Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
216 vnosov
05 Jun 2020
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CPK d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper – Capodistria, matična številka: 5069041000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. 7. 2020 do 15.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb – CPK.pdf

NDA_slo.pdf

29 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Vrhniki – DUTB ID 5022 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2002 2704/6 (ID 1363037), v velikosti 15.613 m2, ki v naravi predstavlja zazidljivo zemljišče s sprejetim OPPN, ki dovoljuje večstanovanjsko gradnjo, na Vrhniki (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.100.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure.).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 21.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI – DUTB ID 5022« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Marko Urbanija,  tel. št. 00 386 51 265 705, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe Vrhnika.pdf

Obrazec – Zavezujoča ponudba za nakup zemljišča na Vrhniki – DUTB ID 5022.pdf

PP-__-2020-5022- z. Vrhnika- 28.5.2020-MU-osnutek.pdf

Obrazci – KYC.zip

OGLAS – DUTB ID 5022

28 Maj 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN - 2 ZUNANJI PARKIRNI MESTI V KRANJU - DUTB ID 5087 - 005 in DUTB ID 5087 - 006
Prikaži več

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – 2 zunanji parkirni mesti v KranjuDUTB ID 5087 – 005 in DUTB ID 5087 – 006 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »e- dražba«) sta nepremičnini:

 • z ID znakom: parcela 2100 886/41 (ID 4185156), DUTB ID 5087-005,  ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v izmeri  12 m2, na naslovu Levstikova 6, 4000 Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«);
 • z ID znakom: parcela 2100 886/43 (ID 3848838), DUTB ID 5087-006, ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v izmeri 16 m2, na naslovu Levstikova 6, 4000 Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena za vsak posamezni pogodbeni predmet znaša 5.856 EUR, s pripadajočim davkom (po stopnji 22 % DDV) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »5087-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine DUTB ID 5087«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 600,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelj z vplačilom varščine pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja, ki ga bo označil v Prijavi.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 12.06.2020 do 24:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo PM (KRANJ) – DUTB ID 5087-005« ali »Prijava na e-dražbo PM (KRANJ) – DUTB ID 5087-006«;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 11.6.2020 do 24:00:00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet:

 z ID znakom: 2100 886/41 (ID 4185156), DUTB ID 5087-005 se bo začela dne 18.6.2020 ob 9:00 uri

 z ID znakom: 2100 886/43 (ID 3848838), DUTB ID 5087-006 se bo začela dne 18.6.2020 ob 10:30 uri.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri skrbniku nepremičnine  Ivi Kozar tel. št.01 429 38 34, e-mail: iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 16.6.2020.

20200527-ID5087-Vabilo-E-dražba.pdf

ID5087-Osnutek prodajne pogodbe.pdf

OGLAS – DUTB ID 5087 – 5, 6

NOVICA – DUTB ID 5087-005 IN ID 5087-006

28 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HOTELOV NA MARIBORSKEM POHORJU – DUTB ID 127, 132, 134 in 862
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotelov na Mariborskem Pohorju – DUTB ID 127, 132, 134 in 862 (v nadaljevanju »Vabilo«) so 4 sklopi nepremičnin:

 1. Hotel Arena (DUTB ID 127): opremljen rabljen Hotel Arena (stari del) in Prizidek k Hotelu Arena (novi del) s pripadajočimi zemljišči, na naslovu Pot k Mlinu 57, 2000 Maribor (v nadaljevanju se navaja kot »Hotel Arena«);
 2. Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk (DUTB ID 132): opremljen rabljen objekt Hotel BOLFENK, na naslovu Hočko Pohorje 133, 2208 Pohorje ter opremljen rabljen Apartmajski in Wellness objekt Bolfenk, na naslovu Hočko Pohorje 132, 2208 Pohorje, oboje s pripadajočimi zemljišči (v nadaljevanju se navaja kot »Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk«),
 3. Hotel in depandansa Videc (DUTB ID 134): opremljen rabljen Hotel in depandansa Videc s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Hočko Pohorje 127, 2208 Pohorje (v nadaljevanju se navaja kot »Hotel in depandansa Videc«),
 4. Apartmaji Pohorske Terase (DUTB ID 862): delno opremljen nov Apartmajski objekt Pohorske Terase, ki zajema 30 apartmajev, 30 shramb in 24 garažnih parkirnih mest, na naslovu Na slemenu 20, 2208 Pohorje (v nadaljevanju se navaja kot »Apartmaji Pohorske Terase«),

ki so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

 • HOTEL ARENA (DUTB ID 127): 2.900.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • WELLNESS HOTEL IN APARTMAJI BOLFENK (DUTB ID 132): 1.000.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • HOTEL IN DEPANDANSA VIDEC (DUTB ID 134): 800.000,00 EUR + pripadajoči davek;
 • APARTMAJI POHORSKE TERASE (DUTB ID 862): 1.730.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.06.2020 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA HOTELI NA MARIBORSKEM POHORJU« plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V
primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do
oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu
Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba
takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 26.06.2020.

ZZP – Vabilo Mariborsko Pohorje.pdf

Priloga 1 – Specifika Hotela Arena.pdf

Priloga 2 – Specifika Wellness Hotela in apartmajev Bolfenk.pdf

Priloga 3- Specifika Hotela in depadanse Videc.pdf

Priloga 4- Specifika Apartmajev Pohorske terase.pdf

Priloga 5 – Obrazec za ponudbo Mariborsko Pohorje.pdf

Priloga 6 – KYC.zip

OGLAS – DUTB ID 127

OGLAS – DUTB ID 132

OGLAS – DUTB 134

OGLAS – DUTB 862

21 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEZAZIDNEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Novem mestu – DUTB ID 101864 sta nepremičnini z ID znakom: 

 • parcela 1447 2075/112 (ID 4372855) v izmeri 3.430,00 m2 in
 • parcela 1477 2075/36 (ID 4540717) v izmeri 14,00 m2,

ki v naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči v skupni izmeri 3.444,00 m2, na naslovu Podbreznik 104, 8000 Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ PONUDBA ZA NAKUP NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864.«

Izklicna neto prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 350.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi: 22% DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 21.06.2020(do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj razpisnega roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »101864-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEZAZIDANEGA STAVBENGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864« plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje. 
V primeru, da bo ponudnik kot fizična ali pravna oseba uspešno izbran na podlagi tega razpisa in bo naknadno v Republiki Sloveniji registriral novo pravno osebo v večinski lasti ponudnika, se bo lahko plačilo kupnine izvedlo iz TRR računa slednje pravne osebe, za kar bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti ustrezno dokumentacijo.
Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/ predmetom/ po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca 
Dean Švajncer

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 20.06.2020

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem vabilu.


Vabilo k oddaji ponudbe – ID 101864

Prodajna pogodbaza ID 101864 – osnutek

Obrazec (ZZP) – 101864

OGLAS – DUTB ID 101864

NOVICA – DUTB ID 101864

20 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ BIVŠE FARME IHAN V IHANU v lasti družbe BR89 d.o.o. DUTB ID 101525
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih
ponudb za nakup zemljišč bivše prašičerejske farme Ihan v Ihanu – DUTB ID
101525
(v nadaljevanju »Vabilo«) ki v naravi predstavljajo 74 stavbnih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«). Na zemljiščih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan. Objekti so skladno z novim OPN Občine Domžale predvideni za rušenje. Območje farme se skladno z OPN Občine Domžale ureja z OPPN, kot bodoča poslovna cona IHAN.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BIVŠE FARME IHAN DUTB ID 101525«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 6.500.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.06.2020 do 23:59:59 ure.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun notarke št. SI56 2900 0005 0143 231, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.,  sklic »1525«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BIVŠE FARME IHAN«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu notarke najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s Predmetom Prodaje po predhodnem dogovoru pri predstavniku zastopnika Prodajalca, in sicer:

Mišo Josip Ivanec,

tel. št. 01/429-34-88 ali 030 / 602-711,

elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu,

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem Vabilu.

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ BIVŠE FARME IHAN V IHANU – DUTB ID 1525.pdf

Obrazec – Zavezujoča ponudba ID 1525 -IHAN.pdf

Osnutek – Prodajna pogodba za razpis – FARME IHAN.pdf

KYC-Slovensko.zip

OGLAS – DUTB ID 1525

NOVICA – DUTB ID 1525

19 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »PROJEKT OB PARKU - CENTRUM« V MARIBORU, DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine – dela nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku – CENTRUM« ID št. 657-1858, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in terjatve Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. – v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

a)         nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 657 1710/1 (ID 2074456), v izmeri 566 m2,
 • parcela 657 1710/2 (ID 4594049), v izmeri 59 m2,
 • parcela 657 1710/3 (ID 2579737), v izmeri 250 m2,
 • parcela 657 1710/4 (ID 3587052), v izmeri 117 m2,
 • parcela 657 1710/5 (ID 731883), v izmeri 169 m2,
 • parcela 657 1710/6 (ID 5098128), v izmeri 7 m2

  (v nadaljevanju: Nepremičnina),

ki v naravi predstavljajo pozidana zemljišča v skupni izmeri 1.571,00 m2, na katerih stoji cca. 81% delež nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku – CENTRUM« ID št. 657-1858, v skupni izmeri 711,9 m2, v 3. gr. fazi (3K+P+5N+M), v Mariboru, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b)        terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. – v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Družba),  ki je zavarovana s hipoteko na cca. 19% deležu stanovanjsko – poslovne stavbe ID št. 657-1858, na zemljišču ID znak: parcela 657 1743/3, v lasti družbe ADSUM d.o.o. (v nadaljevanju: Terjatev).

Osnovni podatki o Terjatvah in zavarovanjih se nahajajo na spletnem mestu http://www.dutb.eu/si/informacije_javnega_znacaja.aspx.

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Nepremičnine in Terjatve, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUTB ID 100261-001 in 100261-002 in TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. – v stečaju

Ponudniki so dolžni znotraj razpisnega roka (od objave Vabila do 20.07.2020), in sicer najkasneje do oddaje ponudbe na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic SI00 738, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA CENTRUM – DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATEV DO DRUŽBE MTB d.o.o. – v stečaju«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar je bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o Nepremičnini in Terjatvi, ki je predmet prodaje. Obseg skrbnega pregleda bo v celoti v diskreciji Prodajalca. Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od 25.05.2020 do vključno 14.07.2020 do 11:59:59 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju: VDR), in sicer 24 ur na dan, razen zadnji dan VDR, ko se le-ta zapre ob 11:59:59 uri. Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda bo podpis Izjave o nerazkrivanju informacij (NDA).

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: g. Blaž Ribič, mobilni telefon 030 602 724 elektronska pošta: blaz.ribic@dutb.eu, in sicer do vključno 14.07.2020.

ZZP -Vabilo-Centrum – 19.5.2020-za objavo.pdf

Centrum – obrazec za oddajo zavezujočih ponudb za nakup.pdf

PP-__2020-261-001- CENTRUM-osnutek-za objavo.pdf

Invitation-Centrum.pdf

Centrum – Binding Offer.pdf

Contract_2020-261-001- CENTRUM.pdf

OGLAS – DUTB ID 261-001

NOVICA – DUTB ID 261-001 

15 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV – STANOVANJ (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) V STANOVANJSKI SOSESKI ŠKRJANČEVO
Prikaži več

​Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanje (z atrijem v pritličnih stanovanjih) in pripadajoča shramba ter dve parkirni mesti – v stanovanjski soseski Škrjančevo, na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Radomlje (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektu soseska Škrjančevo, in sicer:

 • 15 posameznih stanovanj,
 • 15 posameznih shramb v 1. etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
 • 7 posameznih atrijev v pritlični etaži (vsakemu pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
 • 30 posameznih parkirnih mest (vsakemu stanovanju bosta pripadali 2 parkirni mesti),

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih (med drugim tudi na petih zunanjih parkirnih mestih, ki bodo namenjena obiskovalcem stanovanjske soseske Škrjančevo), objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Glavni del pogodbenega predmeta predstavljata dva stanovanjska objekta:

 • ID znak: stavba 1959-6053, na naslovu Škrjančevo 55, Radomlje, z oznako »B«,
 • ID znak: stavba 1959-6054, na naslovu Škrjančevo 51, Radomlje, z oznako »C«.

Prodajalec izrecno poziva vse ponudnike za nakup novih enot pogodbenega predmeta navedenega v 11. odstavku točke 1. tega Vabila, da se pred posredovanjem eventualnih ponudb v celoti seznanijo s »Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stanovanjske soseske Škrjančevo«, notarke Mete Zupančič, opr. št. SV 170/2020 z dne 13.03.2020 (v nadaljevanju se navajajo tudi kot »splošni pogoji prodaje«), ki so objavljeni na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA ŠKRJANČEVO«.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je od 15.05.2020 do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure).

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost so naslednji dokumenti:

 • pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 temu Vabilu),
 • podpisan Popis lastnosti za nakup nove enote (Priloga 4 temu Vabilu),
 • priloženo dokazilo o plačilu varščine (točka 2.2 tega Vabila),

ki so objavljeni na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »519-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA STANOVANJE ŠKRJANČEVO – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

KREATIVDOM d.o.o.

Telefon: 041 498 708

oziroma na spletnem naslovu www.skrjancevo.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov (razen stanovanja s komercialno oznako CP2) bodo potekali od 15.05.2020 do vključno 30.06.2020, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke.

Za več informacij vas prosimo, da si preberete vabilo:

VABILO_K_ODDAJI_ZAVEZUJOCIH_PONUDB_ZA_NAKUP_POSAMEZNIH_DELOV-STANOVANJ_V_STANOVANJSKI_SOSESKI_SKRJANCEVO.pdf

Priloga 1 – Obrazec za oddajo ponudbe.pdf

Priloga_2-seznam_nepremicnin-cenik_enot_1.pdf 

Priloga 3_a – Prodajna pogodba ZVKSES – brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga 3_b – Prodajna pogodba ZVKSES – hipoteka – vzorec 2020.pdf

Priloga 3_c – Prodajna pogodba rabljena – brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga 3_d – Prodajna pogodba rabljena – brez hipoteke- vzorec 2020.pdf

Priloga_4-Popis_pomankljivosti_posameznih_delov_stavb-Skrjancevo.pdf

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 519

NOVICA – DUTB NEPREMIČNINE ID 519

14 Maj 2020
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE- STANOVANJA (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) – V OBJEKTU KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) v objektu Koprska vrata – DUTB ID 39 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »E-dražba«) sta nepremičnini navedeni v Prilogi 2 tega Vabila, ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Nepremičnini iz prejšnjega odstavka se navajata skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Izklicna cena je objavljena poleg pogodbenega predmeta, kot je razvidno v Prilogi 2, s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5 % (DDV)) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 1-2020«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR za vsak posamezen pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno petka, 05.06.2020 do 24:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do četrtka, 04.06.2020 do 24:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo KV 1-2020« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. KV 1-2020.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne torka, 09.06.2020 do 16:00:00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do posamezne elektronske javne dražbe (žeton za vsako dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronski dražbi za garsonjeri bosta potekali dne 11.6.2020:

– za vzorčno stanovanje z oznako 1N-06/35 ob 09:00 uri

– stanovanje z oznako 1N-21/50 ob 10:30 uri.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca:

RE/MAX, Nepremičninska družba, d.o.o.,

Telefon: 080 73 15,

Elektronska pošta: info@koprskavrata.eu;

oziroma na spletnem naslovu www.koprskavrata.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

KV-Vabilo-E-dražbe-Junij 2020-PODPISANO.pdf

PRILOGA 1 – Popis lastnosti.pdf 

PRILOGA 2 – Seznam enot, izklicne cene, termin dražbe.pdf

PRILOGA 3 – Prodajna pogodba.pdf

OGLAS – DUTB 1N-21/50

OGLAS – DUTB 1N-06/35

14 Maj 2020
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103
Prikaži več

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijskega kompleksa na Jesenicah – DUTB ID 5103 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 2175 591/1 (ID 1098339), v izmeri 3.960 m2;
 • parcela 2175 591/2 (ID 2105281), v izmeri 262 m2;
 • parcela 2175 591/3 (ID 4960454), v izmeri 452 m2,
 • parcela 2175 592/23 (ID 4686128), v izmeri 22 m2;
 • parcela 2175 592/24 (ID 3510835), v izmeri 28 m2;
 • parcela 2175 592/26 (ID 3175010), v izmeri 62 m2;
 • parcela 2175 592/27 (ID 1159933), v izmeri 1.125 m2;
 • parcela 2175 592/28 (ID 4517958), v izmeri 1.496 m2;
 • parcela 2175 593/1 (ID 4624653), v izmeri 2.735 m2,
 • parcela 2175 594 (ID 3113502), v izmeri 2.009 m2,
 • parcela 2175 596 (ID 762092), v izmeri 1.788 m2,

 

v naravi pozidana zemljišča v skupni izmeri 13.939 m2, na Jesenicah, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103«.

Informativna prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 830.000,00 + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.05.2020 (do 23:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 tega Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Dodatno mora ponudba za nakup pogodbenega predmeta vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 tega Vabila).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi z nepremičnino pri predstavniku prodajalca Matjažu Grdadolniku tel. št. 01 42 93 871, elektronska pošta matjaz.grdadolnik@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 28.05.2020.

Ogledi  nepremičnine bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem Vabilu.

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103.pdf

Obrazec – Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine ID 5103 – Priloga 1.pdf

Izjave v okviru postopka poznavanja stranke – Priloga 2.zip

Osnutek Prodajne pogodbe – priloga 3.pdf

OGLAS – DUTB NEPREMIČNINE ID 5103