Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
08 Jan 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA KOLIČEVO – DUTB ID 5097
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča Količevo – DUTB ID 5097 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju »Prodajalec«), z naslednjimi ID znaki:

 • parcela 1959 116 (ID 5057279) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 117 (ID 4218369) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 124 (ID 2082491) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 127/2 (ID 3522374) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 127/4 (ID 404687) – delež do 5/6,
 • parcela 1959 128/14 (ID 331375) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 128/15 (ID 404688) – delež do 5/6,
 • parcela 1959 128/16 (ID 2167494) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 128/17 (ID 4159681) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 129 (ID 4880976) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 130 (ID 179179) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 131 (ID 682195) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 920/1 (ID 748512) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 921/10 (ID 580014) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 921/11 (ID 3940155) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 921/12 (ID 1587688) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 922/1 (ID 2145535) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 922/2 (ID 3829256) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 923/1 (ID 3658055) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 923/3 (ID 299980) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/1 (ID 1977133) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/2 (ID 5329715) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/3 (ID 1475514) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/4 (ID 3291459) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/1 (ID 299995) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/2 (ID 1809294) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/3 (ID 2880831) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/4 (ID 2475565) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 926/1 (ID 3321348) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 926/2 (ID 3819181) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 927/3 (ID 4721641) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 927/6 (ID 3586510) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 927/7 (ID 2242282) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 928/2 (ID 2309113) – delež do ene polovice ½,
 • parcela 1959 929/2 (ID 2140623) – delež do ene polovice ½.

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.000.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 09.02.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila, je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA KOLIČEVO – DUTB ID 5097«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Meti Šuštaršič, tel. št. 01/429 38 55, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 05.02.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA) ter plačati Varščino.

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINA ID 5097

 

08 Jan 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI NIGRAD D.O.O.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 24,9067 % poslovnega deleža v osnovnem kapitalu družbe NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, matična št. 5066310000, davčna št. SI 71083715, v nominalni vrednosti 1.098.179,01 EUR, z zaporedno št. deleža 280501, ki je v imetništvu prodajalca.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 09.02.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

17 Dec 2020
RAZVELJAVITEV ELEKTRONSKE JAVNE DRAŽBE NEPREMIČNINE – STANOVANJA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO MARKOVEC – DUTB ID 42-054
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/, https://dutb.edrazbe.si/ ter na spletni strani www.nokturno.eu dne 13.10.2020 objavila Vabilo za elektronsko javno dražbo (v nadaljevanju: E-dražba) za nakup nepremičnine – stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec – DUTB ID 42-054 (v nadaljevanju: Vabilo), pri čemer je kot rok za prijavo na E-dražbo opredelila »najkasneje do 05.11.2020 do 23:59:59 ure«.

V času trajanja razpisa je Vlada Republike Slovenije z namenom preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 dne 15.10.2020 z odlokom začasno omejila prehajanja med statističnimi regijami oziroma dne 25.10.2020 dodatno še med občinami. Upoštevaje navedeno je DUTB dne 03.11.2020 objavil obvestilo, da se rok za prijavo na E-dražbo (Razpisni rok) ter rok za izvedbo ogledov predmetov prodaje (stanovanja s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) podaljša do 30.11.2020 do 23:59:59 ure.

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 dne 12.11.2020 izdala še Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato je DUTB objavil obvestilo o ponovnem podaljšanju roka za izvedbo ogledov predmetov prodaje za prijavo na E-dražbo (Razpisni rok), in sicer do 05.01.2021 do 23:59:59 ure.

Glede na to, da še vedno veljajo zgoraj navedeni ukrepi Vlade Republike Slovenije, da zaradi slabega epidemiološkega stanja niti ni znano, kdaj se bodo ukrepi sprostili, kakor tudi iz naslova transparentnosti in zagotavljanja enakih možnosti za vse potencialne ponudnike, DUTB razveljavlja elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec z oznako C-J3-P-S2 (DUTB ID 42-054).

 Upravičenje do navedenega je določeno v 5. točki Vabila, ki določa, da si prodajalec pridržuje pravico, da kadarkoli, vendar le do sklenitve pravnega posla, postopek E-dražbe razveljavi. Plačana ni bila nobena varščina, prav tako ni bil sklenjen pravni posel, ker do E-dražbe še ni prišlo.

09 Dec 2020
RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA – POSTOPEK ZBIRANJA ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) ter POSAMEZNIH PARKIRNIH MEST V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU TACENSKE BRZICE
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/ ter na spletni strani www.tacenskebrzice.eu dne 30.09.2020 objavila Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj (s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) ter posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice (v nadaljevanju: »Vabilo«), pri čemer je kot rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) opredelila »od 01.10.2020 do vključno 30.10.2020 (do 23:59:59 ure)«.

Zaradi ukrepov ki jih je Vlada Republike Slovenija sprejela za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, je bil razpisni rok podaljšan do 30.12.2020.

Prodajalec obvešča ponudnike in vse interesente, da je prodajni postopek – postopek zbiranja zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj in posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice, zaradi nadaljevanja ukrepov iz prejšnjega odstavka RAZVELJAVLJEN.

Vsem ponudnikom, ki so plačali varščino, bo varščina vrnjena na njihov račun v petih (5) dneh od prejema tega obvestila.  Prav tako jim bo na njihov naslov vrnjena neodprta ponudba.

 Nov razpis bo objavljen takoj, ko bodo Prodajalcu razmere v povezavi z epidemijo dovoljevale izvedbo ogledov ter prodajo nepremičnin brez omejitev.

13 Nov 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE UNIS KOVINA d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup 43.026 navadnih (rednih) delnic z oznako UKVNR, izdajatelja UNIS KOVINA, d.d. Visoko, Arnautovići bb, 71300 Visoko, Zeničko-Dobojski Kanton, Bosna in Hercegovina, ki so vpisane v Register vrednostnih papirjev FBiH, ISIN koda BAUKVNR00001 in v osnovnem kapitalu družbe predstavljajo 6,86 % delež.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 14.12.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 10:00 ure.

Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

13 Nov 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PROIZVODNO-SKLADIŠČNEGA KOMPLEKSA V BREŽICAH - DUTB ID 1131
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup proizvodno-skladiščnega kompleksa v Brežicah – DUTB ID 1131 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • z ID znakom: parcela 1300 1186/1 (ID 1082961) v velikosti 11.426 m2, do celote,
 • z ID znakom: parcela 1300 1186/2 (ID 1249455) v velikosti 1.147 m2, do celote,
 • z ID znakom: parcela 1300 1192/1 (ID 2601036) v velikosti 17.460 m2, do celote,
 • z ID znakom: parcela 1300 1200/1 (ID 920871) v velikosti 2.068 m2, do celote,

ki v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne hale, poslovni aneks ter ostale pomožne in infrastrukturne objekte v skupni velikosti 14.554 m2, na naslovu Aškerčeva ulica 7, Brežice (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«). 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.11.2020 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.500.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP PROIZVODNEGA KOMPLEKSA V BREŽICAH – DUTB ID 1131«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Boris Vončina, tel. št. (01) 429  34 85, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 27.11.2020.

Sporočamo, da je Vlada Republike Slovenije zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 dne 12.11.2020 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za čas trajanja predmetnega Odloka se ogledi nepremičnin do preklica ne bodo izvajali.

OGLAS NEPREMIČNINA ID 1131

12 Nov 2020
JAVNI RAZPIS ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE DRUŽBA ZA NEKRETNINE D.O.O. IN ODKUP 100 % POSLOVNEGA DELEŽA V TEJ DRUŽBI
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za odkup terjatev do družbe DRUŽBA ZA NEKRETNINE d.o.o., Šetalište Svetog Bernardina bb, Krk, Hrvaška, OIB: 11083745287 in odkup 100 % poslovnega deleža v tej družbi, ki je v neposredni lasti prodajalca. Terjatev in poslovni delež sta lahko samo predmet skupne prodaje.

Družba ima v lasti zazidljiva zemljišča v Splitu, ki se nahajajo v soseski Kila. Skupna površina zemljišč je 8.822 m2 in so namenjena stanovanjski gradnji.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb se podaljša do vključno 15. 1. 2021. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Podrobnejše informacije o nepremičninah, ki so v lasti Družbe se nahajajo na povezavi:

https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/zemljisce.v5/Zazidljivo-zemljisce-s-projekti-v-Splitu.html

28 Okt 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP MANJŠINSKIH DELEŽEV
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic in poslovnega deleža v njeni neposredni lasti.

Predmet prodaje so spodaj navedeni manjšinski lastniški deleži. Delnice različnih izdajateljev so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

 

Delniške družbe:

Družba KDD oznaka Tip delnic Število delnic Delež v osnovnem kapitalu (v %)
HIT d.d. HIT2 prednostne 580.000 8,54
RAZVOJNA DRUŽBA d.d. RDR1 navadne 204 0,49
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. SZBR navadne 15.612 0,37

 

Družba z omejeno odgovornostjo:

Družba Matična št. Zap. št. deleža Delež v osnovnem kapitalu (v %)
RIOSI INŽENIRING d.o.o. 5339863000 51909, 51911 39,1786

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 28.11.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 10:00 ure.

Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

28 Okt 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE COMPOSITA D.O.O.-V STEČAJU
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe Composita združeno podjetje za investicije d.o.o. – v stečaju, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, Matična številka: 2229404000, Davčna številka: SI 67817726.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.11.2020 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

23 Okt 2020
PODALJŠANJE JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DOLŽNIKA – VEČJA SLOVENSKA OBČINA
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Dolžnika – VEČJA SLOVENSKA OBČINA (v nadaljevanju: Dolžnik), ki je REDNI PLAČNIK.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 20. 11. 2020 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.