ODDAJA PONUDBE ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELA ARENA

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (“DUTB” ali “najemodajalec”), ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotela, poziva zainteresirane najemnike, da

ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELA

DUTB d.d. deluje samostojno pri oddaji premoženja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Predmet najema je:

  • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporabljata iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena, vse na naslovu Pot k mlinu 57, 2000 Maribor.

DUTB d. d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano“.

Najemno razmerje se bo sklepalo za določeno obdobje enega leta z začetkom 1.11.2020 ter vsaj do 31.10.2021 z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpis Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

  • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
  • ponudbeno ceno, ki bo sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela (delež od prometa). Fiksni del bo enak za vse in zanaša 2.500 EUR/mesečno + davek, medtem ko bo višino variabilnega dela (izraženo v deležu od prometa) določil vsak ponudnik sam. Višina ponujenega variabilnega dela bo eden izmed ključnih dejavnikov pri izbiri najboljšega ponudnika.

Ostale zahteve najemodajalca so:

  • zaželjene so vsaj 3-letne izkušnje z upravljanjem hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
  • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
  • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
  • vplačilo varščine v višini 20.000 EUR v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

 

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 4.10.2020 do 23.59 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem hotela Arena – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti (“povezane stranke”) ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.­­­­

Povezava do oglasa