Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
213 vnosov
11 Jun 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA NA KETTEJEVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 102131
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja na Kettejevi ulici v Mariboru – DUTB ID 102131 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 659-1567-7 (ID 6034301) v izmeri 86 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljeno 3 sobno stanovanje v izmeri 86 m2, na naslovu Kettejeva ulica 3, 2000 Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 86.900,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 22.06.2021 do 11:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 102131.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 23.06.2021 ob 13.00 uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba stanovanje v Mariboru – DUTB ID 102131«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 8.690,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  22.06.2021 kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Blaž Ribič, tel. št. 02 25 20 706 elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 21.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2131

10 Jun 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotela Arena v Mariboru – DUTB ID 127 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 1. parcela 677 1178/1 (ID 3435258) v izmeri 13.048 m², prodaja se 61,5% delež v izmeri 8.030 m²;
 2. parcela 677 1178/2 (ID 3939263) v izmeri 1.268 m²;
 3. parcela 677 1178/4 (ID 6426088) v izmeri 2.035 m²;
 1. parcela 677 1179/1 (ID 3013480) v izmeri 1.881 m²;

ki v naravi predstavlja Hotel ARENA in Prizidek k Hotelu Arena skupne površine 4.871 m² na zemljiščih v skupni izmeri 13.214 m², na naslovu POT K MLINU 57, 2000 MARIBOR, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.000.000,00 EUR + pripadajoči davek, v katero je vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 116.135,00 EUR. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek na nepremičnine (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)) in pripadajoči davek na premičnine (22% DDV) bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 24.6.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Iztok Vozelj, tel. št. +386 2 25 20 710 ali +386 51 693 653, elektronska pošta iztok.vozelj@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 22.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 127

10 Jun 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ŠMARTNEM POD ŠMARNO GORO – DUTB ID 100897
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Šmartnem pod Šmarno goro – DUTB ID 100897 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 1. parcela 1750 314/5 (ID 4789721) v izmeri 1.207 m2,
 2. parcela 1750 314/6 (ID 2649067) v izmeri 1.300 m2,
 3. parcela 1750 314/21 (ID 3646503) v izmeri 657 m2,
 4. parcela 1750 314/22 (ID 3142132) v izmeri 120 m2,
 5. parcela 1750 314/23 (ID 2428338) v izmeri 777 m2,
 6. parcela 1750 314/24 (ID 1085018) v izmeri 121 m2,
 7. parcela 1750 314/39 (ID 4957592) v izmeri 943 m2,
 8. parcela 1750 314/40 (ID 2270730) v izmeri 812 m2,
 9. parcela 1750 314/41 (ID 2438911) v izmeri 805 m2,
 10. parcela 1750 314/42 (ID 2438912) v izmeri 798 m2,
 11. parcela 1750 314/43 (ID 423375) v izmeri 813 m2,
 12. parcela 1750 314/44 (ID 4789721) v izmeri 255 m2,

 

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v Šmartnem pod Šmarno goro, namenjena stanovanjski gradnji, sklop devetih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in sklop treh zemljišč za dovozne poti skupne površine 8.608 m2, primerna za razvoj samostojnih, vrstnih, verižnih ali atrijskih hiš ter dvojčkov, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.850.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.07.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d. sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ŠMARTNEM– DUTB ID 100897«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Miha Perme, tel. št. 01/4293 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 09.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 897

08 Jun 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP TRGOVSKEGA PROSTORA PARIŠKE KOMUNE v MARIBORU – DUTB ID 100251
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – trgovskega prostora Pariške komune v Mariboru – DUTB ID 100251 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 659-1796-37 (ID 6321795), v izmeri 554,7 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljen poslovni prostor – prodajalno ter skladiščne prostore, velikosti 554,7 m2 NTP, na naslovu Ulica Pariške Komune 40a, 2000 Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 215.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 21.6.2021 do 12:00 ure  pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 100251«.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PARIŠKE KOMUNE MB – DUTB ID 100251«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 21.6.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Iztok Vozelj, tel. št. 02 25 20 710 ali 051 693 653, elektronska pošta iztok.vozelj@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 17.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 251

08 Jun 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV in PARKIRNIH MEST – ŠMARTINSKA 134 A – DUTB ID 1378-2135
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov in parkirnih mest – Šmartinska 134 A – DUTB ID 1378-2135 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

·         poslovni prostor v 3. nadstropju poslovne zgradbe z ID znakoma: 1730-64-20 in 1730-64-21,

·         poslovni prostor v 4. nadstropju, ki se trenutno uporablja za gostinske namene z ID znaki: 1730-64-22, 1730-64-23, 1730-64-24 in 1730-64-25,

·         zemljišče s parkirnimi mesti in dostopnimi potmi z ID znaki: parcela 1730 194/5, parcela 1730 194/6, parcela 1730 194/7, parcela 1730 216/1, parcela 1730 223/14, parcela 1730 223/15, parcela 1730 223/16,  parcela 1730 223/17, 1730 226/2, parcela 1730 187/37, parcela 1730 187/60, parcela 1730 187/66, parcela 1730 187/67, parcela 1730 187/68, parcela 1730 187/69, parcela 1730 187/70, parcela 1730 187/71, parcela 1730 187/72, parcela 1730 187/73, parcela 1730 187/74, parcela 1730 187/75, parcela 1730 187/76, parcela 1730 187/77, parcela 1730 187/78 in parcela 1730 187/79;

ki se nahajajo v ali ob poslovni stavbi na naslova Šmartinska 134 A, Ljubljana, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.587.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 22.06.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »1378-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNIN ŠMARTINSKA – DUTB ID 1378-2135«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 21.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1378 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1378

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2135

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2135

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2135

07 Jun 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA RABELČJA VAS – DUTB ID 6111
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča Rabelčja vas – DUTB ID 6111 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

Sklop 1, ki ga sestavljajo nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 392 566/40, do deleža 298/19951,
 • parcela 392 566/46, parcela 392 566/48, parcela 392 566/60, parcela 392 624/1, parcela 392 625/2, parcela 392 627/5, parcela 392 627/6, parcela 392 706/11, do celote,

v skupni izmeri 19.106 m2;

Sklop 2, ki ga sestavljata nepremičnini z ID znakoma:

 • parcela 392 566/14 in parcela 392 566/45, do celote, v skupni izmeri 12.206 m2;

ki vse v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča, v skupni izmeri 31.312 m2 in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena na naslednji način:

 • Sklop 1 v višini 670.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 2 v višini 430.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Nakup celote (Sklop 1 in Sklop 2) v višini 1.100.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.07.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer:

 • do oddaje ponudbe za Sklop 1 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »6111-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 25.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 2 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »6111-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 25.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za nakup celote (Sklop 1 in Sklop 2) – potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 00292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »6111-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP CELOTE«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. 030 60 27 28, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 07.07.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 6111

03 Jun 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP APARTHOTELA NATURA V NAZARJAH – DUTB ID 406
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup Aparthotela Natura v Nazarjah – DUTB ID 406 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 938 448/3 v izmeri 1.967 m2, ki v naravi predstavlja Aparthotel Natura, lastništvo do celote,
 • parcela 938 449/3 v izmeri 367 m2, ki v naravi predstavlja dodatno parkirišče ob hotelu, lastništvo do celote,
 • parcela 938 522/0 v izmeri 3.902 m2, ki v naravi predstavlja parkirišče nasproti hotela in zelenico, lastništvo do celote,

in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 350.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«), ki ga bo plačal kupec.

Prijava na elektronsko javno dražbo do 17.6.2021 do 12:00 ure.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Aparthotel Natura – DUTB ID 406«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  17.06.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca, Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 16.06.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 406

 

02 Jun 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-001
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup – DUTB ID 2081-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

–              del stavbe 2304-3037-150 (ID 5911373) v izmeri 1.032,2 m2,

–              del stavbe 2304-3037-155 (ID 5911374) v izmeri 491 m2,

–              del stavbe 2304-3037-61 (ID 5911314) v izmeri 53 m2,

ki v naravi predstavljajo dokončane poslovne prostore v etažirani in v zemljiški kataster vpisani poslovno – trgovski stavbi EDA Center, na naslovu Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, v skupni izmeri 1.576,20 m2 (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta (nepremičnin) je določena v višini 2.250.000,00 EUR + pripadajoči davek, v katero ni vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.07.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP PROSTOROV V EDA CENTRU– DUTB ID 2081-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andrej Filipič, tel. št. 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 23.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2081-001

28 Maj 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO DRUŽBE KOVINTRADE D.D.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe: KOVINTRADE Mednarodna trgovina, d.d., Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Matična številka: 5025524000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno ­­­­­­28. 6. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

27 Maj 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP PARKIRNIH MEST POD SOSESKO KOSTANJEVI CVETOVI, VIDEM, DOL PRI LJUBLJANI – DUTB ID 102104
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine – 29 garažnih parkirnih mest, navedene v Prilogi 1 tega vabila za elektronsko javno dražbo za nakup parkirnih mest pod sosesko Kostanjevi cvetovi, Videm, Dol pri Ljubljani – DUTB ID 102104 (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicne cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 1 tega Vabila, in sicer so cene s pripadajočim davkom (po stopnji 22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PM Kostanjevi cvetovi – ID 2104«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Z vplačilom Varščine v višini 500,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja, ki ga bo označil v Prijavi.

V primeru, da želi dražitelj kupiti več pogodbenih predmetov je potrebno na transakcijski račun Prodajalca iz 1. odstavka te točke nakazati toliko Varščin, kolikor pogodbenih predmetov želi dražitelj kupiti.

Varščino za pogodbeni predmet je treba plačati pred oddajo »Prijave na e-dražbo, PM Kostanjevi cvetovi – ID 2104« (v nadaljevanju: »Prijava«). Ob sami Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu Varščine, kar je bistven pogoj za veljavnost Prijave in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 30.6.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

 1. Elektronska dražba za vsak posamezen pogodbeni predmet s komercialno oznako in z ID znakom bo potekala:

2.7.2021:

 1. 102104-001, del stavbe 1761-773-153, ob 08:30 uri,
 2. 102104-002, del stavbe 1761-773-157, ob 09:00 uri,
 3. 102104-003, del stavbe 1761-773-159, ob 09:30 uri,
 4. 102104-004, del stavbe 1761-773-161, ob 10:00 uri,
 5. 102104-005, del stavbe 1761-773-162, ob 10:30 uri,
 6. 102104-006, del stavbe 1761-773-178, ob 11:00 uri,
 7. 102104-007, del stavbe 1761-773-180, ob 11:30 uri,
 8. 102104-008, del stavbe 1761-773-269, ob 12:00 uri,
 9. 102104-009, del stavbe 1761-773-190, ob 12:30 uri,
 10. 102104-010, del stavbe 1761-773-192, ob 13:00 uri,
 11. 102104-011, del stavbe 1761-773-194, ob 13:30 uri,
 12. 102104-012, del stavbe 1761-773-195, ob 14:00 uri,
 13. 102104-013, del stavbe 1761-773-196, ob 14:30 uri,
 14. 102104-014, del stavbe 1761-773-202, ob 15:00 uri,

in 5.7.2021:

 1. 102104-015, del stavbe 1761-773-203, ob 08:30 uri,
 2. 102104-016, del stavbe 1761-773-212, ob 09:00 uri,
 3. 102104-017, del stavbe 1761-773-213, ob 09:30 uri,
 4. 102104-018, del stavbe 1761-773-216, ob 10:00 uri,
 5. 102104-019, del stavbe 1761-773-219, ob 10:30 uri,
 6. 102104-020, del stavbe 1761-773-220, ob 11:00 uri,
 7. 102104-021, del stavbe 1761-773-273, ob 11:30 uri,
 8. 102104-022, del stavbe 1761-773-225, ob 12:00 uri,
 9. 102104-023, del stavbe 1761-773-226, ob 12:30 uri,
 10. 102104-024, del stavbe 1761-773-229, ob 13:00 uri,
 11. 102104-025, del stavbe 1761-773-231, ob 13:30 uri,
 12. 102104-026, del stavbe 1761-773-274, ob 14:00 uri,
 13. 102104-027, del stavbe 1761-773-241, ob 14:30 uri,
 14. 102104-028, del stavbe 1761-773-242, ob 15:00 uri,
 15. 102104-029, del stavbe 1761-773-264, ob 15:30 uri.

 

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 24.6.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2104