Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
21 Okt 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V ŠKRJANČEVEM DUTB ID 519-006
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja v Škrjančevem– DUTB ID 519-006 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

– del stavbe 1959-6053-4 (ID 5696493), v izmeri 62,74 m2,

– parcela 1959 51/215 (ID 7042773), v izmeri 44 m2,

– parcela 1959 51/169 (ID 2666514), v izmeri 11 m2,

– parcela 1959 51/170  (ID 147283), v izmeri 11 m2,

ki v naravi predstavljajo neopremljeno stanovanje s komercialno oznako BP4 v 2. etaži (pritličje), s skupno površino posameznega dela stavbe v izmeri 62,74 m2, pri čemer je površina določena kot neto tlorisna površina, to je bruto površina z odbitkom površin pod nosilnimi in brez odbitkov površin pod predelnimi stenami, s pripadajočo shrambo v 1. etaži v izmeri 14,40 m2, atrijem v izmeri 44 m2 (posebni skupni del stavbe v etažni lastnini na zemljišču ID znak: parcela 1959 51/215) in 2 parkirnima mestoma v izmeri 11 m2, na naslovu Škrjančevo 55, Radomlje (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 116.000 EUR. Pripadajoči davek (2% DPN) bo plačal prodajalec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 05.11.2020 (do 23:59:59 ure.). Ponudba se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko po pošti do izteka Razpisnega Roka.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP STANOVANJA V ŠKRJANČEVEM DUTB ID 519-006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca, Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 4.11.2020.

Ogledi pogodbenega predmeta ne bodo organizirani, ker je stanovanje zasedeno z bivšim najemnikom.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB ID 519-006

 

19 Okt 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA LADA DUTB ID 1557 V ŠEMPETRU PRI GORICI
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča LADA v Šempetru pri Gorici – DUTB ID 1557 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 2315 130/1 (ID 1529363), v izmeri 35.508 m2;
 • parcela 2315 131/6 (ID 67674), v izmeri 73 m2;
 • parcela 2315 137/2 (ID 3042185), v izmeri 1.028 m2;

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča z zapuščenimi objekti primernimi za rušenje in sprejetim OPPN za izgradnjo projekta »Lada«, skupne površine 36.609 m2, v Šempetru pri Gorici (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.11.2020 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.200.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA LADA – DUTB ID 1557«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca, Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 11.11.2020.

OGLAS DUTB ID 1557

13 Okt 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE CINKARNA CELJE d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup 104.504 navadnih (rednih) delnic z oznako CICG, izdajatelja CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, matična številka 5042801000, davčna številka SI 15280373, ki so v vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in ki v osnovnem kapitalu družbe predstavljajo 12,93 % delež.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 13.11.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure.

Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

01 Okt 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V TRGOVSKI CONI GAŽENICA (ZADAR) – DUTB ID 6003 / POZIV NA PODNOŠENJE OBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U TRGOVAČKOJ ZONI GAŽENICA (ZADAR) – DUTB ID 6003
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v trgovski coni Gaženica (Zadar)) – DUTB ID 6003 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine, navedene v Prilogi 1 tega Vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.700.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V ZADRU – DUTB ID 6003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.11.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudniki bodo lahko ponudbe za pogodbeni predmet oddali že prvi naslednji dan po objavi tega Vabila (od 02.10.2020), ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu https://nepremicnine.dutb.eu/.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Edo Bečić, tel. št. 00386/40-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 27.11.2020.

POZIV NA PODNOŠENJE OBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U TRGOVAČKOJ ZONI GAŽENICA (ZADAR) – DUTB ID 6003

Ugovorni predmet u ovom pozivu na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju zemljišta u trgovačkoj zoni Gaženica (Zadar)) – DUTB ID 6003 (u daljnjem tekstu: poziv) jesu nekretnine navedene u Prilogu 1. ovom pozivu koje su vlasništvo društva Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., matični broj: 6339620000 (u daljnjem tekstu također: prodavatelj).

Informativna neto prodajna cijena ugovornog predmeta određena je u iznosu od 1.700.000,00 EUR + pripadajući porez.

Ponuditelj je dužan unutar natječajnog roka, i to do podnošenja ponude (potvrda o uplaćenoj jamčevini na kojoj se vidi datum uplate čini obvezan prilog ponudi), na transakcijski račun prodavatelja br. SI56 2900 0005 1319 162, vođen kod banke UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., model i poziv na broj »__-matični br., odnosno datum rođenja«, uz naznaku u opisu plaćanja »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V ZADRU – DUTB ID 6003« uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 EUR (u ovom pozivu također: jamčevina), što predstavlja bitan uvjet za valjanost ponude i sudjelovanje ponuditelja u ovom postupku odabira ponuditelja i prodaje.

Rok za primitak obvezujućih ponuda (natječajni rok) jest do uključujući 30.11. 2020. (do 23:59:59 sati).

Eventualni ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u vezi s ugovornim predmetom na temelju prethodnog dogovora kod predstavnika prodavatelja Ede Bečića, br. tel. 00386/40-977-235, elektronička pošta edo.becic@dutb.eu, i to tijekom radnog vremena od 9 do 15 sati, do uključujući 27.11. 2020.

OGLAS DUTB ID 6003

 

30 Sep 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DOLŽNIKA – VEČJA SLOVENSKA OBČINA
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Dolžnika – VEČJA SLOVENSKA OBČINA (v nadaljevanju: Dolžnik), ki je REDNI PLAČNIK.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30. 10. 2020 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

22 Sep 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V KRANJU – DUTB ID 106603
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – hiše v Kranju – DUTB ID 106603 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 • parcela 2101 258/39 (ID 2531024) v izmeri 278 m2,
 • parcela 2101 258/57 (ID 2531023), v izmeri 209 m2

ki v naravi predstavlja neopremljeno stanovanjsko hišo – dvojček, v izmeri 235,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Vidmarjeva 2/a, Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 228.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 9,5% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša v Kranju – DUTB ID 106603«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 16.10.2020 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša v Kranju – DUTB ID 106603« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 6603-1-2020. Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu).

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 19.10.2020, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Iva Kozar, tel. št. 030 602 728, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 14.10.2020.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet bo potekala dne 22.10.2020 ob 9:00 uri.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Oglas na spletni strani DUTB

18 Sep 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA Z OBJEKTI NA BLEDU (Hraše) – DUTB ID 861
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča z objekti na Bledu (Hraše) – DUTB ID 861 so nepremičnine:

 • z ID znakom: parcela 2155 1365/93, v izmeri 6.531 m2, ki v naravi predstavlja pozidano zemljišče, lastništvo do celote;
 • z ID znakom: parcela 2155 1365/34, v izmeri 19.806 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, lastništvo do celote;
 • z ID znakom: parcela 2155 1365/102, v izmeri 3.625 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, lastništvo do celote;

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 3.10.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNINE NA BLEDU – DUTB ID 861«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

 Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 02.10.2020.

Oglas na spletni strani DUTB

18 Sep 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLEKSA V KROMBERKU – DUTB ID 102172-002
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleksa v Kromberku – DUTB ID 102172-002  (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 • parcela 2302 1405/27 (ID 6514433), v izmeri 564 m2, v naravi pozidano zemljišče-parkirišče;
 • parcela 2302 1405/28 (ID 6514432), v izmeri 201 m2, v naravi pozidano zemljišče-cestišče;
 • parcela 2302 1405/29 (ID 6514430), v izmeri 1.790 m2 , v naravi pozidano zemljišče-parkirišče;
 • parcela 2302 1405/40 (ID 6514431), v izmeri 277 m2m, v naravi pozidano zemljišče-parkirišče, cestišče;
 • parcela 2302 1195/34 (ID 6514417), v izmeri 809 m2, v naravi stavba ID št. 2302-849, ki v naravi predstavlja bivši obrat družbene prehrane MIP;
 • parcela 2302 1195/35 (ID 6514174), v izmeri 38 m2, v naravi pozidano zemljišče-cestišče;

ki v naravi predstavljajo 6 zemljiških parcel v skupni izmeri 3.679 m2 in poslovno stavbo na naslovu Panovška cesta 2, Kromberk , 5102 Nova Gorica v skupni izmeri 246 m2, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 270.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 02.10.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KROMBERK – DUTB ID 102172-002«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 30.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Mišo Josip Ivanec tel. št. 030 602 711, elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 01.10.2020.

Oglas na spletni strani DUTB

16 Sep 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV BEŽIGRAD – DUTB ID 101376-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnih prostorov Bežigrad– DUTB ID 101376-001 so nepremičnine ID znak:

 1. del stavba 2636-1535-25 (ID 6651258), v izmeri 23,90 m2, do celote,
 2. del stavba 2636-1535-26 (ID 6651259), v izmeri 29,60 m2, do celote,
 3. del stavba 2636-1535-27 (ID 6651260), v izmeri 18,90 m2, do celote,
 4. del stavba 2636-1535-28 (ID 6651261), v izmeri 18,90 m2, do celote,
 5. parcela 2636  777/9 (ID 2786157), v izmeri  476,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 10,71 m2,
 6. parcela 2636  777/13 (ID 1989768), v izmeri  434,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 9,76 m2,
 7. parcela 2636 777/16 (ID 2158108), v izmeri 39,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 0,88 m2,
 8. parcela 2636  777/17 (ID 2997916), v izmeri  51,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 1,15 m2,
 9. parcela 2636  777/18 (ID 5013453), v izmeri  159,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 3,58 m2,
 10. parcela 2636 777/19 (ID 1654307), v izmeri  64,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 1,46 m2,
 11. parcela 2636 777/20 (ID 2830379), v izmeri  98,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 2,20 m2

ki v naravi predstavlja štiri (4) neopremljene poslovne prostore v skupni izmeri 91,30 m2, s pripadajočim deležem (225/10000) na sedmih (7) zemljiščih okoli stavbe v skupni izmeri 29,72 m2, na naslovu Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana-Bežigrad (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«) in je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 95.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«), ki ga bo plačal kupec.


Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji
, ki se bodo najkasneje do 05.10.2020 do 23:59:59 pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 1376-001.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).


Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki
:

 • pravilno izpolni obrazec »Prijava na e-dražbo poslovni prostor Bežigrad «;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 05.10.2020 do 23:59:59 ure.

Če bo za pogodbeni predmet draženja Varščino vplačal zgolj en (1) dražitelj, se mora za uspešno pridobitev pogodbenega predmeta draženja v času trajanja e-dražbe prijaviti v informacijski sistem https://dutb.edrazbe.si/ ter vsaj enkrat dražiti.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca:

 

Edo Bečič,

tel. št. 040-977-235

elektronska pošta edo.becic@dutb.eu

 

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 02.10.2020.

 

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Oglas na spletni strani DUTB

15 Sep 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DOMA STAREJŠIH OBČANOV IN OSKRBOVANIH STANOVANJ V VRTOJBI - DUTTB ID 101096
Prikaži več

Predmet prodaje v postopku zbiranja zavezujočih ponudb je nepremičnina nedokončan dom starejših občanov in oskrbovanih stanovanj v Vrtojbi – DUTB ID 101096 ki obsegajo nepremičnine z ID znaki:

 1. parcela 2316 1587 (ID 916372), v izmeri 1.214 m2;
 2. parcela 2316 1592/5 (ID 1559465), v izmeri 8 m2;
 3. parcela 2316 1592/6 (ID 5910979), v izmeri 74 m2;
 4. parcela 2316 3167/6 (ID 5910978), v izmeri 59 m2;
 5. parcela 2316 3193/2 (ID 5910976), v izmeri 135 m2;
 6. parcela 2316 3194/4 (ID 5910992), v izmeri 648 m2;
 7. parcela 2316 3194/5 (ID 6607799), v izmeri 1.684 m2;
 8. parcela 2316 3194/6 (ID 6607801), v izmeri 971 m2;
 9. parcela 2316 3194/7 (ID 6607800), v izmeri 6.155 m2;

v naravi pozidana zemljišča z nedokončanim večstanovanjskim kompleksom v mirnem zaledju Nove Gorice, ki ga sestavljata dva objekta: dom starejših občanov in oskrbovana stanovanja, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 4.000.000,00 € + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 23.09.2020 do 16:00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če do izteka Razpisnega roka prispe na naslov prodajalca.  

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan ob predložitvi Obrazca predložiti tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 temu Vabilu). Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepredložitve oziroma nepopolno izpolnjene in podpisane izjave iz prejšnjega stavka, ponudnika pozove na predložitev oziroma dopolnitev le-te v primernem roku.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNINE V VRTOJBI – DUTB ID 101096«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

 

Oglas na spletni strani DUTB