Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
15 Sep 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI DUTB ID 216-001
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Slovenski Bistrici – DUTB ID 216-001 je nepremičnina z ID znakom: parcela 753 1385/8 (ID 2057105) v izmeri 4.413 m2, ki v naravi predstavlja pozidano zazidljivo zemljišče v izmeri 4.413 m2, na kateremu je zgrajen objekt v izmeri 56,7m2 z ID št. 753-1972, na naslovu Kolodvorska ulica, 2310 Slovenska Bistrica lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 134.900,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 19.10.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudba se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko po pošti do izteka Razpisnega Roka.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 216-001«.

V kolikor ponudba ne bo izpolnjena in oddana na priloženem Obrazcu ter z obvezno prilogo (Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila), bo taka ponudba izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Izbrani ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriteriji:

 • ponujena najvišja neto cena,
 • davčni zavezanec s pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV,

pri čemer si Prodajalec pridržuje pravico, da v postopku s katerimkoli ponudnikom izvede dodatna pogajanja, ali ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet, ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, skladno z določili točke 2.3. tega Vabila.

Vse javne dajatve (DDV) in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški (razen stroški notarske overitve podpisa prodajalca na sklenjeni prodajni pogodbi), v zvezi s sklenitvijo in izvedbo prodajne pogodbe nosi in plača izbrani ponudnik – kupec.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Dean Švajncer, tel. št. 030 602 732, elektronska pošta dean.svajncer@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.10.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

 

OGLAS – DUTB ID 216-001

04 Sep 2020
ODDAJA PONUDBE ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELA ARENA
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (“DUTB” ali “najemodajalec”), ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotela, poziva zainteresirane najemnike, da

ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELA

DUTB d.d. deluje samostojno pri oddaji premoženja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Predmet najema je:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporabljata iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena, vse na naslovu Pot k mlinu 57, 2000 Maribor.

DUTB d. d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano“.

Najemno razmerje se bo sklepalo za določeno obdobje enega leta z začetkom 1.11.2020 ter vsaj do 31.10.2021 z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpis Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

 • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
 • ponudbeno ceno, ki bo sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela (delež od prometa). Fiksni del bo enak za vse in zanaša 2.500 EUR/mesečno + davek, medtem ko bo višino variabilnega dela (izraženo v deležu od prometa) določil vsak ponudnik sam. Višina ponujenega variabilnega dela bo eden izmed ključnih dejavnikov pri izbiri najboljšega ponudnika.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • zaželjene so vsaj 3-letne izkušnje z upravljanjem hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
 • vplačilo varščine v višini 20.000 EUR v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

 

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 4.10.2020 do 23.59 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem hotela Arena – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti (“povezane stranke”) ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.­­­­

Povezava do oglasa

01 Sep 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – SKLADIŠČNEGA PROSTORA V OBJEKTU NA NASLOVU GRADNIKOVE BRIGADE 11, LJUBLJANA DUTB ID 2167-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – skladiščnega prostora v objektu na naslovu Gradnikove brigade 11, Ljubljana – DUTB ID 2167-001 je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 2680-87-5, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 20.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN) in ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »2167-001-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba 2167-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR za pogodbeni predmet, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno petka, 25.09.2020 do 24:00:00 ure.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do petka, 25.09.2020 do 24:00:00 ure pravilno elektronsko prijavili (obrazec »Prijava na e-dražbo 2167-001« na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko, št. 2167-001.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca:

Andrej Filipič

Telefon: 040 424 060

Elektronska pošta: andrej.filipic@dutb.eu

in sicer od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro, do vključno 30.09.2020.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19.

(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Oglas na strani DUTB

 

24 Avg 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IN POSLOVNIH DELEŽEV V KAPITALU DRUŽB LLC "BATRIS" in LLC "CONSTANT LEADER XXI"
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb:

 1. LLC “BATRIS” (izviren naziv: ООО «БАТРИС»), 2, Malomyasnitskaya Street, 61010, Kharkiv, Ukrajina, matična številka: 32566590  in
 2. LLC “CONSTANT LEADER XXI” (izviren naziv: ООО «КОНСТАНТ ЛИДЕР ХХІ»), 2, Malomyasnitskaya Street, 61010, Kharkiv, Ukrajina, matična številka: 34467814 (v nadaljevanju: Družbi).

Predmetni javni razpis se hkrati nanaša tudi na zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 18-odstotnih deležev, ki jih ima Prodajalec v kapitalu Družb LLC Batris in LLC Constant Leader XXI.

Terjatve in lastniški deleži se prodajajo skupaj kot celota.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 23.10.2020 do 15.00 ure. 

11 Avg 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSANEZNIH DELOV - STANOVANJ V STANOVANJSKI SOSESKI ŠKRJANČEVO
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanje (z atrijem v pritličnih stanovanjih) in pripadajoča shramba ter dve parkirni mesti – v stanovanjski soseski Škrjančevo, na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Radomlje (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektu soseska Škrjančevo, in sicer:

 • 9 posameznih stanovanj,
 • 9 posameznih shramb v 1. etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
 • 4 posameznih atrijev v pritlični etaži (vsakemu pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
 • 18 posameznih parkirnih mest (vsakemu stanovanju bosta pripadali 2 parkirni mesti),

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih (med drugim tudi na petih zunanjih parkirnih mestih, ki bodo namenjena obiskovalcem stanovanjske soseske Škrjančevo), objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) teče od 01.09.2020 dalje do prodaje zadnje posamezne enote. Ponudbe oddane pred 01.09.2020 ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje. Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA ŠKRJANČEVO«.

Izklicna prodajna cena posameznega pogodbenega predmeta je določena in je razvidna iz Priloge 2 tega Vabila in že vključuje pripadajoči davek (2 % DPN pri rabljenih enotah oz. 9,5% DDV pri novih enotah). Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Ponudnik je dolžan do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »519-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA STANOVANJE ŠKRJANČEVO – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal do oddaje ponudbe, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

KREATIVDOM d.o.o.,

Telefon: 041 498 708,

oziroma na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi. 

14 Jul 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA S KOMERCIALNO OZNAKO 2N-01/60 (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) – V OBJEKTU KOPRSKA VRATA DUTB ID 39
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – stanovanja (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) v objektu Koprska vrata – DUTB ID 39 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »E-dražba«) so nepremičnine navedeni v Prilogi 2 tega Vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena je 208.902,00 EUR, s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5 % (DDV)) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 2-2020«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR za pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Varščino je potrebno plačati pred oddajo “prijave na e-dražbo” (do 21.8.2020), na računu DUTB, pa mora biti vidna najkasneje 24.8.2020 do konca dne.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do petka, 21.8.2020 do 24:00:00 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec »Prijava na e-dražbo KV 2-2020« (v nadaljevanju: »Prijava«)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. KV 2-2020.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca:

RE/MAX, Nepremičninska družba, d.o.o.,

Telefon: 080 73 15,

Elektronska pošta: info@koprskavrata.eu;

oziroma na spletnem naslovu www.koprskavrata.eu.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

08 Jul 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI DUP1 D.O.O.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja predmetni javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup 100 % poslovnega deleža v družbi DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., ki je v neposredni lasti prodajalca.

Predmet prodaje je 100 % poslovni delež družbe DUP1, družba za upravljanje premoženja 1, d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6849156000, davčna številka SI 88363007, z zaporedno št. deleža 243817, ki je v imetništvu prodajalca.

Družba DUP 1, d.o.o., ki je predmet prodaje, je v postopku nakupa premoženja (tj. POSLOVNE CELOTE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOPLINA) iz stečajne mase stečajnega dolžnika Branko GJERKEŠ, Pod logom 18, 9224 Turnišče, ki je pred stečajem posloval kot samostojni podjetnik BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik, pod matično številko: 3272761000 ter davčno številko: SI 78269954 (v nadaljevanju: »Dolžnik«). Stečajni postopek zoper dolžnika poteka pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, pod opravilno št. St 5726/2014.

Podrobnejši opis poslovne celote za proizvodnjo električne energije iz bioplina sestavlja je naveden v prioženem besedilu razpisa.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.08.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

03 Jul 2020
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI BANKART D.O.O.
Prikaži več
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 0,8880 % poslovni delež v družbi BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, z zaporedno št. deleža 94383, ki je v imetništvu prodajalca.
Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.08.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 10:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

OBRAZCI poznavanje stranke (KYC).zip

01 Jul 2020
Podaljšanje roka javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CPK d.d.
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 10. 7. 2020 do 15.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, podaljšanje roka- CPK.pdf

NDA_slo.pdf

19 Jun 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU - DUTB ID 760-004
Prikaži več
Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Bizoviku – DUTB ID 760-004 je zemljišče z
 • ID znakom parcela 1733 626/70 (ID 4387588), zemljišče v velikosti 20 m2, ki v naravi predstavlja del skupne infrastrukture – prečrpovališča za vse objekte projekta »Bizovik – urbanost v naravi« v Bizoviku, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000
Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 4.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.
Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure.)
Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU – DUTB ID 760-004«.
V primeru, da ponudba ne bo prispela pravočasno na zgoraj navedeni naslov prodajalca, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudniku, katerega ponudba se je izločila iz nadaljnjega postopka se bo vrnila vplačana varščina na način, kot ostalim neizbranim ponudnikom.
Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU – DUTB ID 760-004«.
Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca
 • Mojca Ferfolja tel. št.01/42 93 468, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.
Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

OGLAS – DUTB ID 760-00

NOVICA – ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB – DUTB ID 760-004

Vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup – DUTB ID760-004

Obrazec – zavezujoča ponudba za nakup – DUTB ID760-004

Osnutek Prodajne pogodbe za nakup – DUTB ID760-004