Iz poslovanja

42 entries
29 May 2020
Objava nerevidiranih poslovnih rezultatov za leto 2019
Show more

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja nerevidirane poslovne rezultate 2019.

DUTB v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja družbe v letu 2019. DUTB je v letu 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji.

Nerevidirani finančni rezultati 2019

V letu 2019 je čisti izid poslovnega leta po preliminarnih nerevidiranih izkazih znašal 40,2 milijona EUR. Lastniški kapital DUTB, njena 100 % lastnica je Republika Slovenija, se je povečal na 242,1 milijona EUR, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos na vloženi kapital s popravki (tj. upoštevaje vračila kapitala lastnici) oziroma EROE, katerega ciljna vrednost v Smernicah za delovanje DUTB[1] znaša 8 %.

Shema 1: Vrednost lastniškega kapitala DUTB po letih (2013-2019)

Leta 2019 je DUTB ustvarila 220,8 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 10,7 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in je, navkljub vedno manjšemu in zahtevnejšemu portfelju, nad 10-odstotno letno zahtevo, ki jo postavljajo Smernice in ZUKSB. Od ustanovitve do konca leta 2019 je DUTB skupno ustvarila že 1.743,3 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja.

Shema 2: Struktura ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja v 2019 glede na tip naložb in ustvarjeni prilivi iz upravljanja premoženja po letih (2013-2019)

DUTB je v letu 2019 poslovala stroškovno učinkovito. Redni stroški poslovanja (tj. stroški poslovanja brez stroškov tožb in oblikovanih rezervacij) so bili leta 2019 za skoraj 3 milijone EUR (15 %) nižji od stroškov v predhodnem letu. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za leto 2019 znaša 1,71 % in je pomembno nižji od ciljne vrednosti, ki jo Smernice določajo pri 2,06 %. Manjše od načrtovanega je bilo tudi število zaposlenih iz opravljenih ur, ki je konec leta 2019 znašalo 127.

Pomembnejši posli v letu 2019

DUTB je v minulem letu našla strateškega, finančno stabilnega in investicijsko sposobnega kupca za družbo Tink, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Kupec iz dejavnosti družbe se je že v prvem letu po prevzemu lotil širitve in selitve dela svojih skladišč na novo lokacijo. Z uspešnim finančnim prestrukturiranjem družbe Hoteli Bernardin d.d. je DUTB družbi omogočila, da je postala ponovno zanimiva za poslovne banke, ki so refinancirale vse njene obveznosti do DUTB-ja. S prodajo svojega lastniškega deleža je DUTB primer uspešno zaključila in hkrati družbi omogočila nadaljnji poslovni razvoj. DUTB je bila uspešna pri prevzemu zastavljenih delnic družbe Istrabenz Turizem, s čimer je zaščitila za državo strateško naložbo, konsolidirala je lastništvo države v Thermani, v upravljanje prevzela bio elektrarno Gjerkeš in uredila dolžniško-upniška razmerja v Bolgariji.

Po uspešno izvedenem finančnem in poslovnem prestrukturiranju PPS Pekarne Ptuj d.o.o. je DUTB družbo prodala strateškemu kupcu, kar ji bo omogočilo nadaljnjo rast in razvoj. Med prodanimi manjšinskimi lastniškimi naložbami so bile še: RTC Kranjska Gora d.d., P&S Growth Luxemburg SICAR SCA in Menina d.d.. V minulem letu je DUTB Slovenskemu državnemu holdingu d.d. prodala 15.000 delnic družbe Petrol d.d.. Pridobila je že omenjeni 100-odstotni lastniški delež v družbi Istrabenz turizem d.d. in ustanovila Sklad turističnih naložb d.o.o..

Na področju upravljanja nepremičnin je DUTB v minulem letu dosegla višje donose tudi zahvaljujoč uporabi različnih, klasičnih in sodobnih načinov prodaje, kot sta zbiranje zavezujočih ponudb in e-dražba. Do konca 2019 je DUTB prodala skoraj vsa od 164 stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata. Drugi pomemben projekt je bila prodaja največjega posameznega industrijskega zemljišča v državi, zemljišča v Sežani. Poleg uspešne prodaje mednarodnemu investitorju  gre za pomembno pridobitev za občino Sežana, saj se bo po dolgoletnem iskanju rešitev na tem zemljišču zgradil moderen in največji logistični center v državi, ki bo po načrtih kupca prinesel številna nova delovna mesta.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 29.5.2020

29 May 2020
Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2019
Show more

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča javnost, da revidiranega letnega poročila za leto 2019 v roku, določenem v 134. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki je bil z interventnim ukrepom podaljšan do 31.5.2020, ne bo javno objavila, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2019 še ni zaključena.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in je potekala v skladu z načrtovanimi časovnimi roki, vendar zaradi obsežnosti preveritev, dodatnih revizijskih postopkov in objektivnih izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, v katerih je bilo potrebno izvajati revizijo na daljavo, revizija do konca meseca maja 2020 ne bo zaključena.

DUTB bo javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2019 takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2019.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 29.5.2020

26 Sep 2019
Objava nerevidiranega Polletnega poročila za leto 2019
Show more

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze,d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano Polletno poročilo za leto 2019.

V prvem polletju 2019 je DUTB ustvarila 116,0 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 5,6 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in ostaja na ravni iz predhodnega leta, kljub temu da se je od začetka lanskega leta portfelj zmanjšal za več kot petino. Doseženi prilivi so dobra osnova za doseganje zakonskega cilja 10 % unovčenih sredstev letno. Ob tem je DUTB v prvem polletju 2019 realizirala 17,9 milijona EUR dobička pred davki, kar je neposredno povečalo njen kapital, ga povečalo nad prvotno vloženega s strani lastnika, in ohranilo ekonomsko donosnost kapitala (EROE) na 27,9 %, visoko nad zahtevano mejo 8 %.

Portfelji v upravljanju so se v prvem poletju 2019 skupno zmanjšali za 9 %, od tega posojilni portfelj za skoraj petino, preostala portfelja pa sta se povečala (nepremičninski zaradi več novih prevzemov in še nerealiziranih večjih prodaj, portfelj lastniških naložb pa zaradi konverzije v 100 % družbe Istrabenz turizem d.d.).

V prvem polletju 2019 je DUTB skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti posojil poplačala 67 milijonov EUR, poleg tega pa predčasno še 15 milijonov EUR glavnic posojil, skupaj torej 82 milijonov EUR. DUTB je tako znižala prihodnje stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Od ustanovitve do konca prvega polletja 2019 je DUTB tako skupno poplačala že 1.358 milijonov EUR obveznosti, povezanih s prevzetimi terjatvami. Od leta 2013 do sredine leta 2019 je DUTB plačala tudi 146,2 milijona EUR za obresti ter 67,9 milijona EUR za državno poroštvo na dolg.

Celotno poročilo o poslovanju DUTB v prvem polletju 2019 je dostopno na spletni strani www.dutb.eu.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 26. 09. 2019

14 Aug 2019
Sprejem Letnega poročila DUTB
Show more

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25. 7. 2019 v vlogi skupščine DUTB, sprejela revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2018, ter podelila razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2018.

Vlada Republike Slovenije je prav tako sprejela sklep, da čisti dobiček poslovnega leta 2018 znaša 57.699.179 evrov, bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 95.742.022 evrov. Celotni bilančni dobiček v višini 95.742.022 evrov ostane nerazporejen.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 26.07.2019

14 Aug 2019
Objava revidiranega letnega poročila za leto 2018
Show more

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2018.

V letu 2018 je DUTB nadaljevala svoje uspešno poslovanje. Z dobičkom po davkih v višini 57,7 milijona EUR ter ustvarjenimi prilivi v višini 228,0 milijona EUR je povečala tako ekonomsko dobičkonosnost kapitala (EROE) kot tudi presegla mejo zahtevanih ustvarjenih prilivov. Z aktivnim upravljanjem stroškov pa je kljub zmanjševanju obsega sredstev, pri čemer v portfelju DUTB ostajajo najbolj kompleksnimi primeri, dosegla nižje stroške od planiranih. Tako je DUTB v letu 2018 dosegla  vse zahtevane kazalnike uspešnosti poslovanja, ki jih predpisujejo s strani Vlade Republike Slovenije sprejete Smernice za delovanje DUTB.

V letu 2018 je bilo s prodajo sredstev in poplačili iz upravljana terjatev ustvarjenih 228 milijonov EUR prilivov, kar predstavlja 11,1 % prenosne vrednosti vseh sredstev. Ob odsotnosti večjih transakcij so bili ustvarjeni prilivi razporejeni relativno enakomerno skozi celotno leto, kumulativno pa je DUTB v petih letih od prenosa prvih sredstev ustvarila že več kot 1,5 milijarde EUR prilivov.

Dosežen dobiček po davkih je v letu 2018 znašal 57,7 milijona EUR, s čimer se je kapital  DUTB povečal na 199,9 milijonov EUR, dosežen EROE (ekonomska dobičkonosnost kapitala, tj. povprečna letna donosnost vloženega kapitala s popravki) je znašal 28,9 %, kar je visoko nad zahtevano mejo 8,0 %.

Bilančna vsota se je znižala za 13,4 % in odseva skupno likvidacijo portfeljev, med katerimi se je najbolj znižal portfelj terjatev, sledila sta mu portfelja lastniških naložb in nepremičnin. Na obseg nepremičninskega portfelja so poleg prodaj nepremičnin vplivali prevzemi nepremičnin v lastništvo, upravičenost česar lahko DUTB podpre s 14,7 milijona EUR ustvarjene razlike v ceni pri nadaljnjih prodajah tako prevzetih nepremičnin v letu 2018.

Uspešna prodaja sredstev je DUTB omogočila, da je poleg rednih obrokov posojil po amortizacijskih načrtih v višini 153,3 milijona EUR, v letu 2018 predčasno odplačala še za 28,3 milijona EUR glavnic prejetih bančnih posojil.

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana ter 8. julija 2019 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 12. julija 2019 obravnaval in potrdil Upravni odboru in ga posredoval v sprejem Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB. Vlada Republike Slovenije letnega poročila še ni sprejela.

Letno poročilo DUTB 2018 je dostopno tudi na spletni strani družbe, https://dutb.eu.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 15.07.2019

26 Apr 2019
Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2018
Show more

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2019 ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2018, še ni zaključena.

Odložitev javne objave je posledica zamude na strani zunanjega revizorja pri revidiranju računovodskih izkazov zaradi dodatnih revizijskih postopkov, ki jih zaradi primera »KLI Logatec« izvaja revizor računovodskih izkazov družbe DUTB.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in v skladu s terminskim planom, vendar zaradi obsežnosti preveritev, ki vključujejo tudi forenzične preiskave, povezane z zgoraj omenjeno transakcijo, revizorji do konca meseca aprila 2019 ne bodo uspeli zaključiti svojega dela.

DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2018, javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2018.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe najmanj 10 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

 

Ljubljana, 26. april 2019

01 Feb 2017
DUTB poplačala 168 milijonov EUR finančnih obveznosti
Show more

DUTB je 1. februarja 2017 predčasno poplačala 168,0 milijonov dolgoročnega posojila do sindikata slovenskih bank, kar pomeni, da znaša odprti znesek dolgoročnega posojila še 187,0 milijona EUR.

DUTB je pridobila likvidna sredstva za poplačilo finančnih obveznosti iz sredstev prejete dokapitalizacije, ki jo je  konec decembra 2016 prejela s strani Republike Slovenije, v višini 50,0 milijona EUR ter z upravljanjem sredstev v mesecu decembru 2016 in januarju 2017, ko je DUTB uspešno zaključila več prodajnih postopkov.

Po poplačilu 168,0 milijona EUR so se finančne obveznosti DUTB iz naslova izdanih obveznic in prejetih posojil znižale za 12 % in znašajo (brez natečenih obresti) še 1.106,4 milijona EUR.

DUTB tako prispeva k poplačilu dela sredstev, ki jih je Republika Slovenija vložila v sanacijo slovenskega bančnega sistema, in uresničuje svoje poslanstvo, kot ga opredeljuje Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

10 Jan 2017
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB
Show more

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je dne 5. 1. 2017 v vlogi skupščine DUTB sprejela naslednje sklepe:

  1. Vlada Republike Slovenije se je, kot skupščina DUTB, seznanila s prošnjo dr. Marka Simonetija za odpoklic z mesta člana upravnega odbora DUTB.
  2. Vlada Republike Slovenije je, kot skupščina DUTB, odpoklicala dr. Marka Simonetija z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, in sicer z dnem poteka trimesečnega odpovednega roka, to je 27. 1. 2017.
  3. Vlada Republike Slovenije je, kot skupščina DUTB, imenovala dr. Miha Juharta za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, in sicer za obdobje od 28. 1. 2017 do 27. 1. 2022.
  4. Vlada Republike Slovenije je, kot skupščina DUTB, imenovala Mitjo Križaja za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, in sicer za obdobje od 28. 1. 2017 do 27. 1. 2022.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

27 Dec 2016
Sprejem strateškega načrta in dokapitalizacija DUTB
Show more

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije na seji dne 22. 12. 2016 v svojstvu skupšine DUTB sprejela sklep o vplačilu 50 milijonov EUR v kapitalske rezerve DUTB. S povečanjem kapitala se bo okrepila kapitalska struktura DUTB. DUTB bo prejeta denarna sredstva namenila za predhodno poplačilo finančnih obveznosti DUTB, s čimer bo zmanjšala poroštveno izpostavljenost Republike Slovenije in povrnila sredstva davkoplačevalcem.

Poleg vplačila 50 milijonov EUR v kapitalske rezerve je Vlada RS v vlogi skupšine sprejela tudi sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala DUTB. Osnovni kapital se zmanša z 208.235.000 EUR na 104.117.500 EUR, ustvarijo pa se dodatne kapitalske rezerve v višini 104.117.500 EUR. Tako ustvarjene kapitalske rezerve se bodo namenile za pokrivanje izgub iz preteklih let.

Vlada RS je prav tako soglašala s Poslovno strategijo DUTB 2016 – 2022. Poslanstvo in glavni strateški cilji DUTB ostajajo enaki kot v zadnji sprejeti strategiji – v maksimalni možni meri povrniti sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo bank, intenzivno upravljati sredstva in prestrukturirati podjetja, če je to ekonomsko upravičeno.

15 Dec 2016
DUTB poplačala obveznico DUT02 ter celotno obveznost do Ministrstva za finance
Show more

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je dne 15. 12. 2016 v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT02 v znesku 503,2 milijona EUR ter obresti iz vseh treh izdaj obveznic v višini 26,7 milijona EUR.

Za poplačilo obveznice DUT02 je DUTB v transparentnem in kompetativnem postopku pri najugodnejših ponudnikih najela dolgoročni posojili v višini 150,0 milijonov EUR pri Erste Group Bank AG Dunaj ter 355,0 milijonov EUR pri sindikatu bank Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Koper, d.d., NKBM, d.d., Unicredit banka Slovenije, d.d. in Abanka, d.d., z agentom Novo Ljubljansko banko, d.d. Posojili sta amortizacijski in zapadeta v plačilo sredi decembra 2021. DUTB ima možnost posojilo tudi predčasno poplačati, kar daje DUTB fleksibilnost pri upravljanju z likvidnostjo do konca leta 2021. Posojili sta zavoravani s poroštvom Republike Slovenije, za katero bo DUTB plačevala Republiki Sloveniji 1 % nadomestilo za izdano poroštvo.

Z refinanciranjem obveznice DUT02 je DUTB pomembno znižala stroške financiranja. Obrestna mera za najeti posojili je pomembno nižja od obrestne mere za zapadlo obveznico DUT02, ki je znašala 4,5 %, in je odražala razmere na trgu konec leta 2013, ob začetku izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Stroški financiranja DUTB se bodo tako v letu 2017 znižali za dobrih 20 milijonov EUR.

DUTB je dne 15. 12. 2016 prav tako v celoti poplačala 53,6 mio EUR preostale zapadle obveznosti do Ministrstva za finance, ki izvira iz pripojitve Factor banke in Probanke, nastale v okviru postopku nadzorovanega prenehanja Factor banke in Probanke v letu 2013. Tako je DUTB v letu 2016 poplačala skupaj za 369,0 milijonov EUR finančih obveznosti do Ministrstva za finance iz tega naslova.

Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. DUTB je tako znižala bodoče stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.