Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
01 Apr 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 105105
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča v Mariboru – DUTB ID 105105 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

–              parcela 681 705/47 (ID 2245563) v velikosti 1.991 m2,

ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče s stavbami primernimi za rušenje, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 16.4. 2021 (do 23:59:59 ure.)

 Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 130.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU–DUTB ID 105105«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Boris Vončina, tel. št. 040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.4.2021.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 5105

29 Mar 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V VOJNIKU – DUTB ID 448
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine – večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448 (v nadaljevanju »Vabilo«) so naslednje nepremičnine:

 • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133), v izmeri 1.974 m2,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875), v izmeri 26 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,

ki v naravi skupaj predstavljajo nedokončan večstanovanjski objekt s pripadajočimi zemljišči, objekt v skupni površini 3.728,50 m2, na naslovu Vinterjeva ulica 4, 3212 Vojnik, etažiran in v zemljiški kataster vpisan objekt z ID znakom: stavba 1065–346, letnik 2009, in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.500.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 03.05.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP OBJEKTA V VOJNIKU – DUTB ID 448«.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »448-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA V VOJNIKU – DUTB ID 448«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. (01) 429 38 34, GSM: 030 602 728, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 23.04.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ponovno ne bodo omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINA DUTB – ID 448

18 Mar 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V VIPAVI – DUTB ID 891
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup večstanovanjskega objekta v Vipavi – DUTB ID 891 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • parcela 2401 2546/211 (222 m2),
 • posamezni deli v stavbi št. 772 stoječa na parceli 2401 2546/209 (87 m2) (shrambe in pokrita parkirna mesta)
 • posamezni deli v stavbi št. 1095 (stanovanja) stoječa na parceli 2401 2546/213 (336 m2).

 

Kat. občina Št. stavbe Št. dela stavbe Opis
2401 VIPAVA 1095 1 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 2 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 3 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 4 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 5 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 6 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 7 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 8 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 9 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 10 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 11 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 12 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 13 Stanovanje
2401 VIPAVA 1095 14 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 15 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 16 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 17 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 1095 18 Skupni komunikacijski prostor
2401 VIPAVA 772 5 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 6 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 7 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 8 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 9 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 10 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 11 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 12 Parkirno mesto
2401 VIPAVA 772 13 Shramba
2401 VIPAVA 772 14 Shramba
2401 VIPAVA 772 15 Shramba
2401 VIPAVA 772 16 Shramba
2401 VIPAVA 772 17 Shramba
2401 VIPAVA 772 18 Shramba
2401 VIPAVA 772 19 Shramba
2401 VIPAVA 772 20 Shramba
2401 VIPAVA 772 21 Shramba
2401 VIPAVA 772 22 Shramba
2401 VIPAVA 772 23 Shramba
2401 VIPAVA 772 24 Shramba
2401 VIPAVA 772 25 Shramba
2401 VIPAVA 772 26 vhod, stopnišče, hodnik
2401 VIPAVA 772 27 vhod, stopnišče, hodnik

 

ki v naravi predstavljajo delno rekonstruiran starejši večstanovanjski objekt z notranjim dvoriščem/parkiriščem ter shrambami na naslovu Tabor 11 v Vipavi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izbrani ponudnik bo izbran skladno z naslednjim(-a) kriterijem(-a):

 • ponujena najvišja cena,

pri čemer si Prodajalec pridržuje pravico, da v postopku s ponudniki, ki so oddali enako najvišjo ponudbo izvede dodatna pogajanja, ali ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet, ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje.

Pri primerjavi ponudb bo prodajalec primerjal višino ponujene cene za nakup pogodbenega predmeta z DDV obdavčitvijo z višino ponujene cene z DPN obdavčitvijo, kjer ponudnik ali predkupni upravičenec nima pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1, pri čemer bo slednjo ponudbo z DPN obdavčitvijo prilagodil (znižal) za obveznost vračila vstopnega DDV, ki bi nastala ob nerealizaciji oproščene prodaje v skladu z ZDDV (obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP OBJEKTA V VIPAVI – DUTB ID 891

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 19.4.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »891-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA V VIPAVI – DUTB ID 891«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.4.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUT ID 891

 

15 Mar 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELA KOMPLEKSA POMURKA – DUTB ID 100525-003
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup dela kompleksa Pomurka – DUTB ID 100525-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

– parcela 105 3879/13 (ID 2331099) v izmeri 4.533 m2, do celote,

– parcela 105 3879/14 (ID 4995332) v izmeri 4.578 m2, do celote,

– parcela 105 3879/44 (ID __) v izmeri 150 m2, do celote,

– parcela 105 3879/45 (ID __) v izmeri 234 m2, do celote,

s pripadajočim deležem dostopnih cest in zelenic:

– parcela 105 3879/2 (ID 3157441) v izmeri 4.870 m2, do deleža 9/100 v izmeri 438,30 m2,

– parcela 105 3879/32 (ID 2317733) v izmeri 2.152 m2, do deleža 9/100 v izmeri 193,68 m2,

– parcela 105 3879/42 (ID __) v izmeri 3.418 m2, do deleža 9/100 v izmeri 307,62 m2,

(v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31. 3. 2021 (do 23:59:59 ure.)

 Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 200.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKSA POMURKA – DUTB ID 100525-003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Boris Vončina, tel. št. 040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30.3.2021.

OGLAS NEPREMIČNINA – DUTB ID 525

12 Mar 2021
PODALJŠANJE ROKA ZA ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LETALA CESSNA CITATION 560XL
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Letala Cessna Citation 560XL (v nadaljevanju »Vabilo«) v naravi predstavlja letalo Cessna Citation 560XL z registrsko oznako S5-ICR (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

1.1. Seznanitev s pogodbenim predmetom

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

 • da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«, brez garancije za morebitno jamčevanje kasneje nastalih napak;
 • da ima prodajalec pogodbeni predmet v posesti in da glede njega ne obstoji najemna ali druga pogodba, ki bi kakorkoli obremenjevala pogodbeni predmet ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti pogodbenega predmeta;
 • da pogodbeni predmet trenutno ni v letečem stanju, zaradi česar ga ni mogoče testirati v zraku;
 • da se pogodbeni predmet nahaja v kontroliranem območju in je parkiran na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani.

 

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 800.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 12.05.2021 (do 23:59:59 ure).

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 3),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP LETALA CESSNA«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje dva (2) delovna dneva po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca, Blažem Ribičem, tel. št. 030 602 724, elektronska pošta: blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 11.05.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca, Blažem Ribičem (blaz.ribic@dutb.eu 030 602 724), do vključno 11.05.2021 do 13.00, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, še posebej v primeru, če vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

02 Mar 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV in PARKIRNIH MEST – ŠMARTINSKA 134 A – DUTB ID 1378-001
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov in parkirnih mest – Šmartinska 134 A – DUTB ID 1378-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • Sklop 1, ki ga sestavlja poslovni prostor v 3. nadstropju poslovne zgradbe z ID znakoma: 1730-64-20 in 1730-64-21, poslovni prostor v 4. nadstropju, ki se trenutno uporablja za gostinske namene z ID znaki: 1730-64-22, 1730-64-23, 1730-64-24 in 1730-64-25, parcele s parkirnimi mesti z ID znaki: parcela 1730 194/5, parcela 1730 194/6, parcela 1730 194/7 in parcela 1730 223/16 ter pripadajoči lastniški delež na parceli z ID znakom: parcela 1730 223/17;

kar vse se nahaja v ali ob poslovni stavbi na naslova Šmartinska 134 A, Ljubljana, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), in so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.799.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.3.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »1378-01-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 1 – DUTB ID 1378-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30.3.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 1378

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 1378

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2135

02 Mar 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PARKIRNIH MEST, ŠMARTINSKA 134 A, LJUBLJANA – DUTB ID 2135-002, 003, 004, 005
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup parkirnih mest, Šmartinska 134 A, Ljubljana – DUTB ID 2135-002, 003, 004, 005 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • Sklop 2, ki je sestavljen iz parcele s parkirnimi mesti z ID znakom: parcela 1730 223/14 ter pripadajočim lastniškim deležem na parceli z ID znakom: parcela 1730 223/17;
 • Sklop 3, ki je sestavljen iz parcele s parkirnimi mesti z ID znakom: parcela 1730 223/15 in pripadajočim lastniškim deležem na parceli z ID znakom: parcela 1730 223/17;
 • Sklop 4, ki je sestavljen iz parcele, ki predstavlja dostop, z ID znakom: parcela 1730 216/1;
 • Sklop 5, ki ga sestavljajo parcele s parkirnimi mesti in dostopnimi potmi z ID znaki: parcela 1730 226/2, parcela 1730 187/37, parcela 1730 187/60, parcela 1730 187/66, parcela 1730 187/67, parcela 1730 187/68, parcela 1730 187/69, parcela 1730 187/70, parcela 1730 187/71, parcela 1730 187/72, parcela 1730 187/73, parcela 1730 187/74, parcela 1730 187/75, parcela 1730 187/76, parcela 1730 187/77, parcela 1730 187/78 in parcela 1730 187/79;

ki se  vse nahajajo ob poslovni stavbi na naslova Šmartinska 134 A, Ljubljana, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), in so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31.3.2021 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena na naslednji način:

 • Sklop 2 v višini 160.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 3 v višini 100.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 4 v višini 20.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • Sklop 5 v višini 950.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer:

 • do oddaje ponudbe za Sklop 2 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-002-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 2 – DUTB ID 2135-002«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 3 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-003-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 3 – DUTB ID 2135-003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 4 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-004-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 4 – DUTB ID 2135-004«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;
 • do oddaje ponudbe za Sklop 5 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »2135-005-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 5 – DUTB ID 2135-005«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30.3.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2135

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2135

01 Mar 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA S POSLOVNO STAVBO V GORNJI RADGONI – DUTB ID 106620
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča s poslovno stavbo v Gornji Radgoni – DUTB ID 106620 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom: parcela 186 441/1 (ID 3553828), v velikosti  33.992 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče namenske rabe gospodarske cone na katerih stoji stavba številka 352 s tremi posameznimi deli stavbe, na naslovu Ljutomerska cesta 34e, Gornja Radgona, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 4.000.000,00 + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 31. 3. 2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »106620-matična številka«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP zemljišča s poslovno stavbo v Gornji Radgoni – DUTB ID 106620«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Maji Pšeničnik tel. št. 02 25 20 703, elektronska pošta maja.psenicnik@dutb.eu ali Borisu Vončini tel. št. 01 42 93 485, elektronska pošta  boris.voncina@dutb.eu in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 30. 3. 2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 6620

15 Feb 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - STANOVANJA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO MARKOVEC - DUTB ID 42-054
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec – DUTB ID 42-054 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • opremljeno vzorčno stanovanje s komercialno oznako C-J3-P-S2 v 5. etaži s pripadajočo shrambo v izmeri 9,92 m2, na naslovu Kvedrova cesta 22f, 6000 Koper, s skupno površino posameznega dela stavbe v izmeri 120,92 m2, pri čemer je površina določena kot neto tlorisna površina, to je bruto površina z odbitkom površin pod nosilnimi in brez odbitkov površin pod predelnimi stenami, z ID znakom: del stavbe 2606-6986-58 (ID 5896025),
 • parkirno mesto s komercialno oznako G ll PM 3 v 5. etaži, v izmeri 14,02 m², z ID znakom: del stavbe 2606-6986-159 (ID 5896126).
 • parkirno mesto s komercialno oznako G ll PM 4 v 5. etaži, v izmeri 13,00 m², z ID znakom: del stavbe 2606-6986-160 (ID 5896127),

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 251.440,00 EUR, in sicer s pripadajočim davkom (nepremičnina po stopnji 9,5% DDV, premičnine (oprema) po stopnji 22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba stanovanje Nokturno – DUTB ID 42-054«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 17.03.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

Stanovanje se prodaja na način elektronske javne dražbe (E-dražbe) z razpisnimi elementi:

 • ogledi od 15.02.2021 do 15.03.2021
 • elektronska prijava na E-dražbo do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
 • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 16.03.2021 (potrdilo o plačilu varščine in podpisan Popis lastnosti sta obvezni prilogi ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.03.2021
 • do 22.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 25.03.2021 ob 8:30 – začetek E-dražbe
 • korak za dražitev 1.000 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: nokturno@re-max.si,

oziroma na spletnem naslovu www.nokturno.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 15.02.2021 do vključno 15.03.2021 po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

 

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 42-054

15 Feb 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV– STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom) V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU PARK POD JAVORNIKI, POSTOJNA
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila za elektronsko javno dražbo za nakup posameznih delov – stanovanj, s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom – v večstanovanjskem objektu Park pod Javorniki, na naslovu Park pod Javorniki 4, Postojna (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektih, in sicer:

 • 10 stanovanj, s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Pogodbeni predmet se nahaja v dveh večstanovanjskih objektih (v nadaljevanju: objekt Park pod Javorniki):

 • ID znak: stavba 2490-2182, kjer se nahaja stanovanjski del s pripadajočo shrambo;
 • ID znak: stavba 2490-2188, kjer se nahaja pripadajoče parkirno mesto,

oba na naslovu Park pod Javorniki 4, Postojna.

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 2 tega Vabila in na spletni strani www.parkpodjavorniki.eu, in sicer:

 • za nove enote so cene s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5% DDV), ki ga plača kupec,
 • za rabljene enote so končne cene, od katere 2% DPN odvede in plača prodajalec.

Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Postojna – ID 2120«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo stanovanje Postojna« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, Postojna – št. 2120-1-2021.

Razpisni elementi elektronske javne dražbe (E-dražbe) so sledeči:

 • elektronska prijava na E-dražbo do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok) na naslovu https://dutb.edrazbe.si/
 • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 16.03.2021 do 23.59:59 ure (potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.03.2021
 • do 22.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • začetek E-dražbe:

 

 • 25.3.2021

1.POS022, del stavbe 2490-2182-22 in 2490-2188-22, se bo začela dne ob 10:00 uri,

2.POS045, del stavbe 2490-2182-45 in 2490-2188-45, se bo začela dne ob 11:30 uri,

3.POS018, del stavbe 2490-2182-18 in 2490-2188-18, se bo začela dne ob 13:00 uri,

4.POS043, del stavbe 2490-2182-43 in 2490-2188-43, se bo začela dne ob 14:30 uri,

5.POS040, del stavbe 2490-2182-40 in 2490-2188-40, se bo začela dne ob 16:00 uri.

 

 • 26.3.2021 

6.POS042, del stavbe 2490-2182-42 in 2490-2188-42, se bo začela dne ob 9:00 uri,

7.POS050, del stavbe 2490-2182-50 in 2490-2188-50, se bo začela dne ob 10:30 uri,

8.POS052, del stavbe 2490-2182-52 in 2490-2188-52, se bo začela dne ob 12:00 uri

9.POS009, del stavbe 2490-2182-9 in 2490-2188-9, se bo začela dne ob 13:30 uri,

10.POS048, del stavbe 2490-2182-48 in 2490-2188-48, se bo začela dne ob 15:00 uri.

 • korak višanja 1.000 EUR.

 

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri predstavniku prodajalca:

 RCN nepremičnine d.o.o.

Tel. št: 080/73 73

E-mail: info@rcn.si

oziroma na spletnem naslovu www.parkpodjavorniki.eu

 

in sicer do vključno 16.03.2021.

OGLA DUTB – NEPREMIČNINE ID 2120