Financiranje dejavnosti DUTB

Glede na naravo svojega poslovanja se DUTB, podobno kot druge družbe za upravljanje slabih sredstev v Evropi, financira predvsem z dolgom. Za dolg DUTB jamči Republika Slovenija, medtem ko lastniški kapital predstavlja manjši delež v financiranju, ki že od ustanovitve služi kot likvidnostna rezerva in uradno zagotovilo kapitalske ustreznosti.

Vlada Republike Slovenije je DUTB ustanovila marca 2013 z vplačilom kapitala v višini 25.000 EUR. V istem mesecu je nato Republika Slovenija vplačala delnice v višini 3,6 milijona EUR.

Decembra 2013 je bila DUTB, še pred prenosi slabih sredstev, s prenosom državnih obveznic z Ministrstva za finance dokapitalizirana za 200 milijonov EUR, s čimer se je njen osnovni kapital povišal na 203,6 milijona EUR.

Maja 2016 je Vlada s prenosom terjatev lastniški kapital DUTB povečala za 4,6 milijona EUR.

​Izdaja obveznic

DUTB se je z Ministrstvom za finance dogovorila, da bo za plačilo slabih sredstev, prenesenih z bank, izdala srednjeročne prenosljive obveznice z državnim poroštvom. Te so bile oblikovane tako, da jih ECB priznava kot primerne za zavarovanje v Evrosistemu in so v bilancah bank nadomestile slaba sredstva. Kot ustrezna sredstva bi se lahko zastavile pri ECB v zameno za likvidnost, ki jo banke potrebujejo, če želijo izkoristiti nove poslovne priložnosti in tako podpreti gospodarsko rast.

DUTB je decembra 2013 izdala dve izdaji obveznic z državnim poroštvom, s katerimi je bankama plačala prenesena slaba sredstva: obveznico DUT01 v znesku 505,8 milijona EUR z zapadlostjo dveh let in letno obrestno mero 3,75 % ter obveznico DUT02 v znesku 505,8 milijona EUR, z zapadlostjo treh let in letno obrestno mero 4,5 %. Letni strošek državnega poroštva je bil določen v višini 125 bazičnih točk. Obveznice so bile v celoti uporabljene za plačilo bankama in uvrščene v borzno kotacijo Ljubljanske borze.

​​​Oktobra in decembra 2014 je DUTB izdala še dve obveznici z državnim poroštvom, s katerimi je plačala dodatna slaba sredstva, prenesena z bank: obveznico DUT03 v znesku 424,6 milijona EUR z zapadlostjo dveh let in letno obrestno mero 1,5 % ter obveznico DUT04 v znesku 127,0 milijona EUR z zapadlostjo dveh let in letno obrestno mero 1,37 %. Letni strošek državnega poroštva je bil znova določen v višini 125 bazičnih točk, obveznice pa so bile v celoti uporabljene za plačilo bankama ter uvrščene v borzno kotacijo Ljubljanske borze.

Decembra 2015 je DUTB v celoti poplačala dospelo obveznico DUT01 v višini 502,5 milijona EUR in obresti iz vseh štirih izdaj obveznic. Nominalna vrednost obveznice DUT01 je znašala 505,8 milijona EUR. Pred poplačilom obveznice je DUTB pri domači poslovni banki najela 2-letno posojilo za refinanciranje v znesku 200 milijonov EUR.

Aprila 2016 je DUTB poplačala 150 milijonov EUR od 369 milijonov EUR obveznosti do Ministrstva za finance, ki jih je prevzela v postopku pripojitve Probanke in Factor banke.