Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
04 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE v Miklavžu na Dravskem polju – DUTB ID 100463
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišča v Miklavžu na Dravskem polju – DUTB ID 463 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini z ID znakom:

 • parcela 693 268  (ID 5301046), v velikosti 2.427,00 m2,
 • parcela 693 269  (ID 4629753), v velikosti 2.627,00 m2

ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 5.054,00 m2, v Miklavžu na Dravskem polju, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.11.2021 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 16.11.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 8.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.11.2021,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 16.11.2021
 • izklicna cena: 219.000,00 EUR + 22% DDV
 • korak draženja: 2000,00 EUR.
 • ogledi nepremičnine: do 15.11.2021

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 463

03 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNEGA MESTA št. 27 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA ŠT. 27 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 1908-1372-153 (ID 5608360) v izmeri 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto z oznako 27, v izmeri neto tlorisne površine 12,88 m2, ID znak: del stavbe 1908-1372-153 (ID 5608360),

 

ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 17.11.2021 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 15.11.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 15.11.2021,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 16.11.2021
 • izklicna cena: 4.200,00 EUR + 22% DDV
 • korak draženja: 200,00 EUR.
 • ogledi nepremičnine: do 12.11.2021

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6256-001

 

29 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – 4 - SOBNO STANOVANJE v MARIBORU – DUTB ID 100061
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – 4 – sobno stanovanje v Mariboru– DUTB ID 100061 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • del stavbe 658-2205-208  (ID 5606748), v izmeri 140,00 m2,
 • del stavbe 658-2205-415 (ID 5607575), v izmeri 12,30 m2,
 • del stavbe 658-2205-416 (ID 5607582), v izmeri 12,30 m2,

 

ki v naravi predstavlja 4 – sobno stanovanje in 2. parkirni mesti v garaži bloka, na naslovu Koroška cesta 80, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 12.11.2021 ob 13.00 uri
 • rok za prijavo do: 10.11.2021 do 23:59:59
 • izklicna cena: 166.000,00 EUR z davkom
 • varščina: 6.000 EUR,
 • rok za plačilo varščine: 10.11.2021 
 • korak draženja: 1.000 EUR

 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 100061

 

28 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE -PROIZVODNO – POSLOVNEGA KOMPLEKSA LENART – DUTB ID 331
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNEGA KOMPLEKSA LENART – DUTB ID 331(v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 532 114/1 (ID 3048403), v izmeri 1.977 m2,
 • parcela 532 114/5 (ID 2713019), v izmeri 811 m2,
 • parcela 532 164/2 (ID 4727670), v izmeri 6.106 m2,
 • parcela 532 166 (ID 1033137), v izmeri 1.146 m2,

 

ki v naravi predstavlja zemljišča v skupni izmeri 10.058 m2 pozidana z neopremljenimi proizvodno-poslovnimi kompleksi z objekti ID št. 532-295, ID 532-306, ID 532-303, ID 532-305 ter ID 532-303, v skupni površini 4.222 m2, na naslovu Kidričeva ulica 5, Lenart v Slovenskih goricah, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 1.000.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  331-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba kompleks Lenart – DUTB ID 331«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 40.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 11.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 10.11.2021  do 23:59:59 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 12.11.2021 ob 13:00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.  Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 12.11.2021  do 10:00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Boris Vončina, tel. št. 01/429-34-85, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 09.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 331

 

27 Okt 2021
SPREMEMBA POGODBENEGA PREDMETA V ELEKTRONSKI JAVNI DRAŽBI ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNIH PROSTOROV V STOLPNICI DELO – DUTB ID 415
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni https://nepremicnine.dutb.eu/ in http://www.dutb.rs/ dne 19.10.2021 objavila VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV V STOLPNICI DELO – DUTB ID 415 (v nadaljevanju: »Vabilo«).

Prodajalec obvešča, da je pogodbeni predmet v postopku etažiranja, podpisan je bil sporazum o etažni lastnini in v ZK vložen predlog etažiranja Dn (108185/2021), na podlagi katerega bo prodajalec postal lastnik delov stavbe z ID št. 2636-8145-3, 2636-8145-34 in 2636-8145-20, zato so slednji deli stavbe predmet prodaje po Vabilu.

V povezavi z zgoraj navedeno ugotovitvijo se v Vabilu spremeni pogodbeni predmet na način, da se 1. odstavek Vabila po novem glasi:

»Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNIH PROSTOROV STOLPNICE DELO – DUTB ID 415 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 2636 2208/3 (ID 4718384), v izmeri 547 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2208/6 (ID 5053952), v izmeri 160 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/6 (ID 5053951), v izmeri 9 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/7 (ID 1192022), v izmeri 74 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/8 (ID 1694595), v izmeri 12 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/10 (ID 6973618), v izmeri 6.378m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/11 (ID 6973581), v izmeri 449 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/12 (ID 6973580), v izmeri 2.193 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/13 (ID 6973579), v izmeri 435 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/14 (ID 6973578), v izmeri 3.292 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/16 (ID 6973616), v izmeri 4 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/17 (ID 6973615), v izmeri 93 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/18 (ID 6973619), v izmeri 4 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • parcela 2636 2239/19 (ID 6973621), v izmeri 7 m2, lastništvo v deležu 3.789/100.000,
 • del stavbe 2636-8145-3, v izmeri 494,30 m2, lastništvo v deležu 1/1,
 • del stavbe 2636-8145-20, v izmeri 21,20 m2, lastništvo v deležu 1/1,
 • del stavbe 2636-8145-34, v izmeri 501,70 m2, lastništvo v deležu 1/1,

ki v naravi predstavljajo neopremljene poslovne prostore v 5. in 6. nadstropju stolpnice DELO ter kletno shrambo v skupni izmeri 1.017 m2, na naslovu Dunajska cesta 5, Ljubljana, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).«

Temu primerno se spremeni 1. točka 1. člena in 7. člen priloženega Osnutka prodajne pogodbe.

Vsa ostala določila Vabila ostajajo nespremenjena.

Ljubljana, 26.10.2021                                                              Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

mag. Andrej Lazar

v.d. izvršnega direktorja

26 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČA Z OBJEKTOM V GORENJI VASI – DUTB ID 5217-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup zemljišča z objektom v Gorenji vasi – DUTB ID 5217 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:

 • z ID znakom: parcela 2057 741/6 (ID 4564827), v velikosti 243,00 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče s poslovno stanovanjskim objektom (ID stavbe 87), na naslovu Sestranska vas 55 in 55a, 4224 Gorenja vas, lastništvo do celote,
 • z ID znakom: parcela 2057 741/7 (ID 6296882), v velikosti 137,00 m2, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče s protipoplavnim zidom kot pripadajoče zemljišče objektu iz prejšnje alineje, lastništvo do celote,

ki sta obe v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 135.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (VARIANTA: 2% DPN oz. 22% in 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  5217-001-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba OBJEKT GORENJA VAS – DUTB ID 5217-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 13.500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 09.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

 

najkasneje do 08.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 10.11.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili). E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 10.11.2021 ob 13.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Edo Bečić, tel. št. 01/429-34-63, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 08.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, še posebej v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 5217-001

25 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 717/7 (ID 1569814) v izmeri 780 m2, ki v naravi predstavlja športni objekt v športnem parku Podmežaklja ob hokejski dvorani na Jesenicah. Objekt meji na drug objekt (kegljišče), je velikosti ca 730 m2 in kompleksne “L oblike”. Ima dostop le z ene (vzhodne) strani, tako da je dostop do večjega širšega dela dostopen le preko prostora namenjenega gostinskemu lokalu; lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 130.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  879-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 13.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 18.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 17.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 19.11.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili). Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 19.11.2021 ob 13.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 17.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 847

25 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNO - INDUSTRIJSKI OBJEKT MURA v MURSKI SOBOTI – DUTB ID 695
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno industrijski kompleks Mura v Murski Soboti – DUTB ID 695 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 105 4628/1 (ID 6513044), v izmeri 412,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
 • parcela 105 4628/2 (ID 6513043), v izmeri 1.460,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
 • parcela 105 4628/3 (ID 6513047), v izmeri 660,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
 • parcela 105 4628/5 (ID 6513045) v izmeri 559,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
 • parcela 105 4641/6 (ID 6513049) v izmeri 1.123,00 m2, ki v naravi predstavlja zelenico,
 • parcela 105 4641/7 (ID 6513050) v izmeri 1.212,00 m2 , ki v naravi predstavlja zelenico,
 • parcela 105 4641/8 (ID 6513048) v izmeri 1.691,00 m2, ki v naravi predstavlja zelenico,
 • parcela 105 4633/1 (ID 5855585), ki v naravi predstavlja obrat CMT v izmeri 514,00 m2, z atrijem v izmeri 77,00 m2,
 • del stavbe 105-10423-1 (6646762), v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje osrednji skladiščni del, v izmeri 1.485,10 m2,
 • del stavbe 105-10423-2 (ID 6646763), ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje zadnjo tretjo rampo prizidka v izmeri 31,30 m2,
 • del stavbe 105-10423-3 (ID 6646764), ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje drugo rampo, v izmeri 33,20 m2
 • del stavbe 105-10423-4 (ID 6646765), ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje del s klimomatom med prvo in drugo rampo prizidka v izmeri 33,80 m2,
 • del stavbe 105-10423-5 (ID 6646766) ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje prvo rampo prizidka v izmeri 26,30 m2,

lastništvo do celote (1/1) in

 • parcela 105 4631/1 (ID 671653) do deleža 2176/10000, ki v naravi predstavlja asfaltirano dovozno pot v skupni izmeri 1.867 m2,
 • parcela 105 1539/10 (ID 6090353) do deleža 4927/10000, ki v naravi predstavlja asfaltirano pot v skupni izmeri 4.581 m2,

ki v naravi predstavlja poslovno – industrijski kompleks Mura, na naslovu Plese 2, Murska Sobota, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 1.155.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka:

 • za objekt oz. del objekta in zemljišče z ID znaki: parcela 105 4628/1, parcela 105 4628/2, parcela 105 4628/3, parcela 105 4628/5, parcela 105 4633/1, del stavbe 105-10423-1, del stavbe 105-10423-2, del stavbe 105-10423-2, del stavbe 105-10423-3, del stavbe 105-10423-4, del stavbe 105-10423-5, parcela 105 4631/1, parcela 105 1539/10  (90 % celotne kupnine): 2% DPN 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti),
 • za nezazidana zemljišča z ID znaki: parcela 105 4641/6, parcela 105 4641/7, parcela 105 4641/8 (10% celotne kupnine): 22% DDV,

ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  695 – matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Mura – DUTB ID 695«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 58.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 08.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 08.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 10.11.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 10.11.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/. Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 10.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Boris Vončina, tel. št. 01 429 34 85, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 08.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 695

25 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE PARMOVA v LJUBLJANI – DUTB ID 100031
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zemljišča v Ljubljani – DUTB ID 100031 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 2636 2191/10 (ID 3783061) v zmeri 314,00 m2,
 • parcela 2636 2191/11 (ID 6329584) v izmeri 564,00 m2,
 • parcela 2636 2191/3 (ID 3783061) v izmeri 983,00 m2,
 • parcela 2636 2191/9 (ID 6329586) v izmeri 61,00 m2,
 • parcela 2636 2192/13 (ID 3911662) v izmeri 7,00 m2,
 • parcela 2636 2192/14 (ID 3573626) v izmeri 43,00 m2,
 • parcela 2636 2192/16 (ID 1222148) v izmeri 150,00 m2,
 • parcela 2636 2192/30 (ID 3238906) v izmeri 9,00 m2,
 • parcela 2636 2192/33 (ID 3911162) v izmeri 15,00 m2,
 • parcela 2636 2192/34 (ID 6329601) v izmeri 47,00 m2,
 • parcela 2636 2192/35 (ID 6329602) v izmeri 101,00 m2,
 • parcela 2636 2192/39 (ID 6329603) v izmeri 386,00 m2,
 • parcela 2636 2192/41 (ID 6329604) v izmeri 243,00 m2,
 • parcela 2636 2192/42 (ID 6329605) v izmeri 3.169,00 m2,
 • parcela 2636 2192/45 (ID 6992532) v izmeri 136,00 m2,
 • parcela 2636 2193/5 (ID 6005056) v izmeri 163,00 m2,
 • parcela 2636 2196/1 (ID 5293754) v izmeri 4.008,00 m2,
 • parcela 2636 2196/10 (ID 423950) v izmeri 13,00 m2,
 • parcela 2636 2196/11 (ID 3447330) v izmeri 335,00 m2,
 • parcela 2636 2196/14 (ID 2827692) v izmeri 484,00 m2,
 • parcela 2636 2196/2 (ID 4790302) v izmeri 409,00 m2,
 • parcela 2636 2196/3 (ID 5010704) v izmeri 74,00 m2,
 • parcela 2636 2196/4 (ID 4674869) v izmeri 182,00 m2,
 • parcela 2636 2196/5 (ID 3447329) v izmeri 490,00 m2,
 • parcela 2636 2196/6 (ID 1096048) v izmeri 58,00 m2,
 • parcela 2636 2196/8 (ID 88603) v izmeri 13,00 m2,
 • parcela 2636 2196/9 (ID 88604) v izmeri 13,00 m2,
 • parcela 2636 2197/3 (ID 6214495) v izmeri 75,00 m2,

 

ki v naravi predstavlja osemindvajset stavbnih zemljišč s pripadajočimi objekti, v skupni izmeri  12.545,00 m2, ob Parmovi cesti in Kurilniški ulici v Ljubljani, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 4.200.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0031 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče Parmova – DUTB ID 100031«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 100.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 25.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 24.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 26.11.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 26.11.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Miha Perme, tel. št. 01 429 34 83, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 24.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 31

 

25 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE v KOBARIDU – DUTB ID 100290
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu – DUTB ID 100290 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

z ID znakom:  parcela 2223 426/2 (ID 1363551), v izmeri 5.818,00 m2, ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 225.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0290-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče Kobarid – DUTB ID 0290«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 22.500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 09.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 09.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 11.11.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 11.11.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 5.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Mišo Ivanec, tel. št. 01 42 93 488, elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu , in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 09.11.2021.

Ogled pogodbenega predmeta bo potekal po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 290