Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
203 vnosov
03 Dec 2019
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna - PODALJŠANJE
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za
svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup
terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13. 12. 2019 do 14.00
ure
. 

20191203_Javni razpis Semenarna – PODALJŠANJE.pdf

13 Nov 2019
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 5006
Prikaži več

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V RATEČAH – DUTB ID 5006

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176 m2, na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče – DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno  29.11.2019, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca. 

Z vplačilom Varščine v višini 20.000,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 29.11.2019 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče – DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«. Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Če bo za pogodbeni predmet draženja Varščino vplačal zgolj en (1) dražitelj, se mora za uspešno pridobitev pogodbenega predmeta draženja v času trajanja e-dražbe prijaviti v informacijski sistem https://dutb.edrazbe.si/ ter vsaj enkrat dražiti. Če dva (2) ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat (1) ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

prejeli avtomatsko generirano elektronsko sporočilo, na katerem je potrdilo o prijavi na predmete draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.), potrdila o vplačani Varščini in vidno plačilo Varščine na TRR-ju prodajalca je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi (t.i. žeton). V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med ‘Nezaželena sporočila’, sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si),

oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb: Sebastian Turk, e-mail: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 29.11.2019.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 04.12.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 60 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot minuto pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba spet podaljšala za nadaljnjo minuto in tako dalje. To pomeni, da se bo e-dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za  minut. Po poteku tega časa se e-dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 1.000,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.11.2019

Vabilo na e-Dražbo 13.11.2019.pdf

Priloga 1 – Seznam opreme.pdf

Priloga 2 – Osnutek prodajne pogodbe Rateče.pdf

Kako kupiti hišo na e-dražbi.pdf

NOVICA – DUTB NEPREMIČNINE

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 5006

 

 

 

06 Nov 2019
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Semenarna
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Rok za
oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. 12. 2019 do 14.00 ure
. 

20191106_Javni razpis Semenarna.pdf

13 Sep 2019
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2
Prikaži več

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2,
DUTB ID 136-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002 (v nadaljevanju »Objava«) je nepremičnina – del stavbe z ID znakom:

 • del stavbe 699-765-14 (ID 5513353), ki v naravi predstavlja shrambo v mansardi  II (4. etaža), v izmeri 9,46 m2 kot posamezni del stavbe na naslovu Hočko Pohorje 131, 2311 Hoče,  z identifikacijsko številko 14.E, do celote, (v nadaljevanju »e-dražba«), 
ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«). 
Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša
6.000,00 EUR in sicer
brez pripadajočega
22%
DDV, ki ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic
»136-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Shramba B2-2019«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje 24.09.2019 do 12:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.  

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu: 

https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji
.

Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu: 

https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu

https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki
se bodo najkasneje
do 25.09.2019 do 15:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok)
pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo Shramba B2-2019« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu

https://dutb.edrazbe.si/
– v rubriko »Odprte dražbe«, št. Shramba B2-2019.

Če dva ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu

https://dutb.edrazbe.si/
prejeli elektronsko sporočilo s prijavljenimi podatki (podatki o dražitelju) in opisanim predmetom draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo
PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.) in potrdila o vplačani Varščini je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi.  V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med ‘Nezaželena sporočila’, sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si), oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb Sebastian Turk, email:
sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije do 23.09.2019 pri skrbniku nepremičnine – Edo Bečić na
edo.becic@dutb.eu ali po telefonu 01/429-34-63.

Dogovor o ogledu mora biti potrjen najkasneje 1 delovni dan pred predvidenim ogledom do 10.00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne
27.09.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 70 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema).

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša
500,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 500,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja).
V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.09.2019

Vabilo na e-dražbo Shramba.pdf
 Kako kupiti shrambo – DUTB ID 136-002.pdf

OGLAS – DUTB nepremičnine ID 136-002

NOVICA-DUTB nepremičnine ID 136-002

08 Avg 2019
ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV.
Prikaži več

DUTB deluje samostojno pri oddaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Mariborskem Pohorju in je sestavljen iz:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena.
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev).
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 14 apartmajev) ter dodatnih 15.518 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče.

  DUTB d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

  Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

  Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje vsaj pol leta ali več z začetkom 01.09.2019 ter vsaj do 29.02.2020 in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

  Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

  Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

 • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
 • izjavo o nameri za najem hotelov (DUTB bo upoštevala želje potencialnih najemnikov glede izbranih nepremičnin, ki bodo predmet ponudbe),
 • ponudbeno ceno za vsak hotel.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do petka, 23.08.2019 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnin na Mariborskem Pohorju – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.

28 Jun 2019
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe RPFS d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe RPFS d.o.o..

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 29.07.2019 do 14.00 ure.

RPFS_razpis_SLO.pdf

25 Jun 2019
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA ŠENTJUR, d.d. in dela terjatev do družbe PSZ, d.d., v stečaju - ZAKLJUČENO
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur in dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem, d.d. – v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje.

DUTB_razpis Meja in PSZ_terjatve_zavezujoce ponudbe.pdf

Teaser_Meja Šentjur slo 8-7-2019.pdf

MEJA RAZPIS dodatno 14.8.2019.pdf

 

20 Jun 2019
Zbiranje zavezujočih ponudb Linxair - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za
upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična
številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj
račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev
do dolžnika
LINXAIR letalski prevoznik d.o.o. – v stečaju, Pameče
166A, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 1492136000
.

Rok za
oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22. 7. 2019 do 14.00 ure.

Zbiranje zavezujočih ponudb Linxair.pdf

Teaser Ikar slo.pdf

19 Jun 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU - DUTB ID 100165
Prikaži več

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup sklopa zemljišč v Kranju – DUTB ID 100165 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine – zemljišča z ID znaki:

 • parcela 2123 346/9 (ID 3664435), v izmeri 675 m2,
 • parcela 2123 346/10 (ID 5069141), v izmeri 175 m2,
 • parcela 2123 346/11 (ID 4733405), v izmeri 275 m2,
 • parcela 2123 346/15 (ID 5843457), v izmeri 12.365 m2,
 • parcela 2123 346/16 (ID 5843458), v izmeri  12.634 m2,
 • parcela 2123 347/6 (ID 4134588), v izmeri 499 m2.

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva stavbna zemljišča za gradnjo večstanovanjskih objektov, skupne površine 26.623 m2 v Kranju, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za sprejem zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU– DUTB ID100165100165«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Dodatno mora ponudba za nakup Predmeta Prodaje vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke iz 3. odstavka 2. točke tega Vabila (Priloga 2 temu Vabila).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež ponudnika.

Izhodiščna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 2.715.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.08.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je do oddaje Ponudbe plačana s tem Vabilom določena varščina.

OGLAS – DUTB nepremičnine ID 165

NOVICA – DUTB nepremičnine ID 165

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb

Priloga 1 – Obrazec zavezujoča ponudba

Priloga 2 - KYC_SLO

11 Jun 2019
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZALOGE PREMIČNIN
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem »vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zaloge premičnin« so premičnine, katerih spisek zaloge je kot priloga sestavni del tega vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

 

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za sprejem zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZALOGE PREMIČNIN«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu.

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež ponudnika.


Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 60.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.


Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 26.06.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je do oddaje Ponudbe plačana s tem Vabilom določena varščina. 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZALOGE PREMIČNIN.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe za nakup zaloge premičnin.pdf

Spisek zaloge premičnin.pdf