VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU – DUTB ID 105105

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča v Mariboru – DUTB ID 105105 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

–              parcela 681 705/47 (ID 2245563) v velikosti 1.991 m2,

ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče s stavbami primernimi za rušenje, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

 Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 16.4. 2021 (do 23:59:59 ure.)

 Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 130.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU–DUTB ID 105105«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim(-i) predmetom(-i) po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Boris Vončina, tel. št. 040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 15.4.2021.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 5105