Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
09 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V BOHINJSKI BISTRICI – DUTB ID 1995
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V BOHINJSKI BISTRICI – DUTB ID 1995 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

– parcela 2200 322/2 (ID 737423), v izmeri 919 m2, ½ delež v izmeri 460 m2,

ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, ki se nahaja v Bohinjski Bistrici, v območju stavbnih zemljišč s podrobno namensko rabo 80% stanovanjske površine SSe (735 m2) in 20% parki ZP (184 m2), lastništvo do polovice, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 30.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 28.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 2.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 28.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 29.03.2022,
 • izklicna cena: 50.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 1000,00 EUR.

 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1995

07 Mar 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV IN PARKIRNIH MEST - KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup POSLOVNIH PROSTOROV IN PARKIRNIH MEST –  KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39 so nepremičnine  RE ID 100039-165 do RE ID 100039-178 (14 poslovnih prostorov in 34 parkirnimi mesti), in sicer na način:

 1. posamezne poslovne enote, z vnaprej določenimi pripadajočimi parkirnimi mesti (Sklop 1) (Priloga 1 tega Vabila) ali
 2. združene poslovne enote (z ali brez pripadajočih parkirnih mest) (Sklop 2) (Priloga 2 in 3 tega Vabila),

ki v naravi predstavljajo 14 še nevseljenih, nedokončanih poslovnih prostorov (III. gf), na naslovu Ferrarska ulica 16, 6000 Koper, etažirani, leto gradnje 2011 in 34 parkirnih mest ter so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne neto prodajne cene so določene na naslednji način:

 1. Sklop 1: posamezni poslovni prostori s pripadajočimi PM (Priloga 1 tega Vabila) + pripadajoči davek;
 2. Sklop 2: združeni poslovni prostori brez PM: 1.040.000 € neto (Priloga 2 tega Vabila) + 8.600 € neto za vsako PM, ki se kupuje skupaj z združenimi poslovnimi prostori (Priloga 2 in 3 tega Vabila) + pripadajoči davek.

Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.04.2022 (do 23:59:59 ure.)

OGLASI POSLOVNI PROSTORI KOPRSKA VRATA

07 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC IZDAJATELJA CINKARNA Celje, d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 104.504 navadnih delnic z oznako CICG, izdajatelja CINKARNA, Celje, d.d., ki so v neposredni lasti Prodajalca.

Predmet prodaje je 104.504 navadnih (rednih) delnic z oznako CICG, izdajatelja CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje matična št.: 5042801000 (v nadaljevanju: »Družba«), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, ISIN koda SI0031103805 in v osnovnem kapitalu Družbe predstavljajo 12,83 % delež oziroma 13,35 % glasovalnih pravic (v nadaljevanju: »Delnice«). Delnice so uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze, d.d.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. aprila 2022. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal varščino za resnost ponudbe v višini 500.000,00 EUR na račun DUTB d.d.

28 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - 4 - SOBNO STANOVANJE V MARIBORU – DUTB ID 100061
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – 4 – sobno stanovanje v Mariboru– DUTB ID 100061 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

– del stavbe 658-2205-208 (ID 5606748), v izmeri 140,90 m2 (NTP), 123,30 (UTP) (podatek GURS)),
– del stavbe 658-2205-415 (ID 5607575), v izmeri 12,30 m2 (podatek GURS),
– del stavbe 658-2205-416 (ID 5607582), v izmeri 12,30 m2 (podatek GURS),

ki v naravi predstavlja 4 – sobno stanovanje in 2. parkirni mesti v garaži bloka, na naslovu Koroška cesta 80, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum E-Dražbe: 18.03.2022 ob 13:00 uri
 • Rok za prijavo na e-dražbo do: 16.03.2022 do 23.59:59 ure
 • Izklicna cena: 136.000 EUR + 22% DDV oz. 165.920 EUR z vključenim davkom (22% DDV)
 • Korak draženja: 3.000 EUR
 • Znesek varščine: 7.000 EUR
 • Rok za plačilo varščine:  do 16.03.2022
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 17.03.2022

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

• pravilno izpolni obrazec Prijava in priloži podpisan Popis lastnosti (glej Priloga 3);
• pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
• potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 16.03.2022 do 23:59:59 ure.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 61

25 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE–ZUNANJE PARKIRNO MESTO 129, PODBREZNIK, NOVO MESTO – DUTB ID 1594-016
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanje parkirno mesta  v naselju Podbreznik, Novo Mesto – DUTB ID 1594-016 (v nadaljevanju »Vabilo«), je nepremičnina z ID znakom:

Parcela 1447 2075/129 (ID 3533419), v velikosti 12,00 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v naselju Podbreznik in se nahaja ob večstanovanjskem objektu na naslovu Podbreznik 104 in 104a, Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.03.2022 ob 15:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 16.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 400,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 17.03.2022,
 • izklicna cena: 3.100,00 EUR z vključenim 22% DDV,
 • korak draženja: 200,00 EUR.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 16.03.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Na podlagi pisnega soglasja dražitelja lahko za pogodbeni predmet sodeluje na e-dražbi na njegovi strani več subjektov, ki pa morajo biti navedeni že ob prijavi na elektronsko dražbo.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1594

25 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ZGORNJIH PIRNIČAH – DUTB ID 1172
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Zgornjih Pirničah – DUTB ID 1172 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 1974 1194/13 (ID 2472777) v izmeri 619,00 m²,
 • parcela 1974 1194/14 (ID 1588870) v izmeri 642,00 m²,
 • parcela 1974 1194/15 (ID 5325743) v izmeri 478,00 m²,
 • parcela 1974 1194/22 (ID 456973) v izmeri 146,00 m²,
 • parcela 1974 1194/23 (ID 3816455) v izmeri 74,00 m²,
 • parcela 1974 1195/10 (ID 4152722) v izmeri 43,00 m²,
 • parcela 1974 1195/11 (ID 4822746) v izmeri 181,00 m²,
 • parcela 1974 1198/8 (ID 4991337) v izmeri 12,00 m²,
 • parcela 1974 1198/9 (ID 4990223) v izmeri 56,00 m²,

ki v naravi predstavljajo nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.251,00 m2, v Zgornjih Pirničah, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 30.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 01.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 375.000,00 EUR + 22% DDV
 • varščina: 20.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 30.03.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 31.03.2022
 • korak draženja: 8.000 EUR.

 Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 30.03.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Na podlagi pisnega soglasja dražitelja lahko za pogodbeni predmet sodeluje na e-dražbi na njegovi strani več subjektov, ki pa morajo biti navedeni že ob prijavi na elektronsko dražbo (sodražitelji).

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1172

22 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA ŠT. 35, RIMSKI DVORI TREBNJE, DUTB ID 5019-023
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA ŠT. 35, RIMSKI DVORI TREBNJE, DUTB ID 5019-023 je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 1422-1593-35 (ID 5860268) v izmeri 12,50 m2,

ki v naravi predstavlja parkirno mesto z oznako 35, v izmeri neto tlorisne površine 12,50 m2, ki se nahaja v 1. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rimska cesta 18, Trebnje, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo:  do 09.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum E-dražbe: 11.03.2022 ob 13:00 uri,
 • varščina: 400,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 09.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 10.03.2022,
 • izklicna cena: 4.500,00 EUR + 22% DDV,
 • korak draženja: 200,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 5019

22 Feb 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATVE DO 39 PRAVNIH OSEB; Status: »POTEKA« - za nakup predmetnega paketa terjatev lahko interesenti kandidirajo z oddajo ponudbe do 16.9.2022 – ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do 39 pravnih oseb.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 29. 3. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

POMEMBNO OBVESTILO!

 • Rok za izvedbo skrbnega pregleda v virtualni podatkovni sobi je podaljšan do 5. 4. 2022 do 14.00 ure
 • Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 12. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure
 • Objavljena je sprememba Javnega razpisa
17 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V BUKOVICI – DUTB ID 1278
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – HIŠE V BUKOVICI – DUTB ID 1278 je nepremičnina z ID znakom:

– parcela 2319 12/13 (ID 7168936) v izmeri 180 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s stanovanjsko stavbo na naslovu Bukovica 33, 5293 Volčja Draga, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Razpisni elementi:

Datum dražbe: 24. 3. 2022 ob 13:00 uri,

Rok za prijavo: 22. 3. 2022 do 23:59:59 ure,

Izklicna cena: 70.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN, ki ga bo plačal prodajalec oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec),

Varščina za resnost ponudbe: 3.500,00 EUR,

rok za plačilo varščine: 22. 3. 2022 do 23:59:59 ure,

plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 23. 3. 2022,

korak draženja: 1.500,00 EUR

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1278

16 Feb 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V VRŠCU, SRBIJA – DUTB ID 1945
Prikaži več

PY & CA d.o.o. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas s tem vabilom k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pozidanega stavbnega zemljišča v Vršcu, Srbija – DUTB ID 1945 (v nadaljevanju »Vabilo«) vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo pozidano stavbno zemljišče bivšega industrijskega kompleksa »KLUZ Plitvice«, v (skupni) izmeri 16.656 m2 (skupna površina objektov znaša 6.851 m2 ), parc. št. 8799, k.o. Vršac, na naslovu Ulica 2. oktobra, Vršac, Srbija (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), pri čemer je na zemljišču pod objektom vpisana pravica koriščenja, na objektih pa lastninska pravica, oboje v korist družbe PY & CA d.o.o. – v likvidaciji, Milutina Milankovića 7 V, 11070 Beograd (Novi Beograd), Republika Srbija, matična številka: 20793350, davčna številka: 107394386.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 02.03.2022 (do 23:59:59 ure.)

Več informacij o razpisui v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 1945