Skip Navigation Linksupravljanje

​​​​​​​​​Korporativno upravljanje

 

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski upravni odbor. Sestavljajo ga trije izvršni direktorji, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas in štirje neizvršni direktorji.​

 

Upravni odbor DUTB​

​​Neizvršni direktorji 

Tomaž Besek, predsednik upravnega odbora, je funkcijo neizvršnega direktorja DUTB nastopil 8. decembra 2018. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in računalništva, z več kot 20 let vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih organizacijah, kjer je razvil poglobljena znanja in izkušnje s področij strateškega in operativnega managementa, financ in oblikovanja poslovnih rešitev. Svojo poslovno pot je začel kot predavatelj na Inštitutu Jožef Štefan, nadaljeval v družbi Gambit Trade kot vodja oddelka, svetovalec in projektni vodja, štiri leta je bil tudi namestnik direktorja družbe. Nato je bil pomočnik izvršnega direktorja v družbi SRC.SI, kjer je vodil gospodarsko področje in se ukvarjal predvsem s snovanjem strategije razvoja področja. Leta 2007 je ustanovil podjetje za celostno upravljanje informacij 360ECM, d. o. o., kjer je direktor, prednostno pristojen za finančno in pravno poslovanje družbe ter svetovanje velikim naročnikom. Tomaž Besek zaključuje magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg nadzorniške funkcije v izobraževalni ustanovi je tudi predsednik Nadzornega sveta družbe Velika Planina. Izjava o neodvisnosti

 

Mitja Križaj, univerzitetni diplomirani ekonomist, neizvršni direktor DUTB od 28. januarja 2017, ima prek 20 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij. Trenutno je zaposlen v družbi Fundament svetovanje in investicije, ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem, prednostno usmerjenim v poslovno in finančno preoblikovanje družb, z nepremičninskimi vidiki poslovanja, dezinvestiranjem poslovno nepotrebnega premoženja, razvojem in vodenjem projektov ter s svetovanjem pri upravljanju naložb. Pred tem je bil kot direktor družbe Hypo leasing, kasneje Heta Asset Resolution, neposredno odgovoren za preoblikovanje in upravljanje slabih ter nestrateških naložb skupine Hypo Alpe Adria v Sloveniji. Bil je tudi predsednik uprave družbe Triglav nepremičnine, d.d., znotraj skupine Zavarovalnica Triglav, v zgodnjih letih je poklicno deloval v bankah Bank Austria Creditanstalt in Hypo Alpe Adria. Trenutno opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta in predsednika revizijske komisije družbe Slovenske Železnice. Izjava o neodvisnosti

Marko TišmaMarko Tišma je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je funkcijo neizvršnega direktorja DUTB nastopil 14. decembra 2018. V več kot 25-letni karieri je poglobljena znanja in izkušnje s področij managementa in financ pridobival pretežno na vodilnih in vodstvenih položajih v različnih gospodarskih družbah kot predsednik uprav, glavni direktor ali direktor različnih področij, kjer je organiziral delo in vodil kolektive tudi z več kot 200 zaposlenimi. Svojo poslovno pot je začel v Zdravilišču Rogaška, kjer je kmalu postal član vodstvene ekipe. Vodil je center poslovnega svetovanja v družbi Hosting in deloval na področju za upravljanje kapitalskih naložb v KBM INFOND. Bil je direktor marketinga in korporativnega komuniciranja v Novi kreditni banki Maribor in glavni ter izvršni direktor družbe ČZP Večer. Kot nekdanji likvidacijski in stečajni upravitelj ter aktualni član nadzornih svetov Term Olimje in SID banke, kjer je namestnik predsednika, je zelo dober poznavalec delovanja vseh funkcij različnih gospodarskih družb.Izjava o neodvisnosti

Aleksander LozejAleksander Lozej je funkcijo neizvršnega direktorja nastopil 21. junija 2019. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik ter magister splošnega managementa. Doslej je zasedal vodstvena mesta v javnem in zasebnem sektorju, največ izkušenj pa ima iz sektorja bančništva, saj je bil devet let član uprave banke Intesa Sanpaolo, d. d. Pred tem je deloval kot svetovalec uprave Banke Koper, d. d., direktor družbe Finor, d. o. o., ter direktor Zavoda za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve Občine Izola. Na svoji več kot 30-letni poslovni poti je razvijal poglobljena znanja s področij vodenja, kadrov in organizacije, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja, opravljanja finančnih poslov ter uvajanja sprememb. Aleksander Lozej je ekspertni član nadzornega sveta z veljavno licenco Združenja članov nadzornih svetov in je bil v preteklosti član ali predsednik nadzornega sveta več gospodarskih družb. Opravljen ima tudi pravosodni izpit. Izjava o neodvisnosti

   
 

​Izvršni direktorji

Matej Pirc Matej Pirc je funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB nastopil 29. aprila 2019. Pred tem je bil tri mesece v.d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB. Vodi področja upravljanja nepremičnin, skladnosti poslovanja, korporativne varnosti, notranje revizije,  korporativnega komuniciranja in marketinga, kadrov ter glavno pisarno. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 15 let vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih financ, računovodstva, kontrolinga, investicij, razvoja, informatike, kadrov, pravnih zadev, upravljanja z likvidnostjo in s finančnimi tveganji. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več̌ let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, d. d., tako v matični kot hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Bil je član uprave Slovenske odškodninske družbe in kasneje Slovenskega državnega holdinga. Aprila 2014 je postal predsednik uprave SDH, med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb ter finance. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A.T. Kearney, pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte ter projekte, povezane s prevzemi in združitvami.

Matej Pirc Bojan Gantar, odgovoren za upravljanje terjatev in naložb, je funkcijo izvršnega direktorja DUTB prevzel 27. maja 2019. V svoji več kot 20-letni karieri je zasedal različne vodstvene položaje. Po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva, pridobil je tudi naziv MBA. Svojo poslovno pot je začel kot projektni vodja tehnolog v družbi Hidria Rotomatika. V letih dela na različnih položajih v številnih gospodarskih družbah je pridobil širok spekter znanj in izkušenj, še posebej iz  strateškega načrtovanja in korporativnega upravljanja, finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov. Znotraj Skupine Hidria je v obdobju 16 let v več hčerinskih podjetjih opravljal funkcije vodje tehničnega področja, direktorja poslovne enote in glavnega direktorja, zatem pa je bil 2 leti član uprave družbe Trimo. Pred nastopom funkcije izvršnega direktorja DUTB je bil generalni direktor družbe Alpina, kjer je vodil in upravljal vse ključne procese v Skupini Alpina ter njeno uspešno finančno in poslovno prestrukturiranje.

Matej Pirc Dr. Andraž Grum, izvršni direktor DUTB, odgovoren za področja poslovne analize in vrednotenje, pravo, nabava in javno naročanje, finance in računovodstvo, kontroling ter informatika, je svojo funkcijo nastopil 27. maja 2019. Ima skoraj 20 let delovnih izkušenj v različnih gospodarskih, pretežno finančnih družbah, v katerih je zasedal vodstvene položaje. Po izobrazbi je doktor ekonomskih znanosti. Skozi dolgoletno kariero je pridobil poglobljena znanja in izkušnje s področij finančnih analiz, vrednotenja premoženja, podjetniških financ, upravljanja problematičnih naložb, uravnavanja tveganj, investicijskega upravljanja in korporativnega upravljanja. Svojo poslovno pot je začel v Abanki na področju analiz trga kapitala in portfeljskega upravljanja. V družbi Triglav Skladi je skrbel za upravljanje vzajemnih skladov. Nato je kariero razvijal v družbah Vipa Holding, Deželna banka Slovenije in DBS Nepremičnine. Bil je tudi član nadzornih svetov več podjetij in finančnih družb. Je imetnik licence za borznega posrednika in upravljavca premoženja ter licence za zavarovalnega zastopnika in posrednika.

Statut

 

Vodje področij

Nina Tušar Markež, finančna direktorica
Igo Gruden, direktor upravljanja terjatev
​Mag. Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin
Jana Miličevič, direktorica upravljanja naložb
Saša Vergan Klabjan​, vodja prestrukturiranja terjatev srednjih in malih podjetij
Mag. ​Karmen Lah, vodja unovčevanja terjatev in izterjave
​Jure Gjud, vodja poslovnih analiz               
Mag. ​Irena Novak, vodja notranje revizije                
​Sandra Jordan, vodja tajništva               
​Tjaša Brilej Molan, vodja skladnosti poslovanja
​Sebastian Cafuta, vodja pravnega področja
Mag. Matej Černigoj, vodja kadrov               
Žiga Pfeifer,  vodja upravljanja nepremičninskega portfelja - stanovanjske nepremičnine
Boštjan Štefelin,  vodja upravljanja nepremičninskega portfelja - poslovne nepremičnine
Nikolaj Omersa,  vodja podpore upravljanja nepremičnin               
Mag. Uroš Zabukovšek, vodja IT, organizacije in poslovnih procesov
Dr. Jernej Koren, vodja kontrolinga ​in upravljanja tveganj ​        
Sabina Novak, ​​pravna svetovalka upravnemu odboru
           

 ​​​

​​​​​​​Komisije in odbori

Odločitve glede posojil in drugih sredstev se sprejemajo v okviru strukture komisij, v kateri so jasno opredeljeni mandati in pristojnosti. Natančneje delujejo trije kreditni odbori in dva naložbena odbora, pri čemer kreditni odbori delujejo na operativni, izvršni in upravni ravni, naložbena odbora pa na izvršni in upravni ravni.

Komisije upravnega odbora

Leta 2013 je upravni odbor v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ustanovil in imenoval člane revizijske komisije in komisije za prejemke, v maju 2014 pa člane akreditacijske komisije. Vsi člani upravnega odbora so člani kreditnega in naložbenega odbora na upravni ravni. 

Revizijska komisija

Obseg dela komisije je opredeljen v poslovniku. Komisija deluje neodvisno od izvršnega vodstva, njen cilj pa je zagotoviti ustrezno zaščito interesov delničarjev glede računovodskega poročanja in notranje kontrole. Tako komisija pomaga upravnemu odboru pri izpolnjevanju njegove nadzorne funkcije, in sicer tako da spremlja proces računovodskega poročanja, učinkovitost sistemov notranje kontrole in upravljanja tveganj ter učinkovitost funkcije notranje revizije. Komisija zagotavlja, da se pomembne teme v zvezi z računovodskim poročanjem ter finančnimi in operativnimi tveganji analizirajo bolj poglobljeno in natančno, kot je to po navadi mogoče na sejah upravnega odbora. Komisiji je naložena odgovornost, da se seznani z zakonsko revizijo letnih računovodskih izkazov ter spremlja nepristranskost in neodvisnost zakonskih revizorjev. Poleg tega je komisija odgovorna za usmerjanje in ocenjevanje dela funkcije notranje revizije. Komisija ni odgovorna za poročanje, izvedbo revizij ali določitev, ali so računovodski izkazi popolni, točni in skladni s splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Za zadnje tri naloge so odgovorni izvršno vodstvo in neodvisni revizorji. Komisija spremlja učinkovitost sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v celoti, ta njena naloga pa sega prek procesa računovodskega poročanja. 

Komisija za prejemke

Komisija za prejemke je notranji organ DUTB, ki je bil ustanovljen aprila 2013, njena funkcija pa je del strukture korporativnega upravljanja DUTB. Obseg odgovornosti komisije za prejemke v prvi fazi zajema vzpostavitev ustrezne politike prejemkov osebja DUTB in pripravo okvirja za sledenje uspešnosti zaposlenih. Na splošno je komisija za prejemke odgovorna za pripravo odločitev glede prejemkov. 

Komisija ima vsaj tri člane: 

 • dva neizvršna direktorja DUTB in 
 • zunanjega člana/-e, strokovnjaka/-e na področju ocenjevanja uspešnosti vodstva in prejemkov zunaj DUTB. 

Akreditacijska komisija

Akreditacijska komisija je notranji organ DUTB, ki izbira možne kandidate za članstvo v nadzornih svetih drugih družb. Zato to ni komisija v smislu določenih drugih podobnih organov, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih družbah (npr. revizijska komisija) in katerih funkcija bi bila del korporativnega upravljanja DUTB. Akreditacijska komisija izbira ustrezne notranje ali zunanje kandidate na podlagi notranjih meril in pogojev ter tudi potreb nadzornega sveta posamezne družbe glede na izzive, s katerimi se družba srečuje.

Komisija ima vsaj spodaj navedene člane: 

 • enega izvršnega direktorja, ki je obenem vodja upravljanja premoženja; 
 • neizvršnega direktorja DUTB; 
 • zunanjega člana, strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja izven DUTB. 

V primeru odsotnosti enega ali več članov so pomožni člani glavni izvršni direktor DUTB in neizvršni direktorji.

Revizija

Notranja revizija

Notranja revizija je po definiciji neodvisna, objektivna dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, katere namen je zagotoviti dodano vrednost in izboljšati poslovanje določene organizacije. Organizaciji pomaga doseči njene cilje tako, da zagotovi sistematičen in discipliniran pristop za oceno in izboljšanje učinkovitosti procesov upravljanja tveganj, kontrole in korporativnega upravljanja.

Skladno s to definicijo je cilj funkcije notranje revizije pri DUTB, da predstavlja dejavnost, ki družbi zagotavlja dodano vrednost in ji pomaga doseči njene cilje.

Funkcija notranje revizije je bila vzpostavljena v zadnjem četrtletju 2014, ko je bil zaposlen notranji revizor. Dejansko se je delo notranje revizije začelo v prvih dneh leta 2015. Funkcija sledi načrtu notranjerevizijske funkcije za leto 2015, ki ga je pregledala revizijska komisija in sprejel upravni odbor.

Delo funkcije notranje revizije sledi obveznim smernicam Inštituta notranjih revizorjev in Slovenskega inštituta za revizijo. Funkcija notranje revizije poroča neposredno upravnemu odboru, ki je pristojen za odobritev njene listine o notranji reviziji, načrta revizije ter proračuna in načrta virov.

Funkcija notranje revizije se osredotoča predvsem na to, da prek revizijskih in svetovalnih nalog prispeva k učinkovitosti in uspešnosti sistema notranjih kontrol DUTB. Poleg tega da sledi sprejetemu načrtu, je funkcija notranje revizije vključena v tekoče poslovanje DUTB, in sicer prek odprtih pogovorov z zaposlenimi, ki prosijo za nasvete, želijo obravnavati vprašanja glede notranje kontrole in upravljanja tveganj ali želijo svoje zamisli preskusiti z nekom, ki zna odgovoriti na upravičena vprašanja in predlagati izvedljive rešitve.

Zunanja revizija

Računovodske izkaze DUTB za leto 2014 je revidirala družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. V okviru revizije računovodskih izkazov je zunanji revizor o svojih ugotovitvah poročal upravnemu odboru in revizijski komisiji.​​​

​Organizacijska struktura

DUTB je organizirana tako, da učinkovito opravlja svoje poslanstvo in dosega strateške cilje, ki so jih opredelili ZUKSB, vlada kot njen lastnik in upravni odbor. Funkcijsko organizacijsko strukturo, prikazano na spodnji sliki, dopolnjuje procesna organizacijska struktura.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DUTB

org_slo.PNG

Normativni okvir

Poleg ZUKSB urejajo delovanje in organiziranost DUTB tudi:

 • Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank,
 • Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., ki podrobneje urejajo delovanje DUTB,
 • statut Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,
 • politika prejemkov v DUTB.

DUTB v celoti deluje v skladu z določbami iz predhodno navedenih predpisov, ki urejajo delovanje DUTB.

 

Delovanje po posameznih področjih je določeno tudi s politikami, ki jih sprejme ali dopolni upravni odbor. Najpomembnejše med njimi so:

 • Procesi in pristojnosti odločanja odborov,
 • Politika upravljanja DUTB,
 • Poslovnik o delu izvršnih direktorjev,
 • Politika upravljanja s tveganji in
 • Navodila o vrednotenju sredstev in notranjih kontrolah.