Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
19 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNIH PROSTOROV V STOLPNICI DELO – DUTB ID 415
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNIH PROSTOROV STOLPNICE DELO – DUTB ID 415 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 2636 2208/3 (ID 4718384), v izmeri 547 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2208/6 (ID 5053952), v izmeri 160 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/6 (ID 5053951), v izmeri 9 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/7 (ID 1192022), v izmeri 74 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/8 (ID 1694595), v izmeri 12 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/10 (ID 6973618), v izmeri 6.378m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/11 (ID 6973581), v izmeri 449 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/12 (ID 6973580), v izmeri 2.193 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/13 (ID 6973579), v izmeri 435 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/14 (ID 6973578), v izmeri 3.292 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/16 (ID 6973616), v izmeri 4 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/17 (ID 6973615), v izmeri 93 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/18 (ID 6973619), v izmeri 4 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/19 (ID 6973621), v izmeri 7 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • del stavbe 2636-8145-3, v izmeri 494,30 m2, lastništvo v deležu 1/1,
 • del stavbe 2636-8145-20, v izmeri 21,20 m2, lastništvo v deležu 1/1,
 • del stavbe 2636-8145-34, v izmeri 501,70 m2, lastništvo v deležu 1/1,

 

ki v naravi predstavljajo neopremljene poslovne prostore v 5. in 6. nadstropju stolpnice DELO ter kletno shrambo v skupni izmeri 1.017 m2, na naslovu Dunajska cesta 5, Ljubljana, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).«

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 1.250.000,00  EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  415-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba POSLOVNIH PROSTOROV STOLPNICE DELO – DUTB ID 415«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 62.500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 04.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 03.11.2021 do 23:59:59 ure.

Dražijo lahko le dražitelji, ki se bodo pravočasno in pravilno prijavili v sistem e-dražbe na https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 05.11.2021  do 10:00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 05.11.2021 ob 13.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 5.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Edo Bečič, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 03.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 415

18 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠA Z BAZENOM v ŽALCU – DUTB ID 1313
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – hiša z bazenom v Žalcu– DUTB ID 1313 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • parcela 996 624/12 (ID 4861970) v velikosti 977,00 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljeno enostanovanjsko stavbo, ID št. 996 1838, po podatkih GURS v izmeri 360,30 m2, po dejanskih podatkih v izmeri 408,46 m2, na naslovu Šarhova ulica 9, Žalec, zgrajeno leta 2000, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 342.000 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  1313-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Hiša Žalec – DUTB ID 1313«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  04.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 03.11.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 05.11.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 05.11.2021 ob 13:00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 5.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo le na »Dan odprtih vrat«, v četrtek 21.10.2021, od 13:00 – 15:00. Dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom dražitelji lahko pridobijo pri predstavniku prodajalca: Iva Kozar, tel. št. 01 429 38 34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu , in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 04.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1313

13 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

–             del stavbe 2605-522-11 (ID 5500878) v izmeri 53,2 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljen tehnični prostor – skladišče v izmeri  53,20 m2, na naslovu Pristaniška 43 B, 6000 Koper, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 55.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec. Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 500,00 EUR.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  2136-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  28.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 27.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 2136.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 27.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 29.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 29.10.2021 ob 13:00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 55 minut.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Andrej Filipič, tel. št. 01 42 93 479, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 25.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2136

11 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNEGA MESTA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO, KOPER – DUTB ID 42-257
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO, KOPER – DUTB ID 42-257 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 2606-6987-257 (ID 5894542), v velikosti 12,77 m2,

ki v naravi predstavlja parkirno mesto s komercialno oznako G IV PM 9, v 9. etaži stavbe DE, na naslovu Kvedrova cesta 24-26, 6000 Koper, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 7.200,00 EUR, in sicer s pripadajočim davkom (22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0042-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PARKIRNEGA MESTA NOKTURNO – DUTB ID 42-257«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 27.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 26.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 0042«.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava in priloži podpisan Popis lastnosti (glej Priloga 2);
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 26.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 28.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 28.10.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 200,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Meta Šuštaršič, tel. št. 01 42 93 855, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 25.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 42-257

06 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE v MEDNEM – DUTB ID 0954
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zemljišče v Mednem – DUTB ID 0954 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

ID znak Površina %  lastništva Lastniška površina
1752 1097/2 (ID 323466) 555 100 555
1752 1098/1 (ID 3346118) 99 100 99
1752 1098/14 (ID 1163496) 34 100 34
1752 1098/15 (ID 6409597) 1.284 100 1284
1752 1098/16 (ID 6409598) 478 100 478
1752 1098/17 (ID 6409580) 121 100 121
1752 1098/18 (ID 6409581) 203 100 203
1752 1098/19 (ID 6409599) 108 100 108
1752 1098/4 (ID 3346150) 1.285 100 1285
1752 1102/10 (ID 6409609) 425 100 425
1752 1102/11 (ID 6409608) 331 100 331
1752 1102/3 (ID 2506960) 513 100 513
1752 1102/4 (ID 1498866) 1.516 100 1516
1752 1102/8 (ID 6409610) 715 100 715
1752 1102/9 (ID 6409611) 72 100 72
1752 1102/12 (ID 6409603) 1.153 82,19 947,65
1752 1102/13 (ID 6409602) 439 82,19 360,81
1752 1102/14 (ID 6409604) 119 82,19 97,81
SKUPAJ 9.450 m2 9.145,27 m2

 

ki v naravi predstavlja nepozidana zemljišča v izmeri 2.708,62 m2 in pozidana zemljišča v izmeri 6.436,65 m2, v skupni izmeri 9.145,27 m2, v Mednem, lastništvo do celote in v deležu, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 580.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka:

 • za pozidana zemljišča (70,38 % celotne kupnine): 2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti),
 • za nepozidana zemljišča (29,62% celotne kupnine): 22% DDV,

ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0954-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče v Mednem – DUTB ID 0954«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 40.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  19.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 19.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 954.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 19.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 21.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 21.10.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR.

s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Edo Bečič, tel. št. 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 19.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 954

06 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNE STAVBE GRANIT – DUTB ID 219-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNE STAVBE GRANIT – DUTB ID 219-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

– parcela 753 1893/2 (ID 5266889) v izmeri 762 m2,

– parcela 753 1927/19 (ID 6712550) v izmeri 1.241 m2,

ki v naravi predstavlja poslovno zgradbo GRANIT z ID znakom: stavba 753-2032 (ID 6681667) v izmeri 1.008,6m2, s pripadajočim zemljiščem – parkiriščem v skupni izmeri 2.003 m2, na naslovu Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 450.000,00 EUR, od tega znaša vrednost premičnin 2.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka za nepremičnine (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«) in za premičnine (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  219-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba POSLOVNA STAVBA GRANIT – DUTB ID 219-003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 25.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 22.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 219-003.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava (VARIANTA in priloži podpisan Popis lastnosti (glej Priloga 3));
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 22.10.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 26.10.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 26.10.2021 ob 15.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 5.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Dean Švajncer, tel. št. 022 52 05 07, elektronska pošta dean.svajncer@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 22.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 219-003

05 Okt 2021
DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE MERKUR NEPREMIČNINE, D.D. IN TERJATEV DO DRUŽBE MERKUR NEPREMIČNINE, D.D.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://dutb.eu/?s=merkur&post_type=lastniske-nalozbe dne 11. 8. 2021 objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MERKUR nepremičnine, d.d. ter za nakup delnic MERKUR nepremičnine d.d., ki so v lasti Prodajalca (v nadaljevanju: »Razpis«).

Prodajalec vse zainteresirane ponudnike obvešča, da podaljšuje čas odprtja virtualne podatkovne sobe do 7.10.2021 do 12.00 ure. Ta dopolnitev je sestavni del Razpisa. Vsa ostala določila Razpisa ostajajo nespremenjena v veljavi.

05 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČA v NOVI VASI NAD DRAGONJO – DUTB ID 6065
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnini – stavbnih zemljišč v Novi vasi nad Dragonjo – DUTB ID 6065 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine  z ID znakom:

 • parcela 2634 2068/4, (ID 2876469), v izmeri 165,00 m2,
 • parcela 2634 2065/4 (ID 2876469), v izmeri 627,00 m2,
 • parcela 2634 2068/6, (ID 3380276), v izmeri 065,00 m2,
 • parcela 2634 2068/5, (ID 5226753), v izmeri 195,00 m2,
 • parcela 2634 2068/7 (ID 3548202), v izmeri 172,00m2,

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča, v Novi vasi nad Dragonjo, v skupni izmeri 4.224,00 m2 (GURS), lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 260.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  6065 – matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče Šmarje – DUTB ID 6065«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  14.10.2021 kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 6065.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 15.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili)

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 15.10.2021 ob 12.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 2.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Marko Urbanija, tel. št. 01 429 34 78, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 12.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6065

05 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MARIBORU – DUTB ID 879
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MARIBORU – DUTB ID 879 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 660 846 (ID 5284838) v izmeri 14.297 m2,
 • parcela 660 856 (ID 3942829) v izmeri 1.098 m2,
 • parcela 660 857 (ID 4111043) v izmeri 1.851 m2,
 • parcela 660 858 (ID 247794) v izmeri 894 m2,
 • parcela 660 860 (ID 3774206) v izmeri 952 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča skupne velikosti 19.092 m2, ki se nahajajo poleg Iztokove ulice v Mariboru (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 2.400.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  879-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba STAVBNIH ZEMLJIŠČ V MARIBORU – DUTB ID 879«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 60.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  14.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 879.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 15.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 15.10.2021 ob 15.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Marko Urbanija, tel. št. 01 429 34 78, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 12.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE ID 879

04 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE OB LACKOVI CESTI, MARIBOR – DUTB ID 100226
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – Zemljišče ob Lackovi cesti, Maribor – DUTB ID 0226 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znakom:

 • parcela 677 1108/16 (ID 6559072), v velikosti 106,00 m2,
 • parcela 677 1108/17 (ID 6559073), v velikosti 823,00 m2,
 • parcela 677 1108/18 (ID 6559074), v velikosti 51,00 m2,
 • parcela 677 1110/3 (ID 3238900), v velikosti 136,00 m2,
 • parcela 677 1110/4 (ID 4414155) v velikosti 036,00 m2,
 • parcela 677 1110/5 (ID 2735572), v velikosti 30,00 m2,

ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.182,00 m2, ob Lackovi cesti, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 142.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0226-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče ob Lackovi cesti, Maribor – DUTB ID 0226«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 7.000,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 18.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 18.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca:  Blaž Ribič tel. št. 02 25 20 706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 14.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 20.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 20.10.2021 ob 13.00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 50 minut.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 226