Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
203 vnosov
12 Maj 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI – DUTB ID 152-025
Prikaži več

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 152-025 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

 • del stavbe 1739-6767-211 (ID 5731496) – stanovanje s površino dela stavbe 33,0 m2 in uporabno površino dela stavbe 28,6 m2, ki se nahaja v 7. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana (vir: GURS podatki);
 • del stavbe 1739-6767-1055 (ID 5732339) – shramba s površino dela stavbe 10,4 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);
 • del stavbe 1739-6767-1765 (ID 5733271) – parkirno mesto s površino dela stavbe 29,3 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);

  Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo Celovški dvori– DUTB ID 152-025«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 01.06.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Celovški dvori– DUTB ID 152-025«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Plačilo varščine mora biti izvedeno do konca roka
prijave
in vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do
vključno 02.06.2020.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 01.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO:

Vabilo za elektronsko javno dražbo na nakup stanovanja_ID 152-025.pdf

Prodajna pogodba-standardna s hipoteko-11.5.2020-MU-osnutek.pdf 

Prodajna pogodba-standardna-11.5.2020-MU-osnutek.pdf

OGLAS – DUTB ID 125-025 

 

 

11 Maj 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN – ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA v LJUBLJANI – DUTB ID 6215
Prikaži več

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – zazidljiva zemljišča v Ljubljani  – DUTB ID 6215 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1722 899/89 (ID 6015552), DUTB ID 6215-019, v velikosti 706 m2,
 • parcela 1722 899/105  (ID 6015555), DUTB ID 6215-020, v velikosti 668 m2,
 • parcela 1722 899/103 (ID 6015495), DUTB ID 6215-016, v velikosti 602 m2,
 • parcela 1722 899/87 (ID 6015458), DUTB ID 6215-018, v velikosti 795 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v ulici Jožeta Mirtiča v Ljubljani, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet znašajo:

 • parcela 1722 899/89, velikosti 706 m2: 176.500,00 EUR + pripadajoči davek,
 • parcela 1722 899/105, velikosti 668 m2: 167.000,00 EUR + pripadajoči davek.
 • parcela 1722 899/103, velikosti 602 m2:  150.500,00 EUR + pripadajoči davek,
 • parcela 1722 899/87, velikosti 795 m2: 198.750,00 EUR + pripadajoči davek,

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišča v Ljubljani – DUTB ID 6215«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR za pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Varščino za pogodbeni predmet je treba plačati pred oddajo »Prijave na e-dražbo, zemljišča v Ljubljani  – DUTB ID 6215« (v nadaljevanju: Prijava). Ob sami Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu Varščine, kar je bistven pogoj za veljavnost Prijave in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 3.6.2020, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca. 

Z vplačilom Varščine v višini 5.000 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO:

Vabilo e-dražba.pdf

Priloga 1 – osnutek prodajne pogodbe.pdf

OGLAS – DUTB ID 6215 

10 Mar 2020
Javni poziv za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Vila Otočec, Dobrava 79, Otočec
Prikaži več

​Predmet razpisa je najem v celoti opremljene in funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer:

 • parcela 1460 160/139 v izmeri 4.417 m2 ,
 • parcela 1460 246/1 v izmeri 1.650 m2,
 • parcela 1460 255/3 v izmeri 278 m2,
 • parcela 1460 246/4 v izmeri 1.243 m2.

DUTB, d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

V naravi gre za hotelsko-gostinski objekt, etažnosti K + P + 2, ki obsega večjo restavracijo v treh prostorih, sejno sobo, 15 hotelskih sob, 2 apartmaja, savno, poročno dvorano s samostojno kuhinjo in pomožnimi prostori, dve parkirišči za 80 avtomobilov ter nadkrito teraso.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 7. 2020 oz. po dogovoru in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca. Investicijski stroški se krijejo po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno, morebitne komentarje na osnutek najemne pogodbe (v nasprotnem primeru se šteje, da soglaša z najemno pogodbo) oziroma druge  ponudnikove pogoje za najem.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • Vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju penzionov / hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 11.6. 2020 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnine Vila Otočec – NE ODPIRAJ«.

Javni poziv za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Vila Otočec, Dobrova 79, Otočec.pdf

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 337

POSEBNO OPOZORILO PRODAJALCA!

ZACASNA PREKINITEV OGLEDOV NEPREMICNIN V LASTI DUTB

Roki za zavezujoče zbiranje ponudb bodo predvidoma zaradi trenutne situacije podaljšani v čas po ureditvi razmer.

Ljubljana, dne 19.3.2020

10 Mar 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUNAJSKI KRISTALI V LJUBLJANI - DUTB ID 1854
Prikaži več

​Predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »Dunajski kristali« v Ljubljani – DUTB ID 1854 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta 2 nepremičnini:

a) stolpič S1  – poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 2.670 m2, na naslovu Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/33, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S1«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b) stolpič S2  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 3.519 m2, na naslovu Štukljeva cesta 46, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/34, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S2«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

–  da se pogodbeni predmet prodaja tako kot celota obeh stolpičev S1 in S2 kot po posameznih stolpičev S1 in S2, in sicer na način:

 • skupna kombinacija obeh stolpičev S1 in S2 v skupni izmeri 6.189 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854);
 • ločena prodaja stolpiča S1 v izmeri 2.670 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-001);
 • ločena prodaja stolpiča S2 v izmeri 3.519 m2 (v nadaljevanju DUTB ID 101854-002);

– da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako:

 • »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854.« ali
 • »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-001.« ali
 • »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP »DUNAJSKI KRISTALI« –DUTB ID 1854-002.«.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

 • DUTB ID 1854 (stolpič 1 in stolpič 2): 7.000.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-001 (stolpič 1): 3.200.000 EUR + pripadajoči davek;
 • DUTB ID 1854-002 (stolpič 2): 4.100.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.
 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.06.2020 (do 11:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 1. Pravilno izpolnjen Obrazec: Obrazec-1 (Priloga 1 temu Vabilu) ali Obrazec-2 (Priloga 2 temu Vabilu) ali  Obrazec-3 (Priloga 3 temu Vabilu),
 2. Potrdilo/-a o plačilu varščine, iz kater-ega/-ih mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, 

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 04.06.2020.

Vabilok oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine Dunajski kristalu Ljubljana – DUTB ID 1854.pdf 

03 Mar 2020
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Engrotuš
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 10. 4. 2020 do 15.00 ure

razpis prodaja terjatev – Engrotuš 2020-3.pdf

03 Feb 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 102111
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidanega stavbnega zemljišča  v Mariboru – DUTB ID 102111 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:

 z ID znakom: parcela 659 286 (ID 3444147) v velikosti 314,00 m2 in parcela 659 287 (ID 4116527) v velikosti 70,00 m2,  ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo stavbo, primerno za odstranitev, v skupni izmeri  384,00 m2, na naslovu Ruška cesta 4, 2000 Maribor, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP  ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU DUTB ID 102111

Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 40.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oziroma 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)) in ga bo plačal kupec.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU – DUTB ID 102111« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU v  – DUTB ID 102111«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 4.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Blažu Ribiču tel. št. 02 252 07 06, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU – DUTB ID 102111 (PDF spodaj)

Vabilo zbiranje zavezujočih ponudb.pdf 

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup – ID 102111.pdf

Vzorec – Prodajna pogodba – ID 102111.pdf

Lokacijska informacija ID2111.pdf

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 2111

NOVICA – DUTB NEPREMIČNINE ID 2111 

31 Jan 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 5006
Prikaži več

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954,00 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176,00 m², na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče – DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Postopek prodaje pogodbenega predmeta vodi prodajalec.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče – DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče – DUTB ID 5006«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno petka, 14.02.2020.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V RATEČAH – DUTB ID 5006 (PDF spodaj)

Vabilo na e-Dražbo 31.1.2020.pdf

Kako kupiti hišo na e-dražbi.pdf 

Priloga 1 – Seznam opreme.pdf

Priloga 2 – Osnutek prodajne pogodbe Rateče.pdf

 NOVICA – DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

17 Dec 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI - DUTB ID 153-215
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 153-215 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnima mestoma, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

 • del stavbe 1739-6767-774 (ID 5732059) – stanovanje s površino dela stavbe 127,30  m2 in uporabno površino dela stavbe 97,3 m2, ki se nahaja v 13. etaži poslovno stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana;
 • del stavbe 1739-6767-881 (ID 5732158) – shramba s površino dela stavbe 23,18 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
 • del stavbe 1739-6767-2008 (ID 5733520) – parkirno mesto s površino dela stavbe 24,17 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe;
 • del stavbe 1739-6767-2114 (ID 5733626) – parkirno mesto s površino dela stavbe 18,43 m2, ki se nahaja v 1. etaži stanovanjsko poslovne stavbe.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA V LJUBLJANI – DUTB ID 153-215«, .«

Izklicna bruto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 255.000,00 (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 16.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudniki bodo lahko ponudbe za pogodbeni predmet oddali že prvi naslednji dan po objavi tega Vabila (od 18.12.2019), ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu www.celovskidvori.eu.

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu,  

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.01.2020. 

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA STANOVANJE CELOVŠKI DVORI (PDF spodaj).

Vabilo zavezujoče zbiranje ponudb za stanovanje Celovški dvori.pdf

Obrazec – zavezujoča ponudba za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori Ljubljana – DUTB 153-215.pdf 

Osnutek prodajne pogodbe s hipoteka za nakup stanovanja Celovški dvori.pdf 

Osnutek prodajne pogodbe za nakup stanovanja Celovški dvori.pdf

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE

OGLAS – STANOVANJE CELOVŠKI DVORI

13 Dec 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v bližini letališča v Sofiji, Bolgarija – DUTB ID 105040 (v nadaljevanju »Vabilo«) so naslednje nepremičnine, ki se prodajajo kot celota in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«):

 1. Zemljišče s katastrsko številko
  68134.8600.1401 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič,
  pika, ena, štiri, nič, ena) v izmeri 47 230 (sedeminštirideset
  tisoč dvesto trideset)
  kvadratnih metrov
 2. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1405 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, pet) v izmeri 38 173 (osemintrideset tisoč sto triinsedemdeset) kvadratnih metrov 
 3. Zemljišče s katastrsko
  številko 68134.8600.1407 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest,
  nič, nič, pika, ena, štiri, nič, sedem) v izmeri
  44 535 (štiriinštirideset tisoč petsto petintrideset)
  kvadratnih metrov  
 4. Zemljišče s katastrsko
  številko 68134.8600.1338 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest,
  nič, nič, pika, ena, tri, tri, osem) v izmeri
  34 913 (štiriintrideset tisoč devetsto trinajst)
  kvadratnih metrov
 5. Zemljišče s katastrsko
  številko 68134.8423.308 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, štiri,
  dva, tri, pika, tri, nič, osem) v izmeri 6 469 (šest tisoč
  štiristo devetinšestdeset)
  kvadratnih metrov
 6. Zemljišče s katastrsko
  številko 68134.8600.1330 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest,
  nič, nič, pika, ena, tri, tri, nič) v izmeri 2 216 (dva tisoč
  dvesto šestnajst)
  kvadratnih metrov
 7. Zemljišče s katastrsko
  številko 68134.8600.1329 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest,
  nič, nič, pika, ena, tri, dva, devet) v izmeri 1 418 (tisoč
  štiristo osemnajst)
  kvadratnih metrov

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

 • da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«;
 • da je pogodbeni predmet obremenjen s hipoteko Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. v skladu s seznamom hipotek v Prilogi 1 tega Vabila (Priloga 1 je sestavni del dokumentacije, ki jo je mogoče vpogledati v skladu s 3. odstavkom točke 7. tega Vabila). Prodajalec bo zagotovil izbris z izdajo izbrisne pobotnice takoj po podpisu prodajne predpogodbe in vložitvi predloga za izbris v zemljiški knjigi. V breme pogodbenega predmeta so vloženi tudi predlogi za začasne odredbe, kot je navedeno v Prilogi 1. Prodajalec ni dolžan poskrbeti za umik predlogov za začasne odredbe oz. izbris vpisov iz zemljiške knjige, saj na kupca nimajo negativnega učinka ter varujejo njegove pravice in interese v smislu 3. točke Razlagalne odločbe št. 1/2015 Sveta civilnega in gospodarskega oddelka Bolgarskega vrhovnega kasacijskega sodišča;
 • da je namenska raba pogodbenega predmeta kmetijska.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija DUTB ID 105080«.

Informativna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 9.621.370,00 EUR + pripadajoči 20% davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 11.02.2020 (do 11:59:59 ure.)

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v Sofiji, Bolgarija – DUTB ID 105080« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Obrazec se nahaja na spletnem naslovu:

https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Bolgarija.d33/prodaja.k1/oglas3173727.html?sort=vdesc#cnta

Obvezni in bistveni sestavini ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 3 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »105080-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija – DUTB ID 105080«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01 429 34 79 ali 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 07.02.2020.

Vabilo ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB SOFIA RE ID 105080.pdf 

Obrazec ZAVEZUJOČA PONUDBA ZEMLJIŠČA SOFIJA.pdf

Prodajna predpogodba-zemljišče- vzorec SLO 2019-Bolgarija-čistopis.pdf

KYC-Slovensko.zip

 12 Dec 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI - DUTB ID 100672
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega kompleksa v Selnici ob Dravi– DUTB ID 100672 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

-     parcela 631 268/4 (ID 2568770), v izmeri 13.255 m2, na kateri stojijo stavbe z ID št. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189 in 191, ki v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne hale, poslovni aneks ter ostale pomožne ter infrastrukturne objekte, v skupni izmeri 8.357 m2 neto tlorisne površine, vse na naslovu Mariborska cesta 46, Selnica ob Dravi, skupaj s pisarniško in računalniško opremo, ki se nahaja v poslovnem aneksu,

-     parcela 631 268/5 (ID 4415119), v izmeri 59 m2, ki v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče,

-     parcela 631 275/4 (ID 2410523), v izmeri 2.823 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k zemljišču ID znak: parcela 631 268/4

(v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v skupni višini 2.200.000,00 EUR, brez pripadajočega davka na nepremičnine (22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«) in davka na premičnine (22% DDV), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 15.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Borisu Vončini tel. št.040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.01.2020.

Vabilo Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

Priloga 4 – Pisarniška in računalniška oprema Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

PP-___-2019-672- Poslovni kompleks v Selnici ob Dravi ID 100672.pdf

KYC-Slovensko.zip