Prijava nepravilnosti

Prijavite nepravilnosti v DUTB (ali družbi, kjer ima DUTB prevladujoč delež glasovalnih pravic)

Pri uveljavljanju urejenega in poštenega upravljanja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., (v nadaljevanju: DUTB) in uspešnosti nadzora v družbah, kjer ima DUTB neposredno ali posredno prek drugih družb delež v osnovnem kapitalu oziroma ima v družbi glasovalne pravice (v nadaljevanju: družbe z deležem DUTB), lahko sodelujejo tudi vsi posamezniki, ki so zaznali sume nepravilnosti oziroma protipravna dejanja.

Vsi, ki so seznanjeni s kakršnokoli obliko nepravilnosti pri poslovanju DUTB ali družbe z deležem DUTB, jo lahko prijavijo. Prijave in obvestila bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.

Če pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto in/ali Upravni odbor DUTB ocenijo, da je prijava nepravilnosti take narave, da je potrebno obvestiti tudi druge pristojne institucije (npr. NPU, KPK, ministrstva, Policijo, ipd.), prijavo posreduje tudi le-tem, pri čemer poskrbi za ustrezno zaupnost podatkov.

Komu prijaviti nepravilnost?

Pristojni organ za prejem prijave o nepravilnosti je pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, v nadaljevanju pristojni organ.

Zakaj je pomembno odkrivanje nepravilnosti?

DUTB si prizadeva za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje družb, ki bodo zagotavljale dolgoročen razvoj in poslovanje. Nepravilnosti in protipravna dejanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov posamezne družbe in povzročajo še ostale negativne posledice.

Kako prijaviti nepravilnosti?

V primeru osebne prijave, pristojni organ o tem sestavi zapisnik, ki se šteje za uradno prijavo. Prijavitelj mora na zapisnik pred pristojnim organom jasno definirati družbo, v kateri je zaznal nepravilnost, in tudi natančno opredeliti zaznano nepravilnost oziroma dejanje.

Prijavo nepravilnosti in morebitno dokumentacijo lahko oddate preko zunanje linije za prijavo nepravilnosti, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://zvizgac.dutb.eu/.

Prijavo nepravilnosti z dokumentacijo lahko pošljete tudi po e-pošti: nepravilnosti@dutb.eu ali na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava nepravilnosti«. V primeru, da bo pristojni organ ocenil, da prijava nepravilnosti ni dovolj konkretna in je zato ni mogoče obravnavati, bo prijavitelja nemudoma pozval na dopolnitev prijave. Če je prijava nepravilnosti oddana po pošti anonimna in se izkaže za nepopolno, pristojni organ v tem primeru ne more pozvati prijavitelja na dopolnitev prijave in take prijave ne obravnava.

Prijave o nepravilnosti bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali. Prijave so zajamčeno anonimne, zato vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov (razen, če želite, da se na vas tudi osebno obrnemo, potem sporočite tudi svoje kontaktne podatke. V vseh primerih bomo varovali vašo identiteto). V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja (kdaj in kje se je zgodilo, podatki o domnevnem kršitelju, opis kršitve, idr.) in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Anonimna prijava nepravilnosti

Kje (v kateri družbi) je prišlo do suma nepravilnosti:

Vsebina suma nepravilnosti:

Kdaj je prišlo do nepravilnosti (lahko časovni okvir):

Kdo je kršitelj:

Dodatne informacije, ki bodo v pomoč DUTB:

Priloge:

(Dovoljeni tipi datotek s končnicami: pdf doc docx xls xlsx odt rtf txt jpg gif png tif. Največja dovoljena velikost prilog je 10 MB.)