Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
270 vnosov
23 Nov 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev ACO-LUKS d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS d.o.o. kovinarstvo, plastika, trgovina – v stečaju (dne 16.12.2014 izbrisan iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Celju, št. St 1720/2011 z dne 19.11.2014), Obrežje 2, 1433 Radeče, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962 (v nadaljevanju: Družba).

2018 11 22 javni razpis.pdf

19 Nov 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KEOR d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev
bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun
objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup
terjatev Prodajalca do družbe KEOR podjetje za proizvodnjo izdelkov, zaključna
dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., Maribor – v stečaju,
matična številka: 5309387000, davčna številka: 70477787 (v nadaljevanju:
Družba).

Rok za
sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 19.12.2018 do 14:00 ure.

KEOR Javni razpis.pdf

14 Nov 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE NA TRŽAŠKI 23, MARIBOR - DUTB ID 100197
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Poslovnega objekta v Mariboru – DUTB ID 100197  je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 2713 855/1 v velikosti 8.015 m2, na katerem na kateri stoji del poslovne stavbe z ID št. 2713-110-na naslovu Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, stavba ni etažirana in ni vpisana v zemljiški kataster, del v skupni površini 8.126 m2. 

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE, TRŽAŠKA 23, MARIBOR – DUTB ID 100197«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 1.440.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 11:59:59 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB

12 Nov 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika - VEČJA SLOVENSKA OBČINA - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, (v
nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni
javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do dolžnika – VEČJA SLOVENSKA OBČINA, ki je redni plačnik.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13.12.2018 do 14.00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Večja slovenska občina.pdf 

 

08 Nov 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI - DUTB ID 100031
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 100031 so nepremičnine -  32 v večini zazidanih stavbnih zemljišč, skupne površine 13.151 m2, na katerih v naravi stoji več starejših poslovnih objektov, primernih za rušenje, na naslovu Parmova ulica in Kurilniška ulica v Ljubljani, s parcelnimi številkami katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 100031«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.600.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 10.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Zbiranje zavezujočih
ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani je bilo
zaključeno 10.12.2018. DUTB je sprejela odločitev za spremembo prvega odstavka
razpisnih pogojev v točki 2.3. Odpiranje zavezujočih ponudb in izbor ponudnika
kot sledi: »Odpiranje ponudb se bo izvedlo javno.« Vsi ponudniki so bili
pozvani na javno odpiranje, ki bo dne 19.12.2018 ob 13:00 v prostorih DUTB na
Davčni ulici 1 v Ljubljani.

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb_100031.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup- ID 31- 6.11.2018-MU2.pdf

KYC obrazci – SLO – Priloga 2.zip

26 Okt 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe RPFS d.o.o.
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe RPFS d.o.o..

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.12.2018 do 14.00 ure.

Razpis RPFS_oktober2018_SLO.pdf

23 Okt 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 3-SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH - DUTB ID 6032
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 3 – sobnega stanovanja v Brežicah je nepremičnina:

– neopremljeno 3- sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 1299-232-111 (5727973), v izmeri 116,5 m2, v 3. etaži s pomožnim prostorom in garažnim mestom v 1. etaži, na naslovu Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2006.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP 3- SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH – DUTB ID 6032«, in za katere bo pravočasno plačana varščina.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 115.000,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 15.11.2018 do 11:59:59 ure.

 

 

 

 

19 Okt 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo manjšinskih deležev v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic in poslovnih deležev v njeni neposredni lasti.

Predmet prodaje so spodaj navedene delnice in manjšinska lastniška deleža. Delnice različnih izdajateljev so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

Delniške družbe:

Družba KDD oznaka Tip delnic Število delnic % lastništva
Nigrad d.d. NIMR navadne 109.800 24,91
Menina, d.d. MENG navadne 10.310 20,28
Deželna banka Slovenije, d.d. SZBR navadne 15.612 0,37

 

Družbi z omejeno odgovornostjo:

Družba Matična št. Nominalna vrednost poslovnega deleža v lasti DUTB Zap. št. deleža Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)
RIOSI INŽENIRING d.o.o. 5339863000 119.347,34 EUR 51909, 51911 39,1786
BANKART d.o.o., Ljubljana 1244272000 17.760,91 EUR 94383 0,8880

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 16:00 ure. Podrobnejša navodila v zvezi s prodajnimi postopki so objavljena na spletni strani DUTB d.d. (www.dutb.eu).

Razpis BIG PACK d.o.o.pdf

Razpis BIG PACK dd.pdf

17 Okt 2018
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – V LIKVIDACIJI
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – v likvidaciji, investicijska družba tveganega kapitala ("Sklad") s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Delnice so vpisane v Luksemburški poslovni register pod št. B114.579. Predmet prodaje je 2.694,313 delnic Sklada, kar predstavlja 11,5% delež v osnovnem kapitalu Sklada.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 15. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpis za zbiranje zavezujočih ponudb – PS Final.pdf

17 Okt 2018
Javno vabilo k izkazu interesa za nakup 100% lastniškega deleža družbe PPS-PEKARNE PTUJ d.o.o., Ptuj, Slovenija ter terjatev do te družbe
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje družbe PPS-PEKARNE PTUJ, d.o.o., ki je ena izmed vodilnih proizvajalcev kruha in pekovskih izdelkov ter slaščic v savinjski in podravski regiji ("Družba").

Predmet prodaje je 100% lastniški delež Družbe v lasti Prodajalca, kot tudi terjatve Prodajalca do te Družbe.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov; tjasa.logar@dutb.eu ali ziga.gregorincic@dutb.eu.

Predviden rok za oddajo nezavezujočih ponudb je 09. november 2018.

Priloga:

  • Teaser
  • NDA

NDA _direktni investitorji.pdfNDA za svetovalce.pdfTeaser – SLO.pdf