***

 

Informacije o objektu

Nov poslovno-stanovanjski kompleks ima urejene prometne povezave ter povezavo z javnim prevozom. V bližini se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Uporabno dovoljenje za Koprska vrata je bilo izdano leta 2013. Prav tako je bila izdelana energetska izkaznica. Objekt spada v energetski razred B1 (15-25 kWh/m²a). Koprska vrata se nahajajo v neposredni bližini koprske obale, mestnega centra in avtocestne povezave. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Raznolike tlorisne rešitve stanovanjskih enot v šestih etažah obsegajo površino od 38 do 154 kvadratnih metrov. V pritličnem delu kompleksa se razprostira več kot 2.000 m2 poslovnih površin različnih namembnosti, ki se lahko razdelijo v do 29 posameznih enot.


DUTB zaključila preiskavo v primeru KLI Logatec – oškodovanje DUTB ni bilo ugotovljeno31.5.2019

Upravni odbor DUTB se je na svoji seji 28. maja 2019 seznanil s Končnim poročilom Komisije za pravno presojo odgovornosti v primeru KLI Logatec. Komisija je ugotovila, da delovnopravne sankcije ali odškodninski zahtevki do zaposlenih niso možni. Prav tako je ugotovila, da DUTB v tem postopku prodaje ni bila oškodovana. Notranja preiskava primera KLI Logatec je s tem zaključena.

Komisija za pravno presojo odgovornosti, ki je zasedala od decembra 2018 do konca maja 2019, je presojala obstoj kazenske, delovnopravne in odškodninske odgovornosti zaposlenih DUTB v primeru KLI Logatec. Komisija je pri svojem delu upoštevala forenzično preiskavo postopka prodaje kompleksa nepremičnin nekdanje tovarne v IC KLI LOGATEC (izdelano dne 7. 11. 2018) s strani Ernest & Young Svetovanje, odgovore zaposlenih na predmetno poročilo in več pravnih mnenj.

Pri presoji delovnopravne odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so delavci DUTB v različnih fazah tega postopka sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, saj niso spoštovali internih aktov DUTB, vendar ta ravnanja niso vplivala na rezultat prodajnega posla. Gre za odstopanja od internih procesnih pravil, ki niso imela vpliva na doseženo ceno pri prodaji. Zoper nekatere izmed kršitev delovnih obveznosti bi DUTB lahko uveljavljala delovno-pravne sankcije, vendar zaradi kratkih zakonskih rokov, to ni bilo izvedljivo. Delovnopravni ukrepi bi bili možni le, če bi imelo ravnanje zaposlenih znake kaznivega dejanja, kar v teh primerih ni bilo ugotovljeno.

Z vidika odškodninske odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so bila ravnanja zaposlenih, v povezavi s ceno nepremičnine in prodajnim postopkom, izvedena v skladu z notranjimi pravili družbe DUTB. Na podlagi izpeljanega postopka prodaje je bila prodana celotna nepremičnina IC KLI Logatec družbama Svet RE in Hoedlmayr po ceni 40 EUR/m2, s čimer sta bila dosežena dva cilja DUTB: prodaja celotne nepremičnine IC KLI Logatec in višja cena od notranje cenitve vrednosti DUTB. Na podlagi pravnega mnenja je komisija ugotovila, da zaposleni DUTB niso odškodninsko odgovorni. Namreč, tudi če bi obravnavani zaposleni DUTB postopek prodaje v celoti izvedli skladno z zavezujočimi pravili, ni mogoče sklepati, da bi bila nepremičnina bodisi ocenjena po višji vrednosti bodisi prodana po višji ceni.

DUTB je sicer v času notranje preiskave ustanovila delovno skupino, ki je proučila priporočila iz poročila družbe Ernest & Young Svetovanje in jih implementirala v interne akte. S tem je bilo uvedenih več sprememb internih aktov, ki urejajo notranje procese v DUTB in ki bodo prispevale k preprečevanju podobnih kršitev v prihodnjem delovanju DUTB. Večina sprememb se tudi že izvaja. V času preiskave so se zamenjali predsednik upravnega odbora in vsi trije izvršni direktorji. DUTB bo še naprej sodelovala z organi pregona, ki raziskujejo primer prodaje zemljišča KLI Logatec.

Zaradi interesa podaljšan rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do 66 pravnih oseb - ZAKLJUČENO29.5.2019

Ljubljana, 29. maj 2019 - DUTB je v prodajo ponudila paket terjatev do 66 pravnih oseb v skupni višini cca. 130,4 mio EUR. Zaradi precejšnjega zanimanja potencialnih kupcev se je DUTB odločila, da rok za skrbni pregled podaljša za 3 tedne, to je do 21. junija 2019. Prav tako je posledično podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb do 28. junija 2019. Na ta način imajo interesenti dodaten čas za podroben pregled podatkov o svežnju terjatev, ki je na prodaj.

Predmet javnega razpisa so zapadle terjatve do 66 pravnih oseb, ki izhajajo iz poslovnih razmerij iz naslova kreditov, garancij in transakcijskih računov. DUTB se je za prodajo svežnja odločila na podlagi ocene, da bo s tovrstnim načinom unovčevanja dosegla boljše poplačilo kot z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev. Glavnina portfelja je namreč zavarovana s poroštvi, ki predstavljajo potencial z vidika poplačil.

ZUKSB določa, da DUTB z dolžnikom ali s porokom terjatve v njeni lasti ne sme skleniti sporazuma o odpustu dolga (ali drugega pravnega posla z enakim učinkom), kar je za DUTB pomembna omejitev pri realizaciji vsaj delnih poplačil. Potencialnim kupcem terjatev, ki ne delujejo v okviru tovrstnih omejitev, pa lahko prav ta možnost predstavlja pomemben potencial pri unovčevanju. Za investitorje je dodatni pozitivni  dejavnik tudi dejstvo, da DUTB skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru vse izpostavljenosti do porokov (ki so fizične osebe) za terjatve do pravnih ali fizičnih oseb  poroča v podatkovni sistem SISBON. Podatki iz SISBON-a so za morebitno novo zadolževanje porokov pomembna omejitev. Tudi zato je interes porokov, da dosežejo dogovor o vsaj delnem zapiranju dolga iz naslova poroštev večji, kar pa DUTB zaradi omenjenih omejitev ZUKSB težko doseže z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev.

Dnevi odprtih vrat za prodajo stanovanj Koprska vrata uspešno zaključeni27.5.2019

Ljubljana, 28. maj 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank je v času od 22. aprila do 26. maja organizirala dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami ter več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem kompleksu Koprska vrata. Prodaja stanovanj poteka z zbiranjem zavezujočih ponudb, prodaja poslovnih enot pa z zbiranjem nezavezujočih ponudb. Do 26. 5. 2019 je bilo s strani ponudnikov vplačanih več kot 100 varščin za nakup stanovanj. Interesenti lahko ponudbo za nakup stanovanj oddajo do 31. 5. 2019. Ogledi za poslovni del objekta se nadaljujejo in so možni po predhodnem naročilu.

Ogled stanovanjskih enot je potekal od 26. aprila do 26. maja 2019. V tem času so se lahko zainteresirani kupci dogovorili za vodeni ogled. Prodaja enot poteka preko oddaje zavezujočih ponudb, pri čemer varščina za stanovanje znaša 5.000 evrov za do tri izbrana stanovanja. Do 26. 5. 2019 je bilo s strani ponudnikov vplačanih nekaj več kot 100 varščin, pri čemer lahko interesenti oddajo svoje ponudbe za nakup stanovanj še vse do konca meseca. Ponudb za nakup stanovanj, ki bodo oddane po tem datumu, DUTB skladno z razpisom ne bo upoštevala.

Žiga Pfeifer, vodja nepremičninskega portfelja DUTB, je izrazil zadovoljstvo z dosedanjim postopkom prodaje: »Dnevi odprtih vrat so se ponovno izkazali kot dober mehanizem predstavitve naše nepremičnine širši javnosti. Že od začetka ogledov je bilo na lokaciji v Kopru zelo živahno. Do zaključka dnevov odprtih vrat smo zabeležili več kot 1.000 ogledov s strani posameznih zainteresiranih kupcev, ki so običajno prišli z dodatnimi, povprečno, tremi člani družine ali prijatelji. V slabem mesecu dni si je tako naša stanovanja in poslovne prostore ogledalo skoraj 3.000 posameznikov, nekateri izmed njih so si stanovanja ogledali tudi po večkrat. Koprska vrata so priložnost za kupce in investitorje, ki želijo na izjemni lokaciji po konkurenčni ceni kupiti stanovanjske in poslovne prostore. Po uspešno zaključenih ogledih pričakujemo tudi visoko število oddanih ponudb, največ v zadnjem tednu.«

Interesenti za nakup stanovanj so večinoma Slovenci, manj kot 4 odstotke oglednikov je bilo iz drugih držav, predvsem iz Italije in Rusije, nekaj pa tudi iz Anglije in ZDA. Največ zanimanja  je bilo sicer izkazanega za večsobna stanovanja v višjih nadstropjih. »Ker se s takšnim načinom nakupa veliko potencialnih kupcev srečuje prvič, smo vzpostavili intenzivno komunikacijo s strankami preko telefona in e-pošte za pomoč pri oddaji ponudbe«, pojasnjujejo RE/MAX-u, ki  je bil preko javnega naročila izbran kot posrednik pri prodaji projekta Koprska vrata.

DUTB bo skupaj z notarko v prvih dveh tednih junija odprla prejete ponudbe za nakup stanovanj. K podpisu pogodbe bodo povabljeni ponudniki, ki so za posamezno stanovanje oddali najvišjo ter popolno ponudbo, in jo potrdili s plačilom varščine. Prvi stanovalci se bodo lahko v svoja nova stanovanja vselili takoj po plačilu celotne kupnine in po izvedeni primopredaji nepremičnine v posest kupca.

V času dnevov odprtih vrat je bilo opravljenih tudi veliko ogledov za poslovni del objekta Koprska vrata. Ti bodo možni tudi nadalje po predhodnem naročilu preko spletne strani www.koprskavrata.eu, preko maila info@koprskavrata.eu oziroma po telefonu na številki 080 73 15. Nezavezujoče ponudbe za nakup poslovnih prostorov DUTB sprejema tudi po koncu maja oz. vse do prodaje posameznih enot. Ker je interes za posamezne lokale izredno velik, DUTB predlaga interesentom, da čim prej oddajo svoje ponudbe in si na tak način zagotovijo svoje mesto na tej lokaciji.

Novi poslovno stanovanjski kompleks ima urejene prometne povezave ter povezavo z javnim prevozom. V bližini se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Uporabno dovoljenje za Koprska vrata je bilo izdano leta 2013. Prav tako je bila izdelana energetska izkaznica. Objekt spada v energetski razred B1 (15-25 kWh/m²a).

Koprska vrata se nahajajo v neposredni bližini koprske obale, mestnega centra in avtocestne povezave. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Raznolike tlorisne rešitve stanovanjskih enot v šestih etažah obsegajo površino od 38 do 154 kvadratnih metrov. Več informacij www.koprskavrata.si.

Izvršno vodstvo DUTB od ponedeljka v polni sestavi24.5.2019

Ljubljana, 24. maj 2019 – Izvršno vodstvo DUTB bo odslej delovalo v polni sestavi. V ponedeljek, 27. maja 2019, se bosta Mateju Pircu, glavnemu izvršnemu direktorju, pridružila še izvršna direktorja Andraž Grum in Bojan Gantar, ki sta bila s strani neizvršnih direktorjev imenovana 8. maja 2019. Neizvršni direktorji DUTB so med izvršne direktorje razdelili tudi področja vodenja, ki jih je doslej opravljal Matej Pirc.

Matej Pirc bo kot glavni izvršni direktor v prihodnje vodil področja upravljanja nepremičnin, skladnosti poslovanja, korporativne varnosti, notranje revizije,  korporativnega komuniciranja in marketinga, kadrov ter glavno pisarno. Izvršni direktor Bojan Gantar bo pristojen za področji upravljanja terjatev in lastniških naložb. Izvršni direktor Andraž Grum bo odgovoren za poslovne analize in vrednotenje, pravo, nabavo in javno naročanje, finance, računovodstvo, kontroling in informatiko.

Matej Pirc je ob tem povedal: »Veseli me, da bo izvršni tim odslej deloval v polni sestavi, saj tudi za izvršno vodstvo velja, da je timsko delo eden izmed ključnih pogojev za kakovostne odločitve. DUTB je družba, ki mora v omejenem času delovanja doseči ambiciozno zastavljene cilji. Verjamem, da jih bomo s popolnjeno vodstveno ekipo in zavzetimi zaposlenimi dosegli in v celoti izpolnili svoje poslanstvo, to je maksimirali iztržek od prodaje premoženja in s tem povrnili državi kar največ denarja, ki ga je vložila v sanacijo bančnega sistema.«

***

Kratki življenjepisi izvršnih direktorjev:

Matej Pirc je funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB nastopil 29. aprila. Pred tem je bil tri mesece v.d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15 let vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih korporativnega upravljanja, prestrukturiranja podjetij, financ ter ostalih podpornih področij. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več̌ let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, d. d., tako v matični kot hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Bil je član uprave Slovenske odškodninske družbe in kasneje Slovenskega državnega holdinga. Aprila 2014 je postal predsednik uprave SDH, med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb, finance ter ostale podporne funkcije. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A.T. Kearney, pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte ter projekte, povezane s prevzemi in združitvami.

Bojan Gantar bo funkcijo izvršnega direktorja DUTB prevzel 27. maja 2019. V svoji več kot 20-letni karieri je zasedal različne vodstvene položaje. Po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva, pridobil je tudi naziv MBA. Svojo poslovno pot je začel kot projektni vodja tehnolog v družbi Hidria Rotomatika. V letih dela na različnih položajih v številnih gospodarskih družbah je pridobil širok spekter znanj in izkušenj, še posebej iz  strateškega načrtovanja in korporativnega upravljanja, finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov. Znotraj Skupine Hidria je v obdobju 16 let v več hčerinskih podjetjih opravljal funkcije vodje tehničnega področja, direktorja poslovne enote in glavnega direktorja, zatem pa je bil 2 leti član uprave družbe Trimo. Pred nastopom funkcije izvršnega direktorja DUTB je bil generalni direktor družbe Alpina, kjer je vodil in upravljal vse ključne procese v Skupini Alpina ter njeno uspešno finančno in poslovno prestrukturiranje.

Dr. Andraž Grum, izvršni direktor DUTB, bo svojo funkcijo nastopil 27. maja 2019. Ima skoraj 20 let delovnih izkušenj v različnih gospodarskih, pretežno finančnih družbah, v katerih je zasedal vodstvene položaje. Po izobrazbi je doktor ekonomskih znanosti. Skozi dolgoletno kariero je pridobil poglobljena znanja in izkušnje s področij finančnih analiz, vrednotenja premoženja, podjetniških financ, upravljanja problematičnih naložb, uravnavanja tveganj, investicijskega upravljanja in korporativnega upravljanja. Svojo poslovno pot je začel v Abanki na področju analiz trga kapitala in portfeljskega upravljanja. V družbi Triglav Skladi je skrbel za upravljanje vzajemnih skladov. Nato je kariero razvijal v družbah Vipa Holding, Deželna banka Slovenije in DBS Nepremičnine. Bil je tudi član nadzornih svetov več podjetij in finančnih družb. Je imetnik licence za borznega posrednika in upravljavca premoženja ter licence za zavarovalnega zastopnika in posrednika.

Izvršno vodstvo DUTB kmalu v polni sestavi8.5.2019

Ljubljana, 8. maj 2019 – Neizvršni direktorji DUTB so v skladu z določili ZUKSB in statuta DUTB imenovali še dva izvršna direktorja. To sta dr. Andraž Grum in Bojan Gantar, ki bosta skupaj z glavnim izvršnim direktorjem Matejem Pircem vodila DUTB v prihodnje.

Andraž Grum in Bojan Gantar sta bila izbrana iz kvote kandidatov, prijavljenih na razpis za glavnega izvršnega direktorja DUTB, ki jih je kadrovska komisija v izbor predlagala neizvršnim direktorjem. Andraž Grum je doktor ekonomije z bogatimi znanji in izkušnjami v bančništvu (Abanka, DBS), predvsem s področij finančnih analiz, vrednotenja, upravljanja problematičnih naložb, investicijskega upravljanja, korporativnega upravljanja in upravljanja s tveganji. Bojan Gantar je diplomirani inženir strojništva s širokim spektrom znanj in izkušenj iz gospodarstva (Trimo, Alpina, Hidria), še posebej iz vodenja zahtevnih projektov poslovnega ter finančnega prestrukturiranja, korporativnega upravljanje in optimizacije poslovnih procesov.

»V upravnem odboru smo zadovoljni s končno sestavo izvršnega vodstva DUTB. Naš namen je bil sestaviti strokovno, izkušeno, usposobljeno, verodostojno, predvsem pa homogeno ter komplementarno vodstveno ekipo, ki bo tvorno sodelovala tako z neizvršnimi direktorji kot z zaposlenimi, hkrati pa se bo znala spopadati s prihajajočimi izzivi. Verjamemo, da je podlaga za uspešno delovanje DUTB v prihodnje na ta način zagotovljena,« je ob imenovanju povedal Tomaž Besek, predsednik upravnega odbora.

Andraž Grum in Bojan Gantar bosta funkciji izvršnih direktorjev nastopila predvidoma konec tega meseca. Takrat bo upravni odbor določil tudi področja vodenja vsakega od izvršnih direktorjev. Prve naloge izvršne ekipe bodo dokončna stabilizacija družbe z izboljšanjem upravljanja, izvedba mehke reorganizacije, optimizacija notranjih postopkov in zagotovitve kakovostnega delovnega okolja za zaposlene, vse z namenom maksimiranja iztržka iz prodaje premoženja ob transparentnem poslovanju družbe.

Novi glavni izvršni direktor DUTB je postal Matej Pirc25.4.2019

Ljubljana, 25. april 2019 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji v skladu z določili ZUKSB in statuta DUTB imenovali glavnega izvršnega direktorja DUTB. To je postal Matej Pirc, dosedanji v.d. glavnega izvršnega direktorja.

Matej Pirc, ki se je ekipi DUTB pridružil avgusta 2017, bo nastopil funkcijo glavnega izvršnega direktorja z 29. aprilom 2019 in bo do imenovanja drugih dveh izvršnih direktorjev pristojen še za upravljanje sredstev in korporativne zadeve. Druga izvršna direktorja DUTB bosta imenovana v prvi polovici prihodnjega meseca.

Ob imenovanju Mateja Pirca so neizvršni direktorji DUTB izrazili zadovoljstvo z njegovim dosedanjim delom in visoko stopnjo zaupanja, ki se je vzpostavila v nekajmesečnem sodelovanju v upravnem odboru DUTB. Hkrati so izrazili tudi prepričanje v kakovostno vodenje in delovanje DUTB v prihodnje.

Današnje imenovanje je nadaljevanje konkretnih ukrepov upravnega odbora v novi sestavi, s ciljem nadaljnje stabilizacije družbe, zagotovitve kakovostnega sodelovanja med izvršnimi in neizvršnimi direktorji ter maksimiranja iztržka iz prodaje premoženja ob transparentnem poslovanju družbe v prihodnje.

Koprska vrata odpirajo vrata zainteresiranim kupcem24.4.2019

Koper, 24. april 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank v času od 26. aprila do 26. maja organizira dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti ter shrambami v podzemnih garažah in več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata. Prodaja stanovanj bo potekala z zbiranjem zavezujočih ponudb, prodaja poslovnih enot pa z oddajo nezavezujočih ponudb.

Koprska vrata se nahajajo v neposredni bližini koprske obale, mestnega centra in avtocestne povezave. V bližini stanovanjsko-poslovnega kompleksa se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Sodobna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj - vsako  s pripadajočima parkiriščema in shrambo - zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Njihove raznolike tlorisne rešitve v šestih etažah obsegajo površine od 38 do 154 kvadratnih metrov. Vse enote so ogrevane in hlajene s centralnim sistemom, ki določa osnovni režim (hlajenje ali ogrevanje). Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Stanovanja so osvežena in takoj vseljiva. Poslovne prostore bodo kupci pred uporabo morali dokončati ter zanje pridobiti uporabno dovoljenjo. Objekt spada v energetski razred B1 (16 kWh/m²a).

Ogled stanovanjskih in poslovnih enot bo mogoč od 26. aprila do 26. maja 2019. V tem času se lahko zainteresirani kupci dogovorijo za vodeni ogled. Prodaja stanovanj bo potekala z zbiranjem zavezujočih ponudb, pri čemer varščina za nakup enega stanovanja znaša 5.000 evrov.  Za nakup poslovnih prostorov bodo zainteresirani kupci lahko oddali nezavezujočo ponudbo. Postopek prodaje vodi družba RE/MAX.

Žiga Pfeifer, vodja upravljanja stanovanjskega nepremičninskega portfelja DUTB, pojasnjuje: »Koprska vrata so priložnost za kupce in investitorje, ki želijo na izjemni lokaciji po konkurenčni ceni kupiti stanovanjske in poslovne prostore. Povpraševanje za kakovostne gradnje na obali je veliko, zato pričakujemo precejšnje zanimanje potencialnih kupcev.«

Več informacij o stanovanjskih enotah in poslovnih prostorih, uporabljenih materialih in opremi, prodaji, sklenitvi pogodbe o nakupu, primopredaji ter jamstvu je na voljo na spletni strani www.koprskavrata.eu. Prijave za ogled stanovanj in poslovnih prostorov so mogoče preko telefonske številke 01/420 59 14, 080 73 15, preko elektronske pošte info@koprskavrata.eu oziroma neposredno preko spletne strani www.koprskavrata.eu.

Jože Jaklin zaključil z delom v DUTB 17.4.2019

Ljubljana, 17. april 2019 – Neizvršni direktorji DUTB so na včerajšnji seji sprejeli sklep o odpoklicu Jožeta Jaklina s funkcije izvršnega direktorja DUTB z dnem 16. 4. 2019. Njegove naloge bo začasno prevzel Matej Pirc, vršilec dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB.

Do imenovanja novega izvršnega vodstva bo Matej Pirc, poleg pristojnosti glavnega izvršnega direktorja, odgovoren tudi za upravljanja sredstev in korporativne zadeve. Predaja poslov bo izvedena do konca tega tedna.

Andrej Prebil sporazumno odhaja iz DUTB 28.3.2019

Ljubljana, 28. marec 2019 – Upravni odbor DUTB se je na današnji seji seznanil z odstopom Andreja Prebila z mesta izvršnega direktorja DUTB. Andrej Prebil bo svoje delo nadaljeval v gospodarstvu. Njegove naloge bo začasno prevzel Matej Pirc, vršilec dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB.

Andrej Prebil, ki je sprejel nov poslovni izziv in s 1. aprilom 2019 odhaja na novo delovno mesto v gospodarsko družbo, je z mesta izvršnega direktorja odstopil 26. marca 2019. Njegove naloge prevzema Matej Pirc, ki bo poleg pristojnosti glavnega izvršnega direktorja začasno prevzel še odgovornost za upravljanja sredstev. Predaja poslov bo izvedena do konca tega tedna.

Izbori za novo izvršno vodstvo so v zaključni fazi, stalni izvršni direktorji bodo imenovani predvidoma do konca naslednjega meseca.

Odgovor županu MO Velenje glede vzdrževanja Centra Nova20.2.2019

Mestna občina Velenje

Bojan Kontič, župan

Titov trg 1

3320 VELENJE

                                                                                                              Ljubljana, 20. februar 2019

 

Spoštovani gospod župan Bojan Kontič.

 

Včeraj smo prejeli vaš dopis, v katerem opozarjate na vzdrževanje objekta Center Nova v Velenju, katerega lastnica je, poleg Družba za upravljanje terjatev bank, tudi vaša občina. V celoti se strinjamo, da je sanacija stavbe potrebna, zato vas obveščamo, da DUTB kot 60 % lastnica stavbo redno vzdržuje in je v zvezi z napakami, ki jih omenjate, že ukrepala. 

Tako je DUTB preko upravnika objekta v začetku tega leta pridobila ponudbe za sanacijo ugotovljenih napak, med njimi izbrala najugodnejšo ponudbo in v preteklem tednu upravniku objekta tudi že naročila izvedbo del. Naročena dela sicer ne vključujejo sanacije dvigala, saj je slednja v pristojnosti upravnika, ki jo bo (menjavo stekla pred jaškom dvigala) izvedel skladno z dogovorjenim postopkom. Glede zagotavljanja nemotenega delovanja centra želimo poudariti, da je DUTB vse od prevzema stavbe v delno lastništvo redno odpravljala ugotovljene napake. Med drugimi je v zadnjem obdobju zaradi zastarelosti in nenehnih izpadov delovanja generalno sanirala podpostajo kotlovnice, panoramsko dvigalo (več popravil zaradi vandalizma ter menjava krmilnega sistema), del strehe (nad nekdanjim lokalom), toalete  v pritličju in sistem konvektorskega hlajenja/ogrevanja v določenih pisarnah prvega nadstropja.

DUTB do tega tedna ni prejela niti pisne niti ustne pobude za sanacijo katerihkoli napak s strani Mestne knjižnice ali Mestne občine, kot solastnika stavbe. V prihodnje predlagamo, da nas predstavniki Mestne knjižnice na potrebne odprave pomanjkljivosti sproti opozarjajo. Na ta način bo pravočasna odprava napak v dobro vseh uporabnikov objekta zagotovljena v najkrajšem možnem času.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                           Matej Pirc,

v. d. glavnega izvršnega direktorja

Glavni izvršni direktor DUTB je začasno Matej Pirc25.1.2019

Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji v skladu z določili ZUKSB in statuta DUTB imenovali  vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB. To je Matej Pirc, dosedanji finančni direktor DUTB. Mednarodni razpis za stalnega glavnega izvršnega direktorja DUTB bo objavljen v kratkem.

Matej Pirc, ki se je ekipi DUTB pridružil avgusta 2017, je nastopil funkcijo v. d. glavnega izvršnega direktorja z današnjim dnem in jo bo opravljal do zaključka postopka izbire stalnega glavnega izvršnega direktorja. Ta bo izbran na podlagi mednarodnega razpisa, kot to nalaga ZUKSB. Izvršna direktorja Andrej Prebil in Jože Jaklin opravljata naloge v okviru njunih osnovnih pristojnosti še naprej.

Imenovanje v. d. izvršnega direktorja je eden od prvih konkretnih korakov upravnega odbora v novi sestavi po decembrskem imenovanju dveh novih neizvršnih direktorjev – Tomaža Beska in Marka Tišme - in odstopu dosedanjega glavnega izvršnega direktorja Imreta Balogha. Upravni odbor želi urediti in stabilizirati razmere v družbi, ki je bila v zadnjem času predmet številnih zunanjih presoj, in poskrbeti, da bo DUTB nemoteno opravljala svoje osnovno poslanstvo. To pa je slovenskim davkoplačevalcem povrniti kar največ denarja, ki so ga vložili v sanacijo slovenskega bančnega sistema.

Odgovor na odprto pismo župana MO Novo mesto23.1.2019

Mestna občina Novo mesto

Gospod Gregor Macedoni, župan

Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto

 

Odgovor na odprto pismo z dne 21. januarja 2019 

Spoštovani.


V ponedeljek, 21. januarja 2019, smo v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) prejeli odprto pismo župana Mestne občine Novo mesto gospoda Gregorja Macedonija, v katerem vprašanje o smiselnosti nastopa DUTB na dražbi 14. januarja letos v okviru stečajnega postopka, kjer je bilo naprodaj zemljišče podjetja Brod Invest, d.o.o., v stečaju, in sicer v velikosti 61.959 kvadratnih metrov na območju Brod - Drage. 

V zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo:

 • DUTB je upnica družbe Brod Invest, d.o.o., v stečaju. Izpostavljenost do družbe je okoli 8,7 milijonov EUR, edina zavarovanja pa so predmetne nepremičnine, ki so se prodajale na omenjeni dražbi.
 • Poslanstvo DUTB je, da maksimira vrednost njenega premoženja, to pomeni tudi, da prepreči dogovarjanje pred dražbami in prepoceni prodajo premoženja. DUTB vedno draži do interno določene vrednosti; v kolikor kdo ponudi več, mu nakup prepusti.
 • DUTB tudi ni bila seznanjena z namero Občine Novo mesto glede nakupa, saj se slednja nikoli ni obrnila na DUTB in predstavila svojih načrtov ter idej za območje Brod – Drage. DUTB tudi ni vedela, da sta imela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Mestna občina Novo mesto dogovor za nakup zemljišča po najnižji možni ceni.
 • ZUKSB ne omenja reševanje stanovanjske problematike v posameznih občinah, ampak DUTB nalaga maksimiranje vrednosti premoženja v upravljanju.
 • Ob tem naj opozorimo, da je bilo na javni dražbi v prodajo dano 61.959 m2 veliko zemljišče in ne 34.000 m2, kot so poročali nekateri mediji (Dnevnik). Glede na končno nakupno ceno 910.000 evrov za 61.959 m2 zemljišča, znaša vrednost kvadratnega metra zemljišča 15 evrov.
 • DUTB sledi svojemu poslanstvu in bo po prevzemu zemljišča na območju Brod - Drage v najkrajšem možnem času zagotovila pogoje in procese, da omenjeno zemljišče kot lastnica proda najboljšemu ponudniku. Za nakup se lahko odločijo vsi interesenti, vključno s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Mestno občino Novo mesto.

Naj dodamo, da DUTB s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije dobro sodeluje, kar dokazuje tudi dejstvo, da mu je v preteklih letih prodala dve večji zemljišči v Mariboru. Kadar je ponudba za posamezno zemljišče v okviru pričakovanj, je DUTB vedno pripravljena premoženje prodati ustreznemu kupcu, v skladu z internimi pravili. DUTB je v obravnavanem primeru ravnala skladno z internimi pravili in zakonodajo ter običajno poslovno prakso, vsekakor pa bodo sklad RS in drugi potencialni kupci imeli v kratkem   priložnost sodelovati pri nakupi omenjene nepremičnine.

 

S spoštovanjem,

DUTB

Spremembe na čelu DUTB 19.12.2018

Ljubljana, 19. december 2018 – Upravni odbor DUTB (UO) v novi sestavi je na današnji redni seji za predsednika upravnega odbora imenoval Tomaža Beska. Hkrati se je seznanil z odstopom glavnega izvršnega direktorja dr. Imreta Balogha. Njegove naloge bosta začasno prevzela preostala izvršna direktorja.

Imre Balogh se je za odstop odločil predvsem iz osebnih razlogov, saj sodi, da je po treh letih vodenja v DUTB in petih letih dela v Sloveniji, ko je bil razpet med poslovnim in zasebnim življenjem, napočil čas, da da prednost slednjemu. Svojo funkcijo v DUTB bo zaključil januarja 2019.

Odgovornosti glavnega izvršnega direktorja bosta s prerazporeditvijo nalog prevzela preostala izvršna direktorja. Predaja poslov bo potekala v naslednjih dneh.

Reševanje družbe Litostroj Jeklo uspešno zaključeno v korist vseh deležnikov26.11.2018

Ljubljana, 26. 11. 2018 – Po dolgotrajnih večletnih prizadevanjih DUTB v postopku reševanja podjetja je s podpisom pogodbe med Litostrojem Jeklo in LTH Castings uspešno končan postopek prodaje nepremičnin. Novi kupec LTH Castings bo odkupil vse nepremičnine družbe Litostroj Jeklo. S kupnino v višini 11,5 mio EUR bo poplačana večina terjatev upnikov, pa tudi neplačani prispevki za zaposlene. Poleg tega je ohranjenih okoli 200 delovnih mest in industrijska kultura podjetja. Razplet sanacije tako prinaša vsem vključenim deležnikom – zaposlenim, poslovnim partnerjem, FURS in DUTB - mnogo več koristi kot alternativni postopek stečaja.

DUTB je vse od prenosa iz Abanke konec leta 2014 aktivno upravljala terjatve do družbe Litostroj Jeklo. V tem času je izvedla vse ukrepe, ki so bili na voljo, da  prestrukturira družbo in ji omogoči delovanje tudi v prihodnje. Prvotni namen reševanja podjetja je bil stabilizacija poslovanja in kasneje njegova prodaja ustreznemu investitorju. Zaradi različnih interesov vključenih deležnikov prodaja družbe ni bila možna. Posledično je bila edina opcija za ohranitev proizvodnje oddaja premoženja, katerega vrednost v uporabi je bistveno višja kot v primeru likvidacije. Po izvedeni ponovljeni prisilni poravnavi in težavnem postopku prodaje premoženja je podjetje uspelo prodati večino svojih sredstev, s čimer bo poplačana večina terjatev upnikov, kakor tudi neplačani prispevki.

Kupnina za nepremičnine, dane v zavarovanje DUTB, znaša 11,5 mio EUR, od česar bo 4,5 mio EUR namenjenih za poplačilo prispevkov, s čimer bodo le-ti poplačani skoraj v celoti. Preostanek v višini 7 mio EUR je namenjen za poplačilo DUTB, kar je občutno višje kot v primeru stečaja, v katerem bi bile iztržene vrednosti občutno nižje, hkrati pa bi nastalo veliko dodatnih stroškov.

Kronologija reševanja družbe Litostroj Jeklo:

 • Prvi poskus prodaje: Terjatve do družbe Litostroj Jeklo so bile na DUTB prenesene iz Abanke oktobra 2014, ko je bila prisilna poravnava družbe že skoraj končana. Takoj po končani prisilni poravnavi se je izkazalo, da je podjetje znova insolventno in nezmožno nadaljnjega poslovanja. Zaradi pomanjkanja naročil in negativnega denarnega toka je DUTB ocenila, da je edina možnost za preprečitev stečaja podjetja njegova prodaja. V februarju 2015 je DUTB začela s postopkom prodaje svojih terjatev in lastniškega deleža. Aprila 2015 so upniki s strani potencialnega investitorja prejeli ponudbo, ki zaradi nestrinjanja s strani enega finančnega upnika, ni bila sprejeta. Po dodatnih pogajanjih je investitor avgusta 2015 finančnim upnikom poslal izboljšani individualni zavezujoči ponudbi za odkup terjatev in poslovnih deležev. Investitor je začel izvajati potrditveni skrbni pregled družbe, v novembru 2015 pa je od nakupa odstopil.  
 • Alternativni scenarij: Ker je podjetje v vmesnem obdobju pridobilo dodatna naročila, s pomočjo katerih bi ob razrešitvi preteklih bremen lahko poslovalo naprej, je DUTB s podjetjem izdelala alternativni scenarij: vložek svežih likvidnostnih sredstev s poroštvom države na način, da podjetje odplača vse dolgove in s svežim obratnim kapitalom financira sprotno poslovanje. Namen je bil stabilizacija poslovanja in kasnejša prodaja. Ob tem bi večino tveganj prevzela DUTB, tveganje za državo bi obstajalo zgolj v primeru stečaja. Žal za omenjeni scenarij ni bilo pridobljeno soglasje, tako da je DUTB izčrpala vse možnosti za prestrukturiranje družbe Litostroj Jeklo.
   
 • Nov interes za nakup: V letu 2017 je interes izkazal investitor iz Nemčije, ki je kasneje zaradi visokih pričakovanj upnikov (zahteva FURS za celotno poplačilo vseh obveznosti skupaj z zamudnimi obrestmi) in negotovosti odstopil od nakupa.
   
 • Oddaja premoženja v najem: Vse od začetka prve prisilne poravnave v letu 2014 podjetje ni bilo sposobno poravnavati prispevkov za zaposlene, zato so se obveznosti iz naslova prispevkov občutno povečevale. Podjetje je proti koncu leta 2017 sklenilo, da je edina možnost zagotovitve poplačila prispevkov in maksimalnega poplačila upnikov ponovljena prisilna poravnava. Njen namen je bil oddaja premoženja v najem in odprodaja sredstev podjetja. Podjetje je uspešno oddalo nepremičnine in stroje; najemnik nadaljuje s proizvodnjo na omenjeni lokaciji. Na ta način je določeno število zaposlenih tudi ohranilo svoje delovno mesto. 
Soseska Celovški dvori - Najboljša možna rešitev parkiranja za obiskovalce 18.10.2018

Ljubljana, 18. oktober 2018 - Kupci stanovanj v soseski Celovški dvori, ki jih je prodajala DUTB, so kupili stanovanja s pripadajočimi parkirišči in shrambami. Ob prodaji jim je bilo obljubljeno, da bodo v garaži na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce, vendar obljub o brezplačnem parkiranju DUTB nikoli nikomur ni podajala. DUTB je, tako kot vse svoje premoženje, tudi omenjena parkirišča dolžna unovčiti v korist vseh davkoplačevalcev. Zato je objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, v katerem pa je nedvoumno zahtevala, da mora bodoči upravljalec javne parkirne hiše zagotavljati dostope do vseh lastniških in skupnih delov garaže v soseski.

 

V soseski Celovški dvori je parkiranje za obiskovalce urejeno z dodatnimi parkirnimi površinami v garaži objekta. To zagotavlja, da avtomobili ne zasedajo dvorišč in zelenih površin objekta. Vendar urejeno parkiranje ne pomeni tudi, da je parkiranje brezplačno, kot si to tolmačijo stanovalci soseske. Ob tem je treba izpostaviti, da je njihova skrb, da ne bodo mogli dostopati do skupnih delov garaže popolnoma odveč, saj pogoji razpisa nedvoumno določajo, da bo moral novi lastnik in upravljalec javne parkirne hiše zagotavljati dostope do vseh lastniških in skupnih delov garaže, pri čemer bodo imeli stanovalci lamele 3 in 4 nemoten dostop po vertikalah, prav tako bo zagotovljen dostop do smetišč (več informacij).

Ker so dostopi do toplotnih postaj  tako kot v drugih stanovanjskih objektih v pristojnosti upravnika, ki je v primeru Celovških dvorov isti za celotno sosesko, je tudi skrb glede dostopa do toplotne postaje odveč.

Neupravičena je tudi bojazen,  da bodo parkirna mesta za obiskovalce zasedali kupci bližnjega nakupovalnega centra. Vsi nakupovalni centri morajo namreč v skladu z gradbenim dovoljenjem imeti urejena parkirna mesta že v okviru njihove infrastrukture.

Naj poudarimo, da je rešitev z vzpostavitvijo javne parkirne hiše za obiskovalce v garažnem delu legalna, legitimna in logična, hkrati pa za stanovalce najboljša možna, saj se bo s tem:

 • vzpostavil parkirni red, ki bo obiskovalcem soseske omogočal parkiranje in odpravil trenutno neurejeno stanje (določeni lastniki stanovanj namreč zlorabljajo možnost parkiranja v tem delu, nekateri ta parkirišča uporabljajo celo za odlaganje iztrošenih, neregistriranih vozil),
 • uredilo parkiranje za obiskovalce na način kot je to običajno v novejših modernih soseskah (npr. Situla in Eko srebrna hiša),
 • zagotovilo vzdrževanje in varovanje tega dela garaže, pri čemer bo stroške nosil njen lastnik,
 • omogočilo parkiranje obiskovalcem v njim namenjenem delu garaže, kar je prednost pred starejšimi soseskami (te ne ponujajo možnosti parkiranja niti vsem etažnim lastnikom, kaj šele obiskovalcem, posledica pa je parkiranje na dvoriščih, po ploščadih in zelenih površinah).

DUTB je etažne lastnike soseske že julija letos pisno seznanila, da brezplačen prenos lastništva omenjenih parkirišč ni možen.

DUTB ob polletju zabeležila dobiček v višini 20,4 milijona evrov28.9.2018
Ljubljana, 28. september 2018 – DUTB je v prvem polletju 2018 ohranila dobičkonosen trend poslovanja iz leta 2017 in celo presegla rezultat lanskega polletja. DUTB je tako ob polletju leta 2018 zabeležila dobiček v višini 20,4 milijona EUR.

Nižji stroški poslovanja ter skoraj razpolovljeni odhodki iz financiranja na eni strani in stabilni, realni dobički iz poslovanja vseh treh portfeljev v upravljanju na drugi strani so pripomogli k odličnemu polletnemu dobičku, ki je celo presegel rezultat lanskega polletja kljub manjšemu obsegu ustvarjenih prilivov, slednje predvsem zaradi odsotnosti večjih transakcij. Sredstva v upravljanju so se v prvem polletju 2018 znižala za 7 %, oziroma še več brez dodanih znatnih prevzemov nepremičnin.

Ustvarjeni prilivi v prvem polletju 2018 so znašali 117,0 milijona EUR oziroma 5,8 % prenosne vrednosti sredstev. S tem je bila DUTB na dobri poti do doseganja zakonskega cilja 10 % unovčenih sredstev letno in nekoliko nad načrtom. Skupni ustvarjeni prilivi od ustanovitve DUTB do sredine leta 2018 so dosegli 1.411,1 milijona EUR, kar predstavlja skoraj 70 % celotne prenosne vrednosti sredstev, pridobljenih v sklopu ukrepov za zagotovitev stabilnosti bank ter pripojitve Factor banke in Probanke k DUTB.
Pojasnilo k medijskim člankom na temo prodaje zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec in zemljišča na Brniku27.9.2018
Ljubljana, 27. september 2018 – Več medijskih objav z nepopolnimi informacijami postavlja pod vprašaj poštenost prodaje dveh nepremičnin, ki sta bili prej v lasti DUTB, in sicer prodajo zemljišč nekdanjega podjetja KLI Logatec družbama Svet Re in Hoedlmayr ter zemljišča pri letališču na Brniku družbi Invest4SEE Beta. DUTB z namenom razjasnitve obeh prodajnih postopkov podaja ključna dejstva, ki kažejo na to, da je DUTB omenjena postopka prodaje opravila v skladu z običajno poslovno prakso, ki velja za prodajo zemljišč tujim investitorjem. V obeh omenjenih prodajnih postopkih je DUTB dosegla najboljši možni rezultat, upoštevajoč vse okoliščine.

Prodaja zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec
 1. Nepremičnine nekdanje družbe KLI Logatec so bile v postopku prodaje že več kot dve leti. Oglaševale so se na spletnem mestu DUTB ter na največjih nepremičninskih sejmih (npr. münchenski Expo Real – kjer je bil projekt dejansko predstavljen in izpostavljen kot največja investicijska priložnost v DUTB-jevem portfelju), ko je do DUTB pristopila družba Svet Re in v imenu tujega vlagatelja poizvedovala o možnosti nakupa približno 30.000 m2 velikega zemljišča. Identitete vlagatelja Svet Re ni želel razkriti. DUTB je ponudila več lokacij, med katerimi je kupec izbral območje nekdanjega podjetja KLI Logatec. DUTB je družbo Svet Re obvestila, da je možen le nakup celotnega zemljišča (več kot 100.000 m2), saj bi bilo preostalo zemljišče (v primeru prodaje samo 30.000 m2) izjemno težko prodati oz. bi ga bila DUTB primorana prodati po bistveno nižji ceni, zaradi izjemno težavne in bistveno dražje vzpostavitve komunalne infrastrukture na preostalem zemljišču. Glede na to, da je družba Hoedlmayr že v preteklosti izrazila interes po nakupu dela zemljišča, se je DUTB pričel pogovarjati z obema interesentoma o skupni prodaji zemljišča. Postavljen pogoj DUTB-ja je bil, da mora biti cena za oba dela zemljišča enotna, kar je družbo Hoedlmayr spravilo v položaj, da je po težkih pogajanjih svojo predhodno ponudbo povišala za več kot 40%. DUTB je nepremičnine nekdanjega podjetja KLI Logatec tako prodala, polovico družbi Svet Re in polovico družbi Hoedlmayr, za skupno ceno 4,4 mio eur (tj. 40 eur/m2).
 2. Za razumevanje prodajnih cen zemljišča je potrebno pojasniti dva možna scenarija prodaje, med katerima se je DUTB na tem območju odločala. Prva možnost je bila rušenje dotrajanih in nelegalno zgrajenih hal ter sanacija, priprava in komunalna oprema zemljišča, kar predstavlja po oceni investicijo v višini 3,8 mio eur. DUTB bi potem sanirano zemljišče prodala večjemu investitorju po ceni med 55 in 60 eur/m2 (tj. prodajna cena komunalno opremljenega zemljišča v Logatcu), skupni bruto prihodek od prodaje celotnega zemljišča pa bi znašal okoli 5 mio eur. Neto prihodek DUTB-ja po odbitku stroškov upravljanja, rušenja objektov ter sanacije zemljišča zaradi onesnaženja z odpadki bi v tem primeru znašal le nekaj več kot 1 mio eur. Ker je DUTB prodala zemljišče kot celoto, za 40 eur/m2 (družbama Svet Re in Hoedlmayr) pa je DUTB skupno dosegla neto prihodek v višini 4,4 mio eur.
 3. Investitor – družba Sumitomo oziroma njena hčerinska družba Lonstroff – se na DUTB ni nikoli obrnil (čeprav je bila nepremičnina intenzivno oglaševana na mednarodnem trgu nepremičnin), zato DUTB zemljišča ni mogla prodati končnemu investitorju neposredno, četudi si je za to prizadevala. V mednarodni nepremičninski praksi tuji vlagatelji namreč pogosto pooblastijo lokalnega nosilca projekta oziroma poverjenika za pridobitev zemljišča, potrebno fizično pripravo zemljišča ter ureditev dokumentacije, ki se lahko izvede pred ali po nakupu samega zemljišča. Zato je zemljišče z vsemi dovoljenji vredno več od fizično in administrativno neurejenega zemljišča.
 4. DUTB v prodajne pogodbe za prodajo terjatev in lastniških naložb običajno vnaša klavzule (top-up), ki določajo, da mora kupec ob preprodaji premoženja v določenem obdobju z DUTB deliti dobiček oz. plačati razliko med plačano kupnino in višjo kupnino ob nadaljnji prodaji. Te klavzule pa v kupoprodajnih pogodbah v nepremičninski industriji niso običajne. Tovrstna klavzula v pogodbah za prodajo nepremičnine bi bila za razvijalce nepremičnin sprejemljiva le ob bistveno nižji ceni. Tudi v primeru nakupa stanovanja s strani fizične osebe, si lahko predstavljamo, da nihče ni pripravljen sprejeti klavzule, ki bi kupca, kateri bi sam opremil ali obnovil stanovanje, omejevala pri nadaljnji prodaji oziroma mu narekovala delitev dobička, ki je izključno posledica kupčevih vlaganj v nepremičnino.
 5. V zvezi s prodajo omenjenega zemljišča so predstavniki DUTB opravili razgovor s kriminalisti v zvezi s tem primerom, vendar glede na njihovo izjavo DUTB ni osumljenec v postopku. DUTB je preiskovalcem nudila vso podporo pri ugotavljanju dejstev in pridobivanju dokumentacije.
 6. Po prvih medijskih objavah v zvezi s prodajo omenjene nepremičnine je upravni odbor DUTB kot dober gospodar uvedel notranjo preiskavo. Zato je sprožil neodvisen pregled, ki ga izvajajo mednarodna revizijska družbe Ernst & Young, zunanji cenilec in odvetniška pisarna.  Poročila so trenutno v pripravi. Ko bo prejel končna poročila, bo upravni odbor na podlagi ugotovitev sprejel ustrezne sklepe in ukrepe.
 

Prodaja zemljišča na Brniku:
 1. V zvezi s prodajo brniškega zemljišča je DUTB na podlagi informacij iz nekaterih medijev o tem, da investitor v Sloveniji išče primerno zemljišče za razvoj logističnega centra, na lastno pobudo neposredno kontaktirala družbo Kuehne+Nagel. Na sestanku je investitor DUTB sam predstavil svojega izbranega razvijalca nepremičnin, to je družbo Invest4SEE Beta, ki se je od tedaj dalje pogovarjala z DUTB.
 2. Ob tem je treba poudariti, da so netočne nekatere navedbe v medijih, da je bilo zemljišče na Brniku prodano brez javnega razpisa, razpis je bil namreč javno objavljen konec aprila 2017 na spletnem mestu DUTB.
 3. Prav tako je netočna navedba glede ocenjevanja vrednosti nepremičnin, saj so bile cenitve izvedene po modelu, kot DUTB ocenjuje vse premoženje v svoji lasti.
 4. Člani upravnega odbora bodo ta primer obravnavali na naslednji seji.
DUTB izboljšuje učinkovitost poslovanja5.7.2018

Ljubljana, 5. julij 2018 – DUTB je danes prejela končno poročilo Računskega sodišča RS. Slednje obravnava poslovanje DUTB v letih 2014 in 2015. Poročilo DUTB nalaga 6 popravljalnih ukrepov z vključenimi podukrepi, od tega je DUTB medtem dva delno že uveljavila. Prav tako je upoštevala 11 od  prvotnih 22 priporočil za njeno delovanje. Na podlagi sodelovanja z Računskim sodiščem RS v postopku revizije je DUTB sprejela tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšala svoje delovanje.

DUTB je konec decembra 2017 s strani Računskega sodišča prejela osnutek poročila o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015. Na podlagi strokovnih pojasnil s strani DUTB, ki so vsebovala razlage določenih dejanj, je DUTB nato konec januarja letos prejela predlog poročila. Ta je vseboval že manj ukrepov in priporočil, mnoge od teh je DUTB med tem že začela implementirati. Na predlog poročila je DUTB podala svoj ugovor na nekatere ugotovitve. Končno poročilo Računskega sodišča tako odseva že sprejete izboljšave in vsebuje namesto izhodiščnih 10 iz osnutka poročila le še 6 popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavila dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil.

DUTB je v skladu s programom celovite in pregledne ureditve vseh vidikov njenega poslovanja od leta 2015 sprejela 38 novih notranjih aktov in dopolnila obstoječe interne predpise v 118 primerih. Ti predpisi urejajo tako področja upravljanja premoženja kot upravljanje ostalih procesov v družbi in tako odpravljajo pomemben del pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče izpostavilo v svojem poročilu 2014-15.*

Dr. Miha Juhart, predsednik upravnega odbora DUTB je ob tem povedal: »Upravni odbor in revizijska komisija sta redno skrbno spremljala uveljavljanje osnutka predlaganih popravljalnih ukrepov ter priporočil in v tem letu sprejela že 14 dopolnil internih aktov. To se odraža v zmanjšanem številu popravljalnih ukrepov v končnem poročilu.« DUTB bo preostale popravljalne ukrepe Računskega sodišča  v skladu z zakonom in na podlagi presoje gospodarnosti upoštevala.

Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB je ob tem pojasnil: »DUTB je danes po stabilnosti poslovanja bistveno drugačna ustanova kot v obdobju, na katerega se nanaša poročilo Računskega sodišča. Lahko rečem, da je bilo sodelovanje med DUTB in sodiščem boljše kot v preteklosti.« Dodal je, da je DUTB v zadnjih letih tudi na podlagi ukrepov in priporočil Računskega sodišča izboljšala učinkovitost poslovanja. Pri tem upošteva tako zunanje kot notranje ocene njenega delovanja. »V DUTB smo sodelovanje z Računskim sodiščem od začetka zadnjega revizijskega postopka videli kot pomoč in dodatno spodbudo k izboljšavam na področju varnosti, učinkovitosti in pravilnosti poslovanja. Proces je bil zahteven, a je koristil obema organizacijama, da lahko izpolnita njuni poslanstvi. Ves čas stremimo k doseganju boljše učinkovitosti, kar se nedvomno odraža tudi v odličnih rezultatih, ki jih je DUTB dosegla v letu 2017," je dodal.

Poročilo Računskega sodišča, katerega vizija je izboljševanje poslovanja organizacij, ki jih ocenjuje, za DUTB pomeni odlično orodje za izboljšavo in doseganje optimalne učinkovitosti. Kot družba, ki se nemudoma odziva na spremembe, DUTB zato dosledno in v najkrajšem možnem času predlagane spremembe tudi dejansko udejanja.

***

 

*Dodatno pojasnilo

Glavne izboljšave, ki jih je DUTB že sprejela na podlagi priporočil Računskega sodišča v 2018

DUTB je še natančneje opredelila prodajne procese in vzpostavila standardno  predlogo za odločanje, ki vsebuje relevantne informacije, ki so potrebne za odločanje. Prav tako je informacijsko podprla vse postopke odločanja, kar omogoča revizijsko sled in popolno transparentnost poslovanja. Natančno je določila interne postopke naročanja, da sledi vsem zahtevam javnega naročanja ter informativno podprla register pogodb. DUTB je ustanovila organizacijsko enoto Korporativna varnost, ki skupaj s Pooblaščencem za skladnost poslovanja skrbi za izvajanje internih preiskav in ustrezno poročanje upravnemu odboru. Uvedla je tudi celosten sklop predpisov za sistematizacijo delovnih mest, prejemkov in ocenjevanja uspešnosti zaposlenih.

Vlada sprejela odločitev glede izbrisnih pobotnic14.12.2017

Ljubljana, 14. december 2017 - Vlada se je na včerajšnji seji opredelila do sklepov komisije DZ za nadzor javnih financ glede izbrisnih pobotnic.

Komisija je 18. maja letos obravnavala problematiko uveljavljanja hipotek proti neplačanim podizvajalcem družbe Vegrad AM s strani DUTB. Vlada je ugotovila, da »ni primerno, da bi kot skupščina DUTB sprejela sklep, ki bi DUTB nalagal izdajo izbrisnih pobotnic, saj bi s tem ostale upnike, ki so že sedaj v slabšem položaju, postavili v neenakopraven položaj.« Hkrati bi bil takšen sklep nezakonit, saj bi bil v nasprotju z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Več informacij na http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3359/

 

Uspešno leto DUTB pri upravljanju nepremičnin 12.12.2017

Ljubljana, 12. december 2017 – DUTB je v letu 2017 zabeležila odlične rezultate na področju upravljanja nepremičnin. Leto 2017 uspešno zaključuje z 95 prodanimi poslovnimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR in 63 prodanimi stanovanjskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR.  

 

Prodaja in upravljanje nepremičnin v DUTB

Nepremičninski portfelj DUTB, ki je rezultat aktivnega upravljanja nepremičnin, danes vključuje 240 lastniških nepremičninskih enot v skupni vrednosti 206 mio EUR v 4 državah. Znotraj teh največji delež vrednosti (42 %) predstavljajo zemljišča. Nepremičninski portfelj DUTB vključuje tudi 1.066 nepremičnin v zavarovanju v skupni vrednosti 721 mio EUR v 7 državah (na dan 11. 12. 2017). Znotraj teh največji delež vrednosti predstavljajo industrijske nepremičnine (35 %).

»Z večanjem portfelja lastnih nepremičnin je tudi prodaja le-teh v zadnjih treh letih (2015 - 2017) beležila pozitiven trend. V letu 2015 je kumulativna prodaja znašala 2,33 mio EUR, v letu 2016 18,56 mio EUR ter v letu 2017 (podatki na 11. 12. 2017) že 103,9 mio EUR (vse omenjene vrednosti ne vključujejo pripadajočega davka),« pojasnjuje Janez Škrubej, izvršni direktor, odgovoren za področje upravljanje nepremičnin.

 

Stanovanjski portfelj

Stanovanjski nepremičninski portfelj DUTB leto 2017 zaključuje s 63 prodanimi nepremičninskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR. V lastništvu DUTB ostaja še 98 nepremičnin/projektov v skupni vrednosti 99,1 mio EUR. Med uspešnimi projekti iz stanovanjskega nepremičninskega portfelja velja izpostaviti Celovške dvore v Ljubljani in poslovno-stanovanjski kompleks Harmony v Sofiji (Bolgarija):

 • Projekt Celovški dvori vključuje 226 stanovanj, 23 poslovnih prostorov in 529 PM v lastništvu DUTB. Pri njihovi prodaji je DUTB, glede na prevzemno vrednost nepremičnine v insolvenčnem postopku, ustvarila dodano vrednost v višini vsaj 12 mio EUR in hkrati prispevala k izboljšavi ugleda soseske. Trenutni prihodki od prodaje tega projekta znašajo cca 39 mio EUR.
 • Projekt Harmony Sofia vključuje 87 stanovanj, 7 poslovnih enot in 84 PM v garaži. DUTB je, glede na prevzemno vrednost nepremičnine v insolvenčnem postopku, ustvarila dodano vrednost v višini vsaj 1 mio EUR.

Med večjimi aktualnimi stanovanjskimi projekti izstopajo Nokturno (215 stanovanj, 2 poslovna prostora, 438 kletnih parkirnih mest; že prodanih 152 stanovanj) in ES Gorica, Koper (164 stanovanj, 29 poslovnih prostorov, 417 kletnih parkirnih mest; predviden začetek prodaje v maju 2018).

 

Poslovni portfelj

DUTB leto 2017 zaključuje s 95 prodanimi poslovnimi nepremičninskimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR. V lastništvu DUTB ostaja še 142 nepremičnin/projektov v skupni vrednosti 106,9 mio EUR. Pri prodaji industrijskih objektov  velja izpostaviti uspešno prodajo Tovarne vozil Maribor, Industrijskega objekta Inde Koper, industrijskega kompleksa Kiv Vransko, večjih zemljišč za razvoj poslovnih con ter večjih poslovnih stavb v Ljubljani, Mariboru in Ajdovščini.

 

Aktivno upravljanje nepremičnin

Navedeni poslovni rezultati so posledica naravnanosti DUTB, da z nepremičninami aktivno upravlja ter jim z različnimi postopki in ukrepi dodaja vrednost, odvisno od segmenta in tržnega potenciala posamezne nepremičnine. Ključni ukrepi za ustvarjanje dodane vrednosti so odprava pravnih in tehničnih pomanjkljivosti, investicijski in urbanistični razvoji nepremičnin, transparentni prodajni procesi s ciljno usmerjenim marketingom ter predčasni prevzem tržno atraktivnih nepremičnin iz insolvenčnih postopkov. Največjo dodano vrednost pa si DUTB obeta s projekti ti. skupnih vlaganj, kjer si bo ob obvladljivem tveganju prizadevala ustvariti dodaten donos za davkoplačevalce.   

»Poseben izziv in uspeh pri dodajanju vrednosti predstavljajo nepremičnine, katere smo z našimi ukrepi ponovno oživeli ali jim spremenili njihovo izvorno namembnost ter poleg povrnjenih sredstev v državno blagajno zagotovili povečano funkcionalnost in družbeno vlogo teh nepremičnin v okolju. Kot primer lahko navedemo industrijski objekt Inde v Kopru ali Industrijski kompleks KLI Logatec,« dodaja Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin v DUTB.

 

Dodatne informacije

Za 206 mio EUR nepremičnin v lasti in 721 mio EUR nepremičnin v zavarovanju v DUTB poleg vodstva skrbi 16 upravljavcev nepremičninskega portfelja, podporo pri upravljanju nepremičnin pa izvaja 11 zaposlenih. V nepremičninskem timu je 15 nosilcev licence za nepremičninskega posrednika ter 6 nosilcev licence za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

 DUTB_Novinarska konferenca_Upravljanje nepremicnin_2017-12-12.pdf

DUTB refinancirala svoje finančne obveznosti8.12.2017

Stroški financiranja bodo v letu 2018 nižji za 7 milijonov EUR

Ljubljana, 8. december 2017 - DUTB je z bankami podpisala dolgoročne kreditne pogodbe za refinanciranje svojih finančnih obveznosti, s čimer bo DUTB pomembno znižala stroške financiranja, ti se bodo v letu 2018 znižali za 7 milijonov EUR. S pridobljenimi viri bo DUTB v celoti poplačala obveznosti iz naslova izdanih obveznic DUT03 v višini 422,9 milijonov EUR in DUT04 v višini 125,8 milijonov EUR ter bančnega posojila v višini 169 mio EUR.

Za refinanciranje obstoječih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo sredi decembra letošnjega leta, se je DUTB v transparentnem in konkurenčnem postopku zadolžila za 710 milijonov EUR.

DUTB je sklenila tri kreditne pogodbe, in sicer:

 • s sindikatom bank Nova Ljubljanska banka d.d., Abanka d.d., Intesa Sanpaolo d.d., NKBM d.d. in Unicredit banka Slovenije v višini 560 milijonov EUR,
 • s Sberbank banka d.d. v višini 100 milijonov EUR in
 • z Erste Group Bank AG Dunaj v višini 50 milijonov EUR.

Posojila po novih kreditnih pogodbah se bodo odplačevala kvartalno, skladno z amortizacijskimi načrti. Zadnji obroki zapadejo v plačilo sredi decembra 2022. DUTB ima možnost posojila vračati tudi predčasno, kar ji daje fleksibilnost pri upravljanju z likvidnostjo do konca leta 2022. Posojila so zavarovana s poroštvom Republike Slovenije, za katero bo DUTB Republiki Sloveniji plačevala 1 % nadomestilo za izdano poroštvo.

DUTB bo tako v letu 2017 odplačala za 1.107 milijona EUR finančnih obveznosti, od tega bo 710 milijonov EUR odplačala z zgoraj omenjenim refinanciranjem, 397 milijonov EUR pa bo DUTB poplačala, od tega kar 269 milijonov EUR s predčasnim poplačilom.

Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavljata pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. DUTB je z nižjo obrestno mesto za najeta posojila znižala bodoče stroške financiranja, znižala zadolženost in s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Od svoje ustanovitve je DUTB, brez upoštevanja refinanciranj, poplačala že za 1.057 milijonov EUR obveznosti iz naslova obveznic in dolgoročnih posojil (od tega tudi 360 milijonov za pripojeni Factor banko in Probanko). Posledično je DUTB več kot prepolovila svoj celotni dolg v višini slabih dveh milijard evrov. Stanje finančnih obveznosti DUTB bo konec leta 2017 znašalo 877 milijonov EUR.

1 - 30Next