JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe:

HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o., Levičnikova cesta 34, 8310 Šentjernej, matična številka: 5479126000 (v nadaljevanju: »Družba«). Osnovna dejavnost družbe je razvoj in proizvodnja visoko zahtevnih specialnih izdelkov za različne aplikacije v medicini, industrijskih napravah, napravah za široko potrošnjo ter v vozilih.

Predmet prodaje

Prodajalec prodaja vse svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do Družbe, ki so na dan 31. 8. 2022 skupaj s pripadki znašale 2.267.910,93 EUR (v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 31. 8. 2022 do dne plačila ter zmanjša za morebitna plačila, prejeta v tem obdobju, ki pripadajo prodajalcu. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano. Terjatve so zavarovane tudi s hipoteko prvega vrstnega reda na nepremičnini (proizvodno-upravna stavba), ki se nahaja 6 km od izvoza z avtoceste Ljubljana-Novo mesto.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 3. 10. 2022 do 14.00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko po pošti ali je osebno dostavljena v tajništvo Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.