Javna naročila

89 vnosov
29 Jul 2016
Javni razpis za varovanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Varovanje nepremičnin v lasti DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7715/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za prevod pisnih besedil in tolmačenje
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Pisni prevodi besedil in tolmačenje. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV7005/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila upravljanje nepremičnin v lasti družbe DUTB.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7194/2015.

29 Jul 2016
Javno naročilo za zavarovanje premoženja DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila zavarovanje premoženja družbe DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7143/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za zakup medijskega prostora v tisku
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Zakup medijskega prostora v tisku do konca leta 2015.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil, št. NMV5677/2015.

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila »DIGITALIZACIJA IN E-HRAMBA DOKUMENTOV«
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za izvajanje storitev »digitalizacije in e-hrambe dokumentov«,  ki je dostopna na spletnih straneh DUTB in na Portalu javnih naročil.

DUTB se je odločila, da bo omenjeno javno naročilo izvedla po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.

Rok za prejem ponudbe je 19. 6. 2015 ob 10.00, javno odpiranje ponudb pa bo 19. 6. 2015 ob 11. uri na sedežu naročnika, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija

 

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del objekta NOKTURNO KOPER
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za projekt Investicijsko vzdrževalna dela objekta Nokturno Koper - stanovanjski del, v skladu z razpisno dokumentacijo.

DUTB bo izvedla javno naročilo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na projektu po odprtem postopku s sklenitvijo izvajalske pogodbe.

Odprti postopek je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.

Rok za predložitev ponudbe je 22. 7. 2015 do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 22. 7. 2015 ob 11.00 uri na sedežu naročnika v pritličju. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

Razpisna dokumentacija

Obrazci za razpis

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti družbe DUTB, d.d.
DUTB se je odločila, da bo izvedla javno naročilo za posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti družbe DUTB, d.d. po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Odprti postopek je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.
Rok za prejem ponudbe je 9. 1. 2015 ob 10.00. Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 2015 ob 11.00 na sedežu naročnika v pritličju. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

Več

29 Jul 2016
Vabilo k oddaji ponudbe za ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Prikaži več

DUTB vabi k sodelovanju izkušene pooblaščene ocenjevalce vrednosti za izdelavo cenitvenih poročil za namene ocene vrednosti nepremičnin. DUTB bo z izbranim ponudnikom za predmet storitve sklenila pogodbo o sodelovanju. 

Pogoji, ki naj jih izpolnjujejo ponudniki:

  • Izkušnje pri ocenjevanju vsaj ene kompleksne nepremičnine vrednost nad 3 mio €
  • vsaj 3 - letne izkušnje iz ocenjevanja nepremičnin
  • zaposlenega vsaj enega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo ali mednarono licenoc ASA, RICS
  • sposobnost, da pripravi poročilo v angleškem jeziku

Ponudba naj poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev vsebuje tudi izpolnjeno spodnjo tabelo:

Ponudbeni predračun (brez DDV):

Predmet cenitve

Ponujena cena (€ na cenitev)

Cenitev za stanovanja, hiše in manjše poslovne enote < 300 m2

 

Cenitev za večje poslovne in večstanovanjske objekte < 3.000 m2

 

Cenitev za zemljišče < 1.000 m2

 

Cenitev za zemljišče > 1.000 m2

 

Posodobitev obstoječe cenitve (% vrednosti prve cenitve)

 

Merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena.

Prosimo vas, da ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete na sedež družbe (Davčna ulica 1, Ljubljana) najkasneje do 7.3.2014.