Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
259 vnosov
17 Dec 2018
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE - VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LASTNIŠKEGA DELEŽA DRUŽBE DUTB BEOGRAD D.O.O. ALI NEPREMIČNINE »POSLOVNI OBJEKT V NOVEM BEOGRADU« NA NASLOVU MILUTINA MILANKOVIĆA 7V, NOVI BEOGRAD, DUTB ID 738
Prikaži več

​PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE DO VKLJUČNO 15.03.2019 DO 12.00 URE.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za odkup (i) 100 % poslovnega deleža v družbi DUTB Beograd d.o.o., matična številka 21207926, davčna številka 109597626, na naslovu Milutina Milankovića 7V, Novi Beograd (v nadaljevanju: »Družba«), ki je v neposredni lasti Prodajalca ali (ii) Poslovne stavbe »Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd, parc. št. 2872/8, k.o. Novi Beograd, ki je v lasti Družbe.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup je:

a) 100 % lastniški delež v Družbi, katerega imetnik je Prodajalec (v nadaljevanju: »Poslovni Delež«), pri čemer prodaja Poslovnega Deleža poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno 100 % Poslovni Delež in ga ni mogoče deliti na manjše poslovne deleže.

ali

b) nepremičnina »Poslovna stavba Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd  v naravi poslovna stavba, v skupni velikosti 12.900 m2, stoječa na zemljišču parcela št. 2872/8 v izmeri 6.606 m2, k.o. Novi Beograd, do celote, ki je v lasti Družbe (v nadaljevanju: »Nepremičnina«).

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Poslovnega Deleža ali Nepremičnine, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA – DUTB BEOGRAD / NEPREMIČNINE »POSLOVNA STAVBA NOVI BEOGRAD«.

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 12.500.000 € + pripadajoči davek.

Rok za oddajo/sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.02.2019. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 11:59:59 ure.

 

 

Podaljšanje roka za oddajo ponudb DUTB Beograd.pdf

Extension of the deadline DUTB Beograd.pdf

Produženje roka za dostavu ponuda DUTB Beograd.pdf

Beograd – Poslovni objekt – Vabilo zavezujočih ponudb ID 738.pdf 

 

04 Dec 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI - DUTB ID 105023
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine:

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba – hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), v velikosti  3.117 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 2455-2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 3883/16 (ID 4427578), v velikosti 942 m2, v naravi dostop in parkirišča, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/36 (ID 6187357), v velikosti  2.465 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 2455- 2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/37 (ID 6187358), v velikosti  4.364 m2, v naravi dostop in parkirišča, na katerem stojita stavbi z ID št. 2455-2712, v naravi nestanovanjska stavba – transformator v velikosti 13,3 m2 in ID št. 2455-2747, v naravi nestanovanjska stavba – poslovni prostori v velikosti 234,6 m2, do celote.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV V SEŽANIDUTB ID 105023«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.900.000,00 EUR, v katero je že vključena vrednost hladilniške strojne opreme. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 21.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – 4.12.2018.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup – ID 5023 – Priloga 1.pdf

ZPPDFT – SLO – Priloga 2.zip

KYC obrazci – SLO – Priloga 2.zip

 

 

 

 

04 Dec 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA, FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno – stanovanjskega objekta je, ne vseljen poslovno – stanovanjski objekt z ID št. 2605-2070, v neto tlorisni površini 27.619 m2, na naslovu Ferrarska ulica 16 v Kopru, zgrajen leta 2013, etažnosti 4K+P+6N in pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 5.415 m2.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA,  FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 25.000.000,00 € + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (9,5% DDV za stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami, 22% DDV za poslovne prostore s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami) in ga bo plačal kupec.

Morebitni ponudniki si lahko predmet prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije pri predstavniku prodajalca: Iva Kozar, tel. št. 01/429-38-34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 20.12.2018.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 27.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno – stanovanjskega objekta, Ferrarska ulica, Koper – DUTB ID 39, z dne 04.12.2018,  črta 4. odstavek 2.2. točke (Varščina), z vsebino: »Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji oz. v EU mora biti naveden v Obrazcu in mora biti identičen računu, iz katerega bo v primeru izbora kupca za Predmet Prodaje nakazana nadaljnja kupnina.«

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – ID 39.pdf

Obrazec za oddajo zavezujočih ponudb – Priloga 1 – ID 39.pdf

KYC obrazci – SLO – Priloga 2.zip

 

27 Nov 2018
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP »LADJEDELNICA IZOLA « - DUTB ID 100051
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »LADJEDELNICA IZOLA« – DUTB ID 100051  so nepremičnine – 26 pozidanih zemljišč v skupni izmeri 42.054 m2, v naravi starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje, ki so v celoti lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. Zemljišča so lahko dostopna in komunalno opremljena.

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup predmeta prodaje, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB, d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Obrazec 1)

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 15.01.2019, do 11:59:59 ure.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni
prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z
nepremičninami«)
in ga bo plačal kupec


Povezava do spletnega oglasa – DUTB ID 100051


Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb.pdf

Obrazec 1 nezavezujoča ponudba.pdf

Obrazec 2 Izjava o okoliščinah finačnega odkupa.pdf

Obrazec 3 Izjava – 13.clen ZUKSB.pdf

23 Nov 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev ACO-LUKS d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS d.o.o. kovinarstvo, plastika, trgovina – v stečaju (dne 16.12.2014 izbrisan iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Celju, št. St 1720/2011 z dne 19.11.2014), Obrežje 2, 1433 Radeče, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962 (v nadaljevanju: Družba).

2018 11 22 javni razpis.pdf

19 Nov 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KEOR d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev
bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun
objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup
terjatev Prodajalca do družbe KEOR podjetje za proizvodnjo izdelkov, zaključna
dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., Maribor – v stečaju,
matična številka: 5309387000, davčna številka: 70477787 (v nadaljevanju:
Družba).

Rok za
sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 19.12.2018 do 14:00 ure.

KEOR Javni razpis.pdf

14 Nov 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE NA TRŽAŠKI 23, MARIBOR - DUTB ID 100197
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Poslovnega objekta v Mariboru – DUTB ID 100197  je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 2713 855/1 v velikosti 8.015 m2, na katerem na kateri stoji del poslovne stavbe z ID št. 2713-110-na naslovu Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, stavba ni etažirana in ni vpisana v zemljiški kataster, del v skupni površini 8.126 m2. 

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE, TRŽAŠKA 23, MARIBOR – DUTB ID 100197«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 1.440.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 11:59:59 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB

12 Nov 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika - VEČJA SLOVENSKA OBČINA - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, (v
nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni
javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do dolžnika – VEČJA SLOVENSKA OBČINA, ki je redni plačnik.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13.12.2018 do 14.00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Večja slovenska občina.pdf 

 

08 Nov 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI - DUTB ID 100031
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 100031 so nepremičnine -  32 v večini zazidanih stavbnih zemljišč, skupne površine 13.151 m2, na katerih v naravi stoji več starejših poslovnih objektov, primernih za rušenje, na naslovu Parmova ulica in Kurilniška ulica v Ljubljani, s parcelnimi številkami katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 100031«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.600.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 10.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Zbiranje zavezujočih
ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani je bilo
zaključeno 10.12.2018. DUTB je sprejela odločitev za spremembo prvega odstavka
razpisnih pogojev v točki 2.3. Odpiranje zavezujočih ponudb in izbor ponudnika
kot sledi: »Odpiranje ponudb se bo izvedlo javno.« Vsi ponudniki so bili
pozvani na javno odpiranje, ki bo dne 19.12.2018 ob 13:00 v prostorih DUTB na
Davčni ulici 1 v Ljubljani.

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb_100031.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup- ID 31- 6.11.2018-MU2.pdf

KYC obrazci – SLO – Priloga 2.zip