29.May.2020

Nerevidirani poslovni rezultati 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja nerevidirane poslovne rezultate 2019.

DUTB v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji

Ljubljana, 29. 5. 2020 – Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja družbe v letu 2019. DUTB je v letu 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji.

Nerevidirani finančni rezultati 2019

V letu 2019 je čisti izid poslovnega leta po preliminarnih nerevidiranih izkazih znašal 40,2 milijona EUR. Lastniški kapital DUTB, njena 100 % lastnica je Republika Slovenija, se je povečal na 242,1 milijona EUR, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos na vloženi kapital s popravki (tj. upoštevaje vračila kapitala lastnici) oziroma EROE, katerega ciljna vrednost v Smernicah za delovanje DUTB[1] znaša 8 %.

Shema 1: Vrednost lastniškega kapitala DUTB po letih (2013-2019)

Leta 2019 je DUTB ustvarila 220,8 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 10,7 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in je, navkljub vedno manjšemu in zahtevnejšemu portfelju, nad 10-odstotno letno zahtevo, ki jo postavljajo Smernice in ZUKSB. Od ustanovitve do konca leta 2019 je DUTB skupno ustvarila že 1.743,3 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja.

Shema 2: Struktura ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja v 2019 glede na tip naložb in ustvarjeni prilivi iz upravljanja premoženja po letih (2013-2019)

DUTB je v letu 2019 poslovala stroškovno učinkovito. Redni stroški poslovanja (tj. stroški poslovanja brez stroškov tožb in oblikovanih rezervacij) so bili leta 2019 za skoraj 3 milijone EUR (15 %) nižji od stroškov v predhodnem letu. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za leto 2019 znaša 1,71 % in je pomembno nižji od ciljne vrednosti, ki jo Smernice določajo pri 2,06 %. Manjše od načrtovanega je bilo tudi število zaposlenih iz opravljenih ur, ki je konec leta 2019 znašalo 127.

Pomembnejši posli v letu 2019

DUTB je v minulem letu našla strateškega, finančno stabilnega in investicijsko sposobnega kupca za družbo Tink, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Kupec iz dejavnosti družbe se je že v prvem letu po prevzemu lotil širitve in selitve dela svojih skladišč na novo lokacijo. Z uspešnim finančnim prestrukturiranjem družbe Hoteli Bernardin d.d. je DUTB družbi omogočila, da je postala ponovno zanimiva za poslovne banke, ki so refinancirale vse njene obveznosti do DUTB-ja. S prodajo svojega lastniškega deleža je DUTB primer uspešno zaključila in hkrati družbi omogočila nadaljnji poslovni razvoj. DUTB je bila uspešna pri prevzemu zastavljenih delnic družbe Istrabenz Turizem, s čimer je zaščitila za državo strateško naložbo, konsolidirala je lastništvo države v Thermani, v upravljanje prevzela bio elektrarno Gjerkeš in uredila dolžniško-upniška razmerja v Bolgariji.

Po uspešno izvedenem finančnem in poslovnem prestrukturiranju PPS Pekarne Ptuj d.o.o. je DUTB družbo prodala strateškemu kupcu, kar ji bo omogočilo nadaljnjo rast in razvoj. Med prodanimi manjšinskimi lastniškimi naložbami so bile še: RTC Kranjska Gora d.d., P&S Growth Luxemburg SICAR SCA in Menina d.d.. V minulem letu je DUTB Slovenskemu državnemu holdingu d.d. prodala 15.000 delnic družbe Petrol d.d.. Pridobila je že omenjeni 100-odstotni lastniški delež v družbi Istrabenz turizem d.d. in ustanovila Sklad turističnih naložb d.o.o..

Na področju upravljanja nepremičnin je DUTB v minulem letu dosegla višje donose tudi zahvaljujoč uporabi različnih, klasičnih in sodobnih načinov prodaje, kot sta zbiranje zavezujočih ponudb in e-dražba. Do konca 2019 je DUTB prodala skoraj vsa od 164 stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata. Drugi pomemben projekt je bila prodaja največjega posameznega industrijskega zemljišča v državi, zemljišča v Sežani. Poleg uspešne prodaje mednarodnemu investitorju  gre za pomembno pridobitev za občino Sežana, saj se bo po dolgoletnem iskanju rešitev na tem zemljišču zgradil moderen in največji logistični center v državi, ki bo po načrtih kupca prinesel številna nova delovna mesta.

Press releases

Preberi več
09.Jul.2020

BAMC selling six new apartments in Nokturno

​Koper, 9 July 2020 – Starting from 11 July 2020 the Bank Asset Management Company (BAMC) will be selling six new apartments in the Nokturno...

Read more
10.Jun.2020

Spremembe v Upravnem odboru DUTB

Ljubljana, 10. 6. 2020 – Na včerajšnji seji Upravnega odbora DUTB je bil za predsednika Upravnega odbora DUTB imenovan Boris Novak, za njegova namestnika pa...

Read more
29.May.2020

Nerevidirani poslovni rezultati 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja nerevidirane poslovne rezultate 2019. DUTB v 2019...

Read more