Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
15 Feb 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) TER POSAMEZNIH PARKIRNIH MEST V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU TACENSKE BRZICE
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj (z atrijem v enem stanovanju ter s pripadajočo shrambo ter enim ali dvema parkirnima mestoma) ter posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice, na naslovu Marinovševa cesta 3 in 3a, Ljubljana (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektih kompleksa Tacenske brzice, in sicer:

 • 8 posameznih stanovanj,
 • 8 posameznih shramb v kletni etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
 • 1 posamezni atrij v pritlični etaži (pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
 • 13 parkirnih mest (petim stanovanjem bosta pripadali 2 parkirni mesti, trem stanovanjem pa 1 parkirno mesto),
 • 11 parkirnih mest, ki se prodajajo samostojno (6 v stavbi in 5 zunanjih parkirnih mest)

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih, objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je od 15.02.2021 do vključno 15.03.2021 (do 23:59:59 ure).

Izklicna prodajna cena posameznega pogodbenega predmeta je določena in je razvidna iz Priloge 2 tega Vabila in že vključuje pripadajoči davek (2 % DPN pri rabljeni enoti oz. 9,5 % ali 22 % DDV pri novih enotah). Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »2017-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA TACENSKE BRZICE – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

 V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: tacenskebrzice@re-max.si

oziroma na spletnem naslovu www.tacenskebrzice.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 15.02.2021 do vključno 15.03.2021, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 2017

15 Feb 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) V STANOVANJSKI SOSESKI ŠKRJANČEVO
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanje (z atrijem v pritličnih stanovanjih) in pripadajoča shramba ter dve parkirni mesti – v stanovanjski soseski Škrjančevo, na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Radomlje (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektu soseska Škrjančevo, in sicer:

 • 8 posameznih stanovanj,
 • 8 posameznih shramb v 1. etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
 • 3 posameznih atrijev v pritlični etaži (vsakemu pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
 • 16 posameznih parkirnih mest (vsakemu stanovanju bosta pripadali 2 parkirni mesti),

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih (med drugim tudi na petih zunanjih parkirnih mestih, ki bodo namenjena obiskovalcem stanovanjske soseske Škrjančevo), objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Glavni del pogodbenega predmeta predstavljata dva stanovanjska objekta:

 • ID znak: stavba 1959-6053, na naslovu Škrjančevo 55, Radomlje, z oznako »B«,
 • ID znak: stavba 1959-6054, na naslovu Škrjančevo 51, Radomlje, z oznako »C«.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) teče od  24.2.2021 dalje do prodaje zadnje posamezne enote. Ponudbe oddane pred  24.2.2021 ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

 Izklicna prodajna cena posameznega pogodbenega predmeta je določena in je razvidna iz Priloge 2 tega Vabila in že vključuje pripadajoči davek (2 % DPN pri rabljenih enotah oz. 9,5% DDV pri novih enotah). Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Ponudnik je dolžan do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »519-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA STANOVANJE ŠKRJANČEVO – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

KREATIVDOM d.o.o.,

Telefon: 041 498 708,

oziroma na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 519

15 Feb 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM VREDNOSTI ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V VOJNIKU – DUTB ID 448
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju »Prodajalec«), z naslednjimi ID znaki:

 • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133), v izmeri 1.974 m2,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875), v izmeri 26 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi nepozidano pripadajoče zemljišče – atrij,

ki v naravi skupaj predstavljajo nedokončan večstanovanjski objekt s pripadajočimi zemljišči, objekt v skupni površini 3.728,50 m2, na naslovu Vinterjeva ulica 4, 3212 Vojnik, etažiran in v zemljiški kataster vpisan objekt z ID znakom: stavba 1065–346, letnik 2009.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 1.900.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (9,5% DDV za večstanovanjski objekt, s pozidanimi zemljišči in 22% DDV za nepozidana zemljišča), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Vojnik – DUTB ID 448«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 16.3.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Razpisni elementi elektronske javne dražbe (E-dražbe) so sledeči:

 • elektronska prijava na E-dražbo do 15.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok) na naslovu https://dutb.edrazbe.si/
 • plačilo varščine v znesku 50.000,00 EUR do 15.03.2021 do 23.59:59 ure (potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 16.03.2021
 • do 18.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 22.03.2021 ob 09.00 uri – začetek E-dražbe
 • korak nižanja 10.000 EUR.

 

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavnici Prodajalca: Iva Kozar, tel. št. (01) 429 38 34, GSM: 030 602 728, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 15.03.2021.

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 448

12 Feb 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE STAVBAR GRADNJE d.o.o. - v stečaju
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe STAVBAR GRADNJE gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, matična številka: 5987148000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13.4.2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

05 Feb 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE INVEC-REMACON d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe INVEC-REMACON trgovsko proizvodno podjetje d.o.o., IOC Zapolje III 6, 1370 Logatec, Matična številka: 5608309000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 08. 03. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

03 Feb 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLEKSA RAŠICA GAMELJNE – DUTB ID 40-001
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleksa RAŠICA v Gameljnah – DUTB ID 40-001  (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1749 26/7 (ID 2360779), v izmeri 46 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 28/2 (ID 1546210), v izmeri 142 m2, v naravi stavba ID št. 1749-154, ki predstavlja kotlovnico;
 • parcela 1749 28/3 (ID 3898358), v izmeri 15 m2, v naravi stavba ID št. 1749-156, ki predstavlja skladišče maziv;
 • parcela 1749 28/7 (ID 1881598), v izmeri 584 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 28/8 (ID 4233810), v izmeri 97 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 28/9 (ID 6451270), v izmeri 114 m2, v naravi pozidano zemljišče – cesta;
 • parcela 1749 28/10 (ID 6451272), v izmeri 3.806 m2, v naravi stavba ID št. 1749-190, ki predstavlja vratarnico in osrednje dvorišče kompleksa;
 • parcela 1749 28/11 (ID 6451271), v izmeri 90 m2, v naravi pozidano zemljišče – cesta;
 • parcela 1749 29 (ID 1702999), v izmeri 3.503 m2, v naravi stavba ID št. 1749-150, ki predstavlja predilnico;
 • parcela 1749 34/1 (ID 360413), v izmeri 1.936 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 34/2 (ID 1870971), v izmeri 1.845 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 39/2 (ID 1535672), v izmeri 112 m2, v naravi stavba ID št. 1749-188, ki predstavlja servisno delavnico;
 • parcela 1749 40/1 (ID 2890116), v izmeri 319 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 40/2 (ID ), v izmeri 288 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 40/3 (ID ), v izmeri 775 m2, v naravi stavba ID št. 1749-196, ki predstavlja šivalnico in obrat družbene prehrane;
 • parcela 1749 40/6 (ID 4390673), v izmeri 102 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 40/7 (ID 193046), v izmeri 103 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 46/1 (ID 2326394), v izmeri 199 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 46/2 (ID 311125), v izmeri 173 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 46/3 (ID 5348450), v izmeri 110 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 47/3 (ID 3166124), v izmeri 310 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 48/1 (ID 3670142), v izmeri 323 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;
 • parcela 1749 48/4 (ID 4677108), v izmeri 184 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;

ki v naravi predstavljajo 23 zemljiških parcel v skupni izmeri 15.176 m2 in industrijske stavbe na naslovu Zgornje Gameljne 20, 1211 Ljubljana-Šmartno, v skupni izmeri 6.571 m2, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.800.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKS RAŠICA GAMELJNE – DUTB ID 40-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 3.3.2021 (do 23:59:59 ure).

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Mišo Josip Ivanec, tel. št. 030 602 711, elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 2.3.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

OGLAS NEPREMIČNINE – DUTB 40-001

22 Jan 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 100% POSLOVNEGA DELEŽA IN TERJATEV (DUP1 d.o.o.)
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 100 % deleža v osnovnem kapitalu družbe DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6849156000, davčna številka SI 88363007, v nominalni vrednosti 24.919,24 EUR, z zaporedno številko deleža 243817, ki je v imetništvu prodajalca ter terjatve prodajalca do družbe DUP1 d.o.o. v skupni bruto vrednosti 2.695.000,00 EUR.

Družba DUP1 d.o.o. je lastnica poslovne celote za proizvodnjo električne energije iz bioplina, ki jo je pridobila z nakupom iz stečajne mase stečajnega dolžnika Branko GJERKEŠ, Pod logom 18, 9224 Turnišče, ki je pred stečajem posloval kot samostojni podjetnik BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik, pod matično številko: 3272761000 ter davčno številko: SI 78269954. Interesenti bodo imeli možnost izvedbe skrbnega pregleda.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 23.03.2021. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 12:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

13 Jan 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA S POSLOVNO STAVBO V GORNJI RADGONI – DUTB ID 106620
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča s poslovno stavbo v Gornji Radgoni – DUTB ID 106620 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom: parcela 186 441/1 (ID 3553828), v velikosti  33.992 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče namenske rabe gospodarske cone na katerih stoji stavba številka 352 s tremi posameznimi deli stavbe, na naslovu Ljutomerska cesta 34e, Gornja Radgona, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 12. 2. 2021 (do 23:59:59 ure.)

 Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 4.400.000,00 + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »106620-matična številka«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP zemljišča s poslovno stavbo v Gornji Radgoni – DUTB ID 106620«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Maji Pšeničnik tel. št. 02 25 20 703, elektronska pošta maja.psenicnik@dutb.eu ali Borisu Vončini tel. št. 01 42 93 485, elektronska pošta  boris.voncina@dutb.eu in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 11. 2. 2021.

OGLAS NEPREMIČNINE – DUTB ID 6620

12 Jan 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – KOMPLEKS LADJEDELNICA IZOLA – DUTB ID 51
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – kompleks Ladjedelnica Izola – DUTB ID 51 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju »Prodajalec«), z naslednjimi ID znaki:

 • parcela 2626 116/1 (ID 3915399), v izmeri 4.959 m2,
 • parcela 2626 116/5 (ID 388158), v izmeri 3.514 m2,
 • parcela 2626 116/6 (ID 3579338), v izmeri 2.977 m2,
 • parcela 2626 116/7 (ID 2066738), v izmeri 810 m2,
 • parcela 2626 116/8 (ID 2572021), v izmeri 468 m2,
 • parcela 2626 116/9 (ID 1253630), v izmeri 146 m2,
 • parcela 2626 116/10 (ID 1421572), v izmeri 1.482 m2,
 • parcela 2626 116/11 (ID 1395575), v izmeri 822 m2,
 • parcela 2626 117 (ID 351160), v izmeri 1.300 m2,
 • parcela 2626 118/1 (ID 358107), v izmeri 1.874 m2,
 • parcela 2626 118/2 (ID 1030013), v izmeri 723 m2,
 • parcela 2626 119 (ID 4586209), v izmeri 163 m2,
 • parcela 2626 120 (ID 262439), v izmeri 1.454 m2,
 • parcela 2626 121/1 (ID 1022782), v izmeri 419 m2,
 • parcela 2626 121/2 (ID 2366610), v izmeri 208 m2,
 • parcela 2626 123/1 (ID 624876), v izmeri 305 m2,
 • parcela 2626 123/2 (ID 121803), v izmeri 57 m2,
 • parcela 2626 124/3 (ID 5158189), v izmeri 2.249 m2,
 • parcela 2626 124/4 (ID 3815077), v izmeri 1.509 m2,
 • parcela 2626 124/5 (ID 5163657), v izmeri 4.809 m2,
 • parcela 2626 124/7 (ID 2645103), v izmeri 5.004 m2,
 • parcela 2626 124/13 (ID 3171659), v izmeri 3.719 m2,
 • parcela 2626 124/20 (ID 2714414), v izmeri 2.481 m2,
 • parcela 2626 124/21 (ID 5064894), v izmeri 50 m2,
 • parcela 2626 124/22 (ID 3553839), v izmeri 437 m2,
 • parcela 2626 124/23 (ID 3049548), v izmeri 116 m2,

ki v naravi predstavljajo komunalno opremljena zemljišča v skupni izmeri 42.055 m2, na katerih so starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje, na naslovu Cankarjev drevored 23, 6310 Izola – Isola.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 6.610.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Ladjedelnica Izola – DUTB ID 51«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  19.02.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Z vplačilom Varščine v višini 50.000,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Razpisni elementi elektronske javne dražbe (E-dražbe) so sledeči:

 • elektronska prijava na E-dražbo do 19.02.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
 • plačilo varščine v znesku 50.000,00 EUR do 19.02.2021 (potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 19.02.2021
 • do 23.02.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 25.02.2021 ob 10.00 – začetek E-dražbe
 • korak za dražitev 10.000 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Andrej Filipič, tel. št. (01) 429 34 79, GSM: 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 23.02.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni Rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Več o sami prijavi na E-dražbo si preberite v priloženem Vabilu e-dražba Ladjedelnica.

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 51

11 Jan 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HIŠE V BREŽICAH– DUTB ID 106112-006
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hiše v Brežicah– DUTB ID 106112-006 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

– parcela 1283 833/8 (ID 4771760) v izmeri 404 m2,

– parcela 1283 833/9 (ID 6646883) v izmeri 281 m2,

v naravi stanovanjska hiša, po podatkih GURS 135,70 m2 uporabne površine in 175,10 m2 skupne površine, na zemljišču v velikosti 404 m2, na naslovu Cundrovec 25a, Brežice ter pripadajoče funkcionalno zemljišče v izmeri 281 m2, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 45.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 19.01.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP HIŠE V BREŽICAH–DUTB ID 106112-006

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP HIŠE V BREŽICAH– DUTB ID 106112-006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 4.928,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Blaž Ribič, tel. št. 02 252 07 06, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, od 12.01.2021 do 15.01.2021.

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 6112