PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP 137.767 NAVADNIH DELNIC IZDAJATELJA MELAMIN D.D.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://dutb.eu/javni-razpisi/ dne 23.06.2021 objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 137.767 navadnih delnic z oznako MKOG, izdajatelja MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje, ki so v neposredni lasti Prodajalca (v nadaljevanju: »Razpis«).

 

Prodajalec zaradi zamika objave polletnih rezultatov izdajatelja delnic, družbe MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje, zainteresirane ponudnike obvešča, da podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb, in sicer se rok za oddajo zavezujočih ponudb določen v točki 2.1 Razpisa podaljša do 15.10.2021. Ponudba se tako šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal varščino za resnost ponudbe kot je določena v točki 2.1. Razpisa.

 

Ta dopolnitev je sestavni del Razpisa.

 

Vsa ostala določila Razpisa ostajajo nespremenjena v veljavi.

 

 

Ljubljana, 7.9.2021