Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
03 Jun 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP APARTHOTELA NATURA V NAZARJAH – DUTB ID 406
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup Aparthotela Natura v Nazarjah – DUTB ID 406 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 938 448/3 v izmeri 1.967 m2, ki v naravi predstavlja Aparthotel Natura, lastništvo do celote,
 • parcela 938 449/3 v izmeri 367 m2, ki v naravi predstavlja dodatno parkirišče ob hotelu, lastništvo do celote,
 • parcela 938 522/0 v izmeri 3.902 m2, ki v naravi predstavlja parkirišče nasproti hotela in zelenico, lastništvo do celote,

in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 350.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«), ki ga bo plačal kupec.

Prijava na elektronsko javno dražbo do 17.6.2021 do 12:00 ure.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Aparthotel Natura – DUTB ID 406«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  17.06.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca, Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 16.06.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 406

 

02 Jun 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-001
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup – DUTB ID 2081-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

–              del stavbe 2304-3037-150 (ID 5911373) v izmeri 1.032,2 m2,

–              del stavbe 2304-3037-155 (ID 5911374) v izmeri 491 m2,

–              del stavbe 2304-3037-61 (ID 5911314) v izmeri 53 m2,

ki v naravi predstavljajo dokončane poslovne prostore v etažirani in v zemljiški kataster vpisani poslovno – trgovski stavbi EDA Center, na naslovu Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, v skupni izmeri 1.576,20 m2 (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta (nepremičnin) je določena v višini 2.250.000,00 EUR + pripadajoči davek, v katero ni vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.07.2021 (do 23:59:59 ure.)

 

SPREMEMBA: Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo dne 9.8.2021 ob 10:00 uri (prvotno 2.8.2021 ob 10:00 uri)

 

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP PROSTOROV V EDA CENTRU– DUTB ID 2081-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andrej Filipič, tel. št. 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 23.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2081-001

28 Maj 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO DRUŽBE KOVINTRADE D.D.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe: KOVINTRADE Mednarodna trgovina, d.d., Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Matična številka: 5025524000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno ­­­­­­28. 6. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

27 Maj 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP PARKIRNIH MEST POD SOSESKO KOSTANJEVI CVETOVI, VIDEM, DOL PRI LJUBLJANI – DUTB ID 102104
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine – 29 garažnih parkirnih mest, navedene v Prilogi 1 tega vabila za elektronsko javno dražbo za nakup parkirnih mest pod sosesko Kostanjevi cvetovi, Videm, Dol pri Ljubljani – DUTB ID 102104 (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicne cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 1 tega Vabila, in sicer so cene s pripadajočim davkom (po stopnji 22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PM Kostanjevi cvetovi – ID 2104«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Z vplačilom Varščine v višini 500,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja, ki ga bo označil v Prijavi.

V primeru, da želi dražitelj kupiti več pogodbenih predmetov je potrebno na transakcijski račun Prodajalca iz 1. odstavka te točke nakazati toliko Varščin, kolikor pogodbenih predmetov želi dražitelj kupiti.

Varščino za pogodbeni predmet je treba plačati pred oddajo »Prijave na e-dražbo, PM Kostanjevi cvetovi – ID 2104« (v nadaljevanju: »Prijava«). Ob sami Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu Varščine, kar je bistven pogoj za veljavnost Prijave in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 30.6.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

 1. Elektronska dražba za vsak posamezen pogodbeni predmet s komercialno oznako in z ID znakom bo potekala:

2.7.2021:

 1. 102104-001, del stavbe 1761-773-153, ob 08:30 uri,
 2. 102104-002, del stavbe 1761-773-157, ob 09:00 uri,
 3. 102104-003, del stavbe 1761-773-159, ob 09:30 uri,
 4. 102104-004, del stavbe 1761-773-161, ob 10:00 uri,
 5. 102104-005, del stavbe 1761-773-162, ob 10:30 uri,
 6. 102104-006, del stavbe 1761-773-178, ob 11:00 uri,
 7. 102104-007, del stavbe 1761-773-180, ob 11:30 uri,
 8. 102104-008, del stavbe 1761-773-269, ob 12:00 uri,
 9. 102104-009, del stavbe 1761-773-190, ob 12:30 uri,
 10. 102104-010, del stavbe 1761-773-192, ob 13:00 uri,
 11. 102104-011, del stavbe 1761-773-194, ob 13:30 uri,
 12. 102104-012, del stavbe 1761-773-195, ob 14:00 uri,
 13. 102104-013, del stavbe 1761-773-196, ob 14:30 uri,
 14. 102104-014, del stavbe 1761-773-202, ob 15:00 uri,

in 5.7.2021:

 1. 102104-015, del stavbe 1761-773-203, ob 08:30 uri,
 2. 102104-016, del stavbe 1761-773-212, ob 09:00 uri,
 3. 102104-017, del stavbe 1761-773-213, ob 09:30 uri,
 4. 102104-018, del stavbe 1761-773-216, ob 10:00 uri,
 5. 102104-019, del stavbe 1761-773-219, ob 10:30 uri,
 6. 102104-020, del stavbe 1761-773-220, ob 11:00 uri,
 7. 102104-021, del stavbe 1761-773-273, ob 11:30 uri,
 8. 102104-022, del stavbe 1761-773-225, ob 12:00 uri,
 9. 102104-023, del stavbe 1761-773-226, ob 12:30 uri,
 10. 102104-024, del stavbe 1761-773-229, ob 13:00 uri,
 11. 102104-025, del stavbe 1761-773-231, ob 13:30 uri,
 12. 102104-026, del stavbe 1761-773-274, ob 14:00 uri,
 13. 102104-027, del stavbe 1761-773-241, ob 14:30 uri,
 14. 102104-028, del stavbe 1761-773-242, ob 15:00 uri,
 15. 102104-029, del stavbe 1761-773-264, ob 15:30 uri.

 

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 24.6.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2104

21 Maj 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V BRITOFU PRI KRANJU– DUTB ID 1559-001
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Britofu pri Kranju – DUTB ID 1559-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 1. parcela 2105 1976 (ID 7157599), v izmeri 457 m2;
 2. parcela 2105 1977 (ID 7157600), v izmeri 453 m2;
 3. parcela 2105 1978 (ID 7157601), v izmeri 482 m2;
 4. parcela 2105 1979 (ID 7157602), v izmeri 513 m2;
 5. parcela 2105 1981 (ID 7157615), v izmeri 523 m2;
 6. parcela 2105 1983 (ID 7157603), v izmeri 415 m2;
 7. parcela 2105 1984 (ID 7157604), v izmeri 416 m2;
 8. parcela 2105 1985 (ID 7157605), v izmeri 415m2;
 9. parcela 2105 1986 (ID 7157606), v izmeri 504 m2;
 10. parcela 2105 1989 (ID 7157607), v izmeri 416 m2;
 11. parcela 2105 1990 (ID 7157608), v izmeri 415 m2;
 12. parcela 2105 1991 (ID 7157609), v izmeri 531 m2;
 13. parcela 2105 2017 (ID 7157611), v izmeri 782 m2;
 14. parcela 2105 2019 (ID 7157579), v izmeri 598 m2;
 15. parcela 2105 2020 (ID 7157614), v izmeri 65 m2;
 16. parcela 2105 2021 (ID 7157574), v izmeri 497 m2;
 17. parcela 2105 2022 (ID 7157577), v izmeri 457 m2;
 18. parcela 2105 2023 (ID 7157578), v izmeri 271 m2;
 19. parcela 2105 2024 (ID 7157575), v izmeri 455 m2;
 20. parcela 2105 2025 (ID 7157576), v izmeri 349 m2;
 21. parcela 2105 2026 (ID 7157678), v izmeri 334 m2;
 22. parcela 2105 2027 (ID 7157590), v izmeri 577 m2;
 23. parcela 2105 2028 (ID 7157591), v izmeri 612 m2;
 24. parcela 2105 2029 (ID 7157588), v izmeri 452 m2;
 25. parcela 2105 2030 (ID 7157589), v izmeri 478 m2;
 26. parcela 2105 2031 (ID 7157586), v izmeri 462 m2;
 27. parcela 2105 2032 (ID 7157587), v izmeri 547 m2;
 28. parcela 2105 2033 (ID 7157592), v izmeri 615 m2;
 29. parcela 2105 2034 (ID 7157593), v izmeri 287 m2;
 30. parcela 2105 2035 (ID 7157594), v izmeri 288 m2;
 31. parcela 2105 2036 (ID 7157595), v izmeri 288 m2;
 32. parcela 2105 2037 (ID 7157596), v izmeri 289 m2;
 33. parcela 2105 2038 (ID 7157597), v izmeri 288 m2;
 34. parcela 2105 2039 (ID 7157598), v izmeri 578 m2;
 35. parcela 2105 2040 (ID 7157610), v izmeri 246 m2;
 36. parcela 2105 2041 (ID 7157612), v izmeri 1.590 m2;
 37. parcela 2105 2042 (ID 7157585), v izmeri 564 m2;
 38. parcela 2105 2043 (ID 7157584), v izmeri 448 m2;
 39. parcela 2105 2044 (ID 7157583), v izmeri 449 m2;
 40. parcela 2105 2045 (ID 7157582), v izmeri 450 m2;
 41. parcela 2105 2046 (ID 7157581), v izmeri 448 m2;
 42. parcela 2105 2047 (ID 7157580), v izmeri 556 m2;
 43. parcela 2105 2048 (ID 7157613), v izmeri 163 m2;

 

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v skupni velikosti 20.023 m2, v Britofu pri Kranju, namenjena stanovanjski gradnji skladno z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu območje Br1 – Britof jug, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 21.6.2021 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.950.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V BRITOFU PRI KRANJU– DUTB ID 1559-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051-690-050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 18.6.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1559-001

 

14 Maj 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZBILJSKI GAJ – DUTB ID 2117
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča Zbiljski gaj – DUTB ID 2117 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1973 304/6 (ID 3627573) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/11 (ID 1779271) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/16 (ID 268686) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/21 (ID 1108274) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/22 (ID 4466659) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/23 (ID 1946928) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/24 (ID 3290968) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1973 304/25 (ID 2115138) – delež do celote (1/1),

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 735.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 14.06.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila, je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZBILJSKI GAJ – DUTB ID 2117«, plačati varščino za resnost

ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Meti Šuštaršič, tel. št. 01/429 38 55, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 11.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2117

03 Maj 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V VIDMU, DOL PRI LJUBLJANI – DUTB ID 1174
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Vidmu, Dol pri Ljubljani – DUTB ID 1174 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 1761 106/1 (ID 4113441), v izmeri 461 m2,
 • parcela 1761 107 (ID 4017288), v izmeri 2.975 m2,
 • parcela 1761 115/3 (ID 889952), v izmeri 467 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča skupne velikosti 3.903 m2 v Vidmu, Dol pri Ljubljani namenjena stanovanjski gradnji, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 625.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno  03.06.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V VIDMU– DUTB ID 1174«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno  01.06.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB

19 Apr 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) TER POSAMEZNIH PARKIRNIH MEST V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU TACENSKE BRZICE – 2. Faza
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 1 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj (z atrijem v enem stanovanju ter s pripadajočo shrambo ter enim ali dvema parkirnima mestoma) ter posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice, na naslovu Marinovševa cesta 3 in 3a, Ljubljana (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektih kompleksa Tacenske brzice, in sicer:

 • 4 posamezna stanovanja,
 • 4 posamezne shrambe v kletni etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
 • 1 posamezni atrij v pritlični etaži (pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
 • 8 parkirnih mest (štirim stanovanjem bosta pripadali 2 parkirni mesti),
 • 5 parkirnih mest, ki se prodajajo samostojno (5 zunanjih parkirnih mest)

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih, objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Izklicna prodajna cena posameznega pogodbenega predmeta je določena in je razvidna iz Priloge 1 tega Vabila in že vključuje pripadajoči davek (9,5 % ali 22 % DDV). Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) teče od  04.05.2021 dalje do prodaje zadnje posamezne enote. Ponudbe oddane pred  04.05.2021 ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Ponudnik je dolžan do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »2017-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA TACENSKE BRZICE – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal v Razpisnem Roku do oddaje ponudbe, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: tacenskebrzice@re-max.si

oziroma na spletnem naslovu www.tacenskebrzice.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 19.04.2021 dalje, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, .upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2017

 

12 Apr 2021
PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE STAVBAR GRADNJE d.o.o. - v stečaju
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni https://dutb.eu/javni-razpisi/ dne 12.2.2021 objavila Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STAVBAR GRADNJE d.o.o.-v stečaju,

Prodajalec obvešča ponudnike, da se spreminjajo:

̵ Rok za oddajo zavezujočih ponudb

̵ Rok za plačilo varščine in

̵ Rok za možnost izvedbe skrbnega pregleda.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb, določen v 3. odst. 2. točke Razpisa, se podaljšuje do vključno 13.5.2021.

12 Apr 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA IN KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA ZGORNJE PIRNIČE – DUTB ID 405
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega in kmetijskega zemljišča Zgornje Pirniče – DUTB ID 405 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:

 • z ID znakom: parcela 1974 1166 (ID 3546816) – delež do celote (1/1), v izmeri 24.635 m2,
 • z ID znakom: parcela 1974 1168 (ID 1942632) – delež do celote (1/1), v izmeri 047 m2,

ki v naravi predstavljata nepozidana, povečini stavbna zemljišča, delno kmetijska in manjši delež za stanovanjske površine, v skupni izmeri 28.682 m2, ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 698.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

 Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 14.05.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila, je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »____-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZG. PIRNIČE – DUTB ID 405«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Meti Šuštaršič, tel. št. 01 429 38 55, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.05.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 405