Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
220 vnosov
17 Sep 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stavbnega ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198 so nepremičnine z ID znaki:

1.    parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,

2.     parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,

3.     parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,

4.     parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,

5.     parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,

6.     parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,

7.     parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,

8.     parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,

9.     parcela 1723  451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,

10.   parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,

11.   parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,

12.   parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,

13.   parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,

14.   parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,

15.   parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,

16.   parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,

17.   parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,

18.   parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,

19.   parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,

20.   parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,

21.   parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,

22.   parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,

23.   parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,

24.   parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,

25.   parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,

26.   parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,

27.   parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,

28.   parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,

29.   parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,

30.   parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2,

ki v naravi predstavlja trideset nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVI, v Ljubljani, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 8.250.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22%), ki ga bo plačal kupec. Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 18.10.2021 do 23:59:59 ure pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 6198«.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 20.10.2021 ob 14:00 uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »SI 00-2021-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 80.000,00 EUR, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 19.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Mihi Permetu, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 15.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka, upoštevaje vse smernice Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 6198

10 Sep 2021
OBVESTILO O PRIČETKU PRODAJNEGA POSTOPKA DRUŽBE MLM d.d.
Prikaži več

DUTB, d.d. je pričela s postopkom prodaje 100% lastniškega deleža in vseh svojih terjatev (9 milijonov EUR) do družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor.

Potencialne ponudnike vabimo, da se za nadaljnje informacije obrnejo na našega prodajnega svetovalca, družbo PwC SVETOVANJE d.o.o., kontaktni osebi: Primož Rozman, tel. št.: + 386 30 324 742, e-pošta: primoz.rozman@pwc.com in Slaven Ćurić, tel. št.: + 385 91 6798 091, e-pošta: slaven.curic@pwc.com.

07 Sep 2021
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP 137.767 NAVADNIH DELNIC IZDAJATELJA MELAMIN D.D.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://dutb.eu/javni-razpisi/ dne 23.06.2021 objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 137.767 navadnih delnic z oznako MKOG, izdajatelja MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje, ki so v neposredni lasti Prodajalca (v nadaljevanju: »Razpis«).

 

Prodajalec zaradi zamika objave polletnih rezultatov izdajatelja delnic, družbe MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje, zainteresirane ponudnike obvešča, da podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb, in sicer se rok za oddajo zavezujočih ponudb določen v točki 2.1 Razpisa podaljša do 15.10.2021. Ponudba se tako šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal varščino za resnost ponudbe kot je določena v točki 2.1. Razpisa.

 

Ta dopolnitev je sestavni del Razpisa.

 

Vsa ostala določila Razpisa ostajajo nespremenjena v veljavi.

 

 

Ljubljana, 7.9.2021

30 Avg 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE MEMO AB, D.O.O. – V STEČAJU
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Memo AB, d.o.o., proizvodnja in trgovina – v stečaju, Podpeč 53, 1352 Preserje, Matična številka: 1852019000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30. 9. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

23 Avg 2021
OBVESTILO O PRIČETKU PRODAJNEGA POSTOPKA ZA DRUŽBO ALPINA, d.o.o.
Prikaži več

DUTB, d.d. je pričela s postopkom za prodajo 100% lastniškega deleža in vseh svojih terjatev (28 milijonov EUR) do družbe Alpina, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica 2, 4226 Žiri.

Potencialne ponudnike vabimo, da se za nadaljnje informacije obrnejo na našega svetovalca za prodajo, družbo KPMG d.o.o., kontaktna oseba je g. Sebastian Horvat, tel. št.: + 386 1 420 11 41, e-mail: sebastian.horvat@kpmg.si.

17 Avg 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178 je nepremičnina z ID znakom:

  • parcela 1973 303/16 (ID 2667569) v izmeri 727 m2, lastništvo v deležu 4/5, v izmeri 581,60 m2,

ki v naravi predstavlja nedokončan, v večini lesen in delno zidan pritlični stanovanjski objekt ID znak stavba 1973-1264, v izmeri cca 175,64 m2 (delež do 4/5 je cca 140,51 m2), zgrajen v letu 2000 (vir: GURS podatek) do cca 2. oz. 3. gradbene faze, ki je potreben sanacije ter dokončanja in se nahaja v naselju Zbiljski gaj, Medvode, na naslovu Zbiljska cesta 125, Medvode.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali jih osebno oddati v tajništvo Prodajalca na prej navedenem naslovu, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178 «, pri čemer je obvezen žig oziroma podpis pooblaščene osebe za oddajo zavezujoče ponudbe na pisemski ovojnici čez mesto zapiranja na hrbtni strani, z namenom preprečitve dvomov o odpiranju zaprtih pisemskih ovojnic.

Prodajalec bo obravnaval formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel na način določen v 2. odstavku te točke do izteka Razpisnega Roka in za katere bo do oddaje ponudbe plačana varščina, opredeljena v točki 2.2. tega Vabila.

Na hrbtni strani pisemske ovojnice mora biti napisano ponudnikovo ime in priimek oz. naziv družbe, naslov oz. sedež in kontaktni elektronski naslov.

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 178.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.09.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021 2178«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca. Termin odpiranja ponudb bo objavljen na isti spletni strani Prodajalca kot predmetno Vabilo, in sicer v roku desetih (10) dni po zaključku Razpisnega Roka iz točke 2. tega Vabila.

Na javnem odpiranju ne bo možno izboljšati ponudbe, pregledala se bo zgolj formalna in vsebinska popolnost prejetih ponudb ter se ugotovila najvišja prejeta ponudbena cena za nakup OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178. Prodajo pogodbenega predmeta najboljšemu ponudniku mora naknadno odobriti ustrezen kreditno – naložbeni odbor Prodajalca.

Javnega odpiranja se lahko udeleži zgolj ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika oziroma pooblaščenec s pooblastilom za zastopanje v postopku tega pravnega posla ponudnikov. Vsak zastopnik/pooblaščenec ponudnika naj s seboj prinese osebni dokument, izpis iz registra družb in pooblastilo za zastopanje. Identifikacija prisotnih oseb se bo izvedla pred odpiranjem ponudb.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom oziroma se naročijo na ogled po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Meti Šuštaršič, tel. št. 01/4293 855, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.09.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2178

11 Avg 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE MERKUR NEPREMIČNINE, D.D. IN TERJATEV DO DRUŽBE MERKUR NEPREMIČNINE, D.D.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 16.072 delnic družbe MERKUR nepremičnine d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (oznaka VP: MRNR), matična številka 6723144000, davčna številka SI 77392060, ki so v imetništvu prodajalca ter terjatve prodajalca do družbe MERKUR nepremičnine d.d. v skupni bruto vrednosti 13.072.301,83 EUR.

Glavna dejavnost družbe je dajanje lastnih nepremičnin v najem ter upravljanje lastnih in tujih nepremičnin. Družba MERKUR nepremičnine, d.d. je pogodbeni upravnik vseh 23 maloprodajnih in vseh logističnih kapacitet podjetja Merkur Trgovina d.d. Interesenti bodo imeli možnost izvedbe skrbnega pregleda.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 11.10.2021. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 12:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

10 Avg 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP PARKIRNIH MEST V PH KOTNIKOVA – DUTB ID 34
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup parkirnih mest v PH Kotnikova – DUTB ID 34 (v nadaljevanju »Vabilo«) so posamezna parkirna mesta navedena v Prilogi 1 tega Vabila.

Parkirna mesta so razdeljena v 7 sklopov, in sicer:

a) Sklop 1, ki ga sestavlja 28 parkirnih mest v velikosti od 11,00 m2 do 11,99 m2;

b) Sklop 2, ki ga sestavlja 88 parkirnih mest v velikosti od 12,00 m2 do 12,99 m2;

c) Sklop 3, ki ga sestavlja 22 parkirnih mest v velikosti od 13,00 m2 do 13,99 m2;

d) Sklop 4, ki ga sestavlja 2 parkirni mesti v velikosti 14,00 m2 in 14,20 m2;

e) Sklop 5, ki ga sestavlja 2 parkirni mesti v velikosti 16,60 m2 in 16,62 m2;

f) Sklop 6, ki ga sestavlja 11 parkirnih mest v velikosti od 17,00 m2 do 17,80 m2;

g) Sklop 7, ki ga sestavlja 1 parkirno mesto v velikosti 18,55 m2.

Izklicna neto cena za posamezno parkirno mestno znaša:

I. za parkirno mesto v Sklopu 1 točke 1.a) tega Vabila 14.300,00 EUR brez pripadajočega davka;
II. za parkirno mesto v Sklopu 2 točke 1.b) tega Vabila 15.800,00 EUR brez pripadajočega davka;
III. za parkirno mesto v Sklopu 3 točke 1.c) tega Vabila 16.400,00 EUR brez pripadajočega davka;
IV. za parkirno mesto v Sklopu 4 točke 1.d) tega Vabila 17.600,00 EUR brez pripadajočega davka;
V. za parkirno mesto v Sklopu 5 točke 1.e) tega Vabila 20.700,00 EUR brez pripadajočega davka;
VI. za parkirno mesto v Sklopu 6 točke 1.f) tega Vabila 21.600,00 EUR brez pripadajočega davka;
VII. za parkirno mesto v Sklopu 7 točke 1.g) tega Vabila 23.000,00 EUR brez pripadajočega davka.

Pripadajoči davek na nepremičnine (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti) bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 27.08.2021 do 10:00:00 ure (v nadaljevanju: »Razpisni Rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 100034.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet bo zaradi velikega števila parkirnih mest potekala v več fazah, in sicer:
− za parkirna mesta iz Sklopov 1, 4, in 6 dne 30.08.2021 od 08:00 do 18:00 ure;
− za parkirna mesta iz Sklopa 2 dne 31.08.2021 in 01.09.2021 od 08:00 do 18:00 ure;
− za parkirna mesta iz Sklopov 2, 3, 5 in 7 dne 02.09.2021 od 08:00 do 16:15 ure.

Dražitelj je dolžan za vsako posamezno parkirno mesto iz Sklopov 1 do 7 točke 1. tega Vabila, na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-34«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PH Kotnikova – DUTB ID 34«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 27.08.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 27.08.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni Rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.
Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 34

06 Avg 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PARKIRNE HIŠE METELKOVA V LJUBLJANI – DUTB ID 102197
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup parkirne hiše Metelkova v Ljubljani – DUTB ID 102197 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine  v 3 sklopih – 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, ki se nahajajo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami. Natančnejši opis posameznih sklopov je razviden iz pripetega dokumenta “ZZP – Vabilo – PH METELKOVA”.

 

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena na naslednji način:

a.) Sklop 1 v višini 2.100.000,00 EUR + pripadajoči davek;

b.) Sklop 2 v višini 2.030.000,00 EUR + pripadajoči davek;

c.) Sklop 3 v višini 1.070.000,00 EUR + pripadajoči davek.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 04.10.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer:

a.) do oddaje ponudbe za Sklop 1 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-102197-001«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 1 – DUTB ID 102197«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;

b.) do oddaje ponudbe za Sklop 2 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-102197-002«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 2 – DUTB ID 102197«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;

c.) do oddaje ponudbe za Sklop 3 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-102197-003«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 3 – DUTB ID 102197«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo dne 11.10.2021 ob 10.00 uri opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca. Na javnem odpiranju ne bo možno izboljšati ponudbe, pregledala se bo zgolj formalna in vsebinska popolnost prejetih ponudb ter se ugotovila najvišja prejeta ponudbena cena za nakup parkirne hiše Metelkova v Ljubljani – DUTB ID 102197. Popolnost priloženih izjav v okviru postopka poznavanja stranke se bo ugotavljala naknadno. Prodajo pogodbenega predmeta najboljšemu ponudniku mora naknadno odobriti ustrezen kreditno – naložbeni odbor Prodajalca.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andrej Filipič, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 01.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 102197

21 Jul 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA HOČKEM POHORJU – DUTB ID 100267
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stavbnega zemljišča na Hočkem Pohorju – DUTB ID 100267 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

– parcela 699 405 (ID 5275954) v izmeri 2.230 m2,

– parcela 699 406/19 (ID 1078204) v izmeri 2.805 m2,

– parcela 699 406/20 (ID 1245944) v izmeri 2.640 m2,

– parcela 699 406/26 (ID 1581460) v izmeri 2.680 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri  10.355 m2 na Hočkem Pohorju, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 175.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22%), ki ga bo plačal kupec. Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 10.08.2021 do 12. ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 100267«.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 11.08.2021 ob 13. uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »SI 00-2021-0267«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba STAVBNO ZEMLIŠČE, HOČKO POHORJE«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 10.08.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01 42 93 463 ali 040 977 325, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 10.08.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka, upoštevaje vse smernice Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 267