Financing strategy

  • DUTB bo še naprej učinkovito in preudarno upravljala svoje denarne rezerve.
  • DUTB bo začela odplačevati posojila, za katera jamči Republika Slovenija.
  • V prihodnje si bo DUTB ob daljšem mandatu prizadevala za finančno strukturo, v kateri so finančne obveznosti vseskozi unovčljive.
  • DUTB se glede na 100-odstotno državno lastništvo zaveda, da tudi s plačanimi davki vrača sredstva Republiki Sloveniji, zato si ne bo prizadevala za optimizacijo davkov.

Finančne obveznosti DUTB so ob koncu leta 2014 znašale 1.558,0 milijona EUR in obsegale štiri izdaje obveznic. Denarne rezerve, ki vključujejo denarna sredstva v višini 63,4 milijona EUR in državne obveznice v znesku 171,8 milijona EUR, se po kritju stroškov poslovanja in financiranja namenijo poplačilu dolga.

Sposobnost servisiranja dolga je pri DUTB odvisna od njenega izhodiščnega dolga in sposobnosti, da učinkovito upravlja premoženje in ga odproda. Učinkovitost upravljanja premoženja se kaže v:

  • denarju, ustvarjenem z upravljanjem premoženja;​​​​​​​
  • ​​denarju, vloženem v izboljšanje kakovosti premoženja in v povečanje njegove vrednosti, kar vključuje zagotavljanje likvidnosti za obratni kapital in potrebne investicijske izdatke za primere prestrukturiranj;
  • in stroški delovanja DUTB. ​

 

DUTB bo začela odplačevati posojila, za katera jamči Republika Slovenija, tako da bo v letu 2015 le delno refinancirala dospele obveznice 
DUTB naj bi na podlagi denarnih tokov, ustvarjenih z upravljanjem premoženja, in s prodajo državnih obveznic predvidoma omogočila odplačilo obveznic DUT01 z zapadlostjo decembra 2015. Preostali znesek se bo refinanciral z državnim poroštvom. Če bi bilo mogoče, bi bilo pozneje refinanciranje izvesti brez državnega poroštva. Če ne bo pretirano drago, bodo na novo izdane obveznice zamenljive, kar bo omogočilo prilagodljivo odplačevanje.

Refinanciranje bo potekal pregledno in konkurenčno, pri čemer se upoštevajo predpisi o zadolževanju podjetij v državni lasti.

DUTB želi leta 2016 predstavljati privlačno naložbeno priložnost, kar bo zahtevalo neodvisno bonitetno oceno in nadgradnjo odnosov z vlagatelji.

DUTB bo še naprej učinkovito in preudarno upravljala svoje denarne rezerve 
DUTB bo razpoložljiva denarna sredstva upravljala tako, da bo lahko kadar koli poplačala načrtovane in nenačrtovane plačilne obveznosti.

DUTB pričakuje, da bodo njeni odlivi likvidnosti v prihodnjih letih sorazmerno predvidljivi. Izdatek je do konca leta 2017 povezan predvsem z odplačevanjem glavnic in obresti iz dospelih obveznic. Po drugi strani se v prihodnjih letih pričakujejo sorazmerno enakomerni mesečni prilivi. DUTB bo v tem obdobju tako imela začasne denarne presežke ter bo svojo likvidnost uravnavala skladno s sprejeto naložbeno politiko in politiko upravljanja likvidnostnih rezerv.

V skladu s 37. in 44. členom Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank se ustanovi poseben sklad za poplačilo dolga DUTB, ki je ločen od običajnih denarnih računov in vsebuje le sredstva, namenjena izključno poplačilu dolga.

DUTB bo v okviru upravljanja likvidnosti sledila načelom preudarnosti, likvidnosti in dobičkonosnosti v navedenem vrstnem redu. DUTB uporablja načelo preudarnosti z vlaganjem razpoložljivih sredstev le v naslednje vrste naložb:

  • bančne denarne vloge čez noč, vloge z zapadlostjo do 365 dni, depozite na odpoklic pri kreditni instituciji s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EU ali državi članici Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD);
  • dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija ali druga država članica EU, Evropska centralna banka, Banka Slovenije ali centralna banka druge države članice EU;
  • ​dolžniške vrednostne papirje, razen podrejenih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali kreditna institucija s sedežem v drugi državi članici EU.​​

 

DUTB bo svojo največjo izpostavljenost kateri koli posamezni kreditni instituciji omejila v skladu z naložbeno politiko.

DUTB z davki vrača sredstva Republiki Sloveniji
DUTB je v 100-odstotni državni lasti in s plačevanjem davkov vrača sredstva svoji lastnici. DUTB ne bo izvajala postopkov za optimizacijo davkov, ki bi lahko šteli za poskus utaje davkov.​