JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP PAKETA TERJATEV DO 16 PRAVNIH OSEB

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«)

v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do večjih dolžnikov, ki so pravne osebe.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 25.05.2022 do 14.00 ure.

Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.